Reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2020 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2020
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Veen Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve Van Veen Fin. 56.441 0 0 7.063 0 63.504
Subtotaal rubriek A: 66.441 0 0 7.063 0 73.504
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Van Veen GS 574 1.057 1.489 0 0 142
2 Eenmalige uitgaven Van Veen Fin. 3.455 4.943 2.239 0 0 6.159
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 223 15 14 0 0 223
4 Reserve rekenkamer Van Veen Griffie 37 0 27 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 4.328 1.170 2.343 0 0 3.155
6 Water Wilson SB 2.247 165 29 0 0 2.383
Subtotaal rubriek B: 10.864 7.350 6.141 0 0 12.072
Afronding -1 0 1 0 0 -1
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 77.304 7.350 6.142 7.063 0 85.575
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2020 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2020
1 Onderhoud div. div. 3.941 1.832 1.639 0 4.134
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Veen SB 22 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Veen SO 7.174 6 0 2.409 4.772
4 Dubieuze debiteuren Van Veen Fin. 7.405 900 147 138 8.021
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester GS 8.019 560 404 0 8.176
6 Rioolrechten middelen derden Van Veen SB 2.321 128 632 0 1.816
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Veen SB 2.081 -83 590 0 1.408
8 Gereed product Van Veen SO 0 797 0 0 797
Afronding 1 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 30.964 4.140 3.412 2.547 29.146

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2021 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2019, inclusief de (verwachte) mutaties in 2020. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de BBV-voorschriften, de (verwachte) mutaties in 2021 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 10.000
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2020 10.000

Algemene reserve (A2)

A2. Algemene reserve
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 56.441
Bij: - Saldo Jaarexploitatie 2019 7.063
7.063
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2020 63.504

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgeth. Gemeentesecretaris
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De algemeen directeur is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 5. Financiële verordening 2017).
Voeding De voeding van de egalisatiereserve, inclusief boven- en ondergrens, is vastgelegd in een tussen het college en de algemeen directeur afgesloten Bedrijfsvoeringconvenant. Met ingang van 2004 is een convenant afgesloten voor onbepaalde tijd.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 574
Bij: - Dotatie afdeling Directie 298
- Dotatie afdeling Facilitaire Diensten 421
- Dotatie afdeling Stadsbeheer 338
1.057
Af: - Onttrekking afdeling BCO 522
- Onttrekking afdeling Financiën 241
- Onttrekking afdeling Publiekszaken 422
- Onttrekking afdeling Samenleving 171
- Onttrekking afdeling Stadsontwikkeling 133
1.489
Stand per 31-12-2020 142

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 3.455
Bij:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 4.943
Af:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 2.239
Stand per 31-12-2020 6.159
Mutatie JR 2020 Omschrijving Besluit votering Einde termijn 2020
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dotatie Onttrekking Stand 31-12
Programma 0
20 N Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 2021 0 20 0 20
58 N Datalab NJN 2020 0.18 2022 0 58 0 58
Stadsvisie VJN2019 0.4.13 2021 32 0 32 0
78 Totaal Programma 0 32 78 32 78
Programma 1
Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2021 101 60 101 60
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 NJN 2019 1.4.2 2021 35 0 35 0
Weerbaarheid bestuur Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1 2021 120 110 120 110
0 Totaal Programma 1 256 170 256 170
Programma 2
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2021 118 0 68 50
Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 2022 0 96 0 96
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat VJN2019 2.4.6 2021 30 0 30 0
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 19 20 0 39
Wijkontsluiting Schollevaar VJN2019 2.4.6 2021 36 0 36 0
Parkeertellingen NJN2015 2.4.4 (JR 2019) 2020 13 0 13 0
Verv.knoop Rivium NJN18 2.4.6 2020 0 124 124 0
Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 0 0 -50 50
Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrek 2020 2022 0 293 0 293
Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrek 2020 2022 0 950 0 950
74 N Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. 2022 0 74 0 74
5 N Fietsbrug A-S NJN 2019 2.4.8. 2021 0 5 0 5
60 N Nieuwe mobiliteit 1e BW 2020 2022 0 60 0 60
12 N Programma mobiliteit 1e BW 2018 2021 0 12 0 12
52 N Schoolzones VJN 2019 2.4.3. 2021 0 52 0 52
1.446 Totaal Programma 2 216 1.686 221 1.681
Programma 3
-15 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 2021 304 1 40 265
10 D Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020 2021 41 10 11 40
BIZ Capelle-West NJN2016 5.4.1 / VJN 2017 3.4.4. 2021 20 0 20 0
-5 Totaal Programma 3 365 11 71 305
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2021 644 0 192 452
0 Totaal Programma 4 644 0 192 452
Programma 5A
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2021 200 0 121 79
Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 0 100 0 100
0 Totaal Programma 5A 200 100 121 179
Programma 5B
21 D Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2021 23 21 23 21
3 D Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 2021 19 3 19 3
487 N Budget groen 2020 Jaarrek 2020 2022 0 487 0 487
160 N Budget Schollebos 2020 Jaarrek 2020 2022 0 160 0 160
671 Totaal Programma 5B 42 671 42 671
Programma 6A
Budget WOP 2019 Jaarrekening 2019 2021 97 0 97 0
139 N Budget WOP 2020 Jaarrekening 2020 2022 0 139 0 139
LPB congres 2019 Jaarrekening 2019 2021 32 0 32 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2021 23 0 23 0
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 0 75 0 75
20 N Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020 2022 0 95 0 95
159 Totaal Programma 6A 152 309 152 309
Programma 6B
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak NJN2018 6.4.16 2021 30 0 30 0
Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 50 50 50
Pilot jongeren en schulden NJN 2017 6.4.9 2021 75 0 75 0
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 2021 413 0 213 200
Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 0 110 0 110
Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 2022 0 75 0 75
Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B.8 2022 0 158 0 158
0 Totaal Programma 6B 568 393 368 593
Programma 6C
Maatwerkvoorzieningen 18+ NJN2017 6.4.23 2021 0 0 0 0
0 Totaal Programma 6C 0 0 0 0
Programma 6D
Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 2022 159 55 159 55
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 2022 0 160 0 160
0 Totaal Programma 6D 159 215 159 215
Programma 7
16 D Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 2021 24 16 24 16
Voorbereiding geluidsanering VJN 2018 / Jaarrekening 2020 2021 56 0 56 0
36 D Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 2021 162 36 162 36
40 N Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 2022 0 40 0 40
92 Totaal Programma 7 242 92 242 92
Programma 8
Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 2021 59 6 0 65
s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 2021 0 0 120 -120
16 D DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 2021 20 16 20 16
11 D Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 2021 13 11 13 11
De Hoven Fase 2 VJN2018 8.4.5 2020 79 0 79 0
33 D Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 2021 257 576 0 833
Gebiedsaanpak Schollevaar VJN2017 8.4.9/NJN2020 2021 86 0 86 0
Centrumgebied Jaarrekening 2019 2021 20 0 20 0
Geo data in 3D VJN2019 8.4.3 2021 10 0 10 0
101 D Florabuurt VJN2018 8.4.7 2021 36 101 36 101
507 N Budget Centrumgebied 2020 Jaarrek 2020 2022 0 507 0 507
668 Totaal Programma 8 580 1.217 384 1.413
1 Afronding -1 1 -1 1
3.110 Totaal 3.455 4.943 2.239 6.159

Reserve Sociaal Noodfonds (B3)

B3. Reserve Sociaal Noodfonds
Butgethouder Afdelingshoofd Samenleving
Doel De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. De ondergrens van de reserve is in principe bepaald op 213 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting). Er kan aanspraak gemaakt worden op het bedrag van 213 indien de Van Cappellen Stichting daarvoor toestemming verleend.
Analyse omvang Juiste hoogte. De reserve is voor komende jaren toereikend om de geplande uitgaven te kunnen doen.
Stand per 01-01-2020 223
Bij: - Dotatie (“rente” toerekening) 14
- Lagere uitgaven dan begroot 1
15
Af: - Onttrekking reserve uitgaven noodfonds 14
14
Afronding -1
Stand per 31-12-2020 223

Reserve Rekenkamer (B4)

B4. Reserve Rekenkamer
Butgethouder Griffier
Doel Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 37
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Overschrijding jaarbudget 2020 27
27
Stand per 31-12-2020 10

Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)

B5. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
Butgethouder Diverse
Doel Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de begroting 2021 is het amendement "Verlenging Denk en Doe Mee!-fonds (DDMF) - een goed idee voor de stad!" aangenomen wat leidt tot een dotatie aan de reserve van 1.170 in 2020 en een onttrekking uit de reserve van 3.000 in 2021.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 4.328
Bij: - Amendement Begroting 2021 1.170
1.170
Af: - Begrote onttrekking 2.498
- Resultaat jaarrekening 2020 -155
2.343
Stand per 31-12-2020 3.155

Reserve Water (B6)

