Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Jaarverslag Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12
Jaarstukken in hoofdlijnen Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2020 Blz. 15
Financiële verantwoording jaarstukken 2020 Blz. 16
Verschillenverklaring Najaarsnota 2020 - Jaarrekening 2020 Blz. 17
Financiële kengetallen Blz. 18
Rechtmatigheid Blz. 19
Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Missie Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24
Investeren in goede relatie met partners Blz. 25
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26
Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Blz. 27
Het houden van een buurtmonitor in 2020 Blz. 28
Toolkit burgerparticipatie Blz. 29
Landelijke indicatoren Blz. 30
Capelse indicatoren Blz. 31
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Ontwikkelingen Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Grafiek baten en lasten Blz. 36
Analyse verschil Blz. 37
Overhead Blz. 38
Incidentele baten en lasten Blz. 39
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 40
Missie Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 43
Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Blz. 44
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Blz. 45
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46
Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Blz. 47
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Blz. 48
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Blz. 49
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 50
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51
Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Blz. 52
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Blz. 53
Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Blz. 54
Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Blz. 55
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Blz. 56
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 57
Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Blz. 58
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Blz. 59
Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Blz. 60
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 61
Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Blz. 62
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Blz. 63
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Blz. 64
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 65
Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Blz. 66
Landelijke indicatoren Blz. 67
Capelse indicatoren Blz. 68
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 69
Verbonden partijen Blz. 70
Ontwikkelingen Blz. 71
Wat heeft het gekost? Blz. 72
Grafiek baten en lasten Blz. 73
Analyse verschil Blz. 74
Incidentele baten en lasten Blz. 75
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 76
Missie Blz. 77
Wat willen we bereiken? Blz. 78
TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Blz. 79
Verkeersveiligheid Schollevaar Blz. 80
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 81
Infrastructuur kruisingen Schaardijk Blz. 82
Programma Mobiliteit Blz. 83
Waterbus Blz. 84
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Blz. 85
Evalueren buurtbus Blz. 86
Landelijke indicatoren Blz. 87
Capelse indicatoren Blz. 88
Kaderstellende nota's Blz. 89
Verbonden partijen Blz. 90
Ontwikkelingen Blz. 91
Wat heeft het gekost? Blz. 92
Grafiek baten en lasten Blz. 93
Analyse verschil Blz. 94
Incidentele baten en lasten Blz. 95
Programma 3 Economie Blz. 96
Missie Blz. 97
Wat willen we bereiken? Blz. 98
TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Blz. 99
Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Blz. 100
Menukaart opstellen voor startende ondernemers Blz. 101
Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Blz. 102
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties. Blz. 103
Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Blz. 104
Inzetten van een KVO op Capelle West Blz. 105
Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Blz. 106
Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Blz. 107
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 108
Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Blz. 109
Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Blz. 110
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Blz. 111
Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Blz. 112
Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Blz. 113
Landelijke indicatoren Blz. 114
Capelse indicatoren Blz. 115
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 116
Verbonden partijen Blz. 117
Ontwikkelingen Blz. 118
Wat heeft het gekost? Blz. 119
Grafiek baten en lasten Blz. 120
Analyse verschil Blz. 121
Incidentele baten en lasten Blz. 122
Programma 4 Onderwijs Blz. 123
Missie Blz. 124
Wat willen we bereiken? Blz. 125
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 126
Huisvesting scholen Blz. 127
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 128
Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Blz. 129
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 130
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Blz. 131
Landelijke indicatoren Blz. 132
Capelse indicatoren Blz. 133
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 134
Verbonden partijen Blz. 135
Onwikkelingen Blz. 136
Wat heeft het gekost? Blz. 137
Grafiek baten en lasten Blz. 138
Analyse verschil Blz. 139
Incidentele baten en lasten Blz. 140
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 141
Missie Blz. 142
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 143
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 144
