Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Jaarverslag
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Wat staat er in het jaarverslag?
    3. Blz. 9 Wat staat er in de paragrafen?
    4. Blz. 10 Wat staat er in de jaarrekening?
    5. Blz. 11 Wat staat er in de bijlagen?
    6. Blz. 12 Wat staat er in de taakveldenrekening?
   3. Blz. 13 Jaarstukken in hoofdlijnen
    1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2020
    3. Blz. 16 Financiële verantwoording jaarstukken 2020
    4. Blz. 17 Verschillenverklaring Najaarsnota 2020 - Jaarrekening 2020
    5. Blz. 18 Financiële kengetallen
    6. Blz. 19 Rechtmatigheid
    7. Blz. 20 Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
   4. Blz. 21 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 22 Missie
    2. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen.
      1. Blz. 25 Investeren in goede relatie met partners
     2. Blz. 26 TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren.
      1. Blz. 27 Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie
      2. Blz. 28 Het houden van een buurtmonitor in 2020
      3. Blz. 29 Toolkit burgerparticipatie
    3. Blz. 30 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 31 Capelse indicatoren
    5. Blz. 32 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 33 Verbonden partijen
    7. Blz. 34 Ontwikkelingen
    8. Blz. 35 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 36 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 37 Analyse verschil
    11. Blz. 38 Overhead
    12. Blz. 39 Incidentele baten en lasten
   5. Blz. 40 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 41 Missie
    2. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 43 TV1.1 Versterken van brandpreventie.
      1. Blz. 44 Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris
      2. Blz. 45 Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022
     2. Blz. 46 TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.
      1. Blz. 47 Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur
      2. Blz. 48 Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet
      3. Blz. 49 Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen
      4. Blz. 50 Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat.
     3. Blz. 51 TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.
      1. Blz. 52 Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte
      2. Blz. 53 Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken
      3. Blz. 54 Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast
      4. Blz. 55 Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk
      5. Blz. 56 Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving
     4. Blz. 57 TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.
      1. Blz. 58 Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners
      2. Blz. 59 Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles
      3. Blz. 60 Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager
     5. Blz. 61 TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.
      1. Blz. 62 Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs)
      2. Blz. 63 Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt
      3. Blz. 64 Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden
      4. Blz. 65 Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc.
      5. Blz. 66 Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid
    3. Blz. 67 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 68 Capelse indicatoren
    5. Blz. 69 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 70 Verbonden partijen
    7. Blz. 71 Ontwikkelingen
    8. Blz. 72 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 73 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 74 Analyse verschil
    11. Blz. 75 Incidentele baten en lasten
   6. Blz. 76 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 77 Missie
    2. Blz. 78 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 79 TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar.
      1. Blz. 80 Verkeersveiligheid Schollevaar
     2. Blz. 81 TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
      1. Blz. 82 Infrastructuur kruisingen Schaardijk
      2. Blz. 83 Programma Mobiliteit
      3. Blz. 84 Waterbus
     3. Blz. 85 TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken.
      1. Blz. 86 Evalueren buurtbus
    3. Blz. 87 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 88 Capelse indicatoren
    5. Blz. 89 Kaderstellende nota's
    6. Blz. 90 Verbonden partijen
    7. Blz. 91 Ontwikkelingen
    8. Blz. 92 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 93 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 94 Analyse verschil
    11. Blz. 95 Incidentele baten en lasten
   7. Blz. 96 Programma 3 Economie
    1. Blz. 97 Missie
    2. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 99 TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid.
      1. Blz. 100 Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel
      2. Blz. 101 Menukaart opstellen voor startende ondernemers
      3. Blz. 102 Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium
     2. Blz. 103 TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties.
      1. Blz. 104 Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen
      2. Blz. 105 Inzetten van een KVO op Capelle West
      3. Blz. 106 Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits
      4. Blz. 107 Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat'
     3. Blz. 108 TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers.
      1. Blz. 109 Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen
      2. Blz. 110 Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren
     4. Blz. 111 TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur.
      1. Blz. 112 Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop
      2. Blz. 113 Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen
    3. Blz. 114 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 115 Capelse indicatoren
    5. Blz. 116 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 117 Verbonden partijen
    7. Blz. 118 Ontwikkelingen
    8. Blz. 119 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 120 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 121 Analyse verschil
    11. Blz. 122 Incidentele baten en lasten
   8. Blz. 123 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 124 Missie
    2. Blz. 125 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 126 TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.
