Balans per 31 december 2020

Balans

Actiefzijde balans

Balans per 31 december 2020
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
I. Vaste activa 220.592 198.771
Immateriële vaste activa 0 0
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiële vaste activa 207.923 186.026
Erfpacht 219 219
Overige investeringen met economisch nut 132.618 123.859
Investeringen met economisch nut heffingen, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven 34.765 29.191
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 40.322 32.757
Financiële vaste activa 12.669 12.745
Kapitaalverstrekking aan:
- Deelnemingen 12.233 243
- Overige verbonden partijen - 11.990
Leningen aan:
- Overige verbonden partijen 436 512
II. Vlottende activa 55.498 41.533
Voorraden 6.363 2.561
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 6.363 2.561
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 41.780 31.671
- Vorderingen op openbare lichamen 13.940 13.263
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 22.734 16.293
- Overige vorderingen 5.105 2.115
Liquide middelen 542 3.516
- Kas 5 33
- Banken 537 3.483
Overlopende activa 6.813 3.785
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Het Rijk 0 0
- Overige Nederlandse overheidslichamen 555 372
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.258 3.413
Totaal generaal 276.089 240.303

Passiefzijde balans

Balans per 31 december 2020
PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
III. Vaste passiva 252.538 202.222
Eigen vermogen 172.350 84.367
- Algemene reserve 73.504 66.441
- Overige bestemmingsreserves 12.071 10.863
Totaal reserves 85.575 77.304
-Gerealiseerd resultaat 86.775 7.063
Voorzieningen 19.377 20.913
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 11.997 12.547
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 4.156 3.964
- Voorziening middelen derden 3.224 4.402
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 60.811 96.942
- Overige kasgeldlening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 60.596 96.688
- Waarborgsommen 215 254
IV. Vlottende passiva 23.552 38.081
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar 10.280 29.192
- Overige kasgeldleningen 0 18.000
- Overige schulden 10.280 11.192
Overlopende passiva 13.272 8.889
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
- Het Rijk 4.295 1.900
- Overige Nederlandse overheidslichamen 0 53
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, muv jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 8.716 6.802
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 261 134
Totaal generaal 276.089 240.303
Verstrekte waarborgstellingen 319.817 308.094

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
1. In erfpacht uitgegeven gronden 219 219
2a. Investeringen met een economisch nut 132.618 123.859
2b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 34.765 29.191
3. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 40.322 32.757
Totaal 207.923 186.026

Voor de gehanteerde afschrijvingsmethode van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het overzicht afschrijvingstermijnen zoals is opgenomen in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

1. Erfpachtgronden
De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

2. a. Investeringen met een economisch nut
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

2a. Investeringen met een economisch nut

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen 93.041 8.914 - 2.395 8 - 99.552
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 9.988 1.921 - 587 - - 11.322
Gronden en terreinen 15.968 - - 34 - - 15.934
Machines, apparaten en installaties 1.475 1.145 - 333 - - 2.287
Overige materiële activa 2.815 508 - 342 - - 2.981
Vervoermiddelen 572 107 - 137 - - 542
Totaal 123.858 12.596 - 3.828 8 - 132.618

2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2020 Netto totale uitgaven
Bouwk multif.zwemb/sp.hal De Pelikaan 16.808 7.303 16.808
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan 8.360 1.267 1.764
SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan 2.502 1.221 1.806
Voetbalveld 1 Slot 517 517 517

2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2020
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 21.010 6.815 - 614 456 - 26.756
Machines, apparaten en installaties 1.139 - - 102 - - 1.037
Overige materiële vaste activa 7.027 705 - 670 90 - 6.972
Vervoersmiddelen 16 - - 16 - - -
Totaal 29.191 7.520 0 1.401 546 0 34.765

