Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor het bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.

Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene en schone stad. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de nieuwe ‘groene’ economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Toelichting afval

Terug naar navigatie - Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186
2020 187

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Verlenging Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 "Zorg op maat met elkaar, voor elkaar" (BBV 282269).

  Taakveld 7.2 Riolering

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Verordening Rioolheffing 2020 (BBV 102805 december 2019);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

 • Afvalactieplan 2020-2022 (BBV  228285 juni 2020);
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

 

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

 

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Buitendienst en afvalwater
Corona heeft geleid tot het aanpassen van de werkwijze buiten, waardoor uitvoering in eerste instantie is vertraagd, maar nu weer volgens schema verloopt. Wel heeft dit bij de buitendienst geleid tot meer bewustwording van de gezondheidsgevaren van werken met afvalwater. Het meer thuiswerken leidt tot meer huishoudelijk waterverbruik en vervuiling van het rioolstelsel. Extra onderhoud om verstoppingen van gemalen en riolen op te lossen neemt toe. De trend dat Capellenaren meer vuil door het toilet spoelen was al gaande voor de pandemie, en is door het gebruik van mondkapjes verder toegenomen. Met een gerichte communicatie campagne zullen Capellenaren bewust worden gemaakt van goed riool gebruik. De aangepaste werkwijze en toegenomen vuillast leiden daardoor tot een hogere onderhoudskosten en personele inzet voor het gemalen en rioolbeheer.

Duurzaamheid
Vanwege de coronamaatregelen is het lastiger om Capellenaren te bereiken. Zo hebben we bijvoorbeeld het Energieloket nog niet kunnen openen. Daarnaast zien we een wisselend beeld. Sommige bewoners zijn flink aan het klussen geslagen en meteen ook aan de slag gegaan met een groen dak, isolatie of zonnepanelen. Andere bewoners en bedrijven zijn juist terughoudend met investeringen in duurzaamheid.

Overige ontwikkelingen:
Duurzaamheid
Er speelt veel op het gebied van duurzaamheid. Zo neemt de aandacht voor het thema toe en er komen nieuwe vragen en nieuwe taken naar ons toe. We merken dat met name de energietransitie veel ambtelijke capaciteit vraagt. Het betreft onder andere de regionale afstemming rondom laadpalen, windmolens, de warmtetransitie en het opstellen van de Regionale Energiestrategie. Dit gaat helaas ten koste van de inzet op het thema klimaatadaptatie.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N16.460 N1.511 N17.971 N17.900 V71
Baten V13.756 V201 V13.957 V14.021 V64
Saldo van baten en lasten N2.704 N1.310 N4.014 N3.879 V135
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N18 N0 N18 N1 V17
Reserve eenmalige uitgaven N0 V242 V242 V150 N92
Totaal mutaties reserves N18 V242 V224 V149 N75
Resultaat N2.722 N1.068 N3.790 N3.730 V60

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Riool en waterzuivering (hogere lasten riool- en waterzuivering door gronddepot) N367 N367 N367
2. Lagere lasten afval door afrekening afvalbelasting over lager tonnage afval als gevolg van nascheiding V96 V96 V96
3. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021 (zie baten) V92 V92 V92
4. Hogere lasten door hogere bijdrage werkplan 2020 DCMR N84 N84 N84
5. Niet-besteed budget Klimaatmiddelen en Actieplan Circulaire naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V76 V76 N76 N0
6. Lagere lasten producten Regeling Reducatie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021 (zie baten) V59 V59 V59
7. Lagere lasten op onderhoud zerken en monumenten doordat er minder verzoeken zijn binnengekomen voor herstel V27 V27 V27
8. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering en voorziening middelen derden N20 N20 V20 N0
9. Over te hevelen subsidieregeling AED van 2020 naar 2021 via Reserve eenmalig V16 V16 N16 N0
10. Overige verschillen V78 V78 V78
Subtotaal N27 N0 N27 N72 N99
Baten
1. Riool en waterzuivering V350 V350 V350
2. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021 (zie lasten) N92 N92 N92
3. Lagere baten afval door lagere prijzen over nascheiding N83 N83 N83
4. Lagere lasten producten Regeling Reducatie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021 (zie lasten) N59 N59 N59
5. Overige verschillen V47 V47 N3 V44
Subtotaal N0 V163 V163 N3 V160
Totaal N27 V163 V136 N75 V61
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten en baten Nr. 1. Riool en waterzuivering Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd.Lagere lasten voor het onderhoud van rioolgemalen waar vernieuwing heeft plaatsgevonden wat minder onderhoud vergt. Mutaties worden geëgaliseerd via de voorziening riolering. Mutaties in baten en lasten worden (grotendeels) geëgaliseerd via de voorziening rioolheffing.
Lasten Nr. 2 en baten Nr. 3. Afval Er is sprake van hogere lasten door de landelijk stijgende tarieven van afvalverwerking en stijgende prijzen door een overschot van sloop- en bouwafval. Echter ontstaat er een voordeel doordat de in rekening gebrachte afvalbelasting lager uitvalt als gevolg van de nascheiding van afval. Hierdoor is de afvalbelasting over een lagere tonnage afgerekend dan oorspronkelijk van is uitgegaan. Mutaties in baten en lasten worden (grotendeels) geëgaliseerd via de voorziening afvalstoffen middelen derden.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Uitvoering Subsidieregeling AED (VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V24 V24 V8 N24 N24 N8
Voorbereiding geluidsanering (NJN2019 7.11); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V30 V30 V30 N30 N30 N30
Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2); vrijval in jaarrekening vanwege verstrijken bestedingstermijn 3 jaar V26 V26 V26 N26 N26 N4
Klimaatmiddelen (AU, Jaarrek,2019); dekking reserve eenmalige uitgaven; budget naar 2021 voor Transitievisie V162 V162 V126 N162 N162 N88
Actieplan Circulair Capelle (NJN2020 7.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N40 N40 N40 N0
Geluidsanering verkeerslawaai (NJN2020 7.2) V92 V92 N0 N92 N92 N0
Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 7.1) N0 V121 N0 N121
Extra kosten afval door Corona (NJN 2020 7.8) N0 N820 N820 N820
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N18 N18 N1 N0
Totaal N18 V334 V316 V270 N0 N1.194 N1.194 N1.071
Gesaldeerd N18 N860 N878 N801