Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

 • Het rechtmatig verstrekken van  bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
 • Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag;
 • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

 • Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
 • Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
 • Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
 • Het verstrekken van informatie.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente:

 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, uitgevoerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland;
 • De verstrekking van schoolgerelateerde goederen door St. Leergeld Hollandsche IJssel.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar 1.824 2.011 1.851
Aantal aanvragen levensonderhoud 653* 843 961
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ 75 42 23
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand 3.551** 3.001 1.292
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand 12.848 12.143 10.912
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm 12,5% 12,5% 12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening 299 350 220
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen 52 80 25
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.694 1.850 1.553
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.633 1.600 1.654
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.023 945 910
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 97 90 90
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 66 65 70
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N43.677 N5.918 N49.595 N50.327 N732
Baten V33.211 V9.747 V42.958 V44.691 V1.733
Saldo N10.466 V3.829 N6.637 N5.636 V1.001
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Inkomensregelingen (NJN 2020, 6B.9) V57
2. BUIG lagere lasten Uitkeringen, lagere bijdragen Rijk (NJN 2019, 6.4.12) V1.836 N149
3. BUIG lagere lasten Uitkeringen, hogere bijdragen Rijk (NJN 2020, 6B.6) V800 V1.202
4. Overbruggingsregeling TOZO t/m 5e tranche (VJN 2020, 6B.2, NJN 2020 6B.7) N8.694 V8.694
5. Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN 2019 6.4.9) N50
6. Extra Voedselbank Corona (NJN 2020 0.12) N5
7. Overheveling stroomlijnen & verbeteren toegang (NJN 2020 6B.4) V50
8. Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN 2019 6.4.8) N30
9. Actieplan schulden registratie systeem SWC (6.1) (NJN 2020 6A.5) V30
10. Vrijval budget pilot schuldenfonds jongeren (NJN 2020 6B.14) V71
11. Jeugdfonds Sport & Cultuur Overheveling voorbereidingskosten (NJN 2020 6B.1) V70
12. JF S&C Overheveling voorbereidingskosten (NJN 2020 6B.1) V40
13. Overheveling pilot schuldenfonds jongeren (correctie) (NJN2019 6.4.17) N75
14. Accountantskosten en OR GR Ijsselgemeenten (NJN 2019 6.4.15) N18
Totaal N5.918 V9.747 V3.829
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten TOZO; baten: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud N1.209 V1.209
2. Storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken voor de voorschotten die voor 22 april 2020 in het kader van de TOZO-regeling zijn verstrekt. Een aandeel van 30% van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als een vordering op het Rijk op de balans opgenomen. N155
3. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk, lager in begroting opgenomen baten (een voorstel is opgenomen bij de VJN2021) V145 V430
4. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, lagere baten uit eigen bijdragen/verhaal; het beroep op de bijzondere bijstand en het aantal verstrekkingen in 2020 is met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019. V199 N45
5. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) V189
6. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa. V128
7. Lagere uitgaven t.l.v. het armoedebudget, bijdrage Stg. Leergeld 2020 V44 V15
8. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing V37
9. Minder kwijtschelding rioolrechten V21
10. Nacalculatie bedrijfsvoering N6 N4
11. Overige verschillen V3
Totaal N732 V1.733 V1.001
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V205 V215
2. Reserve eenmalig N5 N5
Totaal V200 V210 V10
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N6.637 N5.636 V1.001
Mutaties reserves V200 V210 V10
Resultaat N6.437 N5.426 V1.011
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 en 2. TOZO
Tot en met de Najaarsnota 2020 zijn de voorschotten aangeraamd met daar tegenover lasten die vooralsnog gelijk zijn aan de verstrekte voorschotten in de 5e tranche. De laatste tranche van 2020 was de 6e van € 1,1 miljoen. Het voordelig saldo 2020, € 163.073 wordt, naar verwachting, in 2021 verrekend. Door dit saldo als nog te betalen op te nemen is het saldo over 2020 nihil. Voor de voorschotten die verstrekt zijn voor 22 april 2020 is een voorziening opgenomen van € 222.541
Nr.4 Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR IJsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)
Uit de jaarrekening 2020 van de GR Ijsselgemeenten blijkt een voordeel voor het onderdeel Sociale Zaken. Die teruggaaf is op dit taakveld als inkomst geboekt.
Nr.6 en 7 Minder kwijtschelding
Door de stringente controles voor aanvang van het belastingjaar zijn er minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding terecht gekomen. Deze mensen zijn uitgenodigd om nadere informatie te verstrekken betreffende hun financiële situatie. Dat zorgt voor de lichte toename in het aantal reguliere verzoeken. Overall is er sprake van een gelijk blijvend aantal huishoudens wat kwijtschelding heeft verkregen. Als gevolg van de corona ontwikkelingen was de verwachting ontstaan dat er aan het eind van het kalenderjaar nog een toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken zou ontstaan, echter deze veronderstelling is niet juist gebleken.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding
Door de stringente controles voor aanvang van het belastingjaar zijn er minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding terecht gekomen. Deze mensen zijn uitgenodigd om nadere informatie te verstrekken betreffende hun financiële situatie. Dat zorgt voor de lichte toename in het aantal reguliere verzoeken. Overall is er sprake van een gelijk blijvend aantal huishoudens wat kwijtschelding heeft verkregen. Als gevolg van de corona ontwikkelingen was de verwachting ontstaan dat er aan het eind van het kalenderjaar nog een toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken zou ontstaan, echter deze veronderstelling is niet juist gebleken.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N6.359 N80 N6.439 N6.315 V124
Baten N0 N0 N0 V1 V1
Saldo N6.359 N80 N6.439 N6.314 V125
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. NJN 2019 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen V597
2. Promen,swv Jaarrekening 2019 9/4;pag. 61 teruggave (VJN 2020 6B.1) V85
3. Nadelig Saldo Promen Corona t.b.v. luchtbehandelingssysteem (NJN 2020 6B.11) N438
4. Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJN 2019 6.4.11) N324
Totaal N80 N0 N80
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle V177
2. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel N43
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N10 V1
Totaal V124 V1 V125
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N4 V5
Totaal N4 V5 V9
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N6.439 N6.314 V125
Mutaties reserves N4 V5 V9
Resultaat N6.443 N6.309 V134

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gevolgen corona voor Promen
De landelijke corona-uitbraak in maart 2020 heeft voor Promen verstrekkende gevolgen gehad. Een grote groep kwetsbare medewerkers is direct na de uitbraak preventief naar huis gestuurd. Gedurende deze periode is het bedrijf zodanig ingericht dat er op veilige afstand van elkaar gewerkt kan worden. Ondanks alle maatregelen heeft in juli 2020 een corona-uitbraak plaatsgevonden, waarna de betreffende afdeling is gesloten en eerste noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan in het luchtbehandelingssysteem. Uw raad heeft bij de Najaarsnota 2020 een bedrag van 438 (bestaande uit een bedrag van 281 voor de dekking van het verwachte negatieve resultaat over 2020 en een bedrag van 157 in de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van de luchtbehandelingssystemen) beschikbaar gesteld.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

 • Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
 • Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
 • Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.967 N353 N4.320 N4.027 V293
Baten V6 V35 V41 V38 N3
Saldo N3.961 N318 N4.279 N3.989 V290
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. SCW incidentele kosten toekomstverkenning (VJN 2020 6B.3) N115
2. SCW:overheveling implementatie kosten/frictiekosten (NJN 2020 6B.12) V75
3. CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona (NJN 2020 6B.10) N90
4. Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2020, pag. 87 (NJN 2020 6B.2) N56
5. Inburgering meicirculaire 2020 pag. 80 & BBV296712 (NJN 2020 6B.3) N67
6. Pilot Financieel Ontzorgen Meicirculaire 2020 pag. 95 (NJN 2020 6B.5) N125
7. Overheveling budget MKB werkoffensief naar 2021 (NJN 2020 6B.8) V158
8. 1Fte inzet (FIP) GR IJsselgemeenten BBV171466 (VJN 2020 6B.4) N49
9. 1Fte arbeidsmiddeling statushouders GR Ijsselgemeenten (VJN 2020 6B.4) N49
10. Budgetneutrale aanpassing onkostenvergoedingen (eigen bijdragen/verhaal) op basis van bestedingsplan 2020 Participatiebudget GR Ijsselgemeenten N35 V35
Totaal N353 V35 N318
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Als gevolg van corona zijn een aantal projecten niet doorgegaan en is er minder uitgegeven op de trajecten, incidenteel V322 N27
2. Vanuit het Werkplein zijn er nog niet voldoende geschikte kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt, daardoor is er sprake van een onderbesteding van het budget. V77
3. CapelleWerkt: compensatie wegens niet verkrijgen van NOW i.v.m. inkomstenderving corona en meerkosten wegens corona N77
4. Onderbesteding WIW/Fietsenstalling wegens een lager aantal kandidaten V66 N2
5. Opleidingen: doordat we minder konden inzetten op trajecten, kozen we er voor om sommige klanten in plaats daarvan een opleiding of cursus te laten volgen N20 V1
6. Ouders hebben een groter beroep gedaan op de kinderopvang. De kosten zijn daardoor hoger, maar ook de baten uit eigen bijdragen zijn hoger. N17 V4
7. De hogere lasten en hogere baten betreffen een correctie op de automatiseringskosten 2020 uit het DVO Stg. Capelle Werkt N17 V17
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N18 V1
9. Overige verschillen N23 V3
Totaal V293 N3 V290
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N12 V5
2. Reserve eenmalig N20 N20
Totaal N32 N15 V17
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N4.279 N3.989 V290
Mutaties reserves N32 N15 V17
Resultaat N4.311 N4.004 V307

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Wet inburgering
De inwerkingtreding van nieuwe Wet inburgering is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij hebben op 15 december 2020 het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 vastgesteld. De uitvoering van het actieplan wordt onverminderd voortgezet.