      1. Blz. 127 Huisvesting scholen
     2. Blz. 128 TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen.
      1. Blz. 129 Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod
     3. Blz. 130 TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten).
      1. Blz. 131 Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten
    3. Blz. 132 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 133 Capelse indicatoren
    5. Blz. 134 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 135 Verbonden partijen
    7. Blz. 136 Onwikkelingen
    8. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 138 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 139 Analyse verschil
    11. Blz. 140 Incidentele baten en lasten
   9. Blz. 141 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 142 Missie
    2. Blz. 143 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 144 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 145 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 146 TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen.
       1. Blz. 147 Opstellen lokaal sportakkoord
       2. Blz. 148 Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle
      2. Blz. 149 TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.
       1. Blz. 150 Inzetten op cultuureducatie op scholen
       2. Blz. 151 Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs
      3. Blz. 152 TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960.
       1. Blz. 153 Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960
     2. Blz. 154 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 155 Capelse indicatoren
     4. Blz. 156 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 157 Verbonden partijen
     6. Blz. 158 Ontwikkelingen
     7. Blz. 159 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 160 Grafiek baten en lasten
     9. Blz. 161 Analyse verschil
     10. Blz. 162 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 163 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 164 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 165 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.
       1. Blz. 166 Opstellen Programma Buitenruimte
       2. Blz. 167 Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'
      2. Blz. 168 TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel.
       1. Blz. 169 Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied
       2. Blz. 170 Aansluiten bij provinciale landschapstafel
       3. Blz. 171 Aanvulling Zandrakpark
     2. Blz. 172 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 173 Capelse indicatoren
     4. Blz. 174 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 175 Verbonden partijen
     6. Blz. 176 Onwikkelingen
     7. Blz. 177 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 178 Grafiek baten en lasten
     9. Blz. 179 Analyse verschil
     10. Blz. 180 Incidentele baten en lasten
   10. Blz. 181 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 182 Missie
    2. Blz. 183 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 184 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 186 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving.
       1. Blz. 187 Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers
       2. Blz. 188 Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 189 TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op.
       1. Blz. 190 Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege
       2. Blz. 191 Realiseren KinderLabs
     2. Blz. 192 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 193 Capelse indicatoren
     4. Blz. 194 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 195 Verbonden partijen
     6. Blz. 196 Ontwikkelingen
     7. Blz. 197 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 198 Grafiek baten en lasten
     9. Blz. 199 Analyse verschil
     10. Blz. 200 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 201 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 202 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 203 TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).
       1. Blz. 204 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG)
      2. Blz. 205 TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.
       1. Blz. 206 Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen
       2. Blz. 207 Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur
       3. Blz. 208 Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren
      3. Blz. 209 TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren.
       1. Blz. 210 Bredere inzet budgetbeheer
       2. Blz. 211 Intensivering van nazorg
       3. Blz. 212 Inzet van schuldsanering
       4. Blz. 213 Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten
       5. Blz. 214 Verbetering toegang
       6. Blz. 215 Versterking vroegsignalering
      4. Blz. 216 TV6.5 Snelle inburgering van statushouders.
       1. Blz. 217 Voorbereiding nieuwe wet inburgering
       2. Blz. 218 Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl
     2. Blz. 219 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 220 Capelse indicatoren
     4. Blz. 221 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 222 Verbonden partijen
     6. Blz. 223 Ontwikkelingen
     7. Blz. 224 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 225 Grafiek baten en lasten
     9. Blz. 226 Analyse verschil
     10. Blz. 227 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 228 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 229 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 230 Capelse indicatoren
     3. Blz. 231 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 232 Verbonden partijen
     5. Blz. 233 Ontwikkelingen
     6. Blz. 234 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 235 Grafiek baten en lasten
     8. Blz. 236 Analyse verschil
     9. Blz. 237 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 238 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 239 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 240 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders.