Wat willen we bereiken? Blz. 145
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 146
Opstellen lokaal sportakkoord Blz. 147
Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Blz. 148
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 149
Inzetten op cultuureducatie op scholen Blz. 150
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 151
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Blz. 152
Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 Blz. 153
Landelijke indicatoren Blz. 154
Capelse indicatoren Blz. 155
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 156
Verbonden partijen Blz. 157
Ontwikkelingen Blz. 158
Wat heeft het gekost? Blz. 159
Grafiek baten en lasten Blz. 160
Analyse verschil Blz. 161
Incidentele baten en lasten Blz. 162
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 165
Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 166
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Blz. 167
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Blz. 168
Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Blz. 169
Aansluiten bij provinciale landschapstafel Blz. 170
Aanvulling Zandrakpark Blz. 171
Landelijke indicatoren Blz. 172
Capelse indicatoren Blz. 173
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 174
Verbonden partijen Blz. 175
Onwikkelingen Blz. 176
Wat heeft het gekost? Blz. 177
Grafiek baten en lasten Blz. 178
Analyse verschil Blz. 179
Incidentele baten en lasten Blz. 180
Programma 6 Sociaal domein Blz. 181
Missie Blz. 182
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 183
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 184
Wat willen we bereiken? Blz. 185
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 186
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers Blz. 187
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur Blz. 188
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op. Blz. 189
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege Blz. 190
Realiseren KinderLabs Blz. 191
Landelijke indicatoren Blz. 192
Capelse indicatoren Blz. 193
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 194
Verbonden partijen Blz. 195
Ontwikkelingen Blz. 196
Wat heeft het gekost? Blz. 197
Grafiek baten en lasten Blz. 198
Analyse verschil Blz. 199
Incidentele baten en lasten Blz. 200
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 201
Wat willen we bereiken? Blz. 202
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 203
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) Blz. 204
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 205
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen Blz. 206
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 207
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren Blz. 208
TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren. Blz. 209
Bredere inzet budgetbeheer Blz. 210
Intensivering van nazorg Blz. 211
Inzet van schuldsanering Blz. 212
Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 213
Verbetering toegang Blz. 214
Versterking vroegsignalering Blz. 215
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 216
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Blz. 217
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl Blz. 218
Landelijke indicatoren Blz. 219
Capelse indicatoren Blz. 220
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 221
Verbonden partijen Blz. 222
Ontwikkelingen Blz. 223
Wat heeft het gekost? Blz. 224
Grafiek baten en lasten Blz. 225
Analyse verschil Blz. 226
Incidentele baten en lasten Blz. 227
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 228
Landelijke indicatoren Blz. 229
Capelse indicatoren Blz. 230
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 231
Verbonden partijen Blz. 232
Ontwikkelingen Blz. 233
Wat heeft het gekost? Blz. 234
Grafiek baten en lasten Blz. 235
Analyse verschil Blz. 236
Incidentele baten en lasten Blz. 237
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 238
Wat willen we bereiken? Blz. 239
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 240
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 241
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 242
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken Blz. 243
Landelijke indicatoren Blz. 244
Capelse indicatoren Blz. 245
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 246
Verbonden partijen Blz. 247
Ontwikkelingen Blz. 248
Wat heeft het gekost? Blz. 249
Grafiek baten en lasten Blz. 250
Analyse verschil Blz. 251
Incidentele baten en lasten Blz. 252
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 253
Missie Blz. 254
Wat willen we bereiken? Blz. 255
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 256
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Blz. 257
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen Blz. 258
Landelijke indicatoren Blz. 259
Toelichting afval Blz. 260
Capelse indicatoren Blz. 261
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 262
Verbonden partijen Blz. 263
Ontwikkelingen Blz. 264
Wat heeft het gekost? Blz. 265
Grafiek baten en lasten Blz. 266
Analyse verschil Blz. 267
Incidentele baten en lasten Blz. 268
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 269
Missie Blz. 270
Wat willen we bereiken? Blz. 271
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 272
Geodata uitbouwen tot 3D model Blz. 273
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Blz. 274
Opstellen Stadsvisie Blz. 275
Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029 Blz. 276
Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning Blz. 277
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 278
Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad Blz. 279
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 280
Meer woonexperimenten invoeren Blz. 281
TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle. Blz. 282
Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen Blz. 283
Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw Blz. 284
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 285
Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief Blz. 286
Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu Blz. 287
Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt) Blz. 288
Landelijke indicatoren Blz. 289
Capelse indicatoren Blz. 290
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 291
Verbonden partijen Blz. 292
Ontwikkelingen Blz. 293
Wat heeft het gekost? Blz. 294
Grafiek baten en lasten Blz. 295
Analyse verschil Blz. 296
Incidentele baten en lasten Blz. 297
Financiële verantwoording Blz. 298
Inleiding Blz. 299
Overzicht van baten en lasten Blz. 300
Rekeningresultaat Blz. 301
Incidentele baten en lasten Blz. 302
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303
Post Onvoorzien Blz. 304
EMU-saldo Blz. 305
Kasstroomoverzicht Blz. 306
Reserves en voorzieningen Blz. 307
Vennootschapsbelasting Blz. 308
Raadsbesluit Blz. 309
Raadsbesluit Blz. 310
Amendementen en moties Blz. 311
Amendementen Blz. 312
Moties Blz. 313
Paragrafen Blz. 314
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 315
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 316
Definitie weerstandsvermogen Blz. 317
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 318
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 319
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 320
Financiële ratio's Blz. 321
Algemene risico's Blz. 322
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 323
2. Fiscaliteiten Blz. 324
3. Dividenden Blz. 325
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 326
5. Oplopende rentelasten Blz. 327
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 328
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 329
Risico's sociaal domein Blz. 330
8. Participatiewet Blz. 331
9. Jeugdhulp Blz. 332
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 333
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 334
Overige risico's Blz. 335
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 336
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 337
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 338
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 339
16. Grondexploitaties Blz. 340
17. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 341
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 342
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 343
Inleiding Blz. 344
Openbare ruimte Blz. 345
Openbare ruimte Blz. 346
Wegen Blz. 347
Riolering en grondwater Blz. 348
Water Blz. 349
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 350
Openbare verlichting Blz. 351
Kunstwerken Blz. 352
Verkeersvoorzieningen Blz. 353
Beeldende kunstwerken Blz. 354
Reiniging Blz. 355
Gemeentelijk vastgoed Blz. 356
Gemeentelijk vastgoed Blz. 357
Vastgoed in cijfers Blz. 358
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 359
Waarde vastgoed Blz. 360
Lasten vastgoed Blz. 361
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 362
Ontwikkelingen Blz. 363
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 364
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 365
Paragraaf Financiering Blz. 366
Bestuurlijke duiding Blz. 367
Beleid van financiering Blz. 368
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 369
Verloop liquiditeit in het jaar Blz. 370
Leningenportefeuille Blz. 371
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 372
Risicobeheer Blz. 373
Berekening renterisiconorm Blz. 374
Kasgeldlimiet Blz. 375
Schatkistbankieren Blz. 376
Schema rentetoerekening Blz. 377
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 378
Ontwikkelingen Blz. 379
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 380
Inleiding Blz. 381
Organigram 2020 Blz. 382
Organisatiestructuur Blz. 383
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 384
Digitale volwassenheid Blz. 385
Responsieve organisatie Blz. 386
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 387
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2020 Blz. 388
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 389
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 390
Algemene beleidskaders Blz. 391
Financiën Blz. 392
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 393
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 394
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 395
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 396
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 397
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 398
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 399
Recreatieschap Hitland Blz. 400
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 401
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 402
Vennootschappen en coöperaties Blz. 403
Stedin N.V. Blz. 404
Evides N.V. Blz. 405
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 406
Dataland B.V. Blz. 407
Irado N.V. Blz. 408
Isala Theater B.V. Blz. 409
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 410
Sportief Capelle B.V. Blz. 411
Stichtingen en verenigingen Blz. 412
Stichting Capelle Werkt Blz. 413
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 414
Stichting Welzijn Capelle Blz. 415
Overige gerelateerde partijen Blz. 416
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 417
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 418
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 419
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 420
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 421
Stichting Havensteder Blz. 422
Stichting Vestia Blz. 423
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 424
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 425
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 426
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 427
Paragraaf Grondbeleid Blz. 428
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 429
Beleid Blz. 430
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 431
Vennootschapsbelasting Blz. 432
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 433
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 434
Winstneming Blz. 435
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 436
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 437
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 438
Inleiding Blz. 439
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 440
Berekening overhead Blz. 441
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 442
Belastingdruk over de jaren Blz. 443
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 444
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 445
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 446
Tarieven OZB Blz. 447
Hondenbelasting (Taakveld 0.64) Blz. 448
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 449
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 450
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 451
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 452
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 453
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 454
Leges Blz. 455
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 456
Inleiding Blz. 457
Domein Financiën Blz. 458
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 459
Domein Omgevingsrecht Blz. 460
Domein Monumentenzorg Blz. 461
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 462
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 463
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 464
Inleiding Blz. 465
Algemeen Blz. 466
Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021 Blz. 467
Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder) Blz. 468
Totaal van de financiële effecten Blz. 469
Totaal van de risico’s Blz. 470
Inzet van de ambtelijke organisatie Blz. 471
Verwachtingen voor 2021 en verder Blz. 472
Jaarrekening Blz. 473
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 474
Inleiding Blz. 475
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 476
Balans Blz. 477
Vaste activa Blz. 478
Vlottende activa Blz. 479
Vaste passiva Blz. 480
Vlottende passiva Blz. 481
Borg- en garantstellingen Blz. 482
Balans per 31 december 2020 Blz. 483
Balans Blz. 484
Actiefzijde balans Blz. 485
Passiefzijde balans Blz. 486
Vaste activa Blz. 487
Materiële vaste activa Blz. 488
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 489
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 490
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 491
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 492
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 493
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 494
Financiële vaste activa Blz. 495
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 496
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 497
2. Overige langlopende leningen Blz. 498
Vlottende activa Blz. 499
Voorraden Blz. 500
Gereed Product Blz. 501
Bouwgronden in exploitatie Blz. 502
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 503
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 504
Liquide middelen Blz. 505
Overlopende activa Blz. 506
Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 507
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 508
Vaste passiva Blz. 509
Eigen vermogen Blz. 510
Verloopoverzicht reserves Blz. 511
Voorzieningen Blz. 512
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 513
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 514
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 515
Vlottende passiva Blz. 516
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 517
Overlopende passiva Blz. 518
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 519
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 520
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 521
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 522
Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2020 Blz. 523
Overzicht van baten en lasten Blz. 524
Overzicht baten, lasten en saldi 2020 Blz. 525
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting Blz. 526
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 527
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 528
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 529
Programma 3 - Economie Blz. 530
Programma 4 - Onderwijs Blz. 531
Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 532
Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 533
Programma 6A - Sociale infrastructuur Blz. 534
Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 535
Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 536
Programma 6D - Jeugdhulp Blz. 537
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 538
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 539
Incidentele baten en lasten Blz. 540
Structurele mutaties reserves Blz. 541
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 542
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 543
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 544
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 545
