Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
  • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG 8,3 8,95 9,0
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG 8,6 8,93 9,3
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) 92,8% 89,0% 90,0
% Mate van uitval CJG 8,5% 8,7% 9,0
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG 1.851 1.900 1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp 79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021) 100,0% 107,7%

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N18.893 N181 N19.074 N19.193 N119
Baten V62 N0 V62 V117 V55
Saldo N18.831 N181 N19.012 N19.076 N64
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) N159
2. Indexering Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) N112
3. GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 (VJN 2020 6D.1) V2.627
4. Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 (VJN 6D.1) N387
5. Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1) N662
6. Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1) N101
7. Afrekening definitief tekort Jaarrekening 2019 GRJR (NJN 2020 6D.1) N214
8. Overheveling Transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN 2020 6D.1) V55
9. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN aanvulling structureel (NJN 2019 6.4.19) N196
10. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN capaciteit wachtlijsten incidenteel (NJN 2019 6.4.19) N225
11. CJG aanvulling Eigen Vermogen t.g.v. resultaat 2019 (VJN 2020 6D.2) N87
12. CJG FGfunct,ICT/ bijdrage afschrijving automatisering (VJN 2020 6D.2) N181
13. CJG tekort m.i.v. 2020, ZIN (NJN 2020 6D.3) N232
14. CJG extra lasten Corona (NJN 2020 6D.3) N122
15. Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3) N185
Totaal N181 N0 N181
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. GRJR: vrijval corona. De hogere lasten kunnen binnen het risicobudget van de GRJR opgevangen: € 2,2 miljoen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118 V544
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG N461
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020 N222
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangenementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6 V188
5. Hogere lasten PGB Jeugd op basis van prognose Svb (open einderegeling) N95
6. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG) N28
7. Hogere kosten organisatie CJG wegens maatregelen in het kader van corona N14
8. Reparatie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten: Capelle, Lansingerland en Krimpen (CLK) - aandeel Capelle aan den IJssel V49
9. Hogere bijdragen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) V4
10. Nacalculatie bedrijfsvoering N32 V2
11. Overige verschillen V1
Totaal N119 V55 N64
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N19 V13
2. Reserve eenmalig V104 V104
Totaal V85 V117 V32
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N19.012 N19.076 N64
Mutaties reserves V85 V117 V32
Resultaat N18.927 N18.959 N32

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
  • Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
  • Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N683 N0 N683 N679 V4
Baten N0 V160 V160 V165 V5
Saldo N683 V160 N523 N514 V9
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Huislijk geweld Gem.Rotterdam (NJN 2020 6D.2) V160
Totaal N0 V160 V160
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Terugbetaling op subsidie 2019 begeleid wonen V4
2. Hogere bijdrage huiselijk geweld van centrumgemeente Rotterdam (DUVO) V5
Totaal V4 V5 V9
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve eenmalig N160 N160
Totaal N160 N160 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N523 N514 V9
Mutaties reserves N160 N160 N0
Resultaat N683 N674 V9