Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeenteraad

 • Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
 • Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
 • Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
 • Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
 • Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
 • Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

 • Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
 • Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
 • Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
 • Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
 • Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

 • Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

 • Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
 • Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
 • Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

 • Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

 • Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

 • Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
 • Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
 • Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
 • Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
 • Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
 • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
 • Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
 • Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
 • Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
 • Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
 • Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
 • Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
 • Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.051 N63 N3.114 N3.441 N327
Baten N0 N0 N0 V19 V19
Saldo N3.051 N63 N3.114 N3.422 N308
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Accountantskosten 2020 incl rechtmatigheid (NJN 2020 0.3) N38
2. Kosten rechtszaak en jur.onderst Rivium/Referendum (NJN 2020 0.17) N25
Totaal N63 N0 N63
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N406
2. Hogere lasten Rekenkamer op jaarbudget; dekking reserve rekenkamer N27
3. Lagere lasten eindheffing Werkkostenregeling V48
4. Onbenut budget ''Wat voor raad wilt u zijn?''; overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V20
5. Terugbetaling fractievergoedingen en vergoeding abonnement Ipad V19
6. Hogere inhuur griffie en meer digitale vergaderingen N44
7. Lagere lasten college V49
8. Nacalculatie bedrijfsvoering V35
9. Overige verschillen N2
Totaal N327 V19 N308
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve bedrijfsvoering N0 N35
2. Reserve rekenkamer: tekort uit reserve (JR 2020) N0 V27
3. Reserve eenmalige uitgaven: overhevelen budget "Welke raad wilt u zijn?"(JR 2020) N0 N20
Totaal N0 N28 N28
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N3.114 N3.422 N308
Mutaties reserves N0 N28 N28
Resultaat N3.114 N3.450 N336

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
 • Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
 • Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
 • Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
 • Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
 • Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda;
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
 • Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
 • Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
 • Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
 • Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
 • Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
 • Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Documenten Burgerlijke stand 1.055 1.140 818
Documenten Burgerzaken leges 8.208 6.025 5.356
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag 575 600 344
Rijbewijzen 7.674 6.510 6.567
Geneeskundige verklaringen 702 770 466
Reisdocumenten 6.559 3.500 3.893
Naturalisaties (documenten) 261 150 187
Documenten urgentieverklaring 90 90 51
Totaal aantal af te geven documenten 25.124 18.785 17.682
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.) 90% 90% 90%
Kiesgerechtigden 52.000* 51.000 geen verkiezingen in 2020
Stemdistricten 32 32 n.v.t.
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus 0 0 n.v.t.
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking 100% 100% n.v.t.
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen 0 4 0
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers 298 2.000 306**
*) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.
**) In de begroting 2020 is rekening gehouden met de uitgifte van o.a. nieuwe huisnummers in Het nieuwe Rivium en het project De Hoven II. Deze zijn in 2020 nog niet uitgegeven.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N1.776 N229 N2.005 N2.011 N6
Baten V648 N185 V463 V764 V301
Saldo N1.128 N414 N1.542 N1.247 V295
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Donorwet (NJN 2019 0.4.11) N12
2. Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. corona (NJN 2020 0.1) V70 N190
3. Mutaties bedrijfsvoering (NJN 2020 0.19) N287 V5
Totaal N229 N185 N414
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties V290
2. Meer kosten door hogere afdrachten, zie hogere inkomsten. N55
3. Nacalculatie bedrijfsvoering V77 V7
4. Overige verschillen - aankoop geboorteboekjes N28 V4
Totaal N6 V301 V295
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V211 V128
Totaal V211 V128 N83
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N1.542 N1.247 V295
Mutaties reserves V211 V128 N83
Resultaat N1.331 N1.119 V212
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties
Bij de Najaarsnota zijn de inkomsten afgeraamd overeenkomstig de eerste maanden van het jaar. Echter in het 2e kwartaal zijn er, door een inhaalslag bij het CBR, uitzonderlijk veel rijbewijzen aangevraagd. Daarnaast heeft er in het tweede kwartaal een groei in de aanvraag naturalisaties plaatsgevonden.

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N51 N6 N57 N54 V3
Baten V126 N0 V126 V129 V3
Saldo V75 N6 V69 V75 V6
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) V5
2. Compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 0.12) N11
Totaal N6 N0 N6
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen V3 V3
Totaal V3 V3 V6
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V69 V75 V6
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V69 V75 V6

Taakveld 0.4 Overhead

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

 • Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
 • Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
 • Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
 • Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
 • Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

 • Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • Het ondersteunen van de algemeen directeur;
 • Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
 • Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar) 50 50 50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar) 4 4 4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar) 125 135 135
Update Dagelijks Dagelijks Dagelijks
Gemeentegids 1 per 1,5 jaar 1 per 1,5 jaar 1 per 1,5 jaar
Persberichten 125 125 125
Social media:
Aantal volgers op Facebook 3.750 3.750 4.500
Aantal volgers gemeente op Twitter 3.250 3.500 4.000
Aantal volgers handhaving op Twitter 3.500 3.500 4.181
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter 500 500 500
Aantal volgers Instagram - - 1.500

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N23.695 N672 N24.367 N23.938 V429
Baten V2.279 V123 V2.402 V2.466 V64
Saldo N21.416 N549 N21.965 N21.472 V493
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (NJN 2019 0.4.9) V3
2. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN 2019 0.4.13) N378
3. GR Ijsselgemeenten (NJN 2019 0.4.14 ) N7
4. Overheveling budget bedrijfsvoering van SB naar FD (Begroting 2020) N54
5. Dividend (VJN 2020 0.1) N150
6. IJssel- en Lekstreek (VJN 2020 0.6) N36
7. Uitbreiding formatie ( VJN 2020 0.7) N176 V156
8. GR IJsselgemeenten - ICT N52
9. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) V78
10. Aanpassing budgetten energie (NJN 2020 0.11) N24
11. Begroting GR Ijsselgemeenten (NJN 2020 0.13) N55
12. Compensatie meerkosten Corona NJN 2020 0.12) N1
13. Verv. LED scherm en aanp. diverse budgetten(NJN 2020 0.14) N130 N24
14. Datalab (NJN 2020 0.18) N58
15. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN 2020 0.19) V371
16. Pr.4 Comm.onderst.Cap. Corona (NJN 20) N12
17. Budgettair neutraal corrigeren baten en lasten V9 N9
Totaal N672 V123 N549
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Bijdrage GR IJsselgemeenten a.g.v. toename kosten ICT (1BW2020 GR IJsselgemeenten) en teruggaaf rekening 2019 en teruggaaf rekening 2020; dekking reserve bedrijfsvoering (VJN2020) N111
2. Onbenut budget Datalab (NJN2020 0.18), overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58
3. Lagere lasten doordat enkele communicatie werkzaamheden zijn stilgevallen door corona V40
4. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3 V156 N156
5. Hogere lasten door extra inkoop corona advertentieruimte, ook om DPG Media te ondersteunen (op verzoek van VNG en Kabinet) N14
6. Hogere baten door boetes aan opdrachtnemers vanwege niet nagekomen social return verplichtingen V52
7. Nacalculatie bedrijfsvoering V322 V159
8. Overige verschillen N22 V9
Totaal V429 V64 V493
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V628 V128
2. Reserve eenmalig V32 N26
Totaal V660 V101 N558
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N21.965 N21.472 V493
Mutaties reserves V660 V101 N558
Resultaat N21.305 N21.371 N65

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
 • Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
 • Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
 • Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
 • Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N72 V20 N53 N25 V28
Baten V3.202 V77.328 V80.530 V80.530 N0
Saldo V3.130 V77.348 V80.477 V80.505 V28
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Rente (NJN 2019 0.4.4) V486
2. Dividend (VJN 20 0.1) V77.539
3. Rente (VJN 20 0.2) V1.041
4. Dividend (NJN 20 0.4) N229
5. Rente (NJN 20 0.5) N1.507 V7
6. Dividend (NJN 20 0.22) V11
Totaal V20 V77.328 V77.348
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Bij de berekening van de rente bij de Najaarsnota 2020 is voor 1 afgesloten lening een onjuiste vervaldatum gehanteerd, waardoor er eenmalig in 2020 V27 aan rentevoordeel is V27
2. Overige verschillen V1
Totaal V28 N0 V28
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V80.477 V80.505 V28
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V80.477 V80.505 V28

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek.19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen 34.564 34.988 34.416
Aantal bezwaarschriften (belang) 12 15 20
Aantal aanslagbiljetten via post 22.106 20.400 21.660
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid 13.634 16.000 15.393
Aantal betalingsregelingen 251 500 305
% Automatische incasso’s 64,6% 63,0% 60,4%
Aantal aanmaningen 4.041 3.400 2.919
Aantal dwangbevelen 2.621 2.300 357*
Aantal vorderingen op loon of uitkering 1.622 1.500 93*
Aantal herhaalde bevelen 477 600 29*
Aantal beslagleggingen 0 30 0
Aantal oninbaar 372 400 329
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen 37.986 38.724 38.389
Aantal waardebezwaren woningen 413 350 712
Aantal ingediende beroepschriften 10 8 33
*) Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de invordering van gemeentelijke belastingen tijdelijk achterwege te laten. Gelet op het feit dat dit de rest van het jaar van kracht is geweest zijn de genoemde aantallen voornamelijk afkomstig uit het eerste kwartaal van het jaar.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N347 N0 N347 N692 N345
Baten V7.121 V34 V7.155 V7.143 N12
Saldo V6.774 V34 V6.808 V6.451 N357
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. OZB Eigenaren Woningen (NJN 2020 0.6) V34
Totaal N0 V34 V34
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren, uit voorzorg i.v.m. corona N299
2. Meer opbrengsten OZB dan verwacht V29
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N59 N41
4. Overige verschillen V13
Totaal N345 N12 N357
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve bedrijfsvoering N0 V90
Totaal N0 V90 V90
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V6.808 V6.451 N357
Mutaties reserves N0 V90 V90
Resultaat V6.808 V6.541 N267

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Slechts 0,4% afwijking ten opzichte van de begroting
Gelet op het tijdstip met het opstellen van de begroting moet er een inschatting gemaakt worden op basis van de ruwe verkoopcijfers. Op dat moment zijn de exacte effecten van de marktontwikkeling niet op objectniveau doorgerekend en het exacte verschillen voor de te beschikken WOZ-waarde niet aan te geven. Daardoor kunnen afwijkingen ontstaan. De extra opbrengst wijkt slechts 0,4% af van de begroting.

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal aanslagen OZB gebruikers 1.851 1.868 1.821
Aantal leegstand OZB gebruikers 587 275 208
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers 52 40 49
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen 2.158 2.143 2.152
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren 5 10 9
Aantal waardebezwaren (niet-woningen) 61 70 60

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N257 N0 N257 N272 N15
Baten V4.835 N30 V4.805 V5.134 V329
Saldo V4.578 N30 V4.548 V4.862 V314
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. OZB Eigenaren Niet-woningen (NJN 2020 0.7) N30
Totaal N0 N30 N30
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. OZB gebruikers niet-won. V124
2. OZB eigenaren niet-won. V245
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N15 N40
Totaal N15 V329 V314
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve bedrijfsvoering N0 V56
Totaal N0 V56 V56
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V4.548 V4.862 V314
Mutaties reserves N0 V56 V56
Resultaat V4.548 V4.918 V370
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 en Nr.2 OZB gebruikers niet-woningen en OZB eigenaren niet-woningen
Door deels niet gerealiseerde afname van het niet-woningen, een geïntensiveerde controle van het aantal in gebruik zijnde vierkante meters bij kantoorverzamelgebouwen, een positieve afwikkeling van de afbakening van panden van grote belanghebbenden en een (te) voorzichtig ingeschatte marktontwikkeling van de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voeren van de belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal aanslagen hondenbelasting 3.423 3.400 3.391
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting 49 50 28
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting 49 50 28
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting 308 350 316
Aantal te controleren adressen hondenbelasting 10.010 10.000 0

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N34 N0 N34 N51 N17
Baten V312 N0 V312 V307 N5
Saldo V278 N0 V278 V256 N22
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N17 N5
Totaal N17 N5 N22
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve bedrijfsvoering N0 V22
Totaal N0 V22 V22
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V278 V256 N22
Mutaties reserves N0 V22 V22
Resultaat V278 V278 N0

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Geen huis-aan-huis controles uitgevoerd
Door de maatschappelijke beperkingen als gevolg van de coronapandemie zijn er geen huis-aan-huis controles uitgevoerd. De opbrengst is nagenoeg geheel gerealiseerd. Zodra de beperkingen zijn opgeheven zal de huis-aan-huis controle weer worden hervat.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten
Baten V119.393 V2.559 V121.952 V122.330 V378
Saldo V119.393 V2.559 V121.952 V122.330 V378
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Algemene uitkering Septembercirculaire 2019 (NJN 2019 0.4.5) N2.054
2. Algemene uitkering compensatie corona (NJN 2020 0.9) V1.955
3. Algemene uitkering Mei- en Septembercirculaire 2020 (NJN 2020 0.10) V2.658
Totaal N0 V2.559 V2.559
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie V361
2. Decembercirculaire 2020: overige verschillen V17
Totaal N0 V378 V378
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V121.952 V122.330 V378
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V121.952 V122.330 V378
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Decembercirculaire 2020: corona compensatie
In de Decembercirculaire 2020 ontvingen wij diverse middelen, die wij vanwege de verschijningsdatum van de circulaire niet meer in de begroting van 2020 konden verwerken. Voor het grootste deel betreffende mutaties compensatie middelen voor bestrijding van de coronacrisis. Dit betrof o.a. compensatie voor indirecte kosten / flankerend beleid V 261 en voor de continuïteit van zorg V 82.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gemeentefonds
Het jaar 2020 was voor het gemeentefonds een bijzonder jaar. Het accres, dat wil zeggen de groei van het fonds, werd in de Meicirculaire 2020 voor 2 jaar bevroren op het niveau dat op dat moment bekend was. In de Septembercirculaire werd het aanvullend bevroren voor de jaren 2022 t/m 2025. Dit had als doel om enige voorspelbaarheid aan gemeenten te geven. Verder zijn er op verschillende momenten in het jaar compensatiemiddelen verstrekt ter bestrijding van de coronacrisis. In de paragraaf Impact coronacrisis staat een overzicht van deze middelen. Het gemeentefonds is onze grootste inkomstenbron en er zijn diverse risico’s hiervoor. Deze zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.580 V2.495 N1.085 N1.533 N448
Baten V304 N304 N0 V138 V138
Saldo N3.276 V2.191 N1.085 N1.395 N310
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Ontvangst afgeboekte vordering en vrijval stelpst BTW (NJN2019 0.4.12) V50
2. Zwembad / Sporthalcombinatie - inzet stelpost prijzen ( NJN2019 0.4.15) V70
3. GRJR - inzet stelpost prijzen ( NJN2019 0.4.16) V112
4. Mutatie reserve eenmalige uitgaven (Corr op VJN19 0.4.13) V32
5. IJssel en Lekstreek extra advertentieruimte (VJN 2020 0.6) N33
6. Amendement DDMF (Begroting 2021) V1.170
7. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (NJN 2020 0.8) N230
8. Aanpassen budgetten energie en vrijval stelpost prijzen (NJN 2020 0.16) V420
9. Amendement "Verlenging Denk- en Doe Mee fonds, een goed idee voor de stad" (budgettair neutraal corrigeren TV 0.10 1.770 naar 1.170) V600
10. Budgettair neutraal corrigeren baten en lasten prim.begr.2020 V304 N304
Totaal V2.495 N304 V2.191
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V138
2. Denk en Doe Mee Fonds N445
3. Hogere lasten Stadsvisie; verlenging participatietraject vóór vaststelling zorgt voor hogere lasten N38
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V35
Totaal N448 V138 N310
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V35 N0
2. Reserve Denk en Doe Mee Fonds V728 V1.173
Totaal V763 V1.173 V410
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N1.085 N1.395 N310
Mutaties reserves V763 V1.173 V410
Resultaat N322 N222 V100
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk
Op basis van een nieuw overzicht van de huidige openstaande debiteuren privaatrechtelijk is de hoogte van de voorziening bepaald, waarna een vrijval heeft plaatsgevonden.
Nr.2 Denk en Doe Mee Fonds
Door corona zijn minder initiatieven ingediend en zijn er minder ideeën en aanvragen tot uitwerking gekomen (V 155). Bij het verwerken van het amendement "Verlenging Denk- en Doe Mee Fonds zijn de lasten in de begroting bijgesteld met 1.770 in plaats van 1.170 (N 600 TV 0.8, daar tegenover staat een voordeel op TV 0.10 mutaties reserves).
Nr.3 Stadsvisie
Na consultatie van de raad op het concept van de Stadsvisie, is gekozen voor een verlenging van het participatietraject vóór vaststelling van een Stadsvisie. Dit verlengde traject brengt hogere lasten met zich mee.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

 • Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
 • Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
 • Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N20 N5 N25 N861 N836
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N20 N5 N25 N861 N836
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10) N5
Totaal N5 N0 N5
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten vennootschapsbelasting V20
2. Te nemen last vennootschapsbelasting N856
Totaal N836 N0 N836
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N25 N861 N836
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N25 N861 N836
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.2 Te nemen last vennootschapsbelasting
De gemeente heeft een standpunt ingenomen m.b.t. vennootschapsbelasting, echter is deze door de inspecteur afgewezen en dient er een naheffing voor vennootschapsbelasting opgenomen te worden.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N1.828 N3.687 N5.515 N8.755 N3.240
Baten V4.796 V2.267 V7.063 V7.547 V484
Saldo V2.968 N1.420 V1.548 N1.208 N2.756
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Mutaties reserves (NJN2019, VJN 2020, NJN 2020) N 1.917 V 2.267
2. Amendement "Verleninging Denk- en Doe Mee fonds, een goed idee voor de stad" (Begroting 2021) N1.170
3. Amendement "Verlenging Denk- en Doe Mee fonds, een goed idee voor de stad" (budgettair neutraal corrigeren TV 0.10 1.770 naar 1.170) N600
Totaal N3.687 V2.267 N1.420
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N3.240 V484
Totaal N3.240 V484 N2.756
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N1.548 V1.208
Totaal N1.548 V1.208 V2.756
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V1.548 N1.208 N2.756
Mutaties reserves N1.548 V1.208 V2.756
Resultaat N0 N0 N0

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N2.555 N80.895 N83.450 N0 V83.450
Baten N5 V6 N0 N0 N0
Saldo N2.560 N80.889 N83.450 N0 V83.450
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Saldo NJN 2019 V338 V1
2. Saldo VJN 2020 N78.357
3. Aansluiting begroting 2021 V5
4. Saldo NJN 2020 N2.876
Totaal N80.895 V6 N80.889
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Begroot Resultaat (Begr. 2020, VJN 2020, NJN 2020) V83.450 N0
Totaal V83.450 N0 V83.450
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N83.450 N0 V83.450
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N83.450 N0 V83.450