2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven,

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2020 Netto totale uitgaven
Riolering Spoorlaan 1.600 1.606 1.658
IP3.07 Dalenbuurt-Oost_RIOL 1.201 960 1.524
IP3.11 Arica/Waterweg RIOL 935 822 881
IP3.10 Schildersvormenbuurt fase 1_RIOL 909 790 884

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2020
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 31.935 8.835 - 1.112 114 - 39.545
Gronden en terreinen 256 - - 2 - - 254
Machines, apparaten en installaties 512 - - 43 - - 469
Overige materiële vaste acitva 53 - - - - - 53
Totaal 32.757 8.835 0 1.157 114 0 40.322

3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2020 Netto totale uitgaven
IP3.10 Schildersvormenbuurt fase 1_VERH 1.372 993 1.027
Verhardingen centrumring 2019 1.934 951 951
IP3.07 Dalenbuurt-Oost_VERH 1.692 747 1.058
IP3.11 Arica/Waterweg VERH 369 560 475
Verhardingen centrumring 2020 3.920 310 310

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
1.Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen 12.233 243
-overige verbonden partijen 0 11.990
2.Leningen aan:
-overige verbonden partijen 436 512
Totaal 12.669 12.745

Verloop van de financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Des investeringen Af lossingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2020
1.Kapitaalverstrekking aan:
- deelnemingen* 243 0 0 0 0 -11.990 12.233
- overige verbonden partijen* 11.990 0 0 0 0 11.990 0
2.Leningen aan:
- overige verbonden partijen 512 0 0 76 0 0 436
Totaal 12.745 0 0 76 0 0 12.669
* Bij de controle van de jaarstukken 2020 is gebleken dat de kapitaalverstrekkingen aan overig verbonden partijen gepresenteerd dient te worden onder de deelnemingen.

1. Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Rijksmonument Dorpsstraat 164 9 9
B.V. Sport Capelle aan den IJssel 235 235
Aandelen B.N.G. 19 0
Aandelen N.V. Waterbeddrijf Evides 3.295 0
Aandelen N.V. Eneco 0 0
Aandelen N.V. Stedin 2.760 0
Aandelen Isala Theater B.V. 18 0
Aandelen N.V. Irado 5.897 0
Totaal 12.233 243
Overige verbonden partijen Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Aandelen B.N.G. 0 19
Aandelen N.V. Waterbeddrijf Evides 0 3.295
Aandelen N.V. Eneco 0 0
Aandelen N.V. Stedin 0 2.760
Aandelen Isala Theater B.V. 0 18
Aandelen N.V. Irado 0 5.897
Totaal - 11.990

Eneco is formeel afgesplitst (carve-out) van Stedin. Eneco Holding is nl. omgevormd tot Stedin Groep. Daarna hebben de aandeelhouders gegeven de splitsing aandelen Eneco in de vorm van dividend in natura uitgekeerd gekregen.  Op 30 januari 2017 is in de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitvoering gegeven aan het besluit om onze deelneming in Eneco Holding N.V. te splitsen in Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V.   

Op 10 februari 2020 heeft u het definitieve besluit genomen om de aandelen in Eneco Groep N.V. te verkopen aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Op 13 maart 2020 zijn alle regulatoire goedkeuringen  verkregen op de transactie. Op 24 maart 2020 is tot overdracht van de aandelen over gegaan en op 25 maart 2020 is de koopsom van € 77,5 miljoen door ons ontvangen.

2. Overige langlopende leningen

Overige langlopende leningen Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Lening Blick 0 4
Lening Tennisclub Capelle 91 235
Lening CVV Zwervers 45 48
Lening St. PCPO 150 225
Lening stimuleringsfonds Volkshuisvesting 150 0
Totaal 436 512

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Onderhanden werk; waaronder bouwgronden in exploitatie 6.869 5.207
minus Voorziening verliesgevende complexen 951 2.646
Voorraad gereed product 1.242 -
minus Voorziening gereed product 797 -
Totaal 6.363 2.561

