Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de Provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De Provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen.

Provincie
Met het besluit van 10 september 2013 (BBV 533648) is besloten een bestuursovereenkomst aan te gaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen.
In deze paragraaf wordt met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aangegeven of voldaan wordt aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.
Het resultaat, verwerkt in deze paragraaf, is tot stand gekomen door beantwoording van vragen gebaseerd op geformuleerde indicatoren door de Provincie. Deze informatie wordt na vaststelling door u aan de Provincie toegezonden.

Rijk
Toezicht op het gemeentelijk bestuursorgaan berust in principe bij de provinciale toezichthouder tenzij de provincie op het betreffende terrein geen taak heeft en dus expertise mist. Het toezicht ligt dan bij het Rijk. De verantwoording op deze terreinen verschilt per ministerie.
Zo houdt bijvoorbeeld de Waarderingskamer toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, worden de Paspoortwet, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en Wet basisregistratie grootschalige topografie alle drie via ENSIA verantwoord en rapporteren gemeenten jaarlijks over de uitvoering van het gemeentelijk toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang via het rapport Toezichtinformatie Kinderopvang etc. 

Domein Financiƫn

Terug naar navigatie - Domein Financiƫn

Criteria Provincie: Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025
De begroting 2021-2024 heeft over het jaar 2021 geen positief resultaat. Gecorrigeerd met incidentele baten en lasten is er wel spraken van zogenaamd "structureel evenwicht".
In de jaren na 2021 is er wel een sluitende begroting, ook structureel, met de kanttekening dat er een taakstelling van N 2.750 in 2024 is om de begroting sluitend te krijgen. In de latere jaren van onze doorkijk 2025 t/m 2028 loopt deze taakstelling op tot N 5.000.

Is er reden voor extra aandacht?
Nee.
Wij merken dat veel gemeenten financiële uitdagingen hebben en dat zij in protest komen tegen het beperkte geld dat het kabinet beschikbaar stelt. Op de ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 werd het kabinet nadrukkelijk opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen. Het is onze verwachting dat we de komende jaren elk jaar moeten lenen om onze ambities te kunnen realiseren. Uit trend van de ratio’s voor de komende jaren blijkt dat de jaren na deze meerjarenbegroting uitdagingen zijn voor een duurzame begroting. In de komende periode zullen we met de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Een van de actiepunten hiervoor is het actualiseren van de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010.

Kleur indicator 

 

Domein Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Domein Ruimtelijke ordening

Criteria Provincie: De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland
Alle gemeentelijke bestemmingsplannen voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator 

 

Domein Omgevingsrecht

Terug naar navigatie - Domein Omgevingsrecht

Criteria Provincie: Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

De taken op milieugebied zijn belegd bij de DCMR milieudienst Rijnmond. Het VTH Uitvoeringsplan 2019-2022 is nog van toepassing in het onderhavige jaar. Het Meerjarenplan VTH 2017-2020 is eveneens nog van toepassing in het onderhavige jaar. De uitvoering van de werkzaamheden wordt vastgelegd in het werkplan 2020 dat is vastgesteld op 28 april 2020. Het werkplan is ter beschikking gesteld aan de raad. Bij de behandeling van de begroting DCMR is tevens de eindrapportage over 2019 als onderdeel van de jaarstukken aan de raad ter beschikking gesteld. In 2020 is het nieuwe Meerjarenplan VTH 2021-2024 in overleg met de participanten tot stand gekomen en als onderdeel daarvan heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het MJP is volgens de regels van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld op voordracht van het dagelijks bestuur en ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

Het beleid op het gebied van bouw- en woningtoezichttaken, aangevuld met vergunningen is nog in ontwikkeling mede gelet op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet 2022 en de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen die gevolgen gaan hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden.  De beide wetten vragen om een cultuuromslag die tevens tot uitdrukking gaat komen in de werkprocessen. 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee. 

Kleur indicator

 

Domein Monumentenzorg

Terug naar navigatie - Domein Monumentenzorg

Criteria Provincie: De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten
De gemeente maakt gebruik van de diensten van de onafhankelijk Erfgoedcommissie van stichting Dorp, Stad & Land. 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator 

 

Domein Archief- en informatiebeheer

Terug naar navigatie - Domein Archief- en informatiebeheer

Criteria Provincie: Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde
Uit de archiefinspectie 2019 volgde dat het archief- en informatiebeheer op enkele aspecten niet orde was. Hierbij zijn verbeterpunten geformuleerd die zijn opgepakt. In het tweede kwartaal van 2021 volgt een nieuwe archiefinspectie. 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee.

Kleur indicator

 

Domein Huisvesting vergunningshouders

Terug naar navigatie - Domein Huisvesting vergunningshouders

Criteria Provincie: Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand
Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 2
Fase interventieladder op 1 januari: taakstelling gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 21
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 16
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar: 3
Fase interventieladder op 1 juli: signaleren 


Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 25
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 36
Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar: 8
Fase interventieladder op 31 december: taakstelling gerealiseerd

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator