Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle.

Terug naar navigatie - TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle.

Wat hebben we gedaan?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Legesverordening 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

 • Grondprijzenbrief 2020 (BBV 114116 december 2019);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Zaak 201285 juni 2020);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Dataland B.V.

Maatschappelijke effecten Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. Naar verwachting zijn de activiteiten per 1 januari 2022 volledig beëindigd.

 

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

 

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact corona:
Bouw- woningtoezicht
Door de regels m.b.t. het thuiswerken en andere maatregelen is het voor team Bouw- Woningtoezicht, en dan met name voor toezicht en handhavers, passen en meten geweest wat betreft het goed inrichten van deze (deadline gevoelige) controles en het maken van afspraken op diverse locaties.

Stadsontwikkeling
Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is in zekere zin weinig te merken van corona. Een hotel-initiatief is weliswaar even ‘on hold’ gezet (waarbij de initiatiefnemer overigens wel de vergunningprocedure heeft doorgezet), maar verder willen ontwikkelaars vooral graag doorpakken. De succesvolle aanbesteding van de Blinkert-locatie bevestigt de blijvende interesse van ontwikkelaars en de circa 850 inschrijvingen op de 59 woningen binnen het project IJsselpark / ’s-Gravenweteringpark laat zien dat de vraag naar woningen nog altijd groter is dan het aanbod.

Corona heeft wel invloed op het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen. In de situatie van thuiswerken is een hoop mogelijk met digitaal vergaderen en het organiseren van digitale bijeenkomsten, maar dat vraagt vaak wel meer tijd: in de voorbereiding én in de uitvoering. Niet alleen de ambtelijke organisatie werkt veel thuis; Capellenaren doen dat logischerwijs ook. Die situatie lijkt tot extra aandacht van Capellenaren te leiden voor ruimtelijke ontwikkelingen. De ene keer in de vorm van klachten door overlast van bouwactiviteiten, terwijl er thuis gewerkt moet worden. De andere keer in de vorm van zorgen of bezwaren over initiatieven en planuitwerkingen in de directe omgeving; een omgeving die in een situatie van thuiswerken nog belangrijker wordt gevonden en waaraan hogere eisen gesteld lijken te worden. Die situatie zorgt voor meer contacten tussen de gemeentelijke organisatie en Capellenaren. Dat is vaak nuttig en noodzakelijk, maar kost ook tijd. En de tijd die moet worden besteed aan het ene project, gaat ten koste van de tijd die wordt gevraagd in het andere project. Planningen moeten daardoor regelmatig worden bijgesteld.

Overige ontwikkelingen:

Stadsontwikkeling
Uiteraard zijn die extra contacten rond ruimtelijke ontwikkelingen niet volledig toe te schrijven aan Corona.  Capellenaren én initiatiefnemers weten ons steeds beter en meer te vinden om kansen en zorgen met ons te delen: met ambtenaren en bestuurders. Dat kan enerzijds als een succes worden beschouwd van de Doe Mee aanpak, ook wanneer die extra contacten duiden op weinig draagvlak voor een initiatief of idee. Anderzijds schuilt er een potentieel gevaar in: de initiatieffase van een project vraagt nadrukkelijk meer tijd voor afstemming dan in het recente verleden. Tijd die tegelijkertijd schaars is en niet altijd aansluit op een aanvankelijk beoogde planning. Het zet bovendien de ambtelijke capaciteit en geraamde plankosten van projecten onder druk.

