Programma 3 Economie

Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Wij zorgen voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving.
Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid.

Wat hebben we gedaan?

TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties.

Wat hebben we gedaan?

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers.

Wat hebben we gedaan?

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

JS20 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020).

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

  • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
  • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015) (overgezet vanuit programma 0, de budgetten van deze nota staan op taakveld 3.1).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
  • Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

  • Verordening BI-zone Capelle XL 2021-2025 (BBV 336464, 14 december 2020);
  • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118, december 2016);
  • Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636, december 2017);
  • Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371, december 2018).

Taakveld 3.4 Economische promotie

  • Verordening logiesbelasting 2020 (BBV 102805 december 2019).

Verbonden partijen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Betalingsverplichtingen ondernemers
Wij ontvingen veel signalen van ondernemers  dat zij niet aan hun betalingsverplichtingen m.b.t. de afdrachten reclameconcessies kunnen voldoen. Zij hebben verzoeken tot vermindering /kwijtschelding ingediend.  Nadat wij hebben besloten om de mogelijkheid tot uitstel van betaling te bieden, is hier regelmatig gebruik van gemaakt.  Daarnaast hebben wij geen aanmaningen verstuurd.  In 2021 zullen mogelijk kwijtscheldingen/verminderingen van facturen plaatsvinden en zullen voor de overige openstaande posten betalingsregelingen getroffen worden of het aanmaanproces worden hervat.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N1.252 V45 N1.207 N1.143 V64
Baten V1.092 N121 V971 V937 N34
Saldo van baten en lasten N160 N76 N236 N206 V30
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N98 N39
Reserve eenmalige uitgaven N0 V55 V55 V61 V6
Totaal mutaties reserves N59 V55 N5 N38 N33
Resultaat N220 N21 N241 N244 N3

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 3 Economie

JS20 - Lasten 3 Economie

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V36 V36 N36 N0
2. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025 N31 N31 N31
3. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten) V24 V24 V24
4. Onbenut budget BIZ Capelle West, vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar. Budget is bij de VJN 2021 opnieuw aangevraagd. V20 V20 V20
5. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona V16 V16 V16
6. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciƫle contracten door ontbinding contract (zie baten) N6 N6 N6
7. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona V10 V10 V10
8. Overige verschilen N4 N4 V3 N1
Subtotaal V65 N0 V65 N33 V32
Baten
1. Lagere baten commerciƫle contracten door ontbinding contract en hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten (zie lasten) N45 N45 N45
2. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten) N10 N10 N10
3. Overige verschilen V21 V21 V21
Subtotaal N0 N34 N34 N0 N34
Totaal V65 N34 V31 N33 N2

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Hoofdweggebied Vak A (NJN2013 2.6.1/VJN2015 2.17.7/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V4 V4 V4 N4 N4 N4
Hoofdweggebied Vak A (NJN2019 3.1); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven; bij jaarrekening 2020 extra onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven V300 V300 V315 N300 N300 N315
Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N280 N280 N280 V280 V280 V280
BIZ Capelle -West Quick-wins (VJN2017 3.4.4); dekking reserve eenmalige uitgaven; vrijval in jaarrekening vanwege verstrijken bestedingstermijn V20 V20 V20 N20 N20 N0
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4/VJN2019 3.4.2); dekking reserve eenmalige uitgaven V41 V41 V31 N41 N41 N31
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N30 N30 N30 V30 V30 V30
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N59 N59 N98
Totaal N59 V55 N4 N38 N0 N55 N55 N40
Gesaldeerd N59 N0 N59 N78