Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

De indicatoren formatie, bezetting en overhead laten een vergelijkbaar patroon zien als de voorgaanden jaren. De indicatoren inhuur en apparaatskosten laten een hoger percentage zien dan eerdere jaren, wat veroorzaakt wordt door meer benodigde inhuur in 2020. 

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Najaarsnota 2020 Jaarstukken 2020
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja n.n.b. Ja*
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja n.n.b. Ja*
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed
*) De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven, maar moet nog een tweetal onderwerpen rondom de ToZo en het CJG afronden.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 0.1 Bestuur

 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’;
 • Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017).

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944  mei 2019);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan zal nog deze raadsperiode worden verlengd waarbij tot het einde van de raadsperiode een bestendiging van de huidige lijn leidend is. Wel zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend zijn op de bestaande lijn. Medio 2022 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf 2023 gaat lopen.

Taakveld 0.5 Treasury

 • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313280 november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313106 november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313229 november 2020).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

 • Verordening hondenbelasting 2020 (BBV 102805 december 2019).
 • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015) (overgezet naar programma 3, de budgetten van deze nota staan op taakveld 3.1).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

 • Financiële Verordening 2020 (BBV 313253 november 2020);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

 

Stedin

Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma Niet van toepassing.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

 

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Maatschappelijke effecten In het verleden heeft de gemeente een participatie (aandelen) gekocht van de stichting. De stichting is de erfpachter van het terrein van de Capelse Golfbaan.
Doelstelling voor programma Het exploiteren van een golfbaan.

 

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Maatschappelijke effecten Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Impact bedrijfsvoering 
De coronacrisis heeft ook enorme impact op de gehele bedrijfsvoering van de gemeente. Alles wat voorheen fysiek gebeurde, moet nu of digitaal of ‘hybride’ (deels nog fysiek en deels digitaal). Naast de grote werkdruk voor Facilitaire vraagstukken, heeft dit ook tot veel extra werk gezorgd bij bijvoorbeeld de collega’s van HRM (afschaffen van woon-werk vergoedingen, opstellen thuiswerk richtlijnen, extra online trainingen, extra begeleiding van collega’s) en Communicatie (zowel de interne als externe Corona communicatie). Hoewel veel geplande ontwikkelingen toch volgens plan door zijn gegaan, is -ondanks de enorme inzet van veel collega’s- niet gelukt om alles conform de planning te laten verlopen. Een aantal (interne) prioriteiten zijn verschoven als gevolg van de coronacrisis. Hierbij is telkens bewust gekozen om de dienstverlening aan de stad wel zo goed mogelijk door te laten gaan.

Voor de facilitaire diensten zien we de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om kantoor hygiënisch te houden; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder koffie- en printkosten. Om thuiswerken te faciliteren, zijn er ook meer ICT voorzieningen nodig geweest. Voor langere tijd thuiswerken leidt ook tot een veranderende informatiebehoefte bij afdelingen. Een omgeving om bijvoorbeeld digitaal samen te werken en daarmee ook gelijk alle documenten op een goede manier op te slaan is hierbij essentieel. Verder is het verlenen van inzage in het bouwarchief en het gewone archief door de coronamaatregelen verschoven naar volledig digitale dienstverlening, wat hogere kosten met zich meebrengt.

Publiekshal
Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende middelen. We werken volledig op afspraak. Ook voor het afhalen van eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen. Op die manier reguleren we het aantal aanwezige mensen in de Publiekshal. Het is daardoor op geen enkel moment druk op het gemeentehuis en is er voor gekozen geen venstertijden voor bepaalde doelgroepen in te voeren. Wel vragen we bezoekers een mondkapje te dragen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. Ook onze medewerkers dragen een mondkapje in de Publiekshal. Tot op heden is er geen aanleiding de openingstijden opnieuw te beperken en zijn de publieksbalies alle werkdagen geopend. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 30 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.

Griffie en rekenkamer
Corona heeft zowel voor het werk van de raad als dat van de griffie en rekenkamer gevolgen gehad. Vanaf april 2020 is er digitaal vergaderd met Pexip. Vanaf juni tot medio oktober 2020 was het, met in achtneming van de coronamaatregelen, mogelijk om weer fysiek bijeen te komen. Het restant van het jaar is afgerond met digitaal vergaderen. Digitaal vergaderen vergt structureel meer technische ondersteuning en ook een intensievere inzet van personeel van de griffie. Er zijn dus meer kosten gemaakt voor inhuur van technische ondersteuning. Er zijn ook meer uren gemaakt door de eigen medewerkers. Deels zijn deze uitbetaald en deels in verlof omgezet.
Een aantal raadsactiviteiten is omgezet. Zo is de geplande raadsreis naar Brussel geschrapt en omgezet in een corona excursie in eigen gemeente. Ook heeft uw raad minder bezoeken in de gemeente kunnen brengen. De rekenkamer heeft haar onderzoeken voor 2020 niet allemaal afgerond omdat het doen van onderzoeken soms ook vertraagd werd. De stemkastsessie die jaarlijks gehouden wordt om het onderzoeksprogramma voor het komende jaar (2021) vast te stellen is uitgesteld in de hoop dat toch binnen afzienbare tijd fysiek te kunnen doen.

Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen. Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Vanuit dit compensatiepakket is o.a. de horecagelegenheid aan het Stadsplein 39 een compensatievergoeding toegekend. 