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 546
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 547
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 548
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 549
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 550
Bijlagen Blz. 551
Reserves en voorzieningen Blz. 552
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 553
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 554
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 555
Algemene reserve (A2) Blz. 556
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 557
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 558
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 559
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 560
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 561
Reserve Water (B6) Blz. 562
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 563
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 564
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 565
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 566
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 567
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 568
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 569
Voorziening Gereed product (V8) Blz. 570
Kredietenoverzicht Blz. 571
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 572
Inkomende subsidies Blz. 573
Overzicht inkomende subsidies Blz. 574
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 575
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 576
Doelstellingen per taakveld Blz. 577
Doelstellingen per taakveld Blz. 578
Taakveldenrekening Blz. 579
Algemene toelichting Blz. 580
Algemene toelichting Blz. 581
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 582
Programma 0 Blz. 583
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 584
Algemene doelstelling Blz. 585
Activiteiten Blz. 586
Hoeveelheidsgegevens Blz. 587
Analyse taakveld Blz. 588
Ontwikkelingen Blz. 589
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 590
Algemene doelstelling Blz. 591
Activiteiten Blz. 592
Hoeveelheidsgegevens Blz. 593
Analyse taakveld Blz. 594
Ontwikkelingen Blz. 595
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 596
Algemene doelstelling Blz. 597
Activiteiten Blz. 598
Hoeveelheidsgegevens Blz. 599
Analyse taakveld Blz. 600
Ontwikkelingen Blz. 601
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 602
Algemene doelstelling Blz. 603
Activiteiten Blz. 604
Hoeveelheidsgegevens Blz. 605
Analyse taakveld Blz. 606
Ontwikkelingen Blz. 607
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 608
Algemene doelstelling Blz. 609
Activiteiten Blz. 610
Hoeveelheidsgegevens Blz. 611
Analyse taakveld Blz. 612
Ontwikkelingen Blz. 613
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 614
Algemene doelstelling Blz. 615
Activiteiten Blz. 616
Hoeveelheidsgegevens Blz. 617
Analyse taakveld Blz. 618
Ontwikkelingen Blz. 619
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 620
Algemene doelstelling Blz. 621
Activiteiten Blz. 622
Hoeveelheidsgegevens Blz. 623
Analyse taakveld Blz. 624
Ontwikkelingen Blz. 625
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 626
Algemene doelstelling Blz. 627
Activiteiten Blz. 628
Hoeveelheidsgegevens Blz. 629
Analyse taakveld Blz. 630
Ontwikkelingen Blz. 631
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 632
Algemene doelstelling Blz. 633
Activiteiten Blz. 634
Hoeveelheidsgegevens Blz. 635
Analyse taakveld Blz. 636
Ontwikkelingen Blz. 637
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 638
Algemene doelstelling Blz. 639
Activiteiten Blz. 640
Hoeveelheidsgegevens Blz. 641
Analyse taakveld Blz. 642
Ontwikkelingen Blz. 643
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 644
Algemene doelstelling Blz. 645
Activiteiten Blz. 646
Hoeveelheidsgegevens Blz. 647
Analyse taakveld Blz. 648
Ontwikkelingen Blz. 649
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 650
Algemene doelstelling Blz. 651
Activiteiten Blz. 652
Hoeveelheidsgegevens Blz. 653
Analyse taakveld Blz. 654
Ontwikkelingen Blz. 655
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 656
Algemene doelstelling Blz. 657
Activiteiten Blz. 658
Hoeveelheidsgegevens Blz. 659
Analyse taakveld Blz. 660
Ontwikkelingen Blz. 661
Programma 1 Blz. 662
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 663
Algemene doelstelling Blz. 664
Activiteiten Blz. 665
Hoeveelheidsgegevens Blz. 666
Analyse taakveld Blz. 667
Ontwikkelingen Blz. 668
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 669
Algemene doelstelling Blz. 670
Activiteiten Blz. 671
Hoeveelheidsgegevens Blz. 672
Analyse taakveld Blz. 673
Ontwikkelingen Blz. 674
Programma 2 Blz. 675
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 676
Algemene doelstelling Blz. 677
Activiteiten Blz. 678
Hoeveelheidsgegevens Blz. 679
Analyse taakveld Blz. 680
Ontwikkelingen Blz. 681
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 682
Algemene doelstelling Blz. 683
Activiteiten Blz. 684
Hoeveelheidsgegevens Blz. 685
Analyse taakveld Blz. 686
Ontwikkelingen Blz. 687
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 688
Algemene doelstelling Blz. 689
Activiteiten Blz. 690
Hoeveelheidsgegevens Blz. 691
Analyse taakveld Blz. 692
Ontwikkelingen Blz. 693
Programma 3 Blz. 694
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 695
Algemene doelstelling Blz. 696
Activiteiten Blz. 697
Hoeveelheidsgegevens Blz. 698
Analyse taakveld Blz. 699
Ontwikkelingen Blz. 700
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 701
Algemene doelstelling Blz. 702
Activiteiten Blz. 703
Hoeveelheidsgegevens Blz. 704
Analyse taakveld Blz. 705
Ontwikkelingen Blz. 706
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 707
Algemene doelstelling Blz. 708
Activiteiten Blz. 709
Hoeveelheidsgegevens Blz. 710
Analyse taakveld Blz. 711
Ontwikkelingen Blz. 712
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 713
Algemene doelstelling Blz. 714
Activiteiten Blz. 715
Hoeveelheidsgegevens Blz. 716
Analyse taakveld Blz. 717
Ontwikkelingen Blz. 718
Programma 4 Blz. 719
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 720
Algemene doelstelling Blz. 721
Activiteiten Blz. 722
Hoeveelheidsgegevens Blz. 723
Analyse taakveld Blz. 724
Ontwikkelingen Blz. 725
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 726
Algemene doelstelling Blz. 727
Activiteiten Blz. 728
Hoeveelheidsgegevens Blz. 729
Analyse taakveld Blz. 730
Ontwikkelingen Blz. 731
Programma 5A Blz. 732
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 733
Algemene doelstelling Blz. 734
Activiteiten Blz. 735
Hoeveelheidsgegevens Blz. 736
Analyse taakveld Blz. 737
Ontwikkelingen Blz. 738
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 739
Algemene doelstelling Blz. 740
Activiteiten Blz. 741
Hoeveelheidsgegevens Blz. 742
Analyse taakveld Blz. 743
Ontwikkelingen Blz. 744
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 745
Algemene doelstelling Blz. 746
Activiteiten Blz. 747
Hoeveelheidsgegevens Blz. 748
Analyse taakveld Blz. 749
Ontwikkelingen Blz. 750
Taakveld 5.4 Musea Blz. 751
Algemene doelstelling Blz. 752
Activiteiten Blz. 753
Hoeveelheidsgegevens Blz. 754
Analyse taakveld Blz. 755
Ontwikkelingen Blz. 756
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 757
Algemene doelstelling Blz. 758
Activiteiten Blz. 759
Hoeveelheidsgegevens Blz. 760
Analyse taakveld Blz. 761
Ontwikkelingen Blz. 762
Taakveld 5.6 Media Blz. 763
Algemene doelstelling Blz. 764
Activiteiten Blz. 765
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766
Analyse taakveld Blz. 767
Ontwikkelingen Blz. 768
Programma 5B Blz. 769
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 770
Algemene doelstelling Blz. 771
Activiteiten Blz. 772
Hoeveelheidsgegevens Blz. 773
Analyse taakveld Blz. 774
Ontwikkelingen Blz. 775
Programma 6A Blz. 776
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 777
Algemene doelstelling Blz. 778
Activiteiten Blz. 779
Hoeveelheidsgegevens Blz. 780
Analyse taakveld Blz. 781
Ontwikkelingen Blz. 782
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 783
Algemene doelstelling Blz. 784
Activiteiten Blz. 785
Hoeveelheidsgegevens Blz. 786
Analyse taakveld Blz. 787
Ontwikkelingen Blz. 788
Programma 6B Blz. 789
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 790
Algemene doelstelling Blz. 791
Activiteiten Blz. 792
Hoeveelheidsgegevens Blz. 793
Analyse taakveld Blz. 794
Ontwikkelingen Blz. 795
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 796
Algemene doelstelling Blz. 797
Activiteiten Blz. 798
Hoeveelheidsgegevens Blz. 799
Analyse taakveld Blz. 800
Ontwikkelingen Blz. 801
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 802
Algemene doelstelling Blz. 803
Activiteiten Blz. 804
Hoeveelheidsgegevens Blz. 805
Analyse taakveld Blz. 806
Ontwikkelingen Blz. 807
Programma 6C Blz. 808
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 809
Algemene doelstelling Blz. 810
Activiteiten Blz. 811
Hoeveelheidsgegevens Blz. 812
Analyse taakveld Blz. 813
Ontwikkelingen Blz. 814
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 815
Algemene doelstelling Blz. 816
Activiteiten Blz. 817
Hoeveelheidsgegevens Blz. 818
Analyse taakveld Blz. 819
Ontwikkelingen Blz. 820
Programma 6D Blz. 821
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 822
Algemene doelstelling Blz. 823
Activiteiten Blz. 824
Hoeveelheidsgegevens Blz. 825
Analyse taakveld Blz. 826
Ontwikkelingen Blz. 827
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 828
Algemene doelstelling Blz. 829
Activiteiten Blz. 830
Hoeveelheidsgegevens Blz. 831
Analyse taakveld Blz. 832
Ontwikkelingen Blz. 833
Programma 7 Blz. 834
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 835
Algemene doelstelling Blz. 836
Activiteiten Blz. 837
Hoeveelheidsgegevens Blz. 838
Analyse taakveld Blz. 839
Ontwikkelingen Blz. 840
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 841
Algemene doelstelling Blz. 842
Activiteiten Blz. 843
Hoeveelheidsgegevens Blz. 844
Analyse taakveld Blz. 845
Ontwikkelingen Blz. 846
Taakveld 7.3 Afval Blz. 847
Algemene doelstelling Blz. 848
Activiteiten Blz. 849
Hoeveelheidsgegevens Blz. 850
Analyse taakveld Blz. 851
Ontwikkelingen Blz. 852
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 853
Algemene doelstelling Blz. 854
Activiteiten Blz. 855
Hoeveelheidsgegevens Blz. 856
Analyse taakveld Blz. 857
Ontwikkelingen Blz. 858
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 859
Algemene doelstelling Blz. 860
Activiteiten Blz. 861
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862
Analyse taakveld Blz. 863
Ontwikkelingen Blz. 864
Programma 8 Blz. 865
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 866
Algemene doelstelling Blz. 867
Activiteiten Blz. 868
Hoeveelheidsgegevens Blz. 869
Analyse taakveld Blz. 870
Ontwikkelingen Blz. 871
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 872
Algemene doelstelling Blz. 873
Activiteiten Blz. 874
Hoeveelheidsgegevens Blz. 875
Analyse taakveld Blz. 876
Ontwikkelingen Blz. 877
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 878
Algemene doelstelling Blz. 879
Activiteiten Blz. 880
Hoeveelheidsgegevens Blz. 881
Analyse taakveld Blz. 882
Ontwikkelingen Blz. 883
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 884
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 885
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap