Paragraaf Impact coronacrisis

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het jaar 2020 stond in het teken van de uitbraak van het coronavirus. Ook voor Capelle aan den IJssel heeft dit gevolgen gehad. Op het moment van schrijven bevinden wij ons na de "derde golf" van de coronacrisis. Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt geleidelijk af. In de jaarstukken hebben wij ervoor gekozen om een specifieke paragraaf op te stellen om de impact van de coronacrises een plek te geven. Ook geven wij per programma aan hoe onze activiteiten, of die van onze partners, geraakt worden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In de volgende onderdelen beschrijven wij wat het financieel effect is geweest in 2020, maar geven wij ook aan wat het maatschappelijk effect is geweest en blikken wij voorzichtig vooruit naar de korte en middellange effecten van deze crisis op onze maatschappij.

Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021

Terug naar navigatie - Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021

Bestuur en organisatie
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor onze bedrijfsvoering, onze capaciteit, ons takenpakket en onze uitgaven. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn twee projectgroepen specifiek werkzaam op het gebied van corona, hoewel de crisis uiteraard van nagenoeg alle afdelingen en units extra inspanningen vraagt. Ten eerste het “Kernteam Corona” dat zich vooral richt op het implementeren en handhaven van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, het bevorderen dat we ons aan de regels houden zowel in de stad als in onze organisatie. Maar bijvoorbeeld ook het beschikbaar maken van een vaccinatielocatie. De taken die hieruit voortvloeien hebben gedurende het hele jaar een grote en directe impact gehad op de werkzaamheden van medewerkers van o.a. Communicatie & Kabinet, Veiligheid, Economie, Handhaving, Vastgoed en Publiekszaken.
Ten tweede het projectteam “Maatschappelijke impact Corona” dat zich met name richt op de maatschappelijke effecten van de crisis nu en op de langere termijn. Dit team bespreekt en behandelt ondersteuningsmaatregelen die, aanvullend op de landelijke pakketten, tijdens de crisis te nemen zijn om waar mogelijk snel en gericht Capelse inwoners en bedrijven te helpen. Inmiddels richt het team zich op een beleidsmatige aanpak voor de komende periode, inclusief een herstelplan voor na de crisis.
De impact is vanuit de optiek van het bestuur en hun organisatie brede ondersteuning vooral te merken in het (organiseren van het) dagelijkse contact met de Capellenaar. Met name bij taken waarbij normaliter persoonlijk contact plaatsvindt, zoals bij bijeenkomsten met onze partners en inwoners (WOP’s, SOS-overleggen, inspraakavonden, etc.), maar ook bij meer ‘formele’ momenten als raads- en commissievergaderingen, hoorzittingen en zienswijzegesprekken was dat zichtbaar. Deze konden in eerste instantie (deels) geen doorgang vinden. Nu alles via digitale middelen zijn weg heeft gevonden vraagt het keer op keer om creativiteit en flexibiliteit van alle betrokkenen om het gewenste resultaat te bereiken.
Specifiek voor de WOP-bijeenkomsten leert de ervaring tot nu toe dat deze digitale bijeenkomsten goed worden bezocht. Wel is de identiteit, cultuur en opbouw van de wijk hierin bepalend. Alle WOP’s hebben het streven om - mits mogelijk – hun vergaderingen zo snel mogelijk weer in fysieke vorm te organiseren. In de toekomst kunnen mogelijk hybride vergadervormen ontstaan waarbij mensen op verschillende manieren en in verschillende maten van betrokkenheid kunnen participeren.

Sociaal domein
Voor het sociaal domein zijn werkzaamheden gedurende de crisis anders ingericht en hebben organisaties in moeten spelen op de maatregelen. Veel activiteiten konden niet doorgaan, moesten worden verplaatst of er moesten andere oplossingen voor worden gezocht. Daarnaast werd er van onze verbonden partijen creativiteit en daadkracht gevraagd om hulp- en dienstverlening in de lucht te houden. Uitgangspunt in het sociaal domein is dat de kwetsbare Capellenaren niet verder in de problemen raken en Capellenaren die kwetsbaar dreigen te worden snel in het vizier te krijgen. Met name rondom baanverlies, financiële problematiek en nieuwe geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en eenzaamheid is met maatschappelijke partners de vinger aan de pols gehouden. Voor ouderen is bijvoorbeeld de inzet van de ouderencoach uitgebreid. Steunpakketten voor ondernemers en zelfstandigen hebben in de eerste nood opvang geboden. Op sportgebied heeft Sportief Capelle ingespeeld op het organiseren van activiteiten binnen de gestelde maatregelen.
Ook de culturele sector stond in 2020 onder druk. Het theater is gesloten en is gesteund door zowel landelijke als provinciale mogelijkheden.
Het onderwijs stond ook onder druk. Kinderen en jongeren in een thuissituatie onderwijs laten volgen was geen sinecure. Niet alleen voor jongeren en kinderen zelf, maar ook voor ouders en scholen. Er is volop ingezet op digitale leermiddelen en het ondersteunen van kwetsbare kinderen en jongeren. Daarbij gaat het niet alleen over vertraging en achterstanden maar ook over het welzijn van kinderen en jongeren Werkwijzen van het WMO loket en de GR IJsselgemeenten zijn aangepast. Digitale contactmomenten zijn geïntroduceerd en gewaardeerd door cliënten. Het is belangrijk om in 2021 deze manieren van werken vast te houden en te verzilveren.
De maatregelen hebben ook in het eerste half jaar van 2021 effect. De crisis duurt langer dan we met elkaar hebben gehoopt en in het sociaal domein merken we dat problematiek zwaarder wordt, de rek eruit is bij mensen en perspectief voor Capellenaren van belang is. Het onderwijs startte 2021 met een sluiting, waardoor (opnieuw) vertraging is opgelopen. Daarnaast blijft het mentale welzijn van kinderen en jongeren een aandachtspunt. Scholen hebben in het eerste kwartaal gemeld dat jongeren die nog niet in beeld waren duidelijk kwetsbaarder zijn geworden. Uitgangspunt blijft dat kwetsbare Capellenaren niet verder in de problemen komen, en dat we Capellenaren die zorgen krijgen zo snel mogelijk in beeld krijgen. Op het gebied van gezondheid is het nodig om te investeren.

Fysiek domein
Binnen het fysiek domein zijn de gevolgen van de corona maatregelen vooral voelbaar binnen de lokale economie. Op het gebied van ruimtelijke en woningbouw ontwikkelingen is er in zekere zin nog weinig van te merken. Een hotel-initiatief is even ‘on hold’ gezet maar in het algemeen willen ontwikkelaars vooral graag doorpakken. De succesvolle aanbesteding van de Blinkert-locatie bevestigt dit en de circa 850 inschrijvingen op de 59 woningen binnen het project IJsselpark /
’s Gravenweteringpark laat zien dat de vraag naar woningen nog altijd groot is. Wel hebben we de manier waarop participatie plaatsvindt moeten aanpassen, voornamelijk digitaal en soms bij hoge uitzondering fysiek maar dan kleinschalig.

Vanaf het begin van de crisis zetten we ons in om onze ondernemers zoveel mogelijk ruimte te geven om te kunnen blijven ondernemen binnen alle beperkende maatregelen. Dat is voor de ene sector een grotere uitdaging dan de andere en vraagt om veel maatwerk.

De Rijksoverheid biedt vanaf het begin van de crisis diverse financiële ondersteuningspakketten aan getroffen ondernemers. Hiervan is door Capelse ondernemers goed gebruik van gemaakt. Van de NOW 1 t/m 3 (tegemoetkoming loonkosten) hebben 1.033 bedrijven een aanvraag gedaan met een totaal van € 63.181.561,--. Daarnaast hebben 1.685 bedrijven een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 t/m 3). Desondanks blijft de impact voor vele ondernemers onvoorstelbaar groot nu er over een langere periode geen, of slechts een zeer beperkte omzet kan worden gerealiseerd. Dit geldt zeker voor de detailhandel, de horecasector en aanverwante branches alsmede de diverse contactberoepen waarin het toekomstperspectief wankel is. Sinds december 2020 mochten alleen nog essentiële winkels geopend zijn. Hoewel met click & collect en winkelen op afspraak weer enige ruimte is geboden, blijven de omzetten nog fors achter en is de toekomst voor veel winkels nog onzeker.

Door de corona-crisis de advertentie-inkomsten uit buitenreclame scherp gedaald. Diverse exploitanten hebben ons dan ook gevraagd om vermindering van de financiële afdrachten en om nieuwe afspraken te maken. De exploitanten hebben vooralsnog uitstel van betaling gekregen. We gaan in 2021 met hen in gesprek om verdere afspraken te maken.

Corona heeft ook effect op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Wij merken aan de ene kant dat er een pas op de plaats wordt gemaakt met investeringen in duurzaamheid met name bij bedrijven maar dat aan de andere kant Capellenaren juist er nu voor kiezen om een groen dak aan te leggen of zonnepanelen te plaatsen.

Het openbaar vervoer kende als gevolg van de maatregelen in 2020 wel een uitgedunde dienstregeling en de buurtbus reed niet in de periode maart-mei en augustus-september 2020. Besloten is door de MRDH om de vervoerders hiervoor niet te korten. Ook de gemeente heeft dat niet gedaan voor wat betreft de buurtbus. Ook is het gratis OV voor senioren gehandhaafd.

Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder)

Terug naar navigatie - Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder)

Bestuur en organisatie
Een meerjarig herstelplan is nodig om de gemeente uit de coronacrisis te loodsen. Dat vergt nu en de komende periode veel aandacht en scherpte van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Om het sociaal domein toekomstbestendig in te richten en het hoofd te kunnen bieden op actuele vragen uit de samenleving. Om bij te dragen aan het herstel van onze economie en de kansen voor ondernemers en bedrijven in onze gemeente, met specifieke aandacht voor de detailhandel en onze horeca. Om aan te jagen dat mensen die door corona aan de zijlijn staan of dit nog (dreigen te) komen, weer mee kunnen doen door werkloosheid te bestrijden en begeleiding te bieden waar mogelijk. Om de energie van vrijwilligers die is ontstaan tijdens de crisis te behouden en energie van vrijwilligers die is verdwenen of niet vanzelfsprekend terugkeert weer op te wekken. Om kansen op het gebied van innovatie, digitalisering, verduurzaming, dienstverlening, etc. te grijpen zodat ook positieve neveneffecten van deze crisis benut worden. En wellicht is er meer nodig. Het projectteam maatschappelijke impact corona neemt hierin het voortouw, en gaat samen met het college en betrokken ambtenaren en verbonden partijen de komende periode aan de slag met het opstellen van dit plan. Daarbij wordt ook de raad, een (nog op te richten) Denktank met maatschappelijke partners, en de Capellenaar betrokken.

Sociaal domein
Zorgen de gevolgen van de maatschappelijke effecten van Corona zijn er weldegelijk. Wat doet het oplopen van achterstanden in het onderwijs? Hoe werkt dit door in de carrièrekansen van jongeren? Wat zijn de mentale gevolgen op lange termijn voor jong en oud? Wat kunnen we tegemoet zien als de steunmaatregelen van het rijk aflopen? We houden de vinger aan de pols met al onze partners en gaan in gesprek over de lange termijn effecten en de inzet die daar op noodzakelijk is. Duidelijk is dat eenzaamheid , toenemende psychische problematiek, kwetsbare ouderen en jongeren en toenemende financiële problematiek rondom werk en inkomen belangrijke aandachtspunten zijn. We intensiveren daar waar mogelijk in de reguliere dienst- en hulpverlening en zetten extra middelen van het rijk in op schulden voorkomen en aanpakken, mentale gezondheid van Capellenaren en activiteiten om de maatregelen vol te houden. Daarnaast zijn er mooie samenwerkingen en nieuwe werkwijzen ontstaan die je vast wil houden. Hoe houdt je de extra vrijwilligers die zich hebben gemeld vast? De laagdrempelige contacten via beeldscherm met cliënten als extra mogelijkheid in hulp en dienstverlening kan wellicht blijvend worden benut.

Fysiek domein
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact van Corona op de wat langere termijn is. Veel zal afhangen van de manier waarop de effecten van de Coronacrisis worden aangepakt, hoe lang de financiële steunpakketten nog blijven of worden afgebouwd en de bereidheid van de Capellenaar om weer te gaan investeren en aankopen te doen in de eigen lokale winkelcentra.

