Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021;

B E S L U I T :

 1. De lasten overschrijdingen op de programma’s 0, 5A, 6B, 6C en 6D uit de Jaarrekening 2020 goed te keuren;
 2. In te stemmen met de volgende kredietwijzigingen ten opzichte van de Najaarsnota 2020.
  De volgende kredieten af te sluiten:
  - Tijdelijke huisvesting Lijstersingel;
  - Groen 2020;
  - Rivierweg Koperwiek (wegvak B);
  - Containerisering afval;
  - Voertuigen en hulpstukken.
  De volgende kredieten niet af te sluiten:
  - Schoolzones basisscholen;
  - Padelbanen TC Capelle;
  - Landelijk Capelle 2020.
 3. In te stemmen met de paragraaf Interbestuurlijk Toezicht, welke verzonden wordt aan de Provincie Zuid-Holland;
 4. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de accountant;
 5. De Jaarstukken 2020, bestaande uit het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020, vast te stellen;
 6. Kennis te nemen van de Taakveldenrekening 2020 en de aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken 2020;
 7. Van het voordelig gerealiseerd resultaat ad 86.775 (€ 86.775.000)
  - voor 20.000 de bestemmingsreserve “Bestedingen Eneco-gelden” te vormen;
  - het overige (66.775) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2021.