       1. Blz. 241 Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
      2. Blz. 242 TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.
       1. Blz. 243 Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken
     2. Blz. 244 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 245 Capelse indicatoren
     4. Blz. 246 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 247 Verbonden partijen
     6. Blz. 248 Ontwikkelingen
     7. Blz. 249 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 250 Grafiek baten en lasten
     9. Blz. 251 Analyse verschil
     10. Blz. 252 Incidentele baten en lasten
   11. Blz. 253 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 254 Missie
    2. Blz. 255 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 256 TV7.4 Schone leefomgeving.
      1. Blz. 257 Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai
      2. Blz. 258 Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen
    3. Blz. 259 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 260 Toelichting afval
    5. Blz. 261 Capelse indicatoren
    6. Blz. 262 Kaderstellende beleidsnota's
    7. Blz. 263 Verbonden partijen
    8. Blz. 264 Ontwikkelingen
    9. Blz. 265 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 266 Grafiek baten en lasten
    11. Blz. 267 Analyse verschil
    12. Blz. 268 Incidentele baten en lasten
   12. Blz. 269 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 270 Missie
    2. Blz. 271 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 272 TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D.
      1. Blz. 273 Geodata uitbouwen tot 3D model
     2. Blz. 274 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.
      1. Blz. 275 Opstellen Stadsvisie
      2. Blz. 276 Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029
      3. Blz. 277 Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning
     3. Blz. 278 TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad.
      1. Blz. 279 Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad
     4. Blz. 280 TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid.
      1. Blz. 281 Meer woonexperimenten invoeren
     5. Blz. 282 TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle.
      1. Blz. 283 Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen
      2. Blz. 284 Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw
      3. Blz. 285 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
      4. Blz. 286 Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief
      5. Blz. 287 Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu
      6. Blz. 288 Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt)
    3. Blz. 289 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 290 Capelse indicatoren
    5. Blz. 291 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 292 Verbonden partijen
    7. Blz. 293 Ontwikkelingen
    8. Blz. 294 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 295 Grafiek baten en lasten
    10. Blz. 296 Analyse verschil
    11. Blz. 297 Incidentele baten en lasten
   13. Blz. 298 Financiële verantwoording
    1. Blz. 299 Inleiding
    2. Blz. 300 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 301 Rekeningresultaat
    4. Blz. 302 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 303 Algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 304 Post Onvoorzien
    7. Blz. 305 EMU-saldo
    8. Blz. 306 Kasstroomoverzicht
    9. Blz. 307 Reserves en voorzieningen
    10. Blz. 308 Vennootschapsbelasting
   14. Blz. 309 Raadsbesluit
    1. Blz. 310 Raadsbesluit
   15. Blz. 311 Amendementen en moties
    1. Blz. 312 Amendementen
    2. Blz. 313 Moties
  3. Blz. 314 Paragrafen
   1. Blz. 315 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 316 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 317 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 318 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 319 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 320 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     5. Blz. 321 Financiële ratio's
    2. Blz. 322 Algemene risico's
     1. Blz. 323 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 324 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 325 3. Dividenden
     4. Blz. 326 4. Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 327 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 328 6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 329 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 330 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 331 8. Participatiewet
     2. Blz. 332 9. Jeugdhulp
     3. Blz. 333 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 334 11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
    4. Blz. 335 Overige risico's
     1. Blz. 336 12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 337 13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 338 14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 339 15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 340 16. Grondexploitaties
     6. Blz. 341 17. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio
   2. Blz. 342 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 343 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 344 Inleiding
    2. Blz. 345 Openbare ruimte
     1. Blz. 346 Openbare ruimte
     2. Blz. 347 Wegen
     3. Blz. 348 Riolering en grondwater
     4. Blz. 349 Water
     5. Blz. 350 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 351 Openbare verlichting
     7. Blz. 352 Kunstwerken
     8. Blz. 353 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 354 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 355 Reiniging
    3. Blz. 356 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 357 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 358 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 359 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 360 Waarde vastgoed
     5. Blz. 361 Lasten vastgoed
     6. Blz. 362 Leegstand in gemeentelijk vastgoed
     7. Blz. 363 Ontwikkelingen
    4. Blz. 364 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 365 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 366 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 367 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 368 Beleid van financiering
    3. Blz. 369 Bepaling financieringsbehoefte
    4. Blz. 370 Verloop liquiditeit in het jaar
    5. Blz. 371 Leningenportefeuille
    6. Blz. 372 Renteontwikkeling in het jaar
    7. Blz. 373 Risicobeheer
    8. Blz. 374 Berekening renterisiconorm
    9. Blz. 375 Kasgeldlimiet
    10. Blz. 376 Schatkistbankieren
    11. Blz. 377 Schema rentetoerekening
    12. Blz. 378 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
    13. Blz. 379 Ontwikkelingen
   4. Blz. 380 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 381 Inleiding
    2. Blz. 382 Organigram 2020
    3. Blz. 383 Organisatiestructuur
    4. Blz. 384 Missie en Dienstverleningsconcept
    5. Blz. 385 Digitale volwassenheid
    6. Blz. 386 Responsieve organisatie
    7. Blz. 387 Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten
    8. Blz. 388 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2020
   5. Blz. 389 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 390 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 391 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 392 Financiën
     3. Blz. 393 Gewenste bestuurlijke betrokkenheid
    2. Blz. 394 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 395 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 396 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 397 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 398 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 399 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 400 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 401 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 402 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 403 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 404 Stedin N.V.
     2. Blz. 405 Evides N.V.
     3. Blz. 406 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 407 Dataland B.V.
     5. Blz. 408 Irado N.V.
     6. Blz. 409 Isala Theater B.V.
     7. Blz. 410 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     8. Blz. 411 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 412 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 413 Stichting Capelle Werkt
     2. Blz. 414 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     3. Blz. 415 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 416 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 417 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 418 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 419 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 420 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 421 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 422 Stichting Havensteder
     7. Blz. 423 Stichting Vestia
     8. Blz. 424 Stichting Woonzorg Nederland
     9. Blz. 425 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     10. Blz. 426 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     11. Blz. 427 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
   6. Blz. 428 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 429 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 430 Beleid
    3. Blz. 431 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 432 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 433 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 434 Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar
    7. Blz. 435 Winstneming
    8. Blz. 436 Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken
    9. Blz. 437 Voorziening verliesgevende projecten
   7. Blz. 438 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 439 Inleiding
    2. Blz. 440 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 441 Berekening overhead
    4. Blz. 442 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 443 Belastingdruk over de jaren
    6. Blz. 444 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    7. Blz. 445 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    8. Blz. 446 Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62)
    9. Blz. 447 Tarieven OZB
    10. Blz. 448 Hondenbelasting (Taakveld 0.64)
    11. Blz. 449 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1)
    12. Blz. 450 Marktgeld (taakveld 3.3)
    13. Blz. 451 Logiesbelasting (taakveld 3.4)
    14. Blz. 452 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)
    15. Blz. 453 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    16. Blz. 454 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    17. Blz. 455 Leges
   8. Blz. 456 Paragraaf Interbestuurlijk toezicht
    1. Blz. 457 Inleiding
    2. Blz. 458 Domein Financiën
    3. Blz. 459 Domein Ruimtelijke ordening
    4. Blz. 460 Domein Omgevingsrecht
    5. Blz. 461 Domein Monumentenzorg
    6. Blz. 462 Domein Archief- en informatiebeheer
    7. Blz. 463 Domein Huisvesting vergunningshouders
   9. Blz. 464 Paragraaf Impact coronacrisis
    1. Blz. 465 Inleiding
    2. Blz. 466 Algemeen
    3. Blz. 467 Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021
    4. Blz. 468 Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder)
    5. Blz. 469 Totaal van de financiële effecten
    6. Blz. 470 Totaal van de risico’s
    7. Blz. 471 Inzet van de ambtelijke organisatie
    8. Blz. 472 Verwachtingen voor 2021 en verder
  4. Blz. 473 Jaarrekening
   1. Blz. 474 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 475 Inleiding
    2. Blz. 476 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 477 Balans
    4. Blz. 478 Vaste activa
    5. Blz. 479 Vlottende activa
    6. Blz. 480 Vaste passiva
    7. Blz. 481 Vlottende passiva
    8. Blz. 482 Borg- en garantstellingen
   2. Blz. 483 Balans per 31 december 2020
    1. Blz. 484 Balans
     1. Blz. 485 Actiefzijde balans
     2. Blz. 486 Passiefzijde balans
    2. Blz. 487 Vaste activa
     1. Blz. 488 Materiële vaste activa
     2. Blz. 489 2a. Investeringen met een economisch nut
     3. Blz. 490 2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut
     4. Blz. 491 2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
     5. Blz. 492 2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven,
     6. Blz. 493 3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
     7. Blz. 494 3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
     8. Blz. 495 Financiële vaste activa
     9. Blz. 496 Verloop van de financiële vaste activa
     10. Blz. 497 1. Kapitaalverstrekkingen
     11. Blz. 498 2. Overige langlopende leningen
    3. Blz. 499 Vlottende activa
     1. Blz. 500 Voorraden
     2. Blz. 501 Gereed Product
     3. Blz. 502 Bouwgronden in exploitatie
     4. Blz. 503 Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie
     5. Blz. 504 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     6. Blz. 505 Liquide middelen
     7. Blz. 506 Overlopende activa
     8. Blz. 507 Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
     9. Blz. 508 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
    4. Blz. 509 Vaste passiva
     1. Blz. 510 Eigen vermogen
     2. Blz. 511 Verloopoverzicht reserves
     3. Blz. 512 Voorzieningen
     4. Blz. 513 Verloopoverzicht voorzieningen
     5. Blz. 514 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     6. Blz. 515 Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    5. Blz. 516 Vlottende passiva
     1. Blz. 517 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar
     2. Blz. 518 Overlopende passiva
     3. Blz. 519 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
    6. Blz. 520 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
     1. Blz. 521 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
    7. Blz. 522 Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen
     1. Blz. 523 Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2020
   3. Blz. 524 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 525 Overzicht baten, lasten en saldi 2020
    2. Blz. 526 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting
    3. Blz. 527 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
    4. Blz. 528 Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
    5. Blz. 529 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    6. Blz. 530 Programma 3 - Economie
    7. Blz. 531 Programma 4 - Onderwijs
    8. Blz. 532 Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
    9. Blz. 533 Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    10. Blz. 534 Programma 6A - Sociale infrastructuur
    11. Blz. 535 Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)
    12. Blz. 536 Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
    13. Blz. 537 Programma 6D - Jeugdhulp
    14. Blz. 538 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
    15. Blz. 539 Programma 8 - Stadsontwikkeling
    16. Blz. 540 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 541 Structurele mutaties reserves
    18. Blz. 542 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    19. Blz. 543 Soorten begrotingsafwijkingen
    20. Blz. 544 Toelichting op overschrijding programma's
    21. Blz. 545 Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen)
    22. Blz. 546 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   4. Blz. 547 Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa)
    1. Blz. 548 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa
   5. Blz. 549 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 550 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
  5. Blz. 551 Bijlagen
   1. Blz. 552 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 553 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
    2. Blz. 554 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    3. Blz. 555 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    4. Blz. 556 Algemene reserve (A2)
    5. Blz. 557 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    6. Blz. 558 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    7. Blz. 559 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    8. Blz. 560 Reserve Rekenkamer (B4)
    9. Blz. 561 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    10. Blz. 562 Reserve Water (B6)
    11. Blz. 563 Voorziening Onderhoud (V1)
    12. Blz. 564 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    13. Blz. 565 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    14. Blz. 566 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    15. Blz. 567 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    16. Blz. 568 Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
    17. Blz. 569 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    18. Blz. 570 Voorziening Gereed product (V8)
   2. Blz. 571 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 572 Kredieten en het verloop van investeringen
   3. Blz. 573 Inkomende subsidies
    1. Blz. 574 Overzicht inkomende subsidies
   4. Blz. 575 Indicatoren met bron bewonersenquête
    1. Blz. 576 Indicatoren met bron bewonersenquête
   5. Blz. 577 Doelstellingen per taakveld
    1. Blz. 578 Doelstellingen per taakveld
  6. Blz. 579 Taakveldenrekening
   1. Blz. 580 Algemene toelichting
    1. Blz. 581 Algemene toelichting
    2. Blz. 582 ABC van de Taakveldenrekening
   2. Blz. 583 Programma 0
    1. Blz. 584 Taakveld 0.1 Bestuur
     1. Blz. 585 Algemene doelstelling
     2. Blz. 586 Activiteiten
     3. Blz. 587 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 588 Analyse taakveld
     5. Blz. 589 Ontwikkelingen
    2. Blz. 590 Taakveld 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 591 Algemene doelstelling
     2. Blz. 592 Activiteiten
     3. Blz. 593 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 594 Analyse taakveld
     5. Blz. 595 Ontwikkelingen
    3. Blz. 596 Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 597 Algemene doelstelling
     2. Blz. 598 Activiteiten
     3. Blz. 599 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 600 Analyse taakveld
     5. Blz. 601 Ontwikkelingen
    4. Blz. 602 Taakveld 0.4 Overhead
     1. Blz. 603 Algemene doelstelling
     2. Blz. 604 Activiteiten
     3. Blz. 605 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 606 Analyse taakveld
     5. Blz. 607 Ontwikkelingen
    5. Blz. 608 Taakveld 0.5 Treasury
     1. Blz. 609 Algemene doelstelling
     2. Blz. 610 Activiteiten
     3. Blz. 611 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 612 Analyse taakveld
     5. Blz. 613 Ontwikkelingen
    6. Blz. 614 Taakveld 0.61 OZB-woningen
     1. Blz. 615 Algemene doelstelling
     2. Blz. 616 Activiteiten
     3. Blz. 617 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 618 Analyse taakveld
     5. Blz. 619 Ontwikkelingen
    7. Blz. 620 Taakveld 0.62 OZB-niet woningen
     1. Blz. 621 Algemene doelstelling
     2. Blz. 622 Activiteiten
     3. Blz. 623 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 624 Analyse taakveld
     5. Blz. 625 Ontwikkelingen
    8. Blz. 626 Taakveld 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 627 Algemene doelstelling
     2. Blz. 628 Activiteiten
     3. Blz. 629 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 630 Analyse taakveld
     5. Blz. 631 Ontwikkelingen
    9. Blz. 632 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
     1. Blz. 633 Algemene doelstelling
     2. Blz. 634 Activiteiten
     3. Blz. 635 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 636 Analyse taakveld
     5. Blz. 637 Ontwikkelingen
    10. Blz. 638 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 639 Algemene doelstelling
     2. Blz. 640 Activiteiten
     3. Blz. 641 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 642 Analyse taakveld
     5. Blz. 643 Ontwikkelingen
    11. Blz. 644 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 645 Algemene doelstelling
     2. Blz. 646 Activiteiten
     3. Blz. 647 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 648 Analyse taakveld
     5. Blz. 649 Ontwikkelingen
    12. Blz. 650 Taakveld 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 651 Algemene doelstelling
     2. Blz. 652 Activiteiten
     3. Blz. 653 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 654 Analyse taakveld
     5. Blz. 655 Ontwikkelingen
    13. Blz. 656 Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten
     1. Blz. 657 Algemene doelstelling
     2. Blz. 658 Activiteiten
     3. Blz. 659 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 660 Analyse taakveld
     5. Blz. 661 Ontwikkelingen
   3. Blz. 662 Programma 1
    1. Blz. 663 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
     1. Blz. 664 Algemene doelstelling
     2. Blz. 665 Activiteiten
     3. Blz. 666 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 667 Analyse taakveld
     5. Blz. 668 Ontwikkelingen
    2. Blz. 669 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
     1. Blz. 670 Algemene doelstelling
     2. Blz. 671 Activiteiten
     3. Blz. 672 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 673 Analyse taakveld
     5. Blz. 674 Ontwikkelingen
   4. Blz. 675 Programma 2
    1. Blz. 676 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 677 Algemene doelstelling
     2. Blz. 678 Activiteiten
     3. Blz. 679 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 680 Analyse taakveld
     5. Blz. 681 Ontwikkelingen
    2. Blz. 682 Taakveld 2.2 Parkeren
     1. Blz. 683 Algemene doelstelling
     2. Blz. 684 Activiteiten
     3. Blz. 685 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 686 Analyse taakveld
     5. Blz. 687 Ontwikkelingen
    3. Blz. 688 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 689 Algemene doelstelling
     2. Blz. 690 Activiteiten
     3. Blz. 691 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 692 Analyse taakveld
     5. Blz. 693 Ontwikkelingen
   5. Blz. 694 Programma 3
    1. Blz. 695 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 696 Algemene doelstelling
     2. Blz. 697 Activiteiten
     3. Blz. 698 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 699 Analyse taakveld
     5. Blz. 700 Ontwikkelingen
    2. Blz. 701 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 702 Algemene doelstelling
     2. Blz. 703 Activiteiten
     3. Blz. 704 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 705 Analyse taakveld
     5. Blz. 706 Ontwikkelingen
    3. Blz. 707 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
     1. Blz. 708 Algemene doelstelling
     2. Blz. 709 Activiteiten
     3. Blz. 710 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 711 Analyse taakveld
     5. Blz. 712 Ontwikkelingen
    4. Blz. 713 Taakveld 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 714 Algemene doelstelling
     2. Blz. 715 Activiteiten
     3. Blz. 716 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 717 Analyse taakveld
     5. Blz. 718 Ontwikkelingen
   6. Blz. 719 Programma 4
    1. Blz. 720 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 721 Algemene doelstelling
     2. Blz. 722 Activiteiten
     3. Blz. 723 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 724 Analyse taakveld
     5. Blz. 725 Ontwikkelingen
    2. Blz. 726 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
     1. Blz. 727 Algemene doelstelling
     2. Blz. 728 Activiteiten
     3. Blz. 729 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 730 Analyse taakveld
     5. Blz. 731 Ontwikkelingen
   7. Blz. 732 Programma 5A
    1. Blz. 733 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 734 Algemene doelstelling
     2. Blz. 735 Activiteiten
     3. Blz. 736 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 737 Analyse taakveld
     5. Blz. 738 Ontwikkelingen
    2. Blz. 739 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 740 Algemene doelstelling
     2. Blz. 741 Activiteiten
     3. Blz. 742 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 743 Analyse taakveld
     5. Blz. 744 Ontwikkelingen
    3. Blz. 745 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 746 Algemene doelstelling
     2. Blz. 747 Activiteiten
     3. Blz. 748 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 749 Analyse taakveld
     5. Blz. 750 Ontwikkelingen
    4. Blz. 751 Taakveld 5.4 Musea
     1. Blz. 752 Algemene doelstelling
     2. Blz. 753 Activiteiten
     3. Blz. 754 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 755 Analyse taakveld
     5. Blz. 756 Ontwikkelingen
    5. Blz. 757 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 758 Algemene doelstelling
     2. Blz. 759 Activiteiten
     3. Blz. 760 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 761 Analyse taakveld
     5. Blz. 762 Ontwikkelingen
    6. Blz. 763 Taakveld 5.6 Media
     1. Blz. 764 Algemene doelstelling
     2. Blz. 765 Activiteiten
     3. Blz. 766 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 767 Analyse taakveld
     5. Blz. 768 Ontwikkelingen
   8. Blz. 769 Programma 5B
    1. Blz. 770 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 771 Algemene doelstelling
     2. Blz. 772 Activiteiten
     3. Blz. 773 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 774 Analyse taakveld
     5. Blz. 775 Ontwikkelingen
   9. Blz. 776 Programma 6A
    1. Blz. 777 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 778 Algemene doelstelling
     2. Blz. 779 Activiteiten
     3. Blz. 780 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 781 Analyse taakveld
     5. Blz. 782 Ontwikkelingen
    2. Blz. 783 Taakveld 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 784 Algemene doelstelling
     2. Blz. 785 Activiteiten
     3. Blz. 786 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 787 Analyse taakveld
     5. Blz. 788 Ontwikkelingen
   10. Blz. 789 Programma 6B
    1. Blz. 790 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 791 Algemene doelstelling
     2. Blz. 792 Activiteiten
     3. Blz. 793 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 794 Analyse taakveld
     5. Blz. 795 Ontwikkelingen
    2. Blz. 796 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 797 Algemene doelstelling
     2. Blz. 798 Activiteiten
     3. Blz. 799 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 800 Analyse taakveld
     5. Blz. 801 Ontwikkelingen
    3. Blz. 802 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 803 Algemene doelstelling
     2. Blz. 804 Activiteiten
     3. Blz. 805 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 806 Analyse taakveld
     5. Blz. 807 Ontwikkelingen
   11. Blz. 808 Programma 6C
    1. Blz. 809 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
     1. Blz. 810 Algemene doelstelling
     2. Blz. 811 Activiteiten
     3. Blz. 812 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 813 Analyse taakveld
     5. Blz. 814 Ontwikkelingen
    2. Blz. 815 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 816 Algemene doelstelling
     2. Blz. 817 Activiteiten
     3. Blz. 818 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 819 Analyse taakveld
     5. Blz. 820 Ontwikkelingen
   12. Blz. 821 Programma 6D
    1. Blz. 822 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 823 Algemene doelstelling
     2. Blz. 824 Activiteiten
     3. Blz. 825 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 826 Analyse taakveld
     5. Blz. 827 Ontwikkelingen
    2. Blz. 828 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 829 Algemene doelstelling
     2. Blz. 830 Activiteiten
     3. Blz. 831 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 832 Analyse taakveld
     5. Blz. 833 Ontwikkelingen
   13. Blz. 834 Programma 7
    1. Blz. 835 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 836 Algemene doelstelling
     2. Blz. 837 Activiteiten
     3. Blz. 838 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 839 Analyse taakveld
     5. Blz. 840 Ontwikkelingen
    2. Blz. 841 Taakveld 7.2 Riolering
     1. Blz. 842 Algemene doelstelling
     2. Blz. 843 Activiteiten
     3. Blz. 844 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 845 Analyse taakveld
     5. Blz. 846 Ontwikkelingen
    3. Blz. 847 Taakveld 7.3 Afval
     1. Blz. 848 Algemene doelstelling
     2. Blz. 849 Activiteiten
     3. Blz. 850 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 851 Analyse taakveld
     5. Blz. 852 Ontwikkelingen
    4. Blz. 853 Taakveld 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 854 Algemene doelstelling
     2. Blz. 855 Activiteiten
     3. Blz. 856 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 857 Analyse taakveld
     5. Blz. 858 Ontwikkelingen
    5. Blz. 859 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 860 Algemene doelstelling
     2. Blz. 861 Activiteiten
     3. Blz. 862 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 863 Analyse taakveld
     5. Blz. 864 Ontwikkelingen
   14. Blz. 865 Programma 8
    1. Blz. 866 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 867 Algemene doelstelling
     2. Blz. 868 Activiteiten
     3. Blz. 869 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 870 Analyse taakveld
     5. Blz. 871 Ontwikkelingen
    2. Blz. 872 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 873 Algemene doelstelling
     2. Blz. 874 Activiteiten
     3. Blz. 875 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 876 Analyse taakveld
     5. Blz. 877 Ontwikkelingen
    3. Blz. 878 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 879 Algemene doelstelling
     2. Blz. 880 Activiteiten
     3. Blz. 881 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 882 Analyse taakveld
     5. Blz. 883 Ontwikkelingen
   15. Blz. 884 Financiële samenvatting per programma per taakveld
    1. Blz. 885 Financiële samenvatting per programma per taakveld
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap