Programma 6 Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

 • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
 • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
 • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
 • Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019)
 • Jeugdnota 2017-2020 “wie de jeugd heeft …” (BBV 821748 november 2016);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Notitie “Oud(er) worden in Capelle!” (BBV 827125 februari 2017);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Wijkleefbaarheidsbudgetten
De wijkleefbaarheidsbudgetten per wijk zijn minder benut vanwege de beperkingen om activiteiten te kunnen organiseren. 

Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen. Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Vanuit dit compensatiepakket is o.a. muziekschool gelegen aan de Capelseweg een compensatievergoeding toegekend.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N11.693 N263 N11.956 N11.718 V238
Baten V1.077 N97 V980 V1.047 V67
Saldo van baten en lasten N10.616 N360 N10.976 N10.671 V305
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N94 N0 N94 V65 V158
Reserve eenmalige uitgaven N0 V2 V2 N157 N159
Totaal mutaties reserves N94 V2 N92 N93 N1
Resultaat N10.710 N358 N11.068 N10.764 V304

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N169 N169 V169 N0
2. Wijk Overleg Platforms (budget gedeeltelijk naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven) V161 V161 N139 V22
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V56 V56 V56
4. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel) V41 V41 V41
5. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona V39 V39 V39
6. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken) V30 V30 V30
7. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona. V20 V20 V20
8. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021 V20 V20 N20 N0
9. Overige verschillen V40 V40 V40
Subtotaal V238 N0 V238 V10 V248
Baten
1. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020 V36 V36 V36
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V11 V11 N11 N0
3. Overige verschillen V21 V21 V21
Subtotaal N0 V68 V68 N11 V57
Totaal V238 V68 V306 N1 V305
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 2. Wijk Overleg Platforms Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijde van corona.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3) N0 N52 N52 N57
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N20 N100 N100 N80
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugwet (NJN2020 6A.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N75 N75 N75 N75 V75 N0 N0
Project ervaringsdekundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1) V49 V49 N49 N49 N41
Pilot logeerzorg (VJN2019 6.4.7) N0 N28 N28 N18
Budget WOP 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V97 V97 V97 N97 N97 N97
Overheveling budget WOP 2020 naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N139 N0 V139
LPB congres 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V32 V32 V32 N32 N32 N2
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V23 V23 V23 N23 N23 N0
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5) N0 N42 N42 N0
Huiskamer van de Wijl Purmerhoek (VJN2020 6A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 6A.3) N75 N75 N75 N75 V75 N0 N0
Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2) N0 N32 N32 N32
Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) N0 N70 N70 N70
Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) N0 N9 N9 N9
Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1) V30 V30 V30 N0 N1
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N94 N94 V65 N0
Totaal N45 V32 N13 N62 N379 N155 N534 N268
Gesaldeerd N424 N123 N547 N330

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.

Terug naar navigatie - TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat hebben we gedaan?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

 • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016);
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
 • Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, 15 december 2020);
 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

 

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

 

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.
Doelstelling voor programma Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt worden de activiteiten van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Lichte stijging bijstandsbestand
Mede door de coronacrisis zagen we vanaf maart 2020 een stijging van het bijstandsbestand. Deze stijging stabiliseerde in het derde kwartaal en liep weer iets terug. Eind 2020 zijn we uitgekomen op een lichte stijging van het bijstandsbestand, van 2,4%. Dit betekent dat Capelle eind 2020 een aantal bijstandsuitkeringen van 1.851 telde, een stijging van 44 uitkeringen. Hiermee bleef Capelle onder de gemiddelde landelijke stijging van 2,8%. De stijging is veroorzaakt door een iets hogere instroom en een halvering van de uitstroom. Belangrijkste reden voor de instroom is het verlies van banen, het ontbreken van WW-rechten waardoor mensen direct instromen in de bijstand. En het beëindigen van een voorliggende voorziening, zoals de WW. De halvering van de uitstroom is voornamelijk gelegen in de maatregelen in verband met corona. Hierdoor verloren mensen hun baan en waren er minder vacatures in bepaalde sectoren die stil kwamen te liggen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) werd in 2020 ingesteld.  De Tozo is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.  Tevens is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze regeling is in maart 2020 gestart met Tozo 1 en loopt in fases op tot Tozo 4, doorlopend tot juli 2021. Tot 31 december 2020 hebben 1.685 Capelse zelfstandig ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo.  Het aantal aanvragen is vanaf Tozo 1 naar Tozo 3 sterk gedaald. Daarnaast was er op 31 december 2020, 182 keer gebruik gemaakt van een lening voor bedrijfskapitaal. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. Dit verliep in, tot begin 2021, zeven tranches. Mogelijk volgen er nog meer, dat is nog niet bekend. Bij de Voorjaarsnota 2021 maken we de balans op en komen we hierop terug.

