Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
  • Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
  • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses. Rekening = 1 oktobertelling

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober 5.374 5.416 5.350
Aantal scholen basisonderwijs 17 17 17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 3.077 3.195 3.016
Aantal scholen voortgezet onderwijs 3 3 3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober 52 56 51
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1 1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober 347 344 344
Aantal scholen speciaal basisonderwijs 3 3 3

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.914 N125 N4.039 N4.042 N3
Baten V432 V78 V510 V512 V2
Saldo N3.482 N47 N3.529 N3.530 N1
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (NJN 2019 4.4.4) V1
2. Res eenm Verhuiskosten SHO (rek19) (VJN 2020 0.4) N192
3. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) N9
4. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) V493
5. Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV (NJN 2020 4.3) N367
6. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) N51 V78
Totaal N125 V78 N47
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N3 V2
Totaal N3 V2 N1
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N3 V5
Totaal N3 V5 V8
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N3.529 N3.530 N1
Mutaties reserves N3 V5 V8
Resultaat N3.532 N3.525 V7

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwbouw basisschool “De Olijfboom” en gymnastieklokaal Duikerlaan
In 2020 is gestart met de nieuwbouw van basisschool “De Olijfboom en gymnastieklokaal Duikerlaan. Het complex wordt naar verwachting 19 november 2021 opgeleverd en de school en de gymzaal worden per 1 januari 2022 in gebruik genomen. De basisschool wordt in eigendom overgedragen en het gymnastieklokaal blijft eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan Sportief Capelle. Gelet op het feit dat dit complex twee eigenaren heeft en er gezamenlijke zaken hebben wordt er een VvE opgericht.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
  • Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
  • Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
  • Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
  • Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
  • Het (doen) toezien op de naleving van de Wet en beleidsregels Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
  • Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod 174 250 210
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier 44 100 140
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) 142 160 148
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) 56 55 30

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N4.671 V846 N3.825 N3.666 V159
Baten V2.851 N863 V1.988 V2.116 V128
Saldo N1.820 N17 N1.837 N1.550 V287
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Prijsindexatie leerlingenvervoer - VJN20 N35
2. Hogere OAB gelden 2020 (VJN2020 4.2) N237 V237
3. Doorschuiven OAB gelden 2019 naar 2021 (NJN2020 4.2) V1.100 N1.100
4. Compensatie meerkosten Corona (voorschoolse voorziening peuters - NJN 2020 0.12) N22
5. Vrijval budget BSN (minder activiteiten door Corona - NJN 2020 4.1) V40
Totaal V846 N863 N17
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Toename gebruikers LLV, meer speciaal onderwijs met afwijkende tijden N51
2. Lagere autokostenvergoeding, kortere afstanden en minder leerlingen V108
3. Lagere lasten Zorg Op Maat omdat besluit- en planvorming is vertraagd V31
4. Lagere lasten Peuteropvangen vanwege een lagere bezetting van peuters bij de opvang V80
5. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed V133 N133
6. RMC - hogere lasten 2020 dekken we uit overschot voorgaande jaren en het restant valt vrij N64 V205
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N85 V8
8. Overige verschillen V7 V48
Totaal V159 V128 V287
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N34 V43
2. Reserve eenmalig V192 V192
Totaal V157 V235 V77
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N1.837 N1.550 V287
Mutaties reserves V157 V235 V77
Resultaat N1.680 N1.315 V364