Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

 • Maatschappelijke dienstverlening;
 • Maatschappelijke ondersteuning;
 • Integratie;
 • Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
 • Jeugd;
 • Vakantieactiviteiten;
 • Buurtwerk;
 • Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

 • Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
 • Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

 • Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
 • Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
 • Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
 • Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
 • Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
 • Het organiseren van het breed overleg per wijk;
 • Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) 1.790 1.800 1.057
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- 1.812 1.425 1.563
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) 1.323 1.100 1.016
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) 1.488 1.530 897
Aantal Rotterdampassen duplicaat 47 60 21
Aantal Jeugdpaspoort 83 70 78
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen 6.543 5.985 4.632
Aantal buurtgroepen 6 7 7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk 87 90 94
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar 951.656 930.000 414.809
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar 4.903.631 4.870.000 2.149.051

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N11.693 N263 N11.956 N11.718 V238
Baten V1.077 N97 V979 V1.047 V68
Saldo N10.616 N360 N10.977 N10.671 V306
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 4.4) V2
2. Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2019 6.4.3) N13
3. Mutaties reserve eenmalige uitgaven (VJN 2020 0.4) N152
4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) N9
5. Exploitatie Huis vd Wijk Linie 5 (VJN 2020 6A.1) N26
6. Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (VJN 2020 6A.1) N75
7. Aanvulling index loonkosten SWC (VJN 2020 6A.2) N29
8. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) V53
9. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11) N19
11. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N51
12. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) V17 N97
13. Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1) V30
14. Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2) N32
15. Overhevelen budget Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (NJN 2020 6A.3) V75
16. Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet (NJN 2020 6A.4) V75
17. Actiepl.Schulden registratie systeem SWC (6.3) (NJN 2020 6A.5) N30
18. Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) N70
19. Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) N9
Totaal N263 N97 N360
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Wijk Overleg Platforms V161
2. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel) V41
3. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona V39
4. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken) V30
5. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona. Voor de doorberekening van deze kosten is in het AB afgesproken uit te gaan van het offertebedrag kinderopvanginspecties 2020. Er volgt in 2021 geen afrekening over 2020 met de deelnemende gemeenten (concept Jaarrekening GGD 2020 pag. 25). V20
6. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021 V20
7. SR Jeugdagenda: incidentele onderbesteding; lasten zijn verantwoord onder Veiligheid. V19
8. Meeropbrengst huur panden/minder doorbelasting energielasten N19 V13
9. Lagere lasten homo-beleid (LHBTI) wegens corona V18
10. Lagere lasten Opgave gericht werken door minder mogelijkheden en samenkomst van de aanwezige opgaveteams per wijk ten tijden van corona V17 V3
11. Incidentele lagere lasten jeugdraad, kinderburgemeester i.v.m. corona V17
12. Hogere lasten Maak Capelle door verdere doorontwikkeling van het platform op de technisch mogelijkheden van het platform alsmede een grotere communicatieve inzet N16
13. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020 V36
14. Hogere inkomsten uit leges Inspectie GGD PSZ/gastouders V10
15. Hogere bijdragen van derden/vrijval subsidie (CPGGZ / personen met verward gedrag) V7
16. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V56 N12
17. Nacalculatie bedrijfsvoering totaal N169 V11
18. Overige verschillen V3
Totaal V238 V68 V306
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N94 V65
2. Reserve eenmalig V2 N157
Totaal N92 N93 N1
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N10.977 N10.671 V306
Mutaties reserves N92 N93 N1
Resultaat N11.069 N10.764 V305
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Wijk Overleg Platforms
Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijden van corona

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Stationsplein 20
Naar aanleiding van de toekomstverkenning activiteiten Stichting Capelle Werkt (hierna: SCW) nemen wij per 1 januari 2021 het beheer en de exploitatie van het pand Stationsplein 20 van SCW over. SWC zal een gedeelte van de leegstand in de pand per 2021 voor de duur van 1 jaar invullen door ontmoetingsactiviteiten te organiseren in het kader van het Huis van de Wijk. Over de verdere ontwikkeling van het pand, wordt bij de Voorjaarsnota 2021 een voorstel gedaan voor de structurele situatie.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
 • Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
 • Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N0 N0 N0 N0 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N0 N0 N0 N0 N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Geen verschil
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Geen verschil
Totaal N0 N0 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N0 N0 N0
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N0 N0 N0