Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 de Raad);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
 • In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal meldingen Wmo 3.566 3.500 3.515
Aantal aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen 690 350 333
Aantal bezwaarschriften Wmo 33 60 41
Aantal gegrondverklaringen Wmo 0 0 0
Aantal formele klachten Wmo 4 5 2

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N1.416 N194 N1.610 N1.769 N159
Baten N0 N0 N0 V3 V3
Saldo N1.416 N194 N1.610 N1.766 N156
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere toegerekende rente - NJN20 V9
2. Stijging kosten maatwerk - aanschaf overige vervoervz - NJN20 N79
3. Stijging kosten maatwerk - aanpassing rolstoelen - NJN20 N16
4. Daling kosten maatwerk - onderhoud rolstoelen - NJN20 V24
5. Daling kosten maatwerk - hervertstrekking handbew.rolstoelen - NJN20 V20
6. Daling kosten maatwerk - huur rolstoelvoorzieningen - NJN20 V37
7. Stijging kosten maatwerk - woningaanpassingen - NJN20 N189
Totaal N194 N0 N194
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen N133
2. Hogere lasten woningaanpassingen N14 V2
3. Overige verschillen N12 V1
Totaal N159 V3 N156
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N1.610 N1.766 N156
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N1.610 N1.766 N156
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen
Door het faillisement van het Hulpmiddelencentrum zijn gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Van de vervoersvoorzieningen die nu door Welzorg en Medipoint geleverd worden zijn de pijzen fors hoger.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Uitname gemeentefonds vanwege openstelling Wet langdurige zorg (Wlz)
Vanaf 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet langer meer vanuit de Wmo. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Het budget voor deze middelen gaat over van de gemeente naar de Wlz. De overheveling van taken is gepaard gegaan met een overheveling van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor roerende voorzieningen was dit landelijk 1 miljoen euro. Het uit te nemen bedrag voor roerende voorzieningen was landelijk geraamd op 14 miljoen euro en is eind 2020 definitief vastgesteld, op basis van nacalculatie.

Overgangsrecht Wlz- indiceerbaren met een Fokus- woning
Binnen de Wlz was er tot 1 januari 2020 sprake van een doelgroep de ‘Wlz- indiceerbaren’. Deze groep mensen ontving zorg op basis van het Wlz- overgangsrecht. Zij hielden tot 1 januari 2020 recht op zorg volgens hun laatste indicatie voor het ontstaan van de Wlz. Onderdeel van de doelgroep zijn Wlz-indiceerbaren die in een Fokus- woning verblijven. De zorg en ondersteuning buiten hun woning ontvingen zij tot 1 juli 2020 op grond van het hiervoor genoemde overgangsrecht. Fokusbewoners die niet tot de groep Wlz-indiceerbaren behoren, krijgen de zorg en ondersteuning buiten de woning op grond van de Wmo. Het Rijk heeft besloten om de zorg en ondersteuning buiten de woning voor de groep Wlz-indiceerbaren op dezelfde manier te organiseren als voor de overige Fokusbewoners. De ondersteuning voor deze doelgroep is per 1 juli 2020 dan ook onder de Wmo komen te vallen. Alle Wlz- indiceerbaren woonachtig in een Fokuswoning zijn per 1 juli 2020 voorzien van een passende Wmo- indicatie. De algemene uitkering is hiervoor door het Rijk per 1 juli 2020 verhoogd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
 • Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N12.995 N1.031 N14.026 N14.291 N265
Baten V463 V127 V590 V465 N125
Saldo N12.532 N904 N13.436 N13.826 N390
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Toename HO en Begeleiding - VJN20 V125
2. Prijsindexatie - VJN20 V2
3. Toename HO en Begeleiding - VJN20 N850
4. Ambulantisering - NJN19 N62
5. Prijsindexatie - VJN20 N87
6. Uitvoering urgentieregeling - VJN20 N42
7. Lagere salarislasten - NJN20 V10
Totaal N1.031 V127 N904
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Coronacompensatie Wmo aan zorgaanbieders N600
2. Hogere uitgaven huishoudelijke hulp N317
3. Lagere eigen bijdrage CAK V4 N97
4. Lagere kosten begeleiding, levering zorg iv.m. corona niet altijd mogelijk geweest V251
5. Lager noodzakelijk vervoer V20
6. Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest. V532 N28
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N170 V1
8. Overige verschillen V15 N1
Totaal N265 N125 N390
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N43 V127
2. Reserve Noodfonds N0 N0
Totaal N43 V126 V168
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N13.436 N13.826 N390
Mutaties reserves N43 V126 V168
Resultaat N13.479 N13.700 N222
Toelichting op de grootste verschillen
1. Coronacompensatie Wmo aan zorgaanbieders
De zorgaanbieders hebben declaraties in kunnen dienen voor meerkosten en voor voortzetting van de financiering van de omzet (continuïteitsbijdrage). In 2020 is 70 aan meerkosten gedeclareerd en 530 aan continuïteitsbijdrage.
2. Hogere uitgaven huishoudelijke hulp.
Meer aanvragen door verlagen abonnementstarief, vergrijzing en verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning.
3. Lager eigen bijdrage CAK
In de maanden april en mei is er een landelijke vrijstelling geweest in verband met corona. Verder zijn nog niet alle eigen bijdragen 2020 opgelegd en geïnt.
7. Naculculatie bedrijfsvoering PuZa.
In het laatste kwartaal 2020 is heeft inhuur plaatsgevonden vanwege de hoge werkvoorraad en het, zonder inhuur, niet kunnen voldoen aan de wettelijke norm.