Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten, lasten en saldi 2020

Terug naar navigatie - Overzicht baten, lasten en saldi 2020

Hieronder het gedetailleerde overzicht per programma inclusief de mutaties in de reserves gevolgd door een verschillenanalyse per programma.

Lasten
Programma Begroting 2020 Wijziging Begroting 2020 Totaal begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
0. Bestuur en Ondersteuning N32.883 V1.540 N31.344 N32.878 N1.534
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.809 N519 N8.328 N7.765 V563
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N8.187 N1.375 N9.562 N7.733 V1.829
3. Economie N1.252 V45 N1.208 N1.143 V65
4. Onderwijs N8.585 V721 N7.864 N7.708 V156
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N11.996 N270 N12.266 N12.275 N9
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N6.232 N700 N6.931 N6.379 V552
6A. Sociale Infrastructuur N11.693 N263 N11.956 N11.718 V238
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N54.003 N6.351 N60.354 N60.669 N315
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N14.411 N1.225 N15.636 N16.060 N424
6D. Jeugdhulp N19.576 N181 N19.757 N19.872 N115
7. Volksgezondheid en Milieu N16.460 N1.511 N17.971 N17.900 V71
8. Stadsontwikkeling N16.030 N2.125 N18.155 N13.993 V4.162
Saldo van lasten N209.117 N12.214 N221.332 N216.093 V5.239
Baten
Programma Begroting 2020 Wijziging Begroting 2020 Totaal begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
0. Bestuur en Ondersteuning V138.220 V79.525 V217.745 V218.960 V1.215
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V665 N0 V665 V531 N134
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V449 V273 V722 V1.115 V393
3. Economie V1.092 N121 V971 V937 N34
4. Onderwijs V3.283 N785 V2.498 V2.628 V130
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.555 V68 V3.623 V3.730 V107
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V893 V80 V973 V1.086 V113
6A. Sociale Infrastructuur V1.077 N97 V979 V1.047 V68
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.217 V9.782 V42.999 V44.730 V1.731
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V463 V127 V590 V468 N122
6D. Jeugdhulp V62 V160 V222 V282 V60
7. Volksgezondheid en Milieu V13.756 V201 V13.956 V14.021 V65
8. Stadsontwikkeling V11.979 V5.313 V17.292 V14.540 N2.752
Saldo van baten V208.711 V94.526 V303.235 V304.075 V840
Saldi
Programma Begroting 2020 Wijziging Begroting 2020 Totaal begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
0. Bestuur en Ondersteuning V105.337 V81.065 V186.401 V186.082 N319
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N7.144 N519 N7.663 N7.234 V429
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N7.738 N1.102 N8.840 N6.618 V2.222
3. Economie N160 N76 N237 N206 V31
4. Onderwijs N5.302 N64 N5.366 N5.080 V286
5A. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.441 N202 N8.643 N8.545 V98
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N5.339 N620 N5.958 N5.293 V665
6A. Sociale Infrastructuur N10.616 N360 N10.977 N10.671 V306
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N20.786 V3.431 N17.355 N15.939 V1.416
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N13.948 N1.098 N15.046 N15.592 N546
6D. Jeugdhulp N19.514 N21 N19.535 N19.590 N55
7. Volksgezondheid en Milieu N2.704 N1.310 N4.015 N3.879 V136
8. Stadsontwikkeling N4.051 V3.188 N863 V547 V1.410
Saldo van baten en lasten N406 V82.312 V81.903 V87.982 V6.079
Mutaties reserves:
- Toevoegingen N1.828 N3.687 N5.515 N8.755 N3.240
- Onttrekkingen V4.796 V2.267 V7.063 V7.547 V484
Afrondingen N2 V1 V4 V1 N3
Resultaat V2.560 V80.893 V83.455 V86.775 V3.320

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Conform artikel 27 lid 1.b dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting. Wij kennen geen apart programma voor de algemene dekkingsmiddelen en derhalve is in het overzicht hieronder weergegeven op welk programma het betreffende algemene dekkingsmiddel betrekking heeft.

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Realisatie 2020 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V119.393 V2.559 V121.952 V122.330 V378
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb 0 V11.868 V4 V11.872 V12.271 V399
- hondenbelasting 0 V306 N0 V306 V307 V1
- logiesbelasting 3 V70 N52 V18 V35 V17
3. Commerciële contracten 3 V660 N46 V614 V569 N45
4. Dividenden (incl. opbrengst Eneco) 0 V3.192 V77.321 V80.513 V80.512 N1
5. Saldo financieringsfunctie 0 N62 V27 N36 N8 V28
Totaal V135.427 V79.813 V215.239 V216.016 V777

De gerealiseerde kosten van de overhead is in 2020 N 21.371. Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting is in 2020 N 861.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N32.883 V1.540 N31.343 N32.878 N1.535
Baten V138.220 V79.525 V217.745 V218.960 V1.215
Saldo van baten en lasten* V105.337 V81.065 V186.402 V186.082 N320
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V586 V288 V874 V388 N486
Reserve eenmalige uitgaven N0 V32 V32 N46 N78
Reserve Doe Mee Fonds V2.498 N1.770 V728 V1.173 V445
Reserve Rekenkamer N0 N0 N0 V27 V27
Totaal mutaties reserves V3.084 N1.450 V1.634 V1.542 N92
Resultaat V108.421 V79.615 V188.036 V187.624 N412
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Vennootschapsbelasting N856 N856 N856
2. Denk en Doe Mee Fonds N445 N445 V445 N0
3. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N406 N406 N406
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V386 V386 N340 V46
5. Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren, uit voorzorg i.v.m. corona N300 N300 N300
6. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3 V156 V156 V156
7. Bijdrage GR IJsselgemeenten a.g.v. toename kosten ICT (1BW2020 GR IJsselgemeenten) en teruggaaf rekening 2019; dekking reserve bedrijfsvoering (VJN2020) N111 N111 N66 N177
8. Onbenut budget Datalab (NJN2020 0.18), overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58 V58 N57 V1
9. Hogere lasten Rekenkamer op jaarbudget; dekking reserve rekenkamer N27 N27 V27 N0
10. Overige verschillen V11 V9 V20 V20
Subtotaal N1.534 V9 N1.525 V9 N1.516
Baten
1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie V361 V361 V361
2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties V290 V290 V290
3. OZB eigenaren niet-woningen V245 V245 V245
4. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3 N156 N156 N156
5. OZB gebruikers niet-woningen V124 V124 V124
6. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V138 V138 V138
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V80 V80 N80 N0
8. Hogere baten door boetes aan opdrachtnemers vanwege niet nagekomen social return verplichtingen V52 V52 V52
9. Overige verschillen V72 V72 N21 V51
Subtotaal N0 V1.206 V1.206 N101 V1.105
Totaal N1.534 V1.215 N319 N92 N411
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Vennootschapsbelasting De gemeente heeft een standpunt ingenomen m.b.t. vennootschapsbelasting, echter is deze door de inspecteur afgewezen en dient er een naheffing voor vennootschapsbelasting opgenomen te worden met betrekking tot reclame-opbrengsten.
Baten Nr. 1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie In de Decembercirculaire 2020 ontvingen wij diverse middelen, die wij vanwege de verschijningsdatum van de circulaire niet meer in de begroting van 2020 konden verwerken. Voor het grootste deel betreffende mutaties compensatie middelen voor bestrijding van de coronacrisis. Dit betrof o.a. compensatie voor indirecte kosten / flankerend beleid V 261 en voor de continuïteit van zorg V 82.
Baten Nr. 2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties Meer inkomsten leges. Bij de Najaarsnota zijn de inkomsten afgeraamd overeenkomstig de eerste maanden van het jaar. Echter in het 2e kwartaal zijn er, door een inhaalslag bij het CBR, uitzonderlijk veel rijbewijzen aangevraagd. Daarnaast heeft er in het tweede kwartaal een groei in de aanvraag naturalisaties plaatsgevonden
Baten Nr. 3 en Nr. 5 OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen Door deels niet gerealiseerde afname van het niet-woningen, een geïntensiveerde controle van het aantal in gebruik zijnde vierkante meters bij kantoorverzamelgebouwen, een positieve afwikkeling van de afbakening van panden van grote belanghebbenden en een (te) voorzichtig ingeschatte marktontwikkeling van de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.

Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde

Terug naar navigatie - Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N7.809 N519 N8.328 N7.765 V563
Baten V665 N0 V665 V531 N134
Saldo van baten en lasten N7.144 N519 N7.663 N7.234 V429
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V34 N0 V34 N213 N247
Reserve eenmalige uitgaven N0 V86 V86 V86 N0
Totaal mutaties reserves V34 V86 V120 N127 N247
Resultaat N7.110 N433 N7.543 N7.361 V182
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V262 V262 N262 N0
2. Schadeverhaal (zie baten) V110 V110 V110
3. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona V92 V92 V92
4. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona V30 V30 V30
5. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona V30 V30 V30
6. Overige verschillen V39 V39 V39
Subtotaal V563 N0 V563 N262 V301
Baten
1. Schadeverhaal (zie lasten) N117 N117 N117
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N15 N15 V15 N0
3. Overige verschillen N2 N2 N2
Subtotaal N0 N134 N134 V15 N119
Totaal V563 N134 V429 N247 V182