B6. Reserve Water
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel De reserve Water heeft voornamelijk als doel de jaarlijks sterk wisselende lasten van de baggerwerkzaamheden op te vangen. De reserve Water maakte tot eind 2019 onderdeel uit van de reserve Openbare ruimte en is daarna als afzonderlijke reserve voortgezet. De reserve openbare ruimte is in het verleden ingesteld als buffer voor de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Tot en met de Jaarrekening 2018 werden de saldi in de jaarrekening ten opzichte van de begroting bij de verschillende producten (Onderhoud verhardingen, Civieltechnische werken, Groen, Water, Openbare verlichting, Speelplaatsen en Verkeersvoorzieningen) met de reserve geëgaliseerd. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve Openbare Ruimte eind 2019 op te heffen en alleen de Reserve Water voort te zetten.
Voeding De voeding bestaat, indien noodzakelijk, uit dotaties ten laste van de begroting. In het kader van zowel het verder transformeren van de begroting, het verder verhogen van de transparantie van de begroting als het daarbij bevorderen van het (meer) sturen op kasstromen, is bij de VJN 2019 besloten de Reserve Openbare Ruimte (exclusief het onderdeel Water) op te heffen, effectief per 31 december 2019. Gezien het aanwezige saldo en de verwachte ontwikkeling van het onderdeel Water, is de reserve naar verwachting toereikend voor de periode 2021-2024.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 2.247
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2018) 62
- Resultaat jaarrekening 2020 Water 103
165
Af: - Begrote onttrekking (VJN 2019) 29
29
Stand per 31-12-2020 2.383

Voorziening Onderhoud (V1)

V1. Voorziening Onderhoud
Butgethouder Afdelingshoofden Samenleving, Facilitaire Diensten en Stadsbeheer
Doel De voorziening heeft de volgende doelen: a. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke schoolgebouwen. b. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke welzijnsaccommodaties* c. (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. d. Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente. e. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de brandweerkazerne. f. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan het Isala theater. g. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties. h. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan bezittingen actief grondbeleid. *) In december 2017 is het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO) vastgesteld (raadsbesluit 949628).
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 3.941
Bij: - Dotatie 1.832
1.832
Af: - Onttrekking 1.639
1.639
Stand per 31-12-2020 4.134

Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)

V2. Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.
Voeding Eenmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitaties reeds waren voorzien. P.C. Boutenssingel: Bij de Jaarrekening 2016 is er 30 aan de voorziening toegevoegd voor de afronding van de werkzaamheden voor de P.C. Boutenssingel. Na het opknappen van het metrostation Slotlaan en de werkzaamheden aan de centrumring zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden verricht. Naar verwachting zal de RET in 2021 het opknappen van het metrostation Slotlaan afronden. Daarna zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden afgerond, naar verwachting in 2024. Saldo per 31-12-2020: 22.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 22
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2020 22

Voorziening Verliesgevende complexen (V3)

V3. Voorziening Verliesgevende complexen
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.
Voeding Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 7.174
Bij: - Mutatie voorziening verlies GREX De Mient (JR2020; zie ''Af'') 6
6
Af: - Verlaging voorziening verlies GREX Amandelfof Zorg (JR2020) 10
- Verlaging voorziening verlies GREX De Mient (JR2020) 384
- Verlaging voorziening verlies GREX Stadshart (JR2020) 14
- Verlaging voorziening verlies GREX Zandrak (JR2020) 53
- Verlaging voorziening verlies GREX Meeuwensingel (NJN2020/JR2020); herrubricering naar Faciliterend project (zie Voorziening Gereed Product) 1.395
- Verlaging voorziening verlies GREX Capelseweg/Bermweg (NJN2020/JR2020); herrubricering naar Faciliterend project (zie Voorziening Gereed Product) 553
2.409
1
Stand per 31-12-2020 4.772
Passiefzijde van de balans (onder Voorzieningen) 3.821
Actiefzijde van de balans (in mindering op Voorraden/Bouwgronden in exploitatie) 951
Stand per 31-12-2020 4.772

Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)

V4. Voorziening Dubieuze debiteuren
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt. De voorziening geldt voor private- en publieke vorderingen van de gemeente, inclusief vorderingen op verstrekte uitkeringen uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten.
Voeding De voeding is afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, waarbij het de vraag is in welke mate er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen.
Analyse Omvang Juiste hoogte. De voorziening is de komende jaren toereikend om oninbare vorderingen uit te dekken.
Stand per 01-01-2020 7.405
Bij: - Dotatie dubieuze debiteuren rioolheffing (Begr. 2020) 30
- Dotatie dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing (Begr. 2020) 50
- Dotatie dubieuze debiteuren overige belastingen (Begr. 2020) 52
- Dotatie dubieuze debiteuren overige belastingen (JR 2020) 300
- Dotatie dubieuze debieuren onderdeel privaatrechtelijk (NJN 2020) 230
- Dotatie dubieuze debiteuren sociale zaken (JR 2020) 14
- Dotatie dubieuze debiteuren sociale zaken (JR 2020) - Verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020. 225
901
Af: - Oninbaar rioolheffing (Begr. 2020) 30
- Oninbaar afvalstofheffing (Begr. 2020) 50
- Oninbaar overige belastingen (Begr. 2020) 96
- Oninbaar rioolheffing (JR 2020) 1
- Oninbaar afvalstoffenheffing (JR 2020) 5
- Oninbaar overige belastingen (JR 2020) -39
- Oninbaar onderdeel privaatrechtelijk (JR 2020) 4
- Vrijval voorziening onderdeel privaatrechtelijk (JR 2020) 138
285
Stand per 31-12-2020 8.021
Het eindsaldo per 31-12-2020 van de voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:
- Sociale zaken 6.480,00
- Belastingen (inclusief afvalstoffenheffing en rioolheffing) 1.033,00
- Overige debiteuren 508,00
Actiefzijde van de balans (in mindering op Vorderingen) 8.021