Begrotingswijziging Promen 2020
Aan Promen is een bedrag beschikbaar gesteld van 438 waarvan 281 voor de dekking van het verwachte negatieve resultaat over 2020 en 157 als bijdrage in de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van de luchtbehandelingssystemen (BBV 326051).

Toename schuldenproblematiek
Landelijk wordt aangenomen dat de schuldenproblematiek door de coronacrises met 30% zal toenemen. We verwachten dat deze toename in een tijdspanne gerealiseerd zal worden. Uitgaande van het huidige budget voor de brede schuldenaanpak betekent dat er een extra investering. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld: 54 in 2020 en 111 in 2021.

Ontwikkelingen:
Nieuwe Wet inburgering met half jaar uitgesteld
De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N54.003 N6.351 N60.354 N60.669 N315
Baten V33.217 V9.782 V42.999 V44.730 V1.731
Saldo van baten en lasten N20.786 V3.431 N17.355 N15.939 V1.416
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V189 N0 V189 V225 V36
Reserve eenmalige uitgaven V213 N238 N25 N25 N0
Totaal mutaties reserves V402 N238 V164 V200 V36
Resultaat N20.384 V3.193 N17.191 N15.739 V1.452

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie baten) N1.209 N1.209 N1.209
2. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie baten) V322 V322 V322
3. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019, zie baten V199 V199 V199
4. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) V189 V189 V189
5. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle V177 V177 V177
6. Storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken voor de voorschotten die voor 22 april 2020 in het kader van de TOZO-regeling zijn verstrekt. Een aandeel van 30% van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als een vordering op het Rijk op de balans opgenomen. N155 N155 N155
7. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk (zie baten) V145 V145 V145
8. Niet voldoende kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt, waardoor onderbesteding budget V77 V77 V77
9. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten V58 V58 V58
10. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel N43 N43 N43
11. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N34 N34 V34 N0
12. Overige verschillen N41 N41 V2 N39
Subtotaal N315 N0 N315 V36 N279
Baten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie lasten) V1.209 V1.209 V1.209
2. Lager in begroting opgenomen baten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie, een voorstel is opgenomen bij de VJN 2021 V430 V430 V430
3. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa. V128 V128 V128
4. Lagere baten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019 N45 N45 N45
5. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie lasten) N27 N27 N27
6. Overige verschillen V36 V36 V36
Subtotaal N0 V1.731 V1.731 N0 V1.731
Totaal N315 V1.731 V1.416 V36 V1.452
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr.1 en 6. en Baten Nr.1. TOZO Tot en met de Najaarsnota 2020 zijn de voorschotten aangeraamd met daar tegenover lasten die vooralsnog gelijk zijn aan de verstrekte voorschotten in de 5e tranche. De laatste tranche van 2020 was de 6e van € 1,1 miljoen. Het voordelig saldo 2020, € 163.073 wordt, naar verwachting, in 2021 verrekend. Door dit saldo als nog te betalen op te nemen is het saldo over 2020 nihil. Voor de voorschotten die verstrekt zijn voor 22 april 2020 is een voorziening opgenomen van € 222.541

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven V213 V213 V213 N213 N213 N203
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2019 6.9); overhevling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V30 V30 V30 N30 N30 N0
Overheveling budget Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.17); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V75 V75 V75 N75 N75 N27
Vrijval deel budget Brede Schuldenaanpak (NJN2020 6B.14) N0 V71 V71 V71
Lager aantal werknemers Promen (VJN2020 6B.1), terugbetaling van Promen N0 V85 V85 V85
NJN 2019 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen N0 V273 V273 V407
Nadelig Saldo Promen Corona t.b.v. luchtbehandelingssysteem (NJN 2020 6B.11) N438 N438 N438
Coronacris: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO; VJN2020 6B.2/NJN2020 6B.7) V8.694 V8.694 V9.902 N8.694 N8.694 N9.902
Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt (VJN2020 6B.3) N0 N115 N115 N133
Overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitiatie pand Stationsplein 20 (NJN2020 6B.12); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige utigaven N75 N75 N75 N0 V75 V75 V75
GR Ijsselgemeenten, fte inzet Frequent Intensief Persoonlijk en arbeidsbemiddeling statushouders (VJN2020 6B.4) N0 N98 N98 N98
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2019 6.10); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V50 V50 V50 N50 N50 N0
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2020 6B.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N50 N50 N50 V50 V50 N0
Jeugdfonds Sport & Cultuur (NJN2020 6B.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N110 N110 N110 N335 V110 N225 N234
Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders (NJN2020 6B.2) N0 N56 N56 N56
Meicirculaire - Invoering Wet Inburgering (NJN2020 6B.3) N0 N67 N67 N67
Meiciculaire - Pilot Financieel Ontzorgen (NJN2020 6B.5) N0 N125 N125 N85
Overhevel en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief (NJN2020 6B.8); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N158 N158 N158 N213 V158 N55 N45
CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona (NJN 2020 6B.10) N0 N90 N90 N72
6. Extra Voedselbank Corona (NJN 2020 0.12) N0 N5 N5 N5
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V189 V189 V225 N0
Totaal V402 V8.456 V8.858 V10.102 N761 N9.021 N9.782 N10.727
Gesaldeerd N359 N565 N924 N625

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huisbezoeken
Als gevolg van het coronavirus heeft het Wmo- loket sinds de inwerkingtreding van de RIVM- maatregelen digitaal gewerkt. Het zogenoemde keukentafelgesprek met de Capellenaar vindt telefonisch plaats. Huisbezoeken hebben in 2020 alleen in uitzonderlijke situaties plaatsgevonden. Deze werkwijze blijft gehanteerd totdat RIVM- maatregelen het weer toelaten. In 2020 is zichtbaar geworden dat het proces van aanvraag tot besluitvorming bij uitzonderlijk- of complexe aanvragen langer dan gemiddeld in beslag heeft genomen.

Wmo- aanvragen
Ondanks de coronamaatregelen laten het aantal Wmo- meldingen en overige aanvragen een stabiel beeld zien ten opzichte van 2019. In de maanden juli, augustus en september 2020 is een piek geweest in de ontvangst van meldingen en aanvragen, waardoor de wettelijke afhandelingsduur in gedrang kwam. Inzet van externe inhuur aan Wmo- consulenten is noodzakelijk geweest om de wettelijke afhandelingstermijn te kunnen behalen en de Capellenaren tijdig van ondersteuning te voorzien. De wettelijke afhandelingstermijn wordt momenteel gehaald.

Financiële tegemoetkoming omzetderving zorgaanbieders en vergoeding meerkosten
2020 heeft in het teken gestaan van het coronavirus. Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken heeft gemaakt dat de gecontracteerde zorgaanbieders of leveranciers niet of in beperkte mate in staat zijn geweest de reguliere Wmo- diensten aan te bieden. De VNG heeft opgeroepen zorg te dragen voor het bieden van continuïteitsbijdragen ter voorkoming dat zorgaanbieders in financiële problemen dreigden te geraken. Capelle heeft aan de oproep gehoor gegeven en voor de periode van 1 maart tot 1 augustus 2020 continuïteitsbijdragen uitgekeerd, wanneer hiertoe een noodzaak was (BBV201469).
De uitvoer van de Wmo- ondersteuning door de zorgaanbieder diende in 2020 plaats te vinden met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het werken vindt zodoende dan ook op een andere wijze plaats, denk hierbij aan het werken met beschermingsmaterialen etc. De Wmo- zorgaanbieder heeft dan ook meerkosten gemaakt vanwege het werken met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het verzoek van de VNG en het Rijk aan gemeenten was om deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder. De regeling houdt in dat zorgaanbieders gedurende een periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 de meerkosten bij gemeentes kunnen voorleggen en declareren. Dit onder bepaalde voorwaarden (BBV 291797). Nagenoeg alle aanbieders hebben inmiddels de meerkosten inzichtelijk gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente. Per aanbieder is beoordeeld welke ingediende meerkosten voor vergoeding in aanmerking komt.