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N8.187 N1.375 N9.562 N7.733 V1.829
Baten V449 V273 V722 V1.115 V393
Saldo van baten en lasten N7.738 N1.102 N8.840 N6.618 V2.222
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N152 N0 N152 V102 V254
Reserve eenmalige uitgaven N0 N19 N19 N1.467 N1.447
Totaal mutaties reserves N152 N19 N171 N1.364 N1.193
Resultaat N7.890 N1.121 N9.011 N7.982 V1.029
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten Civieltechnische werken als gevolg van vertraging, deels door weersomstandigheden en deels door corona V1.125 V1.125 N950 V175
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N297 N297 V297 N0
3. Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan V293 V293 N293 N0
4. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021) V318 V318 V318
5. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V86 V86 V86
6. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V74 V74 N74 N0
7. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie V61 V61 V61
8. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V60 V60 N60 N0
9. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58 V58 N58 N0
10. Overige verschillen V51 V51 N12 V39
Subtotaal V1.829 N0 V1.829 N1.150 V679
Baten
1. Nutsbedrijven V501 V501 V501
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V43 V43 N43 N0
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021) N151 N151 N151
4. Overige verschillen V1 V1 V1
Subtotaal N0 V394 V394 N43 V351
Totaal V1.829 V394 V2.223 N1.193 V1.030
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega’s onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden.
Lasten Nr. 3. B. van Dijklaan Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden.
Baten Nr. 1. Nutsbedrijven De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N1.252 V45 N1.207 N1.143 V64
Baten V1.092 N121 V971 V937 N34
Saldo van baten en lasten N160 N76 N236 N206 V30
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N98 N39
Reserve eenmalige uitgaven N0 V55 V55 V61 V6
Totaal mutaties reserves N59 V55 N5 N38 N33
Resultaat N220 N21 N241 N244 N3
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V36 V36 N36 N0
2. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025 N31 N31 N31
3. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten) V24 V24 V24
4. Onbenut budget BIZ Capelle West, vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar. Budget is bij de VJN 2021 opnieuw aangevraagd. V20 V20 V20
5. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona V16 V16 V16
6. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract (zie baten) N6 N6 N6
7. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona V10 V10 V10
8. Overige verschilen N4 N4 V3 N1
Subtotaal V65 N0 V65 N33 V32
Baten
1. Lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract en hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten (zie lasten) N45 N45 N45
2. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten) N10 N10 N10
3. Overige verschilen V21 V21 V21
Subtotaal N0 N34 N34 N0 N34
Totaal V65 N34 V31 N33 N2

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N8.585 V721 N7.864 N7.708 V156
Baten V3.283 N785 V2.498 V2.628 V130
Saldo van baten en lasten N5.302 N64 N5.366 N5.080 V286
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N37 N0 N37 V48 V85
Reserve eenmalige uitgaven N0 V192 V192 V192 N0
Totaal mutaties reserves N37 V192 V155 V240 V85
Resultaat N5.339 V128 N5.211 N4.840 V371
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie baten) V133 V133 V133
2. Lagere lasten leerlingenvervoer (kortere afstanden en minder leerlingen) V108 V108 V108
3. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N94 N94 V94 N0
4. Lagere lasten Peuteropvangen vanwege een lagere bezetting. V80 V80 V80
5. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie baten) N64 N64 N64
6. Overige verschillen N7 N7 N7
Subtotaal V156 N0 V156 V94 V250
Baten
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie lasten) N133 N133 N133
2. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie lasten) V205 V205 V205
3. Overige verschillen V58 V58 N9 V49
Subtotaal N0 V130 V130 N9 V121
Totaal V156 V130 V286 V85 V371
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. GOA Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt vanaf 1 augustus 2020 de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’.

Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)

Terug naar navigatie - Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N11.996 N270 N12.266 N12.275 N9
Baten V3.555 V68 V3.623 V3.730 V107
Saldo van baten en lasten N8.441 N202 N8.643 N8.545 V98
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N38 N0 N38 V2 V40
Reserve eenmalige uitgaven V121 N100 V21 V21 N0
Totaal mutaties reserves V84 N100 N16 V24 V40
Resultaat N8.357 N302 N8.659 N8.521 V138
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere verstrekte subsidies door corona V102 V102 V102
2. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie baten) N35 N35 N35
3. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona V46 V46 V46
4. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N42 N42 V42 N0
5. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken N34 N34 N34
6. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen (antikraak) voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert N30 N30 N30
7. Overige verschillen N16 N16 N2 N18
Subtotaal N9 N0 N9 V40 V31
Baten
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie lasten) V35 V35 V35
2. Hogere baten door indexering van de huur V33 V33 V33
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N0 N0
4. Overige verschillen V39 V39 V39
Subtotaal N0 V107 V107 N0 V107
Totaal N9 V107 V98 V40 V138

Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N6.232 N700 N6.932 N6.379 V553
Baten V893 V80 V973 V1.086 V113
Saldo van baten en lasten N5.339 N620 N5.959 N5.293 V666
Mutaties reserves:
Reserve Water N34 N0 N34 N136 N103
Reserve bedrijfsvoering N69 N0 N69 V152 V221
Reserve eenmalige uitgaven N0 V43 V43 N629 N672
Totaal mutaties reserves N103 V43 N60 N614 N554
Resultaat N5.442 N577 N6.019 N5.907 V112
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten groenvoorziening doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is V487 V487 N487 N0
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N283 N283 V283 N0
3. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos vanwege corona V160 V160 N160 N0
4. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK V103 V103 N103 N0
5. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw V32 V32 V32
6. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet V26 V26 V26
7. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten V25 V25 V25
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie baten) N16 N16 N16
9. Overige verschillen V18 V18 N10 V8
Subtotaal V552 N0 V552 N477 V75
Baten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V62 V62 N62 N0
2. Hogere baten en lasten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie lasten) V39 V39 V39
3. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven N0 N0
4. Overige verschillen V12 V12 N15 N3
Subtotaal N0 V113 V113 N77 V36
Totaal V552 V113 V665 N554 V111
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Lagere lasten groenvoorziening Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven.
Lasten Nr. 2. Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

Programma 6A - Sociale infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 6A - Sociale infrastructuur
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N11.693 N263 N11.956 N11.718 V238
Baten V1.077 N97 V980 V1.047 V67
Saldo van baten en lasten N10.616 N360 N10.976 N10.671 V305
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N94 N0 N94 V65 V158
Reserve eenmalige uitgaven N0 V2 V2 N157 N159
Totaal mutaties reserves N94 V2 N92 N93 N1
Resultaat N10.710 N358 N11.068 N10.764 V304
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N169 N169 V169 N0
2. Wijk Overleg Platforms (budget gedeeltelijk naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven) V161 V161 N139 V22
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V56 V56 V56
4. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel) V41 V41 V41
5. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona V39 V39 V39
6. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken) V30 V30 V30
7. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona. V20 V20 V20
8. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021 V20 V20 N20 N0
9. Overige verschillen V40 V40 V40
Subtotaal V238 N0 V238 V10 V248
Baten
1. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020 V36 V36 V36
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V11 V11 N11 N0
3. Overige verschillen V21 V21 V21
Subtotaal N0 V68 V68 N11 V57
Totaal V238 V68 V306 N1 V305
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 2. Wijk Overleg Platforms Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijde van corona.

Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)

Terug naar navigatie - Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N54.003 N6.351 N60.354 N60.669 N315
Baten V33.217 V9.782 V42.999 V44.730 V1.731
Saldo van baten en lasten N20.786 V3.431 N17.355 N15.939 V1.416
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V189 N0 V189 V225 V36
Reserve eenmalige uitgaven V213 N238 N25 N25 N0
Totaal mutaties reserves V402 N238 V164 V200 V36
Resultaat N20.384 V3.193 N17.191 N15.739 V1.452
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie baten) N1.209 N1.209 N1.209
2. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie baten) V322 V322 V322
3. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019, zie baten V199 V199 V199
4. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) V189 V189 V189
5. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle V177 V177 V177
6. Storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken voor de voorschotten die voor 22 april 2020 in het kader van de TOZO-regeling zijn verstrekt. Een aandeel van 30% van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als een vordering op het Rijk op de balans opgenomen. N155 N155 N155
7. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk (zie baten) V145 V145 V145
8. Niet voldoende kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt, waardoor onderbesteding budget V77 V77 V77
9. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten V58 V58 V58
10. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel N43 N43 N43
11. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N34 N34 V34 N0
12. Overige verschillen N41 N41 V2 N39
Subtotaal N315 N0 N315 V36 N279
Baten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie lasten) V1.209 V1.209 V1.209
2. Lager in begroting opgenomen baten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie, een voorstel is opgenomen bij de VJN 2021 V430 V430 V430
3. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa. V128 V128 V128
4. Lagere baten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019 N45 N45 N45
5. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie lasten) N27 N27 N27
6. Overige verschillen V36 V36 V36
Subtotaal N0 V1.731 V1.731 N0 V1.731
Totaal N315 V1.731 V1.416 V36 V1.452
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr.1 en 6. en Baten Nr.1. TOZO Tot en met de Najaarsnota 2020 zijn de voorschotten aangeraamd met daar tegenover lasten die vooralsnog gelijk zijn aan de verstrekte voorschotten in de 5e tranche. De laatste tranche van 2020 was de 6e van € 1,1 miljoen. Het voordelig saldo 2020, € 163.073 wordt, naar verwachting, in 2021 verrekend. Door dit saldo als nog te betalen op te nemen is het saldo over 2020 nihil. Voor de voorschotten die verstrekt zijn voor 22 april 2020 is een voorziening opgenomen van € 222.541