Programma 4 Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.

Wat hebben we gedaan?

TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen.

Wat hebben we gedaan?

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten).

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

JS20 - Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

JS20 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020".
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

  • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
  • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

  • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143402 april 2020);
  • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);
  • Onderwijsnotitie 2016-2020 ‘Leren voor het leven’ (BBV 769171 juni 2016);
  • Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Onwikkelingen

Impact Corona:
Sluiting kinderopvanglocaties en scholen: noodopvang en maatschappelijke impact
Tijdens ‘de eerste golf’ van de coronacrisis in maart en ook halverwege december 2020 werden onderwijslocaties en kinderopvanglocaties voor enkele weken gesloten. Onderwijs op afstand werd de norm. Sommige ouders konden gebruik maken van noodopvang voor hun kinderen. Noodopvang vond plaats bij scholen, kinderdagverblijven of gastouders. In Capelle is de noodopvang steeds in goed overleg tussen onderwijs- en zorgpartners, kinderopvangorganisaties en gemeente geregeld.
Ouders en verzorgers met cruciale beroepen hadden tijdens de fysieke sluiting van de scholen recht op deze opvang. Daarnaast hebben we vanaf de eerste week van de fysieke sluiting van de scholen, samen met professionele partners als Veilig Thuis en het CJG, oog gehad voor de meest kwetsbare Capelse leerlingen. Ook zij kwamen in aanmerking voor noodopvang. Voor kwetsbare leerlingen die in de reguliere situatie recht hadden op leerlingenvervoer hebben het leerlingenvoer naar de noodopvang -in de praktijk de scholen van de desbetreffende leerlingen- gecontinueerd. In enkele situatie is maatwerk toegepast bij zeer kwetsbare kinderen waar nodig is. Zo hebben we voldaan aan aan de kaders van de Rijksoverheid en met een Capelse blik aanvullende aandacht gehad voor de meest kwetsbare kinderen. De noodopvang heeft ouders en verzorgers geen extra geld gekost. Scholen en kinderopvangorganisaties hebben de noodopvang bekostigd uit de reguliere middelen. Voor de gemeente waren de meerkosten zeer beperkt.

Het duiden van de maatschappelijke impact is minder eenvoudig. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen het meeste risico hebben leerachterstanden op te lopen ten gevolge van thuisonderwijs en langdurige fysieke sluiting van scholen. Onderwijs op afstand betekent ook meer thuis zijn, meer afstand tot vrienden en vriendinnen, minder afwisseling in het leven. Dit kan voor kinderen ook sociaal-emotionele gevolgen hebben. Helaas zijn hiervoor geen snelle oplossingen beschikbaar. Er wordt de komende jaren extra ingezet op de brede ontwikkeling van kinderen; heel gericht op onderwijskundig gebied, maar ook sociaal-emotioneel. Duidelijk is dat er van leerlingen, ouders en verzorgers grote inspanningen zijn gevraagd. Er is tijdens de coronacrisis veelvuldig contact geweest met de scholen en schoolbesturen en hieruit bleek telkens weer dat de uitdagingen voor de professionals werkzaam in het onderwijs in 2020. Zij verdienen een groot compliment.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N8.585 V721 N7.864 N7.708 V156
Baten V3.283 N785 V2.498 V2.628 V130
Saldo van baten en lasten N5.302 N64 N5.366 N5.080 V286
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N37 N0 N37 V48 V85
Reserve eenmalige uitgaven N0 V192 V192 V192 N0
Totaal mutaties reserves N37 V192 V155 V240 V85
Resultaat N5.339 V128 N5.211 N4.840 V371

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 4 Onderwijs

JS20 - Lasten 4 Onderwijs

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie baten) V133 V133 V133
2. Lagere lasten leerlingenvervoer (kortere afstanden en minder leerlingen) V108 V108 V108
3. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N94 N94 V94 N0
4. Lagere lasten Peuteropvangen vanwege een lagere bezetting. V80 V80 V80
5. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie baten) N64 N64 N64
6. Overige verschillen N7 N7 N7
Subtotaal V156 N0 V156 V94 V250
Baten
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie lasten) N133 N133 N133
2. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie lasten) V205 V205 V205
3. Overige verschillen V58 V58 N9 V49
Subtotaal N0 V130 V130 N9 V121
Totaal V156 V130 V286 V85 V371
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. GOA Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt vanaf 1 augustus 2020 de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) sloop, verhuiskosten N0 N400 N400 N400
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven V192 V192 V192 N192 N192 N192
Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (NJN2020 4.2) V2.282 N863 V1.419 V1.286 N2.282 V863 N1.419 N1.286
Asbestsanering SBO De Bouwsteen locatie Lijstersingel (NJN2020 4.3) N367 N367 N367
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N37 N37 V48 N0
Totaal V2.245 N671 V1.574 V1.526 N2.682 V304 N2.378 N2.245
Gesaldeerd N437 N367 N804 N719