Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Jaarverslag Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8  
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9  
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10  
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11  
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12  
Jaarstukken in hoofdlijnen Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2020 Blz. 15  
Financiële verantwoording jaarstukken 2020 Blz. 16  
Verschillenverklaring Najaarsnota 2020 - Jaarrekening 2020 Blz. 17  
Financiële kengetallen Blz. 18  
Rechtmatigheid Blz. 19  
Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) Blz. 20  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21  
Missie Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24  
Investeren in goede relatie met partners Blz. 25  
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26  
Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Blz. 27  
Het houden van een buurtmonitor in 2020 Blz. 28  
Toolkit burgerparticipatie Blz. 29  
Landelijke indicatoren Blz. 30  
Capelse indicatoren Blz. 31  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 32  
Verbonden partijen Blz. 33  
Ontwikkelingen Blz. 34  
Wat heeft het gekost? Blz. 35  
Grafiek baten en lasten Blz. 36  
Analyse verschil Blz. 37  
Overhead Blz. 38  
Incidentele baten en lasten Blz. 39  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 40  
Missie Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 43  
Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Blz. 44  
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Blz. 45  
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46  
Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Blz. 47  
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Blz. 48  
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Blz. 49  
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 50  
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51  
Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Blz. 52  
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Blz. 53  
Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Blz. 54  
Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Blz. 55  
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Blz. 56  
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 57  
Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Blz. 58  
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Blz. 59  
Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Blz. 60  
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 61  
Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Blz. 62  
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Blz. 63  
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Blz. 64  
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 65  
Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Blz. 66  
Landelijke indicatoren Blz. 67  
Capelse indicatoren Blz. 68  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 69  
Verbonden partijen Blz. 70  
Ontwikkelingen Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Grafiek baten en lasten Blz. 73  
Analyse verschil Blz. 74  
Incidentele baten en lasten Blz. 75  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 76  
Missie Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Blz. 79  
Verkeersveiligheid Schollevaar Blz. 80  
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 81  
Infrastructuur kruisingen Schaardijk Blz. 82  
Programma Mobiliteit Blz. 83  
Waterbus Blz. 84  
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Blz. 85  
Evalueren buurtbus Blz. 86  
Landelijke indicatoren Blz. 87  
Capelse indicatoren Blz. 88  
Kaderstellende nota's Blz. 89  
Verbonden partijen Blz. 90  
Ontwikkelingen Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Grafiek baten en lasten Blz. 93  
Analyse verschil Blz. 94  
Incidentele baten en lasten Blz. 95  
Programma 3 Economie Blz. 96  
Missie Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Blz. 99  
Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Blz. 100  
Menukaart opstellen voor startende ondernemers Blz. 101  
Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Blz. 102  
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties. Blz. 103  
Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Blz. 104  
Inzetten van een KVO op Capelle West Blz. 105  
Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Blz. 106  
Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Blz. 107  
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 108  
Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Blz. 109  
Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Blz. 110  
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Blz. 111  
Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Blz. 112  
Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Blz. 113  
Landelijke indicatoren Blz. 114  
Capelse indicatoren Blz. 115  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 116  
Verbonden partijen Blz. 117  
Ontwikkelingen Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Grafiek baten en lasten Blz. 120  
Analyse verschil Blz. 121  
Incidentele baten en lasten Blz. 122  
Programma 4 Onderwijs Blz. 123  
Missie Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 126  
Huisvesting scholen Blz. 127  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 128  
Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Blz. 129  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 130  
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Blz. 131  
Landelijke indicatoren Blz. 132  
Capelse indicatoren Blz. 133  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 134  
Verbonden partijen Blz. 135  
Onwikkelingen Blz. 136  
Wat heeft het gekost? Blz. 137  
Grafiek baten en lasten Blz. 138  
Analyse verschil Blz. 139  
Incidentele baten en lasten Blz. 140  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 141  
Missie Blz. 142  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 143  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 146  
Opstellen lokaal sportakkoord Blz. 147  
Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Blz. 148  
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 149  
Inzetten op cultuureducatie op scholen Blz. 150  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 151  
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Blz. 152  
Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 Blz. 153  
Landelijke indicatoren Blz. 154  
Capelse indicatoren Blz. 155  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 156  
Verbonden partijen Blz. 157  
Ontwikkelingen Blz. 158  
Wat heeft het gekost? Blz. 159  
Grafiek baten en lasten Blz. 160  
Analyse verschil Blz. 161  
Incidentele baten en lasten Blz. 162  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 165  
Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 166  
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Blz. 167  
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Blz. 168  
Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Blz. 169  
Aansluiten bij provinciale landschapstafel Blz. 170  
Aanvulling Zandrakpark Blz. 171  
Landelijke indicatoren Blz. 172  
Capelse indicatoren Blz. 173  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 174  
Verbonden partijen Blz. 175  
Onwikkelingen Blz. 176  
Wat heeft het gekost? Blz. 177  
Grafiek baten en lasten Blz. 178  
Analyse verschil Blz. 179  
Incidentele baten en lasten Blz. 180  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 181  
Missie Blz. 182  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 183  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 186  
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers Blz. 187  
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur Blz. 188  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op. Blz. 189  
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege Blz. 190  
Realiseren KinderLabs Blz. 191  
Landelijke indicatoren Blz. 192  
Capelse indicatoren Blz. 193  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 194  
Verbonden partijen Blz. 195  
Ontwikkelingen Blz. 196  
Wat heeft het gekost? Blz. 197  
Grafiek baten en lasten Blz. 198  
Analyse verschil Blz. 199  
Incidentele baten en lasten Blz. 200  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 201  
Wat willen we bereiken? Blz. 202  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 203  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) Blz. 204  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 205  
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen Blz. 206  
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 207  
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren Blz. 208  
TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren. Blz. 209  
Bredere inzet budgetbeheer Blz. 210  
Intensivering van nazorg Blz. 211  
Inzet van schuldsanering Blz. 212  
Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 213  
Verbetering toegang Blz. 214  
Versterking vroegsignalering Blz. 215  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 216  
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Blz. 217  
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl Blz. 218  
Landelijke indicatoren Blz. 219  
Capelse indicatoren Blz. 220  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 221  
Verbonden partijen Blz. 222  
Ontwikkelingen Blz. 223  
Wat heeft het gekost? Blz. 224  
Grafiek baten en lasten Blz. 225  
Analyse verschil Blz. 226  
Incidentele baten en lasten Blz. 227  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 228  
Landelijke indicatoren Blz. 229  
Capelse indicatoren Blz. 230  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 231  
Verbonden partijen Blz. 232  
Ontwikkelingen Blz. 233  
Wat heeft het gekost? Blz. 234  
Grafiek baten en lasten Blz. 235  
Analyse verschil Blz. 236  
Incidentele baten en lasten Blz. 237  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 238  
Wat willen we bereiken? Blz. 239  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 240  
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 241  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 242  
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken Blz. 243  
Landelijke indicatoren Blz. 244  
Capelse indicatoren Blz. 245  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 246  
Verbonden partijen Blz. 247  
Ontwikkelingen Blz. 248  
Wat heeft het gekost? Blz. 249  
Grafiek baten en lasten Blz. 250  
Analyse verschil Blz. 251  
Incidentele baten en lasten Blz. 252  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 253  
Missie Blz. 254  
Wat willen we bereiken? Blz. 255  
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 256  
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Blz. 257  
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen Blz. 258  
Landelijke indicatoren Blz. 259  
Toelichting afval Blz. 260  
Capelse indicatoren Blz. 261  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 262  
Verbonden partijen Blz. 263  
Ontwikkelingen Blz. 264  
Wat heeft het gekost? Blz. 265  
Grafiek baten en lasten Blz. 266  
Analyse verschil Blz. 267  
Incidentele baten en lasten Blz. 268  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 269  
Missie Blz. 270  
Wat willen we bereiken? Blz. 271  
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 272  
Geodata uitbouwen tot 3D model Blz. 273  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Blz. 274  
Opstellen Stadsvisie Blz. 275  
Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029 Blz. 276  
Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning Blz. 277  
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 278  
Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad Blz. 279  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 280  
Meer woonexperimenten invoeren Blz. 281  
TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle. Blz. 282  
Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen Blz. 283  
Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw Blz. 284  
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 285  
Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief Blz. 286  
Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu Blz. 287  
Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt) Blz. 288  
Landelijke indicatoren Blz. 289  
Capelse indicatoren Blz. 290  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 291  
Verbonden partijen Blz. 292  
Ontwikkelingen Blz. 293  
Wat heeft het gekost? Blz. 294  
Grafiek baten en lasten Blz. 295  
Analyse verschil Blz. 296  
Incidentele baten en lasten Blz. 297  
Financiële verantwoording Blz. 298  
Inleiding Blz. 299  
Overzicht van baten en lasten Blz. 300  
Rekeningresultaat Blz. 301  
Incidentele baten en lasten Blz. 302  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Post Onvoorzien Blz. 304  
EMU-saldo Blz. 305  
Kasstroomoverzicht Blz. 306  
Reserves en voorzieningen Blz. 307  
Vennootschapsbelasting Blz. 308  
Raadsbesluit Blz. 309  
Raadsbesluit Blz. 310  
Amendementen en moties Blz. 311  
Amendementen Blz. 312  
Moties Blz. 313  
Paragrafen Blz. 314  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 315  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 316  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 317  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 318  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 319  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 320  
Financiële ratio's Blz. 321  
Algemene risico's Blz. 322  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 323  
2. Fiscaliteiten Blz. 324  
3. Dividenden Blz. 325  
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 326  
5. Oplopende rentelasten Blz. 327  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 328  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 329  
Risico's sociaal domein Blz. 330  
8. Participatiewet Blz. 331  
9. Jeugdhulp Blz. 332  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 333  
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 334  
Overige risico's Blz. 335  
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 336  
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 337  
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 338  
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 339  
16. Grondexploitaties Blz. 340  
17. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 341  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 342  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 343  
Inleiding Blz. 344  
Openbare ruimte Blz. 345  
Openbare ruimte Blz. 346  
Wegen Blz. 347  
Riolering en grondwater Blz. 348  
Water Blz. 349  
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 350  
Openbare verlichting Blz. 351  
Kunstwerken Blz. 352  
Verkeersvoorzieningen Blz. 353  
Beeldende kunstwerken Blz. 354  
Reiniging Blz. 355  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 356  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 357  
Vastgoed in cijfers Blz. 358  
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 359  
Waarde vastgoed Blz. 360  
Lasten vastgoed Blz. 361  
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 362  
Ontwikkelingen Blz. 363  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 364  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 365  
Paragraaf Financiering Blz. 366  
Bestuurlijke duiding Blz. 367  
Beleid van financiering Blz. 368  
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 369  
Verloop liquiditeit in het jaar Blz. 370  
Leningenportefeuille Blz. 371  
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 372  
Risicobeheer Blz. 373  
Berekening renterisiconorm Blz. 374  
Kasgeldlimiet Blz. 375  
Schatkistbankieren Blz. 376  
Schema rentetoerekening Blz. 377  
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 378  
Ontwikkelingen Blz. 379  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 380  
Inleiding Blz. 381  
Organigram 2020 Blz. 382  
Organisatiestructuur Blz. 383  
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 384  
Digitale volwassenheid Blz. 385  
Responsieve organisatie Blz. 386  
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 387  
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2020 Blz. 388  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 389  
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 390  
Algemene beleidskaders Blz. 391  
Financiën Blz. 392  
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 393  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 394  
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 395  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 396  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 397  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 398  
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 399  
Recreatieschap Hitland Blz. 400  
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 401  
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 402  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 403  
Stedin N.V. Blz. 404  
Evides N.V. Blz. 405  
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 406  
Dataland B.V. Blz. 407  
Irado N.V. Blz. 408  
Isala Theater B.V. Blz. 409  
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 410  
Sportief Capelle B.V. Blz. 411  
Stichtingen en verenigingen Blz. 412  
Stichting Capelle Werkt Blz. 413  
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 414  
Stichting Welzijn Capelle Blz. 415  
Overige gerelateerde partijen Blz. 416  
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 417  
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 418  
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 419  
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 420  
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 421  
Stichting Havensteder Blz. 422  
Stichting Vestia Blz. 423  
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 424  
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 425  
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 426  
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 427  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 428  
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 429  
Beleid Blz. 430  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 431  
Vennootschapsbelasting Blz. 432  
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 433  
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 434  
Winstneming Blz. 435  
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 436  
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 437  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 438  
Inleiding Blz. 439  
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 440  
Berekening overhead Blz. 441  
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 442  
Belastingdruk over de jaren Blz. 443  
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 444  
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 445  
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 446  
Tarieven OZB Blz. 447  
Hondenbelasting (Taakveld 0.64) Blz. 448  
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 449  
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 450  
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 451  
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 452  
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 453  
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 454  
Leges Blz. 455  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 456  
Inleiding Blz. 457  
Domein Financiën Blz. 458  
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 459  
Domein Omgevingsrecht Blz. 460  
Domein Monumentenzorg Blz. 461  
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 462  
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 463  
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 464  
Inleiding Blz. 465  
Algemeen Blz. 466  
Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021 Blz. 467  
Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder) Blz. 468  
Totaal van de financiële effecten Blz. 469  
Totaal van de risico’s Blz. 470  
Inzet van de ambtelijke organisatie Blz. 471  
Verwachtingen voor 2021 en verder Blz. 472  
Jaarrekening Blz. 473  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 474  
Inleiding Blz. 475  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 476  
Balans Blz. 477  
Vaste activa Blz. 478  
Vlottende activa Blz. 479  
Vaste passiva Blz. 480  
Vlottende passiva Blz. 481  
Borg- en garantstellingen Blz. 482  
Balans per 31 december 2020 Blz. 483  
Balans Blz. 484  
Actiefzijde balans Blz. 485  
Passiefzijde balans Blz. 486  
Vaste activa Blz. 487  
Materiële vaste activa Blz. 488  
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 489  
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 490  
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 491  
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 492  
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 493  
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 494  
Financiële vaste activa Blz. 495  
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 496  
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 497  
2. Overige langlopende leningen Blz. 498  
Vlottende activa Blz. 499  
Voorraden Blz. 500  
Gereed Product Blz. 501  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 502  
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 503  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 504  
Liquide middelen Blz. 505  
Overlopende activa Blz. 506  
Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 507  
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 508  
Vaste passiva Blz. 509  
Eigen vermogen Blz. 510  
Verloopoverzicht reserves Blz. 511  
Voorzieningen Blz. 512  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 513  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 514  
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 515  
Vlottende passiva Blz. 516  
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 517  
Overlopende passiva Blz. 518  
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 519  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 520  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 521  
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 522  
Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2020 Blz. 523  
Overzicht van baten en lasten Blz. 524  
Overzicht baten, lasten en saldi 2020 Blz. 525  
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting Blz. 526  
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 527  
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 528  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 529  
Programma 3 - Economie Blz. 530  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 531  
Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 532  
Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 533  
Programma 6A - Sociale infrastructuur Blz. 534  
Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 535  
Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 536  
Programma 6D - Jeugdhulp Blz. 537  
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 538  
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 539  
Incidentele baten en lasten Blz. 540  
Structurele mutaties reserves Blz. 541  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 542  
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 543  
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 544  
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 545  
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 546  
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 547  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 548  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 549  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 550  
Bijlagen Blz. 551  
Reserves en voorzieningen Blz. 552  
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 553  
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 554  
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 555  
Algemene reserve (A2) Blz. 556  
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 557  
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 558  
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 559  
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 560  
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 561  
Reserve Water (B6) Blz. 562  
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 563  
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 564  
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 565  
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 566  
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 567  
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 568  
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 569  
Voorziening Gereed product (V8) Blz. 570  
Kredietenoverzicht Blz. 571  
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 572  
Inkomende subsidies Blz. 573  
Overzicht inkomende subsidies Blz. 574  
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 575  
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 576  
Doelstellingen per taakveld Blz. 577  
Doelstellingen per taakveld Blz. 578  
Taakveldenrekening Blz. 579  
Algemene toelichting Blz. 580  
Algemene toelichting Blz. 581  
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 582  
Programma 0 Blz. 583  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 584  
Algemene doelstelling Blz. 585  
Activiteiten Blz. 586  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 587  
Analyse taakveld Blz. 588  
Ontwikkelingen Blz. 589  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 590  
Algemene doelstelling Blz. 591  
Activiteiten Blz. 592  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 593  
Analyse taakveld Blz. 594  
Ontwikkelingen Blz. 595  
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 596  
Algemene doelstelling Blz. 597  
Activiteiten Blz. 598  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 599  
Analyse taakveld Blz. 600  
Ontwikkelingen Blz. 601  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 602  
Algemene doelstelling Blz. 603  
Activiteiten Blz. 604  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 605  
Analyse taakveld Blz. 606  
Ontwikkelingen Blz. 607  
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 608  
Algemene doelstelling Blz. 609  
Activiteiten Blz. 610  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 611  
Analyse taakveld Blz. 612  
Ontwikkelingen Blz. 613  
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 614  
Algemene doelstelling Blz. 615  
Activiteiten Blz. 616  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 617  
Analyse taakveld Blz. 618  
Ontwikkelingen Blz. 619  
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 620  
Algemene doelstelling Blz. 621  
Activiteiten Blz. 622  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 623  
Analyse taakveld Blz. 624  
Ontwikkelingen Blz. 625  
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 626  
Algemene doelstelling Blz. 627  
Activiteiten Blz. 628  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 629  
Analyse taakveld Blz. 630  
Ontwikkelingen Blz. 631  
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 632  
Algemene doelstelling Blz. 633  
Activiteiten Blz. 634  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 635  
Analyse taakveld Blz. 636  
Ontwikkelingen Blz. 637  
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 638  
Algemene doelstelling Blz. 639  
Activiteiten Blz. 640  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 641  
Analyse taakveld Blz. 642  
Ontwikkelingen Blz. 643  
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 644  
Algemene doelstelling Blz. 645  
Activiteiten Blz. 646  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 647  
Analyse taakveld Blz. 648  
Ontwikkelingen Blz. 649  
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 650  
Algemene doelstelling Blz. 651  
Activiteiten Blz. 652  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 653  
Analyse taakveld Blz. 654  
Ontwikkelingen Blz. 655  
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 656  
Algemene doelstelling Blz. 657  
Activiteiten Blz. 658  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 659  
Analyse taakveld Blz. 660  
Ontwikkelingen Blz. 661  
Programma 1 Blz. 662  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 663  
Algemene doelstelling Blz. 664  
Activiteiten Blz. 665  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 666  
Analyse taakveld Blz. 667  
Ontwikkelingen Blz. 668  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 669  
Algemene doelstelling Blz. 670  
Activiteiten Blz. 671  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 672  
Analyse taakveld Blz. 673  
Ontwikkelingen Blz. 674  
Programma 2 Blz. 675  
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 676  
Algemene doelstelling Blz. 677  
Activiteiten Blz. 678  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 679  
Analyse taakveld Blz. 680  
Ontwikkelingen Blz. 681  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 682  
Algemene doelstelling Blz. 683  
Activiteiten Blz. 684  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 685  
Analyse taakveld Blz. 686  
Ontwikkelingen Blz. 687  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 688  
Algemene doelstelling Blz. 689  
Activiteiten Blz. 690  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 691  
Analyse taakveld Blz. 692  
Ontwikkelingen Blz. 693  
Programma 3 Blz. 694  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 695  
Algemene doelstelling Blz. 696  
Activiteiten Blz. 697  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 698  
Analyse taakveld Blz. 699  
Ontwikkelingen Blz. 700  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 701  
Algemene doelstelling Blz. 702  
Activiteiten Blz. 703  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 704  
Analyse taakveld Blz. 705  
Ontwikkelingen Blz. 706  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 707  
Algemene doelstelling Blz. 708  
Activiteiten Blz. 709  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 710  
Analyse taakveld Blz. 711  
Ontwikkelingen Blz. 712  
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 713  
Algemene doelstelling Blz. 714  
Activiteiten Blz. 715  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 716  
Analyse taakveld Blz. 717  
Ontwikkelingen Blz. 718  
Programma 4 Blz. 719  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 720  
Algemene doelstelling Blz. 721  
Activiteiten Blz. 722  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 723  
Analyse taakveld Blz. 724  
Ontwikkelingen Blz. 725  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 726  
Algemene doelstelling Blz. 727  
Activiteiten Blz. 728  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 729  
Analyse taakveld Blz. 730  
Ontwikkelingen Blz. 731  
Programma 5A Blz. 732  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 733  
Algemene doelstelling Blz. 734  
Activiteiten Blz. 735  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 736  
Analyse taakveld Blz. 737  
Ontwikkelingen Blz. 738  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 739  
Algemene doelstelling Blz. 740  
Activiteiten Blz. 741  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 742  
Analyse taakveld Blz. 743  
Ontwikkelingen Blz. 744  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 745  
Algemene doelstelling Blz. 746  
Activiteiten Blz. 747  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 748  
Analyse taakveld Blz. 749  
Ontwikkelingen Blz. 750  
Taakveld 5.4 Musea Blz. 751  
Algemene doelstelling Blz. 752  
Activiteiten Blz. 753  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 754  
Analyse taakveld Blz. 755  
Ontwikkelingen Blz. 756  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 757  
Algemene doelstelling Blz. 758  
Activiteiten Blz. 759  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 760  
Analyse taakveld Blz. 761  
Ontwikkelingen Blz. 762  
Taakveld 5.6 Media Blz. 763  
Algemene doelstelling Blz. 764  
Activiteiten Blz. 765  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766  
Analyse taakveld Blz. 767  
Ontwikkelingen Blz. 768  
Programma 5B Blz. 769  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 770  
Algemene doelstelling Blz. 771  
Activiteiten Blz. 772  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 773  
Analyse taakveld Blz. 774  
Ontwikkelingen Blz. 775  
Programma 6A Blz. 776  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 777  
Algemene doelstelling Blz. 778  
Activiteiten Blz. 779  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 780  
Analyse taakveld Blz. 781  
Ontwikkelingen Blz. 782  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 783  
Algemene doelstelling Blz. 784  
Activiteiten Blz. 785  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 786  
Analyse taakveld Blz. 787  
Ontwikkelingen Blz. 788  
Programma 6B Blz. 789  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 790  
Algemene doelstelling Blz. 791  
Activiteiten Blz. 792  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 793  
Analyse taakveld Blz. 794  
Ontwikkelingen Blz. 795  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 796  
Algemene doelstelling Blz. 797  
Activiteiten Blz. 798  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 799  
Analyse taakveld Blz. 800  
Ontwikkelingen Blz. 801  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 802  
Algemene doelstelling Blz. 803  
Activiteiten Blz. 804  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 805  
Analyse taakveld Blz. 806  
Ontwikkelingen Blz. 807  
Programma 6C Blz. 808  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 809  
Algemene doelstelling Blz. 810  
Activiteiten Blz. 811  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 812  
Analyse taakveld Blz. 813  
Ontwikkelingen Blz. 814  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 815  
Algemene doelstelling Blz. 816  
Activiteiten Blz. 817  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 818  
Analyse taakveld Blz. 819  
Ontwikkelingen Blz. 820  
Programma 6D Blz. 821  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 822  
Algemene doelstelling Blz. 823  
Activiteiten Blz. 824  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 825  
Analyse taakveld Blz. 826  
Ontwikkelingen Blz. 827  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 828  
Algemene doelstelling Blz. 829  
Activiteiten Blz. 830  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 831  
Analyse taakveld Blz. 832  
Ontwikkelingen Blz. 833  
Programma 7 Blz. 834  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 835  
Algemene doelstelling Blz. 836  
Activiteiten Blz. 837  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 838  
Analyse taakveld Blz. 839  
Ontwikkelingen Blz. 840  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 841  
Algemene doelstelling Blz. 842  
Activiteiten Blz. 843  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 844  
Analyse taakveld Blz. 845  
Ontwikkelingen Blz. 846  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 847  
Algemene doelstelling Blz. 848  
Activiteiten Blz. 849  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 850  
Analyse taakveld Blz. 851  
Ontwikkelingen Blz. 852  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 853  
Algemene doelstelling Blz. 854  
Activiteiten Blz. 855  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 856  
Analyse taakveld Blz. 857  
Ontwikkelingen Blz. 858  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 859  
Algemene doelstelling Blz. 860  
Activiteiten Blz. 861  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862  
Analyse taakveld Blz. 863  
Ontwikkelingen Blz. 864  
Programma 8 Blz. 865  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 866  
Algemene doelstelling Blz. 867  
Activiteiten Blz. 868  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 869  
Analyse taakveld Blz. 870  
Ontwikkelingen Blz. 871  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 872  
Algemene doelstelling Blz. 873  
Activiteiten Blz. 874  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 875  
Analyse taakveld Blz. 876  
Ontwikkelingen Blz. 877  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 878  
Algemene doelstelling Blz. 879  
Activiteiten Blz. 880  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 881  
Analyse taakveld Blz. 882  
Ontwikkelingen Blz. 883  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 884  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 885