Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Uitvoering

 • Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
 • Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
 • Het onderhouden van speelwerktuigen:
  • Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
  • Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
  • Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
  • Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
  • Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
  • Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
 • Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
 • Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
 • Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
 • Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: 151 151 151
Hoofdwatergangen (in ha.) 74 74 74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) 47 47 47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) 13 13 13
Boezems en tochten (in ha.) 17 17 17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) 5,5 5,5 5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) 145,5 145,5 145,5
Aantal duikers 576 576 576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen 250 250 204
Aantal speeltoestellen 1.215 1.201 878
Aantal trapvelden 35 35 54
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder 45 45 45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. 62 62 62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) 292 292 292
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld 316 300 216

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N6.232 N700 N6.931 N6.379 V552
Baten V893 V80 V973 V1.086 V113
Saldo N5.339 N620 N5.958 N5.293 V665
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. De rivier als getijdepark (VJN 2018 5.4.9) N19
2. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN 2019 5.4.11) N23
3. Overheveling budget bedrijfsvoering van SB naar FD (Begroting 2020) V54
4. Planvorming Schollebos (NJN 2019 5.4.8) N160
5. Afschrijvingen (NJN 2019 5.4.10) V16
6. Kwaliteitsimpuls entrees (NJN 2019 5.4.12) N390
7. Versterken groene hoofdstructuren (NJN 2019 5.4.13) N125
8. Budget bedrijfsvoering (VJN 2020 0.5) N5
9. Visie Schollebos (VJN 2020 5.B2) N69
10. Rente (NJN 2020 0.5) V88
11. Energie (NJN 2020 0.11) N2
12. Corona (NJN 2020 0.12) N14
13. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4) N50
14. Grondverkoop (NJN 2020 5.B3) V30
15. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4) V50
Totaal N700 V80 N620
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten groen doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is V487
2. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos V160
3. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden V103
4. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw V32
5. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet V26
6. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten V25
7. Onbenut budget kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN2019 5.4.11); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V21
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden N16 V39
9. Nacalculatie bedrijfsvoering N283 V62
10. Overige verschillen N3 V12
Totaal V552 V113 V665
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N69 V152
2. Reserve Water N34 N136
3. Reserve eenmalig V43 N629
Totaal N60 N614 N554
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N5.958 N5.293 V665
Mutaties reserves N60 N614 N554
Resultaat N6.018 N5.907 V111
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Groen
Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven.
Nr.2 Schollebos
De lagere lasten zijn ontstaan doordat het opstellen van het beheer- en actieplan Schollebos vertraging heeft opgelopen door corona.
Nr.3 Water
De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK.
Nr.10 Nacalculatie bedrijfsvoering
Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Onderzoek verplaatsing kinderboerderij
In het 4e kwartaal van 2020 is het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos opgestart. De uitkomst van het onderzoek verwachten we in april 2021.