Overige ontwikkelingen: 
Kostenontwikkeling Wmo
In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële - uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reëel kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. De stijgende Wmo-uitgave zijn gelet op de ontwikkelingen binnen het sociale domein in de paragraaf “Weerstandvermogen en risicobeheersing” opgenomen en nadere toegelicht.

Abonnementstarief 2020
Sinds 2019 is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Wat betekent dat een gebruiker van Wmo- diensten een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand krijgt opgelegd. De eigen bijdrage is sinds 2019 niet langer inkomensafhankelijk. De invoering van een het abonnementstarief, is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief voor een aanzuigende werking zou zorgen, namelijk lagere inkomsten voor gemeenten nu het abonnementstarief niet meer inkomensafhankelijk is. Effect is ook stijging in de kosten nu een groter beroep wordt gedaan op de huishoudelijke ondersteuning. In 2020 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de aanlevering van de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK heeft hiervoor een nieuw ICT- systeem in het leven geroepen. Het systeem was bij de start niet operationeel, met als gevolg dat het CAK bij de start vanaf 2020 geen rekeningen naar de Capellenaar heeft kunnen opsturen. De gemeente heeft zodoende niet tijdig de eigen bijdrage van gebruikers ontvangen. Tevens heeft het Rijk besloten om de eigen bijdrage over maanden april en mei 2020 in zijn geheel kwijt te schelden. Het Rijk en de VNG zijn momenteel nog in gesprek over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten.

De minister heeft meerdere malen aangegeven aandacht te hebben voor het negatieve financiële effect voor gemeenten door de invoering van het abonnementstarief. In de verschenen tweede monitorrapportage concludeert hij dat de gestelde doelen van het abonnementstarief worden gehaald, te weten:

 • Stapeling van kosten voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn verminderd;
 • Minder (ongewenste) zorgmijding, doordat het abonnementstarief voor veel mensen een verlaging betekent van de eigen bijdrage in de kosten van Wmo- voorzieningen;
 • Minder bureaucratie en minder kans op fouten doordat de systematiek sterk wordt vereenvoudigd en als gevolg daarvan lagere uitvoeringskosten door inner het Centraal Administratiekantoor;
 • Meer transparantie aan de voorkant: cliënten weten vooraf waar zij aan toe zijn.

De monitor laat zien dat het beroep op de Wmo stijgt. Met name het beroep op huishoudelijke ondersteuning is toegenomen (landelijk 16 procent). Ook in Capelle is een toename op het gebied van huishoudelijke ondersteuning zichtbaar. Het Rijk is niet van plan om gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten van de invoering van het abonnementstarief. De VNG adviseert de gemeenten om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. Deze beheersmaatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning geboden wordt aan diegene voor wie het nodig is en dat Capellenaren met meer financiële draagkracht minder snel aanspraak maken op huishoudelijke ondersteuning. De gemeente is zich momenteel aan het beraden op de mogelijkheid van het toepassen van de door de VNG voorgestelde beheersmaatregelen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N14.411 N1.225 N15.636 N16.060 N424
Baten V463 V127 V590 V468 N122
Saldo van baten en lasten N13.948 N1.098 N15.046 N15.592 N546
Mutaties reserves:
Sociaal Noodfonds N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering N52 N10 N62 V108 V170
Totaal mutaties reserves N52 N10 N62 V107 V169
Resultaat N14.000 N1.108 N15.108 N15.485 N377