De verwachting is wel dat het gevolgen zal hebben voor het aantal benodigde m2 kantoren omdat er meer zal worden thuisgewerkt en in het verlengde daarvan zal bij nieuwbouw van woningen rekening moeten worden gehouden met goede thuiswerkfaciliteiten zoals werkruimten en digitale infrastructuur.
Ook zijn we door het thuiswerken meer gewend geraakt aan het tussendoor wandelen c.q. meer bewegen. Dit vraagt om betere faciliteiten en meer aandacht bij de inrichting van de openbare ruimten. Het biedt daarmee ook kansen voor bewuster leven qua gezondheid, duurzaamheid en circulariteit.

Voor veel lokale ondernemers is de toekomst nog onzeker. We proberen gezamenlijk met hen de gevolgen in beeld te brengen. De financiële pakketten hebben er voor gezorgd dat ondernemers konden voortbestaan echter of dit blijvend is moet nog worden afgewacht. Verwacht wordt dat een deel van de ondernemers alsnog zijn/haar activiteiten zal moeten beëindigen. Vanuit de gemeente gaan we bekijken hoe we middels maatwerk dan kunnen helpen bijvoorbeeld met bijscholing.

Met betrekking tot het openbaar vervoer is er in MRDH een transitieprogramma OV en Corona vastgesteld. Dit programma is noodzakelijk omdat het reizigersverlies (en daarmee inkomstenverlies) als gevolg van de coronamaatregelen een enorme impact heeft op de OV-bedrijven. Naar verwachting zal het nog jaren duren voordat het aantal reizigers weer op het oude niveau is en daarmee het verwachte financiële tekort kan worden hersteld. Het daadwerkelijke financiële tekort hangt af van de snelheid waarmee de reizigersaantallen zich herstellen en/of de aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid. We staan daarmee voor een grote en noodzakelijke opgave om én het OV-systeem toekomstvast te maken én de financiële gevolgen te beperken, zodat vervoerbedrijven kunnen blijven bestaan en voldoende toekomstperspectief hebben. Er zijn korte en lange termijn maatregelen voorgesteld. Middels periodieke herijkingen zal de komende periode bijsturing van dit regionale Transitieplan plaatsvinden: met aanvullende maatregelen wanneer reizigersaantallen zich minder snel herstellen of wanneer aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid niet of niet geheel tot stand komt, dan wel door maatregelen af te schalen wanneer het herstel van het OV hierom vraagt en dit financieel mogelijk maakt

De invloedsfeer van de gemeente op economisch gebied is beperkt, maar we gaan onze Capelse ondernemers waar mogelijk ondersteunen in deze moeilijke periode. Samen met het bedrijfsleven werken we hard om Capelle sterker uit de crisis te laten komen. Er zijn in 2020 al verschillende maatregelen genomen die in 2021 worden gecontinueerd zoals:

  • het aanbieden van gratis extra fysieke ruimte voor het innemen van een horeca-terras, uitstallingen en de weekmarkt. De tijdelijke uitbreiding van de terrassen is verlengd tot 1 november 2021;
  • het tijdelijk verruimen van regels bijv. afhalen en bezorgen horeca, sportscholen buiten lessen, bloemenverkoop op grondgebied gemeente en openingstijden supermarkten
  • promoten ‘Koop lokaal’ acties d.m.v. website en advertenties;
  • Vastgoed-ondernemers hebben we gevraagd om coulant om te gaan met winkeliers / ondernemers die dicht moeten en/of moeite hebben met betalen.

Daarnaast blijven we in gesprek met de ondernemers waaronder winkeliersverenigingen, ZZP Capelle, ENC, vastgoedeigenaren en de lokale horeca om samen te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn en welke inspanningen we gezamenlijke kunnen leveren om sterker uit de crisis te komen. Vanuit de gemeente gaan we in ieder geval starten met de campagne “Koop Loyaal, Bestel Lokaal”, met een digitaal ondernemersspreekuur met wethouder, stellen we i.s.m. de horeca ondernemers een herstelplan horeca op en gaan we ondernemers ondersteunen in digitalisering van hun onderneming.

Totaal van de financiële effecten

Terug naar navigatie - Totaal van de financiële effecten

De financiële effecten die door het coronavirus zijn ontstaan, zijn niet begroot in de primaire begroting 2020 van de gemeente. Tijdens het opstellen van de begroting 2020 was er namelijk nog geen sprake van het coronavirus binnen Nederland. Het was niet te voorspellen dat het coronavirus in 2020 Nederland zo in zijn greep zou hebben met alle gevolgen van dien. Daarom is er in de Najaarsnota 2020 rekening gehouden met de extra lasten welke voorvloeien uit het coronavirus maar ook uit projecten die door het coronavirus niet zijn doorgegaan maar waarvan de lasten wel waren begroot in de begroting 2020. Dit geldt natuurlijk ook voor bepaalde baten. Hieronder een overzicht van de financiële effecten in de jaarrekening 2020.

Nr. Prog. TV Port. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.1. Van Veen Meer accountantskosten (schatting 50% door corona) N19 N0 N19 Nee N19
2 0 0.1. Burgemeester "Wat voor raad wilt u zijn" onbenut budget, overheveling naar 2021 V20 N0 V20 Nee V20
3 0 0.2 Burgemeester Minder baten reisdocumenten, rijbewijs nog 7 maanden geldig V70 N190 N120 Nee N120
4 0 0.3. Van Veen Vastgoed: compensatie huur N0 N12 N12 AU buurthuizen (zie ook prog.6A) N12
5 0 0.4. Burgemeester Extra inkoop IJssel&Lekstreek (besluit VJN 2020) N36 N0 N36 Post onvoorzien V33 N3
6 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N28 N0 N28 Nee N28
7 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: extra schoonmaak 2020 N28 N0 N28 Nee N28
8 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
9 0 0.4. Burgemeester Extra communicatie over welzijn- en hulpaanbod N12 N0 N12 Nee N12
10 0 0.4 Burgemeester Lagere lasten doordat enkele communicatie werkzaamheden zijn stilgevallen door corona V40 N0 V40 Nee V40
11 0 0.5. Van Veen Minder dividend Irado N0 N220 N220 Nee N220
12 0 0.5. Van Veen Minder dividend BNG N0 N9 N9 Nee N9
13 0 0.7. Van Veen Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) N0 N0 N0 N.v.t. V283 V283
14 0 0.8. Van Veen Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren N387 V138 N249 Nee N249
15 1 1.1. Burgemeester Veiligheidsregio risico declaratie noodziekenhuis max. N 450 N0 N0 N0 Nee N0
16 1 1.1. Burgemeester Lagere lasten doordat nagenoeg het hele plan opleiden, trainen en oefenen is opgeschort door corona V51 N0 V51 Nee V51
17 1 1.2. Hartnagel Extra kosten Handhaving N64 N0 N64 AU Toezicht en handhaving V187 V123
18 1 1.2 Burgemeester / Hartnagel Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona V92 N0 V92 Nee V92
19 1 1.2 Burgemeester / Hartnagel Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona V30 N0 V30 Nee V30
20 1 1.2 Hartnagel Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona V30 N0 V30 Nee V30
21 1 1.2 Hartnagel Lagere lasten door niet besteedt budget waarheidsgelden BZK als gevolg van corona V10 N0 V10 Nee V10
22 2 2.1. Wilson Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 V50 N0 V50 Nee V50
23 2 2.1 Wilson Civieltechnische werken, deels door weersomstandigheden en deels door corona V350 N0 V350 Nee V350
24 2 2.1 Wilson Lagere lasten door het niet volledig kunnen uitvoeren van onderhoud aan bebording door corona V19 N0 V19 Nee V19
25 3 3.1. Westerdijk Risico inkomsten commerciële contracten N0 N0 N0 Nee N0
26 3 3.1 Burgemeester Lagere lasten econmische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona V10 N0 V10 Nee V10
27 3 3.1 Struijvenberg Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten (commerciële contracten) N6 N0 N6 Nee N6
28 3 3.3. Westerdijk Minder inkomsten marktgelden V24 N33 N9 AU marktgelden V21 V12
29 3 3.4. Westerdijk Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona V16 N0 V16 Nee V16
30 3 3.4. Van Veen Minder inkomsten logiesbelasting N0 N35 N35 AU toeristenbelasting V17 N18
31 4 4.3. Westerdijk Noodopvang en eigen bijdrage voorziening peuters N22 N0 N22 AU voorz. Peuters + noodopvang V120 V98
32 4 4.3. Westerdijk Vrijval subsidie Brede School Netwerken V40 N0 V40 Nee V40
33 5A 5.1. Westerdijk Sportief Capelle mogelijk aanvraag specifiek uitkering N0 N0 N0 SPUK Sport nog onzeker pm N0
34 5A 5.3. Westerdijk Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021) V202 N0 V202 Nee V202
35 5A 5.3. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Isala Theater N175 N0 N175 Steun provincie V 75 + AU cultuur V 412 V487 V312
36 N0 N0 N0 Aanvraag 2e tranche provincie V 56 V56 V56
37 5A 5.3 Burgemeester Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona V46 N0 V46 Nee V46
38 5A 5.3 Burgemeester Lagere lasten doordat Koningsdag 2020 niet regulier gevierd kon worden door corona V14 N0 V14 Nee V14
39 5A 5.6. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving bibliotheek N24 N0 N24 Idem AU cultuur (net als Isala) N24
40 5B 5.7. Struijvenberg Meerkosten en inkomstenderving kinderboerderij Klaverweide N14 N0 N14 AU vrijwilligersorganisaties jeugd V28 V14
41 6A 6.1. Wilson Meerkosten Welzijn Capelle N70 N0 N70 AU buurthuizen V76 V6
42 6A 6.1 Wilson Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijden van corona V161 N0 V161 Nee V161
43 6A 6.1 Hartnagel Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona V39 N0 V39 Nee V39
44 6A 6.1 Wilson Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken) V30 N0 V30 Nee V30
45 6A 6.1 Hartnagel Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona V20 N0 V20 Nee V20
46 6A 6.1 Wilson Lagere lasten homo-beleid (LHBTI) wegens corona V18 N0 V18 Nee V18
47 6A 6.1 Wilson Lagere lasten Opgave gericht werken door minder mogelijkheden en samenkomst van de aanwezige opgaveteams per wijk ten tijden van corona V17 N0 V17 Nee V17
48 6A 6.1 Hartnagel Lagere lasten jeugdraad, kinderburgemeester i.v.m. corona V17 N0 V17 Nee V17
49 6A 6.1 Westerdijk Door corona minder aanvraag Rotterdampas V56 N12 V44 Nee V44
50 6A 6.1. Van Veen Vastgoed: compensatie huur N0 N3 N3 AU buurthuizen N3
51 6A 6.1. Wilson Ouderencoach N9 N0 N9 Nee N9
52 6B 6.3. Westerdijk TOZO-uitkering N9.902 V9.902 N0 Nee N0
53 AU Re-integratie bijstand V188 V188
54 AU Gemeentelijk schuldenbeleid V54 V54
55 AU Bijzondere bijstand V19 V19
56 6B 6.3. Westerdijk Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21) V110 N0 V110 Nee V110
57 6B 6.3. Westerdijk Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief V158 N0 V158 Nee V158
58 6B 6.4. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Promen N438 N0 N438 AU Participatie Wsw V437 N1
59 6B 6.4. Westerdijk Meerkosten voedselbank N5 N0 N5 Nee N5
60 6C 6.5. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Capelle Werkt N167 N0 N167 Nee N167
61 6C 6.5 Westerdijk Als gevolg van corona zijn een aantal projecten niet doorgegaan en is er minder uitgegeven op de trajecten V322 N27 V295 Nee V295
62 6C 6.6. Wilson Wmo maatwerkvoorzieningen (impact corona niet te kwantificieren) N0 N0 N0 AU Wmo V47 V47
63 6C 6.6. Wilson Wmo eigen bijdrage (impact corona niet te kwantificeren) N0 N0 N0 AU Wmo eigen bijdrage V75 V75
64 6C 6.71. Wilson Coronacompensatie Wmo aan zorgaanbieders N600 N0 N600 AU Continuïteit van zorg (Jeugd en Wmo) V100 N500
65 6C 6.71. Wilson Lagere eigen bijdrage CAK V4 N97 N93 Nee N93
66 6C 6.71. Wilson Lagere kosten begeleiding, levering zorg iv.m. corona niet altijd mogelijk geweest V251 N0 V251 Nee V251
67 6C 6.71. Wilson Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest. V476 N28 V448 Nee V448
68 6D 6.72 Hartnagel Meerkosten GR Jeugdhulp N77 N0 N77 AU Jeugdzorg V153 V76
69 AU Perspectief Jeugd V93 V93
70 6D 6.72 Hartnagel Meerkosten CJG N136 N0 N136 Nee N136
71 7 7.1. Wilson Meerkosten GGD, rechtstreekse compensatie Rijk N0 N0 N0 Nee N0
72 7 7.2 Wilson Hogere lasten door calamiteiten en meer inspectie van de riolen als gevolg van mondkapjes in het riool waardoor verstoppingen plaatsvinden en meer reparaties nodig zijn. N101 N0 N101 Nee N101
73 7 7.3. Wilson Meerkosten afvalinzameling - deel VJN 2020 N122 N0 N122 Nee N122
74 7 7.3. Wilson Meerkosten afvalinzameling - deel NJN 2020 N820 N0 N820 Nee N820
75 7 7.5 Van Veen Lagere lasten begraafplaatsen omdat vanwege corona geen herdenking heeft plaatsgevonden V3 N0 V3 Nee V3
Subtotaal N11.184 V9.374 N1.810 V2.474 V662
Voordelen in 2020 die overgeheveld worden naar 2021
0 0.1. Burgemeester "Wat voor raad wilt u zijn" onbenut budget, overheveling naar 2021 N20 N20
2 2.1 Wilson Civieltechnische werken, deels door weersomstandigheden en deels door corona N350 N350
2 2.1. Wilson Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 N50 N50
5A 5.3. Westerdijk Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021) N200 N200
6A 6.1 Wilson Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijden van corona N139 N139
6B 6.3. Westerdijk Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21) N110 N110
6B 6.3. Westerdijk Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief N158 N158
Subtotaal N1.027 N0 N1.027
Totaal N12.211 V9.374 N2.837 V2.474 N363

Totaal van de risico’s

Terug naar navigatie - Totaal van de risico’s

De risico’s van de coronacrisis op korte en (middel)lange termijn zien wij met name in het sociaal domein. We doen er alles aan om te voorkomen dat inwoners in de knel komen met bijvoorbeeld te hoge schulden of in andere financiële nood. Wij geven hierbij onder meer uitvoering aan de rijksregelingen. Voor een verdere uitwerking van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Inzet van de ambtelijke organisatie

Terug naar navigatie - Inzet van de ambtelijke organisatie

We ervaren binnen de organisatie extra werkbelasting als gevolg van het verplicht thuiswerken in combinatie met (tijdelijk) thuisonderwijs alsook uitvoering te moeten geven aan verschillende rijksregelingen. De uitvoering van de reguliere werkzaamheden loopt hierbij op onderdelen klem. Op onderdelen zijn wij dan ook genoodzaakt om ons te laten ondersteunen door externe medewerkers.

Door gebruik te maken van verschillende vormen van contact, proberen we de sociale contacten met de collega’s te behouden en de verbondenheid te verbeteren. Wij verwachten stap voor stap dat wij in het Najaar 2021 fysiek weer een bezoek kunnen brengen aan kantoor.

Vermoedelijk zal van gedeeltelijk thuiswerken ook in de toekomst sprake zal zijn.

Verwachtingen voor 2021 en verder

Terug naar navigatie - Verwachtingen voor 2021 en verder

Het kabinet geeft aan dat de verwachting is dat iedere burger voor de herfstvakantie van 2021 is ingeënt tegen het coronavirus als de aanlevering van het vaccin volgens planning verloopt. Beetje bij beetje kan de samenleving dan weer terug naar het normale leven van voor corona. De door het Rijk ingestelde regelingen zullen dan waarschijnlijk afgebouwd worden.

Wij zijn bezig met de voorbereiding van het opstellen van een herstelplan om zo op verschillende thema’s in kaart te brengen waar uitdagingen (maar ook kansen) liggen om zo op gepaste wijze uit de coronacrisis te komen.