Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
 • Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
 • Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal besmettingsincidenten 18 18 10
Aantal geregistreerde infecties tuberculose 2 * 3
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg 12 14 12
Jeugdgezondheidszorg:
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) 100% 97% 100%
% bereik contactmomenten (gemiddeld) 94% 99% 92%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinatiegraad algemeen: 88,3% 83,3% 87,0%
- zuigelingen 86,8% - 87,8%
- schoolkinderen 89,8% - 86,1%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) 42,1% 42,1% 51,6%
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.087 N24 N3.111 N3.086 V25
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N3.087 N24 N3.111 N3.086 V25
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. VJN 2020 0.4 Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED (NJN18 7.4.4) N24
Totaal N24 N0 N24
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Over te hevelen subsidieregeling AED van 2020 naar 2021 via Reserve eenmalig (zie ook BBV 29860: "Subsidieregeling AED en acties dekkend netwerk.") V16
2. GGD gecompenseerde BTW 2020 (deel basispakket) V12
3. Onderschrijding op budget Gezond in de Stad V11
4. Onderschrijding op overige subsidies V5
5. Nacalculatie bedrijfsvoering N18
Totaal V25 N0 V25
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N18 N0
2. Reserve eenmalig V24 V8
Totaal V6 V8 V2
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N3.111 N3.086 V25
Mutaties reserves V6 V8 V2
Resultaat N3.105 N3.078 V27

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
 • Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
 • Het vernieuwen van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van het rioolstelsel;
 • Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
 • Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
 • Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
 • Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) 286 277 286
Aantal inspectieputten 7.455 8.000 8.795
Aantal kolken 28.700 28.500 28.496
Lijngoten (m) 1.872 2.000 1.871
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) 53,7 50,7 50,7
Persleiding drukriolering (in km) 8,8 8,8 8,8
Aantal gemalen 77 77 77
Aantal drukriool units 168 168 168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen 380 380 370
Aantal regenmeters 6 6 6
Aantal overstortmeters 27 27 27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen 226 226 220
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen 154 154 150
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km 112 112 167
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) 11 11 11
Dekkingspercentage riolering 94,2% 91,2% 88,6%
Aantal huisaansluitingen 31.377 31.155 31.506
Aantal aansluitingen (niet-woningen) 1.919 1.860 1.922
Aantal huishoudens (riolering) 33.296 33.335 33.428
Aantal leegstand woningen en niet-woningen 2.217 1.981 2.332
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool 1.694 1.850 1.553
Aantal overige kwijtschelding 610 650 744
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.775 28.854 28.799
Aantal aangiftes rioolrecht 927 1.000 864

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.790 V188 N3.602 N3.969 N367
Baten V4.794 N194 V4.599 V4.949 V350
Saldo V1.004 N6 V997 V980 N17
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Afschrijvingen (NJN 2019 7.4.5 en 7.4.9) V32
2. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5 en 7.2 en NJN 2020 0.11) N45
3. Hogere dotatie voorziening door hogere huurbaten Spoorlaan (VJN 2020 7.2) N3
4. Rente (NJN 2020 0.5) V210
5. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14) N6
6. Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijvingen (NJN 2019 7.4.5 en 7.4.9) N32
7. Hogere onttrekking voorziening door hogere energie lasten (VJN 2020 7.4.2) V42
8. Lagere onttrekking voorziening door lagere rentelasten (NJN 2020 7.6) N210
9. Hogere onttrekking voorziening door hoger budget bedrijfsvoering (NJN 2020 7.6) V6
Totaal V188 N194 N6
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Gronddepot N265
2. Onderhoud rioolgemalen V150
3. Hogere lasten door calamiteiten en meer inspectie van de riolen als gevolg van mondkapjes in het riool waardoor verstoppingen plaatsvinden en meer reparaties nodig zijn. N101
4. Lagere lasten doordat het uitvoeren van onderzoeken naar de grondwatervoorziening niet volledig zijn uitgevoerd door personeelstekort V60
5. Lagere lasten doordat onderzoeken van het peilbuizenmeetnet (meten we het juiste op de juiste locatie) niet volledig zijn uitgevoerd door personeelstekort. V59
6. Lagere lasten door lagere afschrijving V40
7. Lagere lasten door minder calamiteiten met betrekking tot de persleidingen V16
8. Onttrekking voorziening rioolheffing Jaarrekening 2020 V327
9. Nacalculatie bedrijfsvoering N337 V28
10. Overige verschillen V11 N5
Totaal N367 V350 N17
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten V997 V980 N17
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V997 V980 N17
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Gronddepot
Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd.
Nr.2 Onderhoud rioolgemalen
Lagere lasten voor het onderhoud van rioolgemalen waar vernieuwing heeft plaatsgevonden wat minder onderhoud vergt.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Huisvuil 19.800 20.000 21.000
GFT 3.100 3.500 3.750
Oud papier 2.330 2.300 2.325
Glas 865 900 1.025
Kunststof 125 120 110
Textiel 365 350 325
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 123 / 747 150 / 850 100 / 925
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 391 / 297 150 / 250 125 / 290
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 334 / 376 100 / 250 75 / 300
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 14 / 76 5 / 60 2 / 65
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 16 / 8 16 / 8 16 / 8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 36 30 30
Dekkingspercentage afval 98,0% 95,7% 82,5%
Aantal huishoudens (afval) 31.377 31.155 31.458
Aantal leegstand woningen 1.568 1.200 1.013
Aantal meerjarige kwijtschelding 1.694 1.850 1.553
Aantal overige kwijtschelding 610 650 744
Totaal aantal te belasten huishoudens 27.505 27.775 28.148

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N8.161 N1.325 N9.486 N9.112 V374
Baten V8.940 V303 V9.243 V8.882 N361
Saldo V779 N1.022 N243 N230 V13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lastenstijging afval en corona (VJN 2020 7.3) N514
2. Onttrekking voorziening door hogere lasten GFT (VJN 2020 7.3) V75
3. Lagere dotatie voorziening door verlaging dividend Irado (NJN 2020 0.4) V220
4. Rente (NJN 2020 0.5) V57
5. Dotatie voorziening door extra baten afvalstoffenheffing (NJN 2020 7.7) N343
6. Extra lasten afval door corona (NJN 2020 7.8) N820
7. Opbrengst oud papier (VJN 2020 7.3) N75
8. Bijdrage straatreiniging (VJN 2020 7.3) N50
9. Onttrekking voorziening door hogere lasten afval (VJN 2020 7.3) V440
10. Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (VJN 2020 7.4) N194
11. Inkomensregelingen (NJN 2020 6.B9) N57
12. Baten afvalstoffenheffing (NJN 2020 7.7) en mutatie voorziening V343
13. Rente (NJN 2020 7.11) N57
14. Rente toerekening aandelen Irado (NJN 2020 7.11) N47
Totaal N1.325 V303 N1.022
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Afvalverwerking- en belasting V137
2. Hogere lasten door aanpak van bijplaatsingen grof vuil N84
3. Lagere lasten door verkoop vrachtauto aan Irado V60
4. Lagere lasten door lagere afschrijving V44
5. Nascheiding afval N179
6. Hogere baten afvalstoffenheffing dan verwacht V54
7. Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing Jaarrekening 2020 V278 N226
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N60 N10
9. Overige verschillen N1
Totaal V374 N361 V13
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N243 N230 V13
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N243 N230 V13
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.1 Afvalverwerking- en belasting
Er is sprake van hogere lasten door de landelijk stijgende tarieven van afvalverwerking en stijgende prijzen door een overschot van sloop- en bouwafval. Echter ontstaat er een voordeel doordat de in rekening gebrachte afvalbelasting lager uitvalt als gevolg van de nascheiding van afval. Hierdoor is de afvalbelasting over een lagere tonnage afgerekend dan oorspronkelijk van is uitgegaan.
Nr.5 Nascheiding afval
Lagere opbrengsten op de nascheiding van diverse afvalstromen gezien de lagere vergoeding voor het ingezamelde papier, karton, metalen en pmd.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Leegstaande opjecten
Het totaal aantal leegstaande objecten die in de heffing betrokken kunnen worden is gedaald. Hierdoor is er een iets hogere opbrengst gerealiseerd. De meeropbrengst is slechts een afwijking van 0,7% ten opzichte van de begroting.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het coördineren van de uitvoering van milieutaken door DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR);
 • Het uitvoeren van de Wet Bodembescherming;
 • Het aanpakken van de asbestproblematiek;
 • Het uitvoeren van inspecties door de handhavers;
 • Monitoring, jaarrapportage milieu;
 • Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
 • Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij saneringswoningen;
 • Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
 • Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai;
 • Het bestrijden van knaagdieren, ter voorkoming van overlast en plagen;
 • Het bestrijden van ongedierte in openbaar gebied en in openbare gebouwen;
 • Het geven van advies en voorlichting.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” 1 2 2
Aantal geregistreerde meldingen 21 50 60
Aantal vergunningplichtige inrichtingen 12 12 11
Aantal meldingsplichtige inrichtingen 435 475 495
Aantal uitgevoerde preventieve controles 251 300 250
Aantal uitgevoerde repressieve controles 150 75 80
Aantal projectadvisering 12 10 11
Aantal bestemmingsplanadvisering 1 1 3
Aantal bouwplan advisering 18 14 17
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) 2 2 2

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N1.390 N350 N1.740 N1.731 V9
Baten N0 V92 V92 V168 V76
Saldo N1.390 N258 N1.648 N1.563 V85
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Reserve eenmalig - Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (NJN2019 7.4.11) N30
2. Reserve eenmalig - Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2020 0.4) N26
3. Reserve eenmalig - Klimaatmiddelen (VJN2020 0.4) N162
4. Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 7.1); is per abuis niet in begroting doorgevoerd N0 N0
5. Actieplan Circulair Capelle (NJN2020 7.1) N40
6. Geluidsanering verkeerslawaai (NJN2020 7.2) N92 V92
Totaal N350 V92 N258
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 0.4) is per abuis niet doorgevoerd in de begroting (zie ook regel 5) N180 V180
2. Hogere lasten door hogere bijdrage werkplan 2020 DCMR N84
3. Lagere lasten budget voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2);vrijval in jaarrekening 2020 vanwege verstrijken bestedingstermijn 3 jaar; budget wordt opnieuw aangevraagd in de VJN2021 V12 V10
4. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021 V92 N92
5. Lagere lasten Duurzaamheid; overheveling budget Klimaatmiddelen en Actieplan Circulaire naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V96 V22
6. Lagere lasten producten Regeling Reducatie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021 V59 N59
7. Door klimaatverandering hogere lasten voor bestrijding knaagdieren en hogere baten door bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor knaagdierbestrijding N3 V13
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N2 V3
9. Overige verschillen V19 N1
Totaal V9 V76 V85
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V0 N1
2. Reserve eenmalig V218 V142
Totaal V218 V141 N77
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N1.648 N1.563 V85
Mutaties reserves V218 V141 N77
Resultaat N1.430 N1.422 V8
Toelichting op de grootste verschillen
Nr.4 Nacalculatie bedrijfsvoering
Inhuur van personeel is opgevangen binnen de budgetten van Duurzaamheid.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N32 N0 N32 N2 V30
Baten V22 N0 V22 V22 N0
Saldo N10 N0 N10 V20 V30
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten omdat vanwege corona geen herdenking heeft plaatsgevonden V3
2. Lagere lasten op onderhoud zerken en monumenten doordat er minder verzoeken zijn binnengekomen voor herstel V27
Totaal V30 N0 V30
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N10 V20 V30
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N10 V20 V30