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N32.883 V1.540 N31.343 N32.878 N1.535
Baten V138.220 V79.525 V217.745 V218.960 V1.215
Saldo van baten en lasten* V105.337 V81.065 V186.402 V186.082 N320
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V586 V288 V874 V388 N486
Reserve eenmalige uitgaven N0 V32 V32 N46 N78
Reserve Doe Mee Fonds V2.498 N1.770 V728 V1.173 V445
Reserve Rekenkamer N0 N0 N0 V27 V27
Totaal mutaties reserves V3.084 N1.450 V1.634 V1.542 N92
Resultaat V108.421 V79.615 V188.036 V187.624 N412
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Vennootschapsbelasting N856 N856 N856
2. Denk en Doe Mee Fonds N445 N445 V445 N0
3. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N406 N406 N406
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V386 V386 N340 V46
5. Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren, uit voorzorg i.v.m. corona N300 N300 N300
6. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3 V156 V156 V156
7. Bijdrage GR IJsselgemeenten a.g.v. toename kosten ICT (1BW2020 GR IJsselgemeenten) en teruggaaf rekening 2019; dekking reserve bedrijfsvoering (VJN2020) N111 N111 N66 N177
8. Onbenut budget Datalab (NJN2020 0.18), overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58 V58 N57 V1
9. Hogere lasten Rekenkamer op jaarbudget; dekking reserve rekenkamer N27 N27 V27 N0
10. Overige verschillen V11 V9 V20 V20
Subtotaal N1.534 V9 N1.525 V9 N1.516
Baten
1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie V361 V361 V361
2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties V290 V290 V290
3. OZB eigenaren niet-woningen V245 V245 V245
4. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3 N156 N156 N156
5. OZB gebruikers niet-woningen V124 V124 V124
6. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V138 V138 V138
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V80 V80 N80 N0
8. Hogere baten door boetes aan opdrachtnemers vanwege niet nagekomen social return verplichtingen V52 V52 V52
9. Overige verschillen V72 V72 N21 V51
Subtotaal N0 V1.206 V1.206 N101 V1.105
Totaal N1.534 V1.215 N319 N92 N411
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Vennootschapsbelasting De gemeente heeft een standpunt ingenomen m.b.t. vennootschapsbelasting, echter is deze door de inspecteur afgewezen en dient er een naheffing voor vennootschapsbelasting opgenomen te worden met betrekking tot reclame-opbrengsten.
Baten Nr. 1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie In de Decembercirculaire 2020 ontvingen wij diverse middelen, die wij vanwege de verschijningsdatum van de circulaire niet meer in de begroting van 2020 konden verwerken. Voor het grootste deel betreffende mutaties compensatie middelen voor bestrijding van de coronacrisis. Dit betrof o.a. compensatie voor indirecte kosten / flankerend beleid V 261 en voor de continuïteit van zorg V 82.
Baten Nr. 2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties Meer inkomsten leges. Bij de Najaarsnota zijn de inkomsten afgeraamd overeenkomstig de eerste maanden van het jaar. Echter in het 2e kwartaal zijn er, door een inhaalslag bij het CBR, uitzonderlijk veel rijbewijzen aangevraagd. Daarnaast heeft er in het tweede kwartaal een groei in de aanvraag naturalisaties plaatsgevonden
Baten Nr. 3 en Nr. 5 OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen Door deels niet gerealiseerde afname van het niet-woningen, een geïntensiveerde controle van het aantal in gebruik zijnde vierkante meters bij kantoorverzamelgebouwen, een positieve afwikkeling van de afbakening van panden van grote belanghebbenden en een (te) voorzichtig ingeschatte marktontwikkeling van de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Lasten Begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Personeelskosten excl. inhuur 12.117 11.322 V795
Personeel van derden 1.310 2.402 N1.093
Overige goederen en diensten 5.496 4.599 V897
Reserveringen / Dotatie voorzieningen 422 422 N0
Kapitaallasten 432 425 V7
Overige inkomensoverdrachten 5.321 5.442 N121
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties -722 -673 N48
Totaal lasten 24.376 23.938 V438
Baten Begroting 2020 Rekening 2020
Overige goederen en diensten -2.411 -2.466 V54
Totaal baten -2.411 -2.466 V54
Saldo Overhead 21.965 21.472 V492

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Dotatie aan de voorziening Appa N0 N154 N154 N560
Hogere lasten rekenkamer; mutatie reserve rekenkamer N0 V27 N0 N0 N27
Onbenut budget ''Welke raad wilt u zijn?''(VJN2019 0.4.11); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N20 N20 N20
Vrijval eindheffing werkkostenregeling N0 N0 V48
Budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V32 V32 V32 N60 N32 N92 N129
Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve (Amendement begroting) V2.498 N1.170 V1.328 V1.173 N2.498 V1.170 N1.328 N1.173
Doe Mee Adviseur (NJN2019 0.17) N0 N100 N100 N100
Donorwet (NJN2019 0.4.11) N0 N0 N12 N12 N0
Bijdrage Ijssel- en Lekstreek (VJN2020 0.6); dekking Onvoorzien N0 N33 N33 N50
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) V156 V156 N0 N176 N176 N0
Dividend (VJN 20 0.1) V77.539 V77.539 V77.538 N0
Mutaties leges inkomsten en afdrachten a.g.v. corona (NJN 2020 0.1) V648 N190 V458 V748 N278 V70 N208 N263
Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum (NJN2020 0.17) N0 N25 N25 N21
Algemene uitkering compensatie corona (NJN 2020 0.9) V1.955 V1.955 V1.955 N0
Datalab (NJN2020 0.18)'overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N58 N58 N58
Reservering Vennootschapsbelasting 2016-2020 N0 N0 N0 N861
Voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (NJN 2020, JR 2020) V138 N230 N230
Accountantskosten (NJN 2020 0.3) N38 N38 N38
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V586 V288 V874 V388 N0
Totaal V3.732 V78.610 V82.342 V81.999 N3.010 V536 N2.474 N3.252
Gesaldeerd V722 V79.146 V79.868 V78.747