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)

V5. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Butgethouder Directie
Doel De aanspraken op pensioen voor wethouders zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Als de wet Appa gaat wijzigen, zullen gemeenten verplicht moeten deelnemen aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP. De verwachting is dat eerst in 2021 zal gaan spelen. De gemeenten zullen de verplichtingen dan voor alle (gewezen) wethouders moeten afdragen aan het ABP.
Voeding De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening aangepast op basis van actuariële berekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders. Op basis van de actuariële berekening van Visma Idella per 31-12-2020 hebben wij 406 bij de jaarrekening 2020 aan de voorziening gedoteerd. Dit is het gevolg van een daling van de rekenrente.
Analyse omvang Juiste hoogte. Bij deelname aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP, bedraagt de verplichting per 31 december 2020 8.176. Specificatie: Voor gepensioneerde oud-wethouders of hun nabestaanden 3.474, de zogenaamde slapers 1.615, oud-wethouders met wachtgelduitkering 2.634 en zittende wethouders 243. In de voorziening is tevens rekening gehouden met een recht op een uitkering van de voormalig burgemeester (210).
Stand per 01-01-2020 8.019
Bij: - Reguliere structurele dotatie 154
- Dotatie voor gepensioneerde oud-wethouders of hun nabestaanden, de zogenaamde slapers, oud-wethouders en oud-burgemeester met wachtgelduitkering en zittende wethouders op basis van de actuariële waardeberekeningen (Jaarrekening 2020) 406
560
Af: - Uitkeringen voormalig B&W 404
404
Afronding 1
Stand per 31-12-2020 8.176

Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)

V6. Voorziening Rioolrechten middelen derden
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve rioolrechten vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Riolering is een gesloten systeem, de inkomsten uit rioolheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van riolering met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de rioolretributie. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Juiste hoogte In de Najaarsnota 2020 bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2024 1.026. Na verwerking van het negatieve resultaat over 2020 is de voorziening ultimo 2024 toereikend. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening gezien de dalende trend de komende jaren. Indien hiertoe aanleiding is volgt een tariefsvoorstel in de Voor- of Najaarsnota.
Stand per 01-01-2020 2.321
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2020) 128
128
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2020) 305
- Resultaat jaarrekening 2020 327
632
Afronding -1
Stand per 31-12-2020 1.816

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)

V7. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke taak en is een gesloten systeem, de inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Dotatie gewenst. In de Najaarsnota 2020 bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2024 nog 33. Na verwerking van het negatieve resultaat over 2020, is de stand van de voorziening ultimo 2024 niet meer toereikend en zou deze negatief worden wat niet is toegestaan. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening gezien de dalende trend de komende jaren. Indien hiertoe aanleiding is volgt een tariefsvoorstel in de Voorsnota om het tekort, wat in 2024 in de voorziening dreigt te ontstaan, te voorkomen.
Stand per 01-01-2020 2.081
Bij: - Lagere dividenduitkering Irado (NJN 2020) -220
- Begrote dotatie (NJN 2020) 137
-83
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2020) 537
- Resultaat jaarrekening 2020 53
590
Stand per 31-12-2020 1.408

Voorziening Gereed product (V8)

V8. Voorziening Gereed product
Butgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties).
Voeding Afhankelijk van berekeningen faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties). In de Najaarsnota 2020 is besloten 2 projecten van een grondexploitatie over te hevelen naar een faciliterend project, omdat de projecten niet langer aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV voldoen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2020 0
Bij: - Verhoging voorziening verlies Meeuwensingel (NJN2020/JR2020); herrubricering naar Faciliterend project (zie Voorziening Verliesgevende complexen) 652
- Verhoging voorziening verlies Capelseweg/Bermweg (NJN2020/JR2020); herrubricering naar Faciliterend project (zie Voorziening Verliesgevende complexen) 145
797
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2020 797