Terwijl de initiatieven en projecten in de schijnwerpers staan, worden er ook duidelijke resultaten geboekt. De vaststelling van het gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium 2.0, de sloop van het oude IJsselcollege aan de Kanaalweg, de revitalisatie van De Koperwiek Fase 4 en de afronding van projecten als Couwenhoek en Rubenssingel zijn bewijzen dat Capelle nog altijd volop in beweging is. En per saldo met een financieel voordeliger saldo dan het geval was bij de Najaarsnota 2020, dankzij toegenomen opbrengsten en minder uitgaven voor bouw- en woonrijp maken.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N16.030 N2.125 N18.155 N13.993 V4.162
Baten V11.979 V5.313 V17.292 V14.540 N2.752
Saldo van baten en lasten N4.051 V3.188 N863 V547 V1.410
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N122 N0 N122 N377 N255
Reserve eenmalige uitgaven N0 N165 N165 N834 N669
Totaal mutaties reserves N122 N165 N287 N1.211 N924
Resultaat N4.173 V3.022 N1.150 N664 V486

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie baten V3.137 V3.137 V3.137
2. Meeuwensingel, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV); zie baten N652 N652 N652
3. Lagere lasten Centrumgebied V507 V507 N507 N0
4. Lagere lasten en baten Het Nieuwe Rivium, verschil dekking gemeentelijk budget door subsidie MRDH V442 V442 V442
5. Lagere lasten voor het openbaar gebied van de kwestbare woningvoorraad V278 V278 V278
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V218 V218 N218 N0
7. Lagere lasten en baten Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project V133 V133 V133
8. Andere fasering Hoven fase 2 (in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel vanwege andere fasering) V164 V164 V164
9. Capelseweg/Bermweg, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV) N144 N144 N144
10. Onbenut budget Florabuurt (VJN2020 0.4/8.3; overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V86 V86 N86 N0
11. Lagere lasten en hogere baten faciliterend project Meeuwensingel (in Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel voor andere fasering) N59 N59 N59
12. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (lagere verliezen, zie ook baten) V58 V58 V58
13. Lagere lasten en baten faciliterende projecten V36 V36 V36
14. Overige verschillen N42 N42 N42
Subtotaal V4.162 N0 V4.162 N811 V3.351
Baten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie lasten N3.193 N3.193 N3.193
2. Meeuwensingel, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV); zie lasten V804 V804 V804
3. Capelseweg/Bermweg; dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV) V590 V590 V590
4. Capelseweg/Bermweg; lagere exploitatiebijdrage (in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel andere fasering) N435 N435 N435
5. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (lagere verliezen, zie ook baten) V408 V408 V408
6. Lagere lasten en baten Het Nieuwe Rivium, verschil dekking gemeentelijk budget door subsidie MRDH N320 N320 N320
7. Lagere lasten en baten Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project N124 N124 N124
8. Mutaties winstnemingen door aangepaste fasering (lagere winstnemingen; in Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel voor aanraming winstnemingen in de jaren 2021 en verder) N523 N523 N523
9. Hogere baten leges omgevingsvergunningen doordat er meer en wat grotere aanvragen zijn ingediend dan verwacht V85 V85 V85
10. Andere fasering Hoven fase 2, in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel vanwege andere fasering (zie lasten) N52 N52 N52
11. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V37 V37 N37 N0
12. Lagere lasten en baten faciliterende projecten N34 N34 N34
13. Onbenut budget Florabuurt (VJN2020 0.4/8.3; overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V15 V15 N15 N0
14. Overige verschillen N10 N10 N61 N71
Subtotaal N0 N2.752 N2.752 N113 N2.865
Totaal V4.162 N2.752 V1.410 N924 V486
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten en baten Nr. 1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de aanvankelijk beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. Een nadere toelichting wordt verstrekt bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de Voorjaarsnota 2021.
Lasten nr. 2 en Nr. 11 en Baten Nr. 2. Meeuwensingel In de Najaarsnota 2020 is besloten dat de grondexploitatie (taakveld 8.2) overgeheveld moet worden naar een faciliterend project (taakveld 8.1), omdat het project niet langer voldeed aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Volgens het BBV moeten we de verwervingskosten activeren onder voorraad gereed product en een voorziening opnemen voor het verlies. Op basis van de intentieovereenkomst zijn veel onderzoeken eerder uitgevoerd dan aanvankelijk voorzien. Dat heeft geleid tot hogere lasten in 2020, maar heeft lagere lasten tot gevolg in de daaropvolgende jaren. Bij de Voorjaarsnota 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.
Lasten Nr. 3. Centrumgebied In de oorspronkelijke planning zou in het vierde kwartaal 2020 gestart worden met de werkzaamheden rondom de Rivierweg en de parkeerplaats van het gemeentehuis. Vanwege corona en de, in november dreigende, lockdown is gekozen voor een zorgvuldige start in januari 2021.
Lasten Nr. 4. en Baten Nr. 6. Het Nieuwe Rivium De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. Aan de batenkant houden we rekening met een subsidie van de MRDH als dekking voor het gemeentelijk budget. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van 122.
Lasten nr. 5. Lagere lasten voor het openbaar gebied van de kwetsbare woningvoorraad Gemeente en Havensteder hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van openbaar gebied nabij de Hoeken, Wiekslag, de 747-buurt én de Florabuurt. Met Havensteder is afgesproken dat de overdracht gefaseerd plaatsvindt: de gemeente neemt het openbaar gebied pas over van Havensteder na voltooiing van de levensduurverlengende investeringen door Havensteder in de opstallen van het betreffende (deel)complex. De eerste overdracht zal plaatsvinden in 2021: de 747-buurt en de Purmerhoek. Tot het moment van overdracht is Havensteder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Voor de periode van 1 januari 2020 tot het moment van overdracht ontvangt Havensteder geen vergoeding van de gemeente voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Vanaf 2021 werkt de gemeente samen met onder meer Havensteder en bewoners om te komen tot een kwaliteitsimpuls in het over te nemen openbaar gebied. Daar zijn in 2020 geen kosten voor gemaakt. De uitgestelde, gefaseerde levering van en daarmee uitgestelde kwaliteitsimpuls voor het openbaar gebied heeft ertoe geleid dat de kosten voor het openbaar gebied van de kwetsbare woningvoorraad in 2020 nihil zijn geweest, leidend tot een financieel voordeel in 2020.
Lasten Nr. 7 en Baten Nr. 7. Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project Voor de transformatieprojecten hebben we in de Voorjaarsnota 2020 budgettair neutraal budgetten beschikbaar gesteld. Het verschil ontstaat, omdat toen werd geanticipeerd op de nog te ontvangen, onbekende initiatieven. Op basis van de geactualiseerde transformatieleidraad zijn minder initiatieven in aanmerking gekomen voor een daadwerkelijke transformatie. Dat leidt tot minder lasten én minder baten.
Lasten Nr. 9 en Baten Nr.3 en 4 Capelseweg/Bermweg In de Najaarsnota 2020 is besloten dat de grondexploitatie (taakveld 8.2) overgeheveld moet worden naar een faciliterend project (taakveld 8.1), omdat het project niet langer voldeed aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Bij de Najaarsnota 2020 gingen we er vanuit dat het project in 2020 afgerond zou worden en dat de hiermee het bedrag in de voorziening verliesgevende complexen vrij zou vallen en dat de balanspost Voorraden ook uit de boeken zou gaan. Omdat het project doorloopt naar 2021 moeten we een bedrag als voorraad en als voorziening (gereed product) aanhouden. Vaststelling van het gebiedspaspoort 1.1 en verkoop van de gronden was voorzien voor 2020, maar is vertraagd naar 2021. Bij de Voorjaarsnota 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.
Lasten Nr.8 en Baten Nr.10 Hoven fase 2 Een uitspraak van de rechtbank inzake de huurders/gebruikers heeft op zich laten wachten tot in 2021, waardoor de planuitwerking en - realisatie nog niet in 2020 kon worden afgerond. Dat brengt lagere lasten met zich mee in 2020. Bij de VJN 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V19 V19 V19 N260 N19 N279 N312
Implementatie omgevingswet (NJN2019); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V40 V40 V40 N40 N40 N40
Implementatie omgevingswet (NJN2020 8.6); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N65 N65 N65 V65 V65 V65
Geo data beschikbaar stellen in 3D (VJN2019 8.4.3/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V10 V10 V10 N120 N10 N130 N150
Faciliterende projecten; wijziging (restant uit 2019 en VJN2020 8.1) V175 N60 V115 V81 N261 V131 N130 N130
Capelseweg/Bermweg (NJN2020 8.1), van grondexploitatie naar faciliterend project N0 V79 N120 N120 N121
Meeuwensingel (NJN2020 8.1), van grondexploitatie naar faciliterend project V39 V39 N0 N183 N183 N242
Externe inhuur Ruimtelijke Ordening (NJN2020 8.2) N0 N0 N65 N65 N98
Promoten-coördinatie activiteiten (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V13 V13 V2 N13 N13 N2
Verkoop 's-Gravenweg 325 N0 V120 V120 N18
Verkoop 's-Gravenweg 325 (NJN2020 8.6); budgetoverheveling naar 2021 V120 V120 V120 N120 N120 N0
De Hoven fase 2 (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V75 V75 V75 N75 N75 N75
De Hoven fase 2 V51 V51 N0 N161 N161 V3
De Hoven 2 (VJN2020 0.4), mutatie reserve eenmalige uitgaven V4 V4 V4 N4 N4 N4
DOE MEE programma (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 220 via reserve eenmalige uitgaven V20 V20 V4 N20 N20 N4
Gebiedsvisie Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / NJN2018 8.4.6) N0 N683 N683 N650
Gebiedvisie Landelijk Capelle (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V70 V70 V70 N70 N70 N70
Gebiedvisie Landelijk Capelle (VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V187 V187 V187 N187 N187 N187
Gebiedvisie Landelijk Capelle (NJN2020 8.6); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N800 N800 N833 V800 V800 V800
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2018 8.4.7/VJN2019 8.4.5/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven; budgetoverheveling naar 2021 via jaarrekening V36 V36 N65 N36 N36 N36
Florabuurt (VJN2020 8.3) N0 V15 N300 N300 N214
Transformaties (VJN2020 8.7) V323 V323 V139 N323 N323 N129
Het Nieuwe Rivium (VJN2020 8.5) V1.600 V1.600 V1.158 N1.600 N1.600 N1.158
Het Nieuwe Rivium (vrijval gemeentelijk budget door subsidie MRDH) N0 V122 N0
Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V16 V16 V16 N16 N16 N12
Gebiedsaanpak Capelseweg (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V70 V70 V70 N70 N70 N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11) N0 N0 N68 N68 N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4); overheveling budget naar 2021 N0 N0 V138 V138 N0
(Tussentijdse) winstneming grondexploitaties (Begr.2020, NJN2019 8.4.2, VJN20 8,2, NJN20 8.1)) V900 V1.581 V2.481 V1.958 N0 N0
Actualisatie grondexploitaities - Mutaties voorziening verliesgevende complexen (NJN2020 8.1) V408 V1.936 V1.936 V1.994
Toename bouwleges vanwege SHO, MOS en transformatie Rivium (NJN2019 8.5); egalisatie met voorziening omgevingsvergunningen V3.537 V3.537 V1.405 N2.229 N2.229 N0
Leges omgevingsvergunningen (NJN2020 8.3), terugdraaiing dotatie aan voorziening omgevingsvergunningen N2.536 N2.536 V2.229 V2.229 N0
Vergunningverlening en handhaving (NJN2019 8.5) N0 N800 N800 N73
Vergunningverlening en handhaving (NJN2020 8.4); overheveling budget naar 2021 N0 V555 V555 N0
Vergunningverlening en handhaving (NJN2020 8.4); budget Q-team 2020-2022 N0 N72 N72 N81
Gebiedsvisies Centraal Capelle (VJN2016 10.4.2 / VJN2017 8.4.8 / VJN2018 8.4.7 / NJN 2018 8.4.5); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig N0 N507 N724 N724 N217
Centrumgebied (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V20 V20 V20 N20 N20 N20
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N122 N122 N377 N0
Totaal V1.004 V4.319 V5.323 V4.155 N2.277 N418 N2.695 N1.181
Gesaldeerd N1.273 V3.901 V2.628 V2.974