Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Verkeersbeleid

 • Doen van verkeersonderzoek en –planning;
 • Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
 • Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
 • Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

 • Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
 • Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
 • Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
 • Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
 • Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
 • Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
 • Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Te onderhouden m2 asfalt 1.043 1.063 1.063
Te onderhouden m2 klinkers/tegels 1.959 1.939 1.939
Totaal m2 verharding 3.002 3.002 3.002
Aantal lichtmasten 15.191 15.202 15.252
Aantal armaturen 17.726 17.697 17.647
Aantal fonteinen 5 5 5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ 12 12 12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) 0 0 0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) 7 25 8
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute 70 70 70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen 215 215 215
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein 5 5 5
Aantal verkeersborden 9.400 9.400 9.400
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden 2.940 2.940 2.940
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering 297 297 300
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle) 6 6 6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle) 1 1 1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) 29 28 29
Markering: aantal km belijning 546 546 546
Aantal verkeerscamera’s 10 10 10
Aantal bruggen 242 240 243
Aantal visplaatsen 40 41 39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] 17/ 4.244 17 / 4.244 17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1] 111/ 8.125 110 / 8.118 110 / 8.118
Aantal trappen 3 3 4
Aantal tunnels 17 17 19
Aantal viaducten 3 3 3
Aantal portalen 8 8 8
Aantal brandstofverkooppunten 13 13 13
Aantal huurcontracten 5 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N8.058 N1.366 N9.424 N7.600 V1.824
Baten V414 V295 V708 V1.102 V394
Saldo N7.644 N1.071 N8.716 N6.498 V2.218
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Afschrijvingen (NJN 2019 2.4.2) N45
2. Civieltechnische kunstwerken (NJN 2019 2.4.3) N150
3. Afschrijvingen Vervoersknoop Rivium (NJN 2019 2.4.5) V40
4. Reserve eenmalig Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (NJN 2019 2.4.6) N30
5. Reserve eenmalig Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (VJN 2020 0.4) V20
6. Reserve eenmalig Gemeentelijk mobiliteitsplan (VJN 2020 0.4) N68
7. Reserve eenmalig Wijkontsluiting Schollevaar (VJN 2020 0.4) N36
8. Reserve eenmalig Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4) N124
9. Energie (VJN 2020 0.5) N37
10. Onderhoud Civieltechnische kunstwerken (VJN 2020 2.2) N580
11. Onderhoud B. van Dijklaan (VJN 2020 2.3) N405
12. Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 2.4) N391
13. Visie Schollebos (VJN 2020 5.B2) N21
14. Rente (NJN 2020 0.5) V230
15. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14) N4
16. Subsidie haalbaarheidsstudie Parkshuttle (NJN 2020 2.1) N30
17. Aanpak fietsroute (NJN 2020 2.3) N92
18. Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4) V50
19. Asfalteren rondom rotondes 's-Graveland (NJN 2020 2.5) V170
20. Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6) V40
21. Reserve eenmalig Nieuwe mobiliteit (NJN 2020 2.10) V96
22. Reserve eenmalig Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4) V250
23. Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 2.4) V15
24. Subsidie haalbaarheidsstudie Parkshuttle (NJN 2020 2.1) V30
Totaal N1.366 V295 N1.071
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Civieltechnische werken, deels door weersomstandigheden en deels door corona V1.125
2. B. van Dijklaan V293
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021) V318 N151
4. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V86
5. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V74
6. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie voor de openbare verlichting V61
7. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V60
8. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58
9. Hogere lasten Mobiliteit door inhuur derden N33
10. Lagere lasten wijkontsluiting Schollevaar V33
11. Lagere lasten door het niet volledig kunnen uitvoeren van onderhoud aan bebording door corona V19
12. Onbenut budget Programma Mobiliteit (1BW2018 2.4.2); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V12
13. Onbenut budget voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2020 via reserve eenmalig V5
14. Nutsbedrijven V501
15. Hogere lasten en lagere baten brandstofverkooppunten N1 N11
16. Nacalculatie bedrijfsvoering N301 V43
17. Overige verschillen V15 V12
Totaal V1.824 V394 V2.218
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N152 V106
2. Reserve eenmalig N32 N1.480
Totaal N184 N1.374 N1.189
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N8.716 N6.498 V2.218
Mutaties reserves N184 N1.374 N1.189
Resultaat N8.900 N7.872 V1.028
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Civieltechnische werken
Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega’s onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden.
Nr.2 B. van Dijklaan
Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden.
Nr.14 Nutsbedrijven
De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

Taakveld 2.2 Parkeren

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.
 • Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N9 N12 N21 N23 N2
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N9 N12 N21 N23 N2
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) V1
2. Reserve eenmalig - parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 / VJN2020 0.4) N13
Totaal N12 N0 N12
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N2
Totaal N2 N0 N2
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve eenmalig V13 V13
Totaal V13 V13 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N21 N23 N2
Mutaties reserves V13 V13 N0
Resultaat N8 N10 N2

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N120 V3 N117 N110 V7
Baten V35 N22 V13 V13 N0
Saldo N85 N19 N104 N97 V7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1.Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) V3
2. Buurtbus (NJN2020 2.2) N22
Totaal V3 N22 N19
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V4
2. Overige kleine verschillen V3
Totaal V7 N0 V7
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N0 N4
Totaal N0 N4 N4
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N104 N97 V7
Mutaties reserves N0 N4 N4
Resultaat N104 N101 V3