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders N600 N600 N600
2. Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest (zie baten) V532 V532 V532
3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning N317 N317 N317
4. Lagere kosten begeleiding, levering zorg i.v.m. corona niet altijd mogelijk geweest V251 V251 V251
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N170 N170 V170 N0
6. Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen door minder gunstige prijsafspraken vanwege faillissement Hulpmiddelencentrum N133 N133 N133
7. Overige verschillen V13 V13 N1 V12
Subtotaal N424 N0 N424 V169 N255
Baten
1. Lagere eigen bijdrage CAK N97 N97 N97
2. Lager collectief vervoer, minder aanvragen door corona (zie lasten) N28 N28 N28
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N0 N0
4. Overige verschillen V3 V3 V3
Subtotaal N0 N122 N122 N0 N122
Totaal N424 N122 N546 V169 N377
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders De zorgaanbieders hebben declaraties in kunnen dienen voor meerkosten en voor voortzetting van de financiering van de omzet (continuïteitsbijdrage). In 2020 is 70K aan meerkosten gedeclareerd en 530K aan continuïteitsbijdrage.
Lasten Nr. 3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning Meer aanvragen door verlagen abonnementstarief, vergrijzing en verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning.
Lasten Nr. 4. Nacalculatie bedrijfsvoering In het laatste kwartaal 2020 heeft inhuur plaatsgevonden vanwege de hoge werkvoorraad en het, zonder inhuur, niet kunnen voldoen aan de wettelijke norm.
Baten Nr. 1. Lagere eigen bijdrage CAK In de maanden april en mei is er een landelijke vrijstelling geweest in verband met corona. Verder zijn nog niet alle eigen bijdragen 2020 opgelegd en geïnt.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N52 N10 N62 V108 N0
Totaal N52 N10 N62 V108 N0 N0 N0 N0
Gesaldeerd N52 N10 N62 V108

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019); 
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N19.576 N181 N19.757 N19.872 N115
Baten V62 V160 V222 V282 V60
Saldo van baten en lasten N19.514 N21 N19.535 N19.590 N55
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 N56 N56 N56 N0
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 V32 V32
Totaal mutaties reserves N0 N56 N56 N24 V32
Resultaat N19.514 N77 N19.591 N19.614 N23

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Jeugdhulp GRJR: vrijval budget vanwege corona. Hogere lasten worden binnen het risicobudget GRJR opgevangen (€ 1,4 miljoen). Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118 V544 V544 V544
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG N461 N461 N461
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020 N222 N222 N222
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6 V188 V188 V188
5. Hogere lasten PGB Jeugd, op basis van prognose Svb (open einde regeling) N95 N95 N95
6. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N34 N34 V34 N0
7. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG) N28 N28 N28
8. Overige verschillen N7 N7 N2 N9
Subtotaal N115 N0 N115 V32 N83
Baten
1. Repratie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten (Capelle, Lansingerland en Krimpen, aandeel Capelle aan den IJssel V49 V49 V49
2. Overige verschillen V11 V11 V11
Subtotaal N0 V60 V60 N0 V60
Totaal N115 V60 N55 V32 N23

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
GR Jeugdhulp Rijnmond - gewijzigde begroting 2020 (VJN2020 6D.1) - mutatie vlaktaks N0 V2.627 V2.627 V2.622
GR Jeugdhulp Rijnmond - hogere inleg 2019 (NJN2020 6D.1) N0 N214 N214 N213
Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin t.b.v. wachtlijsten (NJN2019 6.21) N0 N225 N225 N225
CJG negatief resultaat 2019, kosten van bedrijfsvoering (VJN2020 6D.2) N0 N268 N268 N268
Inzet middelen GRJR transformatieplan (NJN2019 6.22); budgetoverhevling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V159 V159 V159 N159 N159 N97
Overhevelen Transformatiemiddelen 2020-2021 (NJN2020 6D.1); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N55 N55 N55 V55 V55 N0
Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1) N0 N101 N101 N100
Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1) N0 N662 N662 N118
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld (NJN2020 6D.2); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V160 V160 V160 N160 N160 N160
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (NJN2020 6D.3) N0 N354 N354 N659
Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3) N0 N615 N185 N800 N895
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V32
Totaal N0 V264 V264 V296 N615 V354 N261 N113
Gesaldeerd N615 V618 V3 V183