Gereed Product

Gereed Product Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Opbrengsten Her rubricering Boekwaarde 31-12-2020 bruto Voorziening Gereed Product Boekwaarde 31-12-2020 bruto
Capelseweg / Bermweg 0 0 0 590 590 145 445
Meeuwensingel 0 0 0 652 652 652 0
Totaal - - - 1.242 1.242 797 445

Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Bouwgronden in exploitatie Boek waarde 31-12-2019 Investe ringen Op brengsten Des investeringen / afwaarderingen Percentage of Completion Boek waarde 31-12-2020 bruto Voorziening verliesgevende complexen Boek waarde 31-12-2020 bruto
Oeverrijk 1.144 508 0 0 - 1.652 1.652
Tennispark 's-Gravenweg -253 115 -35 0 220 47 47
Blinkert 407 151 0 0 - 558 558
Stadshart 1.267 45 -464 0 - 849 849 0
Rubenssingel -232 7 0 0 225 0 0
Couwenhoek Wonen -1.449 543 -15 0 922 0 0
De Mient -38 505 -365 0 - 102 102 0
Capelseweg/Bermweg 773 0 0 -773 - 0 0
Meeuwensingel 826 0 0 -826 - 0 0
Amandelhof Zorg -85 18 0 0 - -67 -67
ASVZ Floridaweg -287 8 0 0 7 -272 -272
Horeca Zandrak -134 107 0 0 27 0 0
's-Gravenweteringpark 1.786 1.430 0 0 -4 3.212 3.212
Fascinatio 1.482 519 -1.774 0 561 788 788
Totaal 5.207 3.955 -2.653 -1.599 1.959 6.869 951 5.918

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 31-12-2020 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (nominale waarde) Kostenindex en rente Geraamd resultaat (eindwaarde)
Oeverrijk 1.652 1.235 -5.240 -2.353 63 -2.290
Tennispark 's-Gravenweg 47 47 -588 -494 1 -493
Blinkert 558 1.620 -2.475 -297 41 -256
Stadshart 849 3.181 -1.102 2.928 14 2.942
Rubenssingel 0 0 0
Couwenhoek Wonen 0 0 0
De Mient 102 1.825 -1.160 767 49 816
Capelseweg/Bermweg 0 0 0
Meeuwensingel 0 0 0
Amandelhof Zorg -67 1.010 14 957 58 1.015
ASVZ Floridaweg -272 126 -146 1 -145
Horeca Zandrak 0 0 0
's-Gravenweteringpark 3.212 722 -5.450 -1.516 14 -1.502
Fascinatio 788 2.361 -5.520 -2.371 88 -2.283
Totaal 6.869 12.127 -21.521 -2.525 329 -2.196

De plannen van de projecten Meeuwensingel en Oeverrijk zijn op dit moment gebaseerd op ambities en spelregels die zijn vastgelegd in door de raad vastgestelde gebiedspaspoorten. De exacte uitwerking van de plannen door en met de ontwikkelende partijen moet nog volgen. Dat betekent dat er voor deze projecten sprake is van een mate van onzekerheid.

  • Voor het project Meeuwensingel geldt dat we binnen de financiële kaders gezamenlijk met de mede-eigenaren (ontwikkelaar, corporatie en scholen) van het gebied werken aan de planuitwerking. Medio 2020 is met de mede-eigenaren een intentieovereenkomst getekend, waarbij de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgeklikt en is afgesproken dat partijen gezamenlijk de (financiële) haalbaarheid daarvan onderzoeken. De ramingen die voorheen in de grex waren opgenomen, worden daarbij nog altijd als kaderstellend gezien: we verwachten binnen de kaders van de grex te kunnen blijven en in het 2e kwartaal van 2021 de samenwerkingsovereenkomst met de mede-eigenare te kunnen tekenen;
  • Voor het project Oeverrijk is de aanbesteding voorbereid. Daadwerkelijke aanbesteding is volgens de scope van de grex voorzien in 2021, maar zal onderwerp van discussie zijn met het gemeentebestuur in het prioriteringsvraagstuk. Indien de aanbesteding naar een later moment wordt doorgeschoven, zullen de financiële consequenties worden verwerkt bij de actualisatie in het kader van de Najaarsnota 2021.

Doordat op dit moment nog geen gedetailleerde uitwerking van de projecten bekend is, is er voor de projecten nog steeds sprake van een ‘’mate van onzekerheid’’ rondom de financiële effecten. Ondanks deze onzekerheid zijn er op dit moment geen signalen die twijfel (doen) geven aan de waardering van de projecten Meeuwensingel en Oeverrijk in de jaarrekening. Integendeel: we verwachten voor het project Meeuwensingel in het 2e kwartaal van 2021 te kunnen bevestigen dat we binnen de kaders van de grex kunnen blijven werken. De succesvolle aanbesteding voor het project De Blinkert in 2020 sterkt ons in dit vertrouwen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
1. Vorderingen op openbare lichamen 13.940 13.263
2. Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 22.734 16.293
3. Overige vorderingen 13.127 9.520
minus Voorziening dubieuze debiteuren 8.021 7.405
Totaal 41.780 31.671


1. Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft vorderingen op de belastingdienst (13.940).

2. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.
Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen. Voor de gemeente geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van 250 en een maximum van 2.500. Per balansdatum was er een uitzetting in ’s Rijks schatkist voor een bedrag van 22.734.

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen 427 302 298 313
Drempelbedrag 1.568 1.568 1.568 1.568
Ruimte onder drempelbedrag 1.141 1.266 1.271 1.255
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

We hebben het drempelbedrag niet overschreden.

Overige vorderingen
Dit betreft de nog van derden te ontvangen bedragen volgens onderstaande specificatie. In de 2e tabel wordt de voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht op de verschillende soorten debiteuren.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Belastingdebiteuren 2.354 1.421
Debiteuren SoZa 8.132 6.817
Overige debiteuren 2.641 1.282
Totaal overige vorderingen 13.127 9.520
Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Belastingdebiteuren 2.354 1.421
Minus voorziening dubieuze belastingdebiteuren 1.033 744
Totaal belastingdebiteuren 1.321 677
Debiteuren SoZa 8.132 6.817
Overige debiteuren 2.641 1.282
Minus voorziening dubieuze debiteuren 6.988 6.661
Totaal overig 3.785 1.438
Totaal 5.105 2.115

Belastingdebiteuren
Onder de post belastingdebiteuren zijn de vorderingen op belastingdebiteuren opgenomen.

Debiteuren Sociale Zaken
De vorderingen Sociale Zaken hebben betrekking op vorderingen die op cliënten bestaan bij diverse verstrekkingen.

Overige debiteuren
De vorderingen op overige debiteuren hebben betrekking op vorderingen die op privaatrechtelijke cliënten. Op het debiteurensaldo heeft een correctie plaatsgevonden van 243 als gevolg van een (presentatie)-correctie creditbedragen.

Voorziening dubieuze debiteuren
Voor het risico voor oninbaarheid is per balansdatum een voorziening gevormd (8.132). Het risico van oninbaarheid van belastingdebiteuren per balansdatum wordt afgedekt met een voorziening tot een bedrag van 1.033. Voor het feit dat niet alle vorderingen sociale zaken en overige debiteuren ook daadwerkelijk inbaar zijn is een voorziening getroffen voor een bedrag van 6.988. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op de voorziening voor Sociale Zaken (6.480).

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Kas Publiekszaken 5 33
Totaal Kas 5 33
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 47 27
ING - Puza 0 0
ING - AD 323 3336
ING - Belastingen 147 86
ING - Spaarrekening 0 0
Simpled Card (Geen bankafschrift - som van pinpassen - geen contantgeld) 20 36
Totaal banken 537 3.484
Totaal 542 3.517

Overlopende activa

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 555 372
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.258 3.413
Totaal 6.813 3.785

Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De post van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (art. 49b BBV) heeft ultimo 2020 betrekking op 2 door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag toegekende subsidies, te weten voor het Gebiedspaspoort Rivium (122) en de Parkshuttle (233) en 1 subsidie "Verkeersonderneming – Parkshuttle" welke in 2020 nieuw is (200).

Omschrijving Saldo 31-12-2019 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2020
Gebiedspaspoort Rivium 122 0 0 122
Parkshuttle 250 -17 0 233
Verkeersonderneming – Parkshuttle 0 200 0 200
372 183 0 555
Omschrijving Saldo 31-12-2019 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2020
Het Rijk 0 0 0 0
Overige Nederlandse overheidslichamen 372 183 0 555
372 183 0 555

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Artikel 40a, onderdeel a, van het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, wordt weergegeven.  In 2020 is dat niet van toepassing.

Kosten die gemaakt zijn en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden, zijn een vordering die opgenomen moet worden bij de balanspost 'overige nog te ontvangen' (artikel 40a lid 1 onderdeel b BBV). In de toelichting  moeten deze worden gespecificeerd als zijnde 'verhaalbare kosten''. Voor nog te sluiten overeenkomsten moeten deze worden gespecificeerd als 'nog te verrekenen kosten'.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen 462 314
Nog te ontvangen inkomsten 4.929 2.887
Verhaalbare kosten faciliterende projecten 1.183 570
Nog te verrekenen kosten faciliterende projecten 239 14
Totaal 6.813 3.785

Vaste passiva

Eigen vermogen

Op grond van het BBV maken we in de verdeling van de reserves een onderscheid in algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot algemene reserves; deze reserves hebben meer het karakter van een ''buffer'' (ter dekking van onverwachte tegenvallers).  Een reserve is geen geld op een bankrekening; het betreft een dekkingsmiddel en geen financieringsmiddel.

Hieronder volgt de hoogte van de reserves per begin en eind van het jaar.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Algemene reserve 73.504 66.441
Bestemmingsreserves 12.071 10.863
Gerealiseerd resultaat 86.775 7.063
Totaal 172.350 84.367

Verloopoverzicht reserves

In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen. Daar hebben we ook de werkwijze van muteren opgenomen. De stand en het verloop van de reserves ziet er als volgt uit.

Reserve Boekwaarde per 1-1-2020 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2020
Minimum niveau 10 miljoen 10.000 0 0 0 0 10.000
Algemene reserve 56.441 0 0 7.063 0 63.504
Totaal Algemene Reserve 66.441 0 0 7.063 0 73.504
Egalisatiereserve bedrijfsvoering 574 1.057 1.489 0 0 142
Eenmalige uitgaven 3.455 4.943 2.239 0 0 6.159
Sociaal Noodfonds 223 15 14 0 0 223
Reserve rekenkamer 37 0 27 0 0 10
Denk en Doe Mee!-fonds 4.328 1.170 2.343 0 0 3.155
Water 2.247 165 29 0 0 2.383
Totaal bestemmingsreserve 10.864 7.350 6.141 0 0 12.072
Afronding -1 0 1 0 0 -1
Totaal 77.304 7.350 6.142 7.063 0 85.575

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorzieningen geven een schatting aan van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van het optreden per balansdatum min of meer onzeker is. Op grond van het besluit BBV mag aan een voorziening geen rente worden toegevoegd, met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde.

In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per voorziening opgenomen.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's. 11.997 12.547
Egalisatievoorzieningen 4.156 3.964
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 3.224 4.402
Totaal 19.377 20.913

Verloopoverzicht voorzieningen

Voorziening Boekwaarde per 1-1-2020 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2020
Diverse (verliesgevende) complexen 4.528 6 0 713 3.821
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.019 560 404 0 8.176
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's 12.547 566 404 713 11.997
Onderhoud 3.941 1.832 1.639 0 4.134
Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 0 0 0 22
Egalisatievoorzieningen 3.963 1.832 1.639 0 4.156
Rioolrechten middelen derden 2.321 128 632 0 1.816
Afvalstoffenheffing middelen derden 2.081 -83 590 0 1.408
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 4.402 45 1.222 0 3.224
Afronding 1 0 0 0 0
Totaal 20.913 2.443 3.265 0 19.377

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Onderhandse leningen: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 56.596 92.521
- Provincie Noord-Brabant 4.000 4.167
Waarborgsommen 215 254
Totaal 60.810 96.942

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Onderhandse leningen Boekwaarde 31-12-2019 Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2020
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 92.521 - 35.925 56.596
- Provincie Noord-Brabant (art. 46b lid 4 Wet fido) 4.167 - 167 4.000
Waarborgsommen 254 0 40 215
Totaal 96.942 0 36.132 60.810

Leningen
De “onderhandse leningen van binnenlandse banken” hebben betrekking op leningen zoals deze door de gemeente zijn aangegaan. In 2020 zijn er geen nieuwe lening . Op de “onderhandse leningen van binnenlandse banken” is voor een bedrag van 36.092 regulier afgelost. De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt 252.

De in 2020 te betalen aflossing (het kortlopende deel van de leningen) op de onderhandse leningen blijft tot het einde van de looptijd van de lening onderdeel uit van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar

Onder de vlottende passiva zijn de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar opgenomen. De specificatie hiervan is als volgt:

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Overige kasgeldleningen - 18.000
Banksaldi - -
Overige schulden 10.280 11.192
Totaal 10.280 29.192

Het totaal aan kasgeldleningen bedraagt per balansdatum 0.

De post overige schulden bestaat hoofdzakelijk uit de post crediteuren. De crediteuren hebben betrekking op diverse leveringen en diensten van derden. Dit bedrag is gecorrigeerd in verband met (presentatie-) correctie van debetbedragen en voor disputen met enkele leveranciers. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het belangrijkste deel van deze schulden voldaan.

Verder bestaat de post uit de volgende verplichtingen: loonheffing, pensioenpremie, diverse verplichtingen Sociale Zaken en overige verplichtingen. 

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Crediteuren algemeen 6.421 7.736
Loonheffing 1.945 1.736
Pensioenpremie 427 385
Diverse verplichtingen Sociale Zaken 667 1.188
Overig 821 147
Totaal 10.280 11.192

Overlopende passiva

Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op in 2020 ontvangen bedragen, die betrekking hebben op een volgend boekjaar en bedragen (of inschatting daarvan) die nog betaald moeten worden.

Boekwaarde per 31-12-2020 Boekwaarde per 31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 8.716 6.802
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 4.296 1.954
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 261 134
Totaal 13.273 8.890

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Omschrijving Totaal 1-1-2020 Bestedingen Ontvangsten Totaal 31-12-2020
Onderwijsachterstandenbeleid 1.119 1.286 2.633 2.466
Voortijd schoolverlaten RMC-regio 140 140 0 0
ZonMw 53 53 0 0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 641 0 808 1.449
Regeling Reductie Energiegebruik 0 121 180 59
Bureau Sanering 0 0 93 93
Ministerie J&V - Alles Kidzzz 0 0 57 57
Regeling Sportakkoord 0 0 20 20
Regeling specifieke uitkering toeslagenproblematiek 0 0 151 151
Totaal 1.953 1.600 3.942 4.295

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Fiscaliteit (belastingen van de Belastingdienst)
De afgelopen 15 jaar worden gemeenten steeds sterker gefiscaliseerd en nemen de risico’s op fiscaal terrein navenant toe. De kans op fouten wordt verstrekt door de toenemende complexiteit van de regelgeving en het niet goed waarborgen hiervan in de bedrijfsvoering. Doordat de Belastingdienst steeds verder geautomatiseerd worden de controle methode steeds efficiënter. Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes met alle financiële een bestuurlijke gevolgen.
Sinds 2015 is er door de afdeling Financiën meer gedaan om meer inzicht te krijgen hoe de gemeente dit onderdeel aan te pakken. Vanaf 2015 is er meer aandacht besteed aan de fiscale positie van de gemeente naar aanleiding van een boekenonderzoek. Deze aandacht is echter beperk ingeregeld binnen de gemeente. De afgelopen periode zijn we vooral bezig geweest met losse dossiers en intern adviseren. Het strak opzetten van een TCF is daardoor blijven liggen. Dit zal in 2021 met een plan van aanpak worden opgepakt. 
Er lopen nog een aantal zaken waarvan de verplichtingen en ontvangsten niet zijn opgenomen. Het bevat met name afhandeling van suppleties in de btw-sfeer voor de jaren 2019 en 2020. Omdat de omvang nog niet bekend is, zijn rente kosten en het btw element niet opgenomen in de cijfers.

Onzekerheid Jeugdwet lokaal – gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond
De lasten inzake de Jeugdwet kunnen nog wijzigen doordat ten tijde van de afronding van de accountantscontrole van de jaarrekening 2020, de gecontroleerde en gecertificeerde jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond nog niet beschikbaar zijn. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat indien er een “cashflow” tekort ontstaat in een betreffend boekjaar tekorten direct verhaald worden bij de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de conceptcijfers in de jaarrekening nog kunnen wijziging.

Rechten participatie golfbaan
In 1985 is er een overeenkomst met Capelse Golfbaan gemaakt. Hierbij is voor 1 miljoen gulden aandelenbezit verkregen. Deze zijn in 1990 omgezet in participatiebewijzen. In de administratie is geen bezitting cq recht opgenomen voor het gemeentelijk belang in de Capelse Golfbaan. Herwaarderen van een actief is conform regelgeving niet toegestaan.

Garanties
Door de gemeente worden garanties gegeven voor de betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Deze betreffen leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige ten behoeve van financiering van vaste activa. Per ultimo 2020 is de stand van deze gewaarborgde geldleningen 319.817.

Met betrekking tot de woningbouwverenigingen is het risico overgeheveld naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij nog wel een achtervangfunctie. Het gaat hierbij om een “achtervang” voor een bedrag van 309.291. In 2020 heeft geen betaling plaats gevonden als gevolg van een ingeroepen garantstelling. Pas als het waarborgfonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen worden Rijk en gemeenten als garant aangesproken. Nadat de primaire zekerheid bij de corporatie zelf ligt, kan bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen de corporatie onder voorwaarden (sanerings)steun krijgen van de Autoriteit woningbouwcorporaties (Aw). Wanneer de saneringssteun niet toereikend is, zal het WSW worden aangesproken. Wanneer de primaire zekerheid van het WSW ontoereikend is, zal de gemeente als achtervang fungeren voor 50% en het Rijk voor 50% (tertiaire achtervang). We staan voor sommige leningen 50% borg. We presenteren echter het hele bedrag, omdat we niet weten voor welk bedrag we daadwerkelijk aangesproken kunnen worden. Dit komt doordat het waarborgfonds er tussen zit. 

Stedin
De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd.
De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan.

BUIG
De gemeente heeft in 2016 bezwaar gemaakt tegen het voorlopig vastgestelde BUIG-budget over 2017. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierop negatief beschikt in 2020. De gemeente bereidt samen met de advocaat een beroep bij de rechtbank voor. Een (volledig) succesvol beroep kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vangnetuitkering. Het netto bedrag bedraagt ca. 900.

Huur- en leaseovereenkomsten
De gemeente Capelle aan den IJssel is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

Leverancier Omschrijving Looptijd contract Begroot 2021
Wouda Fascinatio B.V. Fascinatio boulevard 470 tm 492 Unit 5 t/m 14: 31-juli 2028 Unit 3 en 4: 31 juli 2023 166
Stg. PCPO Capelle-Krimpen a/d Ijssel De Ontmoeting 2019 31-07-23 42
Horizon locatie Koggerwaard 09-02-25 36
Stichting Havensteder VHF- Fluiterlaan 427- 429 31-10-24 192
Yulius Onderwijs De Fjord aan de Poortmolen 121 31-12-21 117
RET BUS BV Buurtbus 2020 31-12-22 17
Gemeente Rotterdam Diverse leaseovereenkomsten auto diverse 182
JDE Professional Huur koffieautomaten 13-09-22 61
Canon Nederland N.V. Huur en software repro (excl. afdruken) 30-09-23 5

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2020

Nr. WSW nr. Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Andere borgen Door de gemeente geborgd Rente % Totaal 1-1-2020 Waarvan door de gemeente gewaarborgd In de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing Totaal 31-12-2020 Waarvan door de gemeente gewaarborgd Herfinancierings datum
54 1.283 stichtingskosten verpleeghuis Verpleeghuis Rijckehove 100 4,6 787 787 0 44 744 744 02-03-33
73 / 122 6.807 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 4,53 2.042 2.042 0 227 1.815 1.815 16-11-28
74 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,71 2.269 2.269 0 227 2.042 2.042 01-02-29
78 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 3,76 2.723 2.723 0 227 2.496 2.496 01-07-31
79 4.538 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,99 1.475 1.475 0 113 1.361 1.361 14-02-32
92 150 aankoop kleed- en clubgebouw VV Capelle 100 3,01 15 15 0 5 10 10 01-04-21
94 23286 77.143 WSW projecten 27899; 27901; 27903; 27905; 27907; 27913 Stichting Havensteder WSW 100 5,475 36.840 36.840 0 3.276 33.564 33.564 01-09-28
128 37031 7.900 WSW project 48144 Stichting Havensteder WSW 100 3,745 7.900 7.900 0 7.900 0 0 01-11-20
132 250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 0,9 147 147 0 8 139 139 31-03-37
133 2.250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 4,7 1.944 1.944 0 25 1.919 1.919 01-10-37
134 39247 3.000 Uitbreiding project 49212/nr 130 Vestia Groep WSW 100 4,975 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 01-10-58
135 38310 7.500 Uitbreiding project 49212/nr 130 Vestia Groep WSW 100 4,563 7.500 7.500 0 0 0 0 03-09-35
138 39462 8.768 Project woningen "Spinoza" St. Woonzorg Nederland WSW 100 4,889 8.768 8.768 0 0 8.768 8.768 13-07-29
141 40248 25.000 Project " De Rondelen" Stichting Havensteder WSW 100 4,695 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 15-08-58
142 40596 10.000 Project "De Hoven" Stichting Havensteder WSW 100 4,74 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 26-11-48
143 40581 15.000 Project "Rozenburcht" Stichting Havensteder WSW 100 4,72 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 31-12-48
146 12246 13.613 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,17 7.929 7.929 0 502 7.427 7.427 01-04-22
147 12229 8.803 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,29 4.809 4.809 0 333 4.475 4.475 01-12-21
148 32269 28.588 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,06 5.828 5.828 0 387 5.441 5.441 01-08-21
149 12233 7.578 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,17 4.414 4.414 0 280 4.134 4.134 01-04-32
152 45612 2.360 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,79 2.360 2.360 0 0 2.360 2.360 01-02-34
157 12247 10.071 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,83 7.595 7.595 0 523 7.072 7.072 01-10-32
161 47474 5.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,099 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 30-06-55
162 47465 25.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,34 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 01-05-60
163 47481 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,913 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 01-04-60
164 47468 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,132 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 01-06-55
165 47467 20.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder