Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
 • Samenwerken met de MRDH;
 • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
 • Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
 • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
 • Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
 • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal werkzame personen 35.040 35.500 35.040
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 53 52,4
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 6,8 11 6,8
Aantal verleende standplaatsvergunningen 15 65 45
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 67 80 75
Aantal stadsklokken 10 10 9
Aantal reclames op rotondes 10 11 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 4 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 170 170 170
Aantal analoge scrollers - 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N823 V55 N768 N726 V42
Baten V664 N46 V618 V574 N44
Saldo N159 V9 N150 N152 N2
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassing rentetoerekening (NJN2020 0.5) V9
2. Commerciële contracten (NJN2020 3.1) N46
3. Doorschuiven kredieten - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3) V38
4. Afrondingsverschil V8
Totaal V55 N46 V9
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona V10
2. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract N6 N45
3. Nacalculatie bedrijfsvoering V38 V2
4. Overige verschillen N1
Totaal V42 N44 N2
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N59 N99
2. Reserve eenmalig V300 V300
Totaal V241 V201 N40
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N150 N152 N2
Mutaties reserves V241 V201 N40
Resultaat V91 V49 N42

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
 • Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N53 V15 N39 N44 N5
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N53 V15 N39 N44 N5
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN018 3.4.1) N4
2. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2) N41
3. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2019 3.4.1) N300
4. Rente (NJN 2020 0.5) V13
5. Doorschuiven kredieten De Scholver (NJN 2020 3.3) V36
6. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.4) V280
7. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4) V30
Afronding V1
Totaal V15 N0 V15
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten Hoofdweg vak A (bij NJN2020 teveel overgeheveld naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven); dekking door onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven N16
2. Onbenut budget Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V10
3. Overige verschillen V1
Totaal N5 N0 N5
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve eenmalig N265 N259
Totaal N265 N259 V6
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N39 N44 N5
Mutaties reserves N265 N259 V6
Resultaat N304 N303 V1

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N351 N25 N376 N364 V12
Baten V358 N23 V335 V328 N7
Saldo V7 N48 N41 N36 V5
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Reserve eenmalig BIZ Capelle West (VJN 2020 0.4) N20
2. Energie (VJN 2020 0.5) N5
3. Marktgelden (NJN 2020 3.2) N23
Totaal N25 N23 N48
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025 N31 V2
2. Lagere lasten en baten weekmarkten; mede door corona V24 N10
3. Onbenut budget BIZ Capelle West (VJN2017); vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar; Budget wordt bij de VJN2021 opnieuw aangevraagd V20
4. Nacalculatie bedrijfsvoering N2 V1
5. Overige verschillen V1
Totaal V12 N7 V5
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve eenmalig V20 V20
2. Reserve Bedrijfsvoering N0 V1
Totaal V20 V21 V1
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N41 N36 V5
Mutaties reserves V20 V21 V1
Resultaat N21 N15 V6

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N25 N0 N25 N9 V16
Baten V70 N52 V18 V35 V17
Saldo V45 N52 N7 V26 V33
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Logiesbelasting (NJN 2020 3.2) N52
Totaal N0 N52 N52
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona V16
2. Hogere inkomsten logiesbelasting dan verwacht (corona) V17
Totaal V16 V17 V33
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N7 V26 V33
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N7 V26 V33

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Logiesbelasting
De oorspronkelijke begroting is op basis van de aangiften over het 2e kwartaal drastisch naar beneden bijgesteld. Door de heffingssystematiek (heffen bij wege van aangifte) worden de aanslagen na afloop van het kwartaal opgelegd. Hierdoor wordt het 4e kwartaal van het voorafgaande jaar tezamen met het 1e tot en met het 3e kwartaal in het lopende boekjaar opgenomen. Door de effecten van de coronacrisis hebben ondernemers in sommige kwartalen geen enkele overnachtingen kunnen aanbieden.