Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Jaarverslag Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8  
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9  
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10  
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11  
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12  
Jaarstukken in hoofdlijnen Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2020 Blz. 15  
Financiële verantwoording jaarstukken 2020 Blz. 16  
Verschillenverklaring Najaarsnota 2020 - Jaarrekening 2020 Blz. 17  
Financiële kengetallen Blz. 18  
Rechtmatigheid Blz. 19  
Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) Blz. 20  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21  
Missie Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24  
Investeren in goede relatie met partners Blz. 25  
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26  
Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Blz. 27  
Het houden van een buurtmonitor in 2020 Blz. 28  
Toolkit burgerparticipatie Blz. 29  
Landelijke indicatoren Blz. 30  
Capelse indicatoren Blz. 31  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 32  
Verbonden partijen Blz. 33  
Ontwikkelingen Blz. 34  
Wat heeft het gekost? Blz. 35  
Grafiek baten en lasten Blz. 36  
Analyse verschil Blz. 37  
Overhead Blz. 38  
Incidentele baten en lasten Blz. 39  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 40  
Missie Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 43  
Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Blz. 44  
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Blz. 45  
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46  
Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Blz. 47  
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Blz. 48  
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Blz. 49  
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 50  
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51  
Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Blz. 52  
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Blz. 53  
Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Blz. 54  
Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Blz. 55  
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Blz. 56  
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 57  
Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Blz. 58  
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Blz. 59  
Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Blz. 60  
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 61  
Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Blz. 62  
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Blz. 63  
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Blz. 64  
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 65  
Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Blz. 66  
Landelijke indicatoren Blz. 67  
Capelse indicatoren Blz. 68  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 69  
Verbonden partijen Blz. 70  
Ontwikkelingen Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Grafiek baten en lasten Blz. 73  
Analyse verschil Blz. 74  
Incidentele baten en lasten Blz. 75  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 76  
Missie Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Blz. 79  
Verkeersveiligheid Schollevaar Blz. 80  
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 81  
Infrastructuur kruisingen Schaardijk Blz. 82  
Programma Mobiliteit Blz. 83  
Waterbus Blz. 84  
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Blz. 85  
Evalueren buurtbus Blz. 86  
Landelijke indicatoren Blz. 87  
Capelse indicatoren Blz. 88  
Kaderstellende nota's Blz. 89  
Verbonden partijen Blz. 90  
Ontwikkelingen Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Grafiek baten en lasten Blz. 93  
Analyse verschil Blz. 94  
Incidentele baten en lasten Blz. 95  
Programma 3 Economie Blz. 96  
Missie Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Blz. 99  
Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Blz. 100  
Menukaart opstellen voor startende ondernemers Blz. 101  
Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Blz. 102  
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties. Blz. 103  
Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Blz. 104  
Inzetten van een KVO op Capelle West Blz. 105  
Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Blz. 106  
Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Blz. 107  
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 108  
Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Blz. 109  
Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Blz. 110  
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Blz. 111  
Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Blz. 112  
Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Blz. 113  
Landelijke indicatoren Blz. 114  
Capelse indicatoren Blz. 115  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 116  
Verbonden partijen Blz. 117  
Ontwikkelingen Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Grafiek baten en lasten Blz. 120  
Analyse verschil Blz. 121  
Incidentele baten en lasten Blz. 122  
Programma 4 Onderwijs Blz. 123  
Missie Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 126  
Huisvesting scholen Blz. 127  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 128  
Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Blz. 129  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 130  
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Blz. 131  
Landelijke indicatoren Blz. 132  
Capelse indicatoren Blz. 133  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 134  
Verbonden partijen Blz. 135  
Onwikkelingen Blz. 136  
Wat heeft het gekost? Blz. 137  
Grafiek baten en lasten Blz. 138  
Analyse verschil Blz. 139  
Incidentele baten en lasten Blz. 140  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 141  
Missie Blz. 142  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 143  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 146  
Opstellen lokaal sportakkoord Blz. 147  
Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Blz. 148  
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 149  
Inzetten op cultuureducatie op scholen Blz. 150  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 151  
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Blz. 152  
Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 Blz. 153  
Landelijke indicatoren Blz. 154  
Capelse indicatoren Blz. 155  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 156  
Verbonden partijen Blz. 157  
Ontwikkelingen Blz. 158  
Wat heeft het gekost? Blz. 159  
Grafiek baten en lasten Blz. 160  
Analyse verschil Blz. 161  
Incidentele baten en lasten Blz. 162  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 165  
Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 166  
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Blz. 167  
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Blz. 168  
Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Blz. 169  
Aansluiten bij provinciale landschapstafel Blz. 170  
Aanvulling Zandrakpark Blz. 171  
Landelijke indicatoren Blz. 172  
Capelse indicatoren Blz. 173  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 174  
Verbonden partijen Blz. 175  
Onwikkelingen Blz. 176  
Wat heeft het gekost? Blz. 177  
Grafiek baten en lasten Blz. 178  
Analyse verschil Blz. 179  
Incidentele baten en lasten Blz. 180  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 181  
Missie Blz. 182  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 183  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 186  
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers Blz. 187  
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur Blz. 188  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op. Blz. 189  
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege Blz. 190  
Realiseren KinderLabs Blz. 191  
Landelijke indicatoren Blz. 192  
Capelse indicatoren Blz. 193  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 194  
Verbonden partijen Blz. 195  
Ontwikkelingen Blz. 196  
Wat heeft het gekost? Blz. 197  
Grafiek baten en lasten Blz. 198  
Analyse verschil Blz. 199  
Incidentele baten en lasten Blz. 200  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 201  
Wat willen we bereiken? Blz. 202  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 203  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) Blz. 204  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 205  
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen Blz. 206  
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 207  
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren Blz. 208  
TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren. Blz. 209  
Bredere inzet budgetbeheer Blz. 210  
Intensivering van nazorg Blz. 211  
Inzet van schuldsanering Blz. 212  
Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 213  
Verbetering toegang Blz. 214  
Versterking vroegsignalering Blz. 215  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 216  
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Blz. 217  
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl Blz. 218  
Landelijke indicatoren Blz. 219  
Capelse indicatoren Blz. 220  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 221  
Verbonden partijen Blz. 222  
Ontwikkelingen Blz. 223  
Wat heeft het gekost? Blz. 224  
Grafiek baten en lasten Blz. 225  
Analyse verschil Blz. 226  
Incidentele baten en lasten Blz. 227  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 228  
Landelijke indicatoren Blz. 229  
Capelse indicatoren Blz. 230  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 231  
Verbonden partijen Blz. 232  
Ontwikkelingen Blz. 233  
Wat heeft het gekost? Blz. 234  
Grafiek baten en lasten Blz. 235  
Analyse verschil Blz. 236  
Incidentele baten en lasten Blz. 237  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 238  
Wat willen we bereiken? Blz. 239  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 240  
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 241  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 242  
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken Blz. 243  
Landelijke indicatoren Blz. 244  
Capelse indicatoren Blz. 245  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 246  
Verbonden partijen Blz. 247  
Ontwikkelingen Blz. 248  
Wat heeft het gekost? Blz. 249  
Grafiek baten en lasten Blz. 250  
Analyse verschil Blz. 251  
Incidentele baten en lasten Blz. 252  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 253  
Missie Blz. 254  
Wat willen we bereiken? Blz. 255  
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 256  
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Blz. 257  
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen Blz. 258  
Landelijke indicatoren Blz. 259  
Toelichting afval Blz. 260  
Capelse indicatoren Blz. 261  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 262  
Verbonden partijen Blz. 263  
Ontwikkelingen Blz. 264  
Wat heeft het gekost? Blz. 265  
Grafiek baten en lasten Blz. 266  
Analyse verschil Blz. 267  
Incidentele baten en lasten Blz. 268  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 269  
Missie Blz. 270  
Wat willen we bereiken? Blz. 271  
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 272  
Geodata uitbouwen tot 3D model Blz. 273  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Blz. 274  
Opstellen Stadsvisie Blz. 275  
Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029 Blz. 276  
Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning Blz. 277  
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 278  
Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad Blz. 279  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 280  
Meer woonexperimenten invoeren Blz. 281  
TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle. Blz. 282  
Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen Blz. 283  
Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw Blz. 284  
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 285  
Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief Blz. 286  
Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu Blz. 287  
Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt) Blz. 288  
Landelijke indicatoren Blz. 289  
Capelse indicatoren Blz. 290  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 291  
Verbonden partijen Blz. 292  
Ontwikkelingen Blz. 293  
Wat heeft het gekost? Blz. 294  
Grafiek baten en lasten Blz. 295  
Analyse verschil Blz. 296  
Incidentele baten en lasten Blz. 297  
Financiële verantwoording Blz. 298  
Inleiding Blz. 299  
Overzicht van baten en lasten Blz. 300  
Rekeningresultaat Blz. 301  
Incidentele baten en lasten Blz. 302  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Post Onvoorzien Blz. 304  
EMU-saldo Blz. 305  
Kasstroomoverzicht Blz. 306  
Reserves en voorzieningen Blz. 307  
Vennootschapsbelasting Blz. 308  
Raadsbesluit Blz. 309  
Concept Raadsbesluit Blz. 310  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 311  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 312  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 313  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 314  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 315  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 316  
Financiële ratio's Blz. 317  
Algemene risico's Blz. 318  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 319  
2. Fiscaliteiten Blz. 320  
3. Dividenden Blz. 321  
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 322  
5. Oplopende rentelasten Blz. 323  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 324  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 325  
Risico's sociaal domein Blz. 326  
8. Participatiewet Blz. 327  
9. Jeugdhulp Blz. 328  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 329  
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 330  
Overige risico's Blz. 331  
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 332  
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 333  
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 334  
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 335  
16. Grondexploitaties Blz. 336  
17. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 337  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 338  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Openbare ruimte Blz. 341  
Openbare ruimte Blz. 342  
Wegen Blz. 343  
Riolering en grondwater Blz. 344  
Water Blz. 345  
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 346  
Openbare verlichting Blz. 347  
Kunstwerken Blz. 348  
Verkeersvoorzieningen Blz. 349  
Beeldende kunstwerken Blz. 350  
Reiniging Blz. 351  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 352  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 353  
Vastgoed in cijfers Blz. 354  
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 355  
Waarde vastgoed Blz. 356  
Lasten vastgoed Blz. 357  
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 358  
Ontwikkelingen Blz. 359  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 360  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 361  
Paragraaf Financiering Blz. 362  
Bestuurlijke duiding Blz. 363  
Beleid van financiering Blz. 364  
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 365  
Verloop liquiditeit in het jaar Blz. 366  
Leningenportefeuille Blz. 367  
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 368  
Risicobeheer Blz. 369  
Berekening renterisiconorm Blz. 370  
Kasgeldlimiet Blz. 371  
Schatkistbankieren Blz. 372  
Schema rentetoerekening Blz. 373  
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 374  
Ontwikkelingen Blz. 375  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 376  
Inleiding Blz. 377  
Organigram 2020 Blz. 378  
Organisatiestructuur Blz. 379  
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 380  
Digitale volwassenheid Blz. 381  
Responsieve organisatie Blz. 382  
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 383  
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2020 Blz. 384  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 385  
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 386  
Algemene beleidskaders Blz. 387  
Financiën Blz. 388  
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 389  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 390  
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 391  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 392  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 393  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 394  
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 395  
Recreatieschap Hitland Blz. 396  
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 397  
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 398  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 399  
Stedin N.V. Blz. 400  
Evides N.V. Blz. 401  
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 402  
Dataland B.V. Blz. 403  
Irado N.V. Blz. 404  
Isala Theater B.V. Blz. 405  
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 406  
Sportief Capelle B.V. Blz. 407  
Stichtingen en verenigingen Blz. 408  
Stichting Capelle Werkt Blz. 409  
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 410  
Stichting Welzijn Capelle Blz. 411  
Overige gerelateerde partijen Blz. 412  
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 413  
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 414  
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 415  
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 416  
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 417  
Stichting Havensteder Blz. 418  
Stichting Vestia Blz. 419  
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 420  
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 421  
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 422  
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 423  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 424  
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 425  
Beleid Blz. 426  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 427  
Vennootschapsbelasting Blz. 428  
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 429  
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 430  
Winstneming Blz. 431  
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 432  
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 433  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 434  
Inleiding Blz. 435  
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 436  
Berekening overhead Blz. 437  
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 438  
Belastingdruk over de jaren Blz. 439  
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 440  
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 441  
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 442  
Tarieven OZB Blz. 443  
Hondenbelasting (Taakveld 0.64) Blz. 444  
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 445  
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 446  
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 447  
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 448  
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 449  
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 450  
Leges Blz. 451  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 452  
Inleiding Blz. 453  
Domein Financiën Blz. 454  
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 455  
Domein Omgevingsrecht Blz. 456  
Domein Monumentenzorg Blz. 457  
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 458  
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 459  
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 460  
Inleiding Blz. 461  
Algemeen Blz. 462  
Maatschappelijke impact in 2020 en op korte termijn in 2021 Blz. 463  
Visie op maatschappelijke impact en herstel op langere termijn (2021 en verder) Blz. 464  
Totaal van de financiële effecten Blz. 465  
Totaal van de risico’s Blz. 466  
Inzet van de ambtelijke organisatie Blz. 467  
Verwachtingen voor 2021 en verder Blz. 468  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 469  
Inleiding Blz. 470  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 471  
Balans Blz. 472  
Vaste activa Blz. 473  
Vlottende activa Blz. 474  
Vaste passiva Blz. 475  
Vlottende passiva Blz. 476  
Borg- en garantstellingen Blz. 477  
Balans per 31 december 2020 Blz. 478  
Balans Blz. 479  
Actiefzijde balans Blz. 480  
Passiefzijde balans Blz. 481  
Vaste activa Blz. 482  
Materiële vaste activa Blz. 483  
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 484  
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 485  
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 486  
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 487  
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 488  
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 489  
Financiële vaste activa Blz. 490  
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 491  
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 492  
2. Overige langlopende leningen Blz. 493  
Vlottende activa Blz. 494  
Voorraden Blz. 495  
Gereed Product Blz. 496  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 497  
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 498  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 499  
Liquide middelen Blz. 500  
Overlopende activa Blz. 501  
Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 502  
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 503  
Vaste passiva Blz. 504  
Eigen vermogen Blz. 505  
Verloopoverzicht reserves Blz. 506  
Voorzieningen Blz. 507  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 508  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 509  
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 510  
Vlottende passiva Blz. 511  
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 512  
Overlopende passiva Blz. 513  
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 514  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 515  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 516  
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 517  
Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2020 Blz. 518  
Overzicht van baten en lasten Blz. 519  
Overzicht baten, lasten en saldi 2020 Blz. 520  
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting Blz. 521  
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 522  
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 523  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 524  
Programma 3 - Economie Blz. 525  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 526  
Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 527  
Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 528  
Programma 6A - Sociale infrastructuur Blz. 529  
Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 530  
Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 531  
Programma 6D - Jeugdhulp Blz. 532  
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 533  
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 534  
Incidentele baten en lasten Blz. 535  
Structurele mutaties reserves Blz. 536  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 537  
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 538  
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 539  
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 540  
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 541  
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 542  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 543  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 544  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 545  
Reserves en voorzieningen Blz. 546  
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 547  
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 548  
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 549  
Algemene reserve (A2) Blz. 550  
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 551  
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 552  
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 553  
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 554  
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 555  
Reserve Water (B6) Blz. 556  
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 557  
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 558  
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 559  
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 560  
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 561  
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 562  
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 563  
Voorziening Gereed product (V8) Blz. 564  
Kredietenoverzicht Blz. 565  
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 566  
Inkomende subsidies Blz. 567  
Overzicht inkomende subsidies Blz. 568  
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 569  
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 570  
Doelstellingen per taakveld Blz. 571  
Doelstellingen per taakveld Blz. 572  
Algemene toelichting Blz. 573  
Algemene toelichting Blz. 574  
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 575  
Programma 0 Blz. 576  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 577  
Algemene doelstelling Blz. 578  
Activiteiten Blz. 579  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 580  
Analyse taakveld Blz. 581  
Ontwikkelingen Blz. 582  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 583  
Algemene doelstelling Blz. 584  
Activiteiten Blz. 585  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 586  
Analyse taakveld Blz. 587  
Ontwikkelingen Blz. 588  
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 589  
Algemene doelstelling Blz. 590  
Activiteiten Blz. 591  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 592  
Analyse taakveld Blz. 593  
Ontwikkelingen Blz. 594  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 595  
Algemene doelstelling Blz. 596  
Activiteiten Blz. 597  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 598  
Analyse taakveld Blz. 599  
Ontwikkelingen Blz. 600  
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 601  
Algemene doelstelling Blz. 602  
Activiteiten Blz. 603  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 604  
Analyse taakveld Blz. 605  
Ontwikkelingen Blz. 606  
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 607  
Algemene doelstelling Blz. 608  
Activiteiten Blz. 609  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 610  
Analyse taakveld Blz. 611  
Ontwikkelingen Blz. 612  
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 613  
Algemene doelstelling Blz. 614  
Activiteiten Blz. 615  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 616  
Analyse taakveld Blz. 617  
Ontwikkelingen Blz. 618  
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 619  
Algemene doelstelling Blz. 620  
Activiteiten Blz. 621  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 622  
Analyse taakveld Blz. 623  
Ontwikkelingen Blz. 624  
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 625  
Algemene doelstelling Blz. 626  
Activiteiten Blz. 627  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 628  
Analyse taakveld Blz. 629  
Ontwikkelingen Blz. 630  
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 631  
Algemene doelstelling Blz. 632  
Activiteiten Blz. 633  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 634  
Analyse taakveld Blz. 635  
Ontwikkelingen Blz. 636  
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 637  
Algemene doelstelling Blz. 638  
Activiteiten Blz. 639  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 640  
Analyse taakveld Blz. 641  
Ontwikkelingen Blz. 642  
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 643  
Algemene doelstelling Blz. 644  
Activiteiten Blz. 645  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 646  
Analyse taakveld Blz. 647  
Ontwikkelingen Blz. 648  
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 649  
Algemene doelstelling Blz. 650  
Activiteiten Blz. 651  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 652  
Analyse taakveld Blz. 653  
Ontwikkelingen Blz. 654  
Programma 1 Blz. 655  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 656  
Algemene doelstelling Blz. 657  
Activiteiten Blz. 658  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 659  
Analyse taakveld Blz. 660  
Ontwikkelingen Blz. 661  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 662  
Algemene doelstelling Blz. 663  
Activiteiten Blz. 664  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 665  
Analyse taakveld Blz. 666  
Ontwikkelingen Blz. 667  
Programma 2 Blz. 668  
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 669  
Algemene doelstelling Blz. 670  
Activiteiten Blz. 671  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 672  
Analyse taakveld Blz. 673  
Ontwikkelingen Blz. 674  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 675  
Algemene doelstelling Blz. 676  
Activiteiten Blz. 677  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 678  
Analyse taakveld Blz. 679  
Ontwikkelingen Blz. 680  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 681  
Algemene doelstelling Blz. 682  
Activiteiten Blz. 683  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 684  
Analyse taakveld Blz. 685  
Ontwikkelingen Blz. 686  
Programma 3 Blz. 687  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 688  
Algemene doelstelling Blz. 689  
Activiteiten Blz. 690  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 691  
Analyse taakveld Blz. 692  
Ontwikkelingen Blz. 693  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 694  
Algemene doelstelling Blz. 695  
Activiteiten Blz. 696  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 697  
Analyse taakveld Blz. 698  
Ontwikkelingen Blz. 699  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 700  
Algemene doelstelling Blz. 701  
Activiteiten Blz. 702  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 703  
Analyse taakveld Blz. 704  
Ontwikkelingen Blz. 705  
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 706  
Algemene doelstelling Blz. 707  
Activiteiten Blz. 708  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 709  
Analyse taakveld Blz. 710  
Ontwikkelingen Blz. 711  
Programma 4 Blz. 712  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 713  
Algemene doelstelling Blz. 714  
Activiteiten Blz. 715  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 716  
Analyse taakveld Blz. 717  
Ontwikkelingen Blz. 718  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 719  
Algemene doelstelling Blz. 720  
Activiteiten Blz. 721  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 722  
Analyse taakveld Blz. 723  
Ontwikkelingen Blz. 724  
Programma 5A Blz. 725  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 726  
Algemene doelstelling Blz. 727  
Activiteiten Blz. 728  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 729  
Analyse taakveld Blz. 730  
Ontwikkelingen Blz. 731  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 732  
Algemene doelstelling Blz. 733  
Activiteiten Blz. 734  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 735  
Analyse taakveld Blz. 736  
Ontwikkelingen Blz. 737  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 738  
Algemene doelstelling Blz. 739  
Activiteiten Blz. 740  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 741  
Analyse taakveld Blz. 742  
Ontwikkelingen Blz. 743  
Taakveld 5.4 Musea Blz. 744  
Algemene doelstelling Blz. 745  
Activiteiten Blz. 746  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 747  
Analyse taakveld Blz. 748  
Ontwikkelingen Blz. 749  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 750  
Algemene doelstelling Blz. 751  
Activiteiten Blz. 752  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 753  
Analyse taakveld Blz. 754  
Ontwikkelingen Blz. 755  
Taakveld 5.6 Media Blz. 756  
Algemene doelstelling Blz. 757  
Activiteiten Blz. 758  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 759  
Analyse taakveld Blz. 760  
Ontwikkelingen Blz. 761  
Programma 5B Blz. 762  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 763  
Algemene doelstelling Blz. 764  
Activiteiten Blz. 765  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766  
Analyse taakveld Blz. 767  
Ontwikkelingen Blz. 768  
Programma 6A Blz. 769  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 770  
Algemene doelstelling Blz. 771  
Activiteiten Blz. 772  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 773  
Analyse taakveld Blz. 774  
Ontwikkelingen Blz. 775  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 776  
Algemene doelstelling Blz. 777  
Activiteiten Blz. 778  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 779  
Analyse taakveld Blz. 780  
Ontwikkelingen Blz. 781  
Programma 6B Blz. 782  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 783  
Algemene doelstelling Blz. 784  
Activiteiten Blz. 785  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 786  
Analyse taakveld Blz. 787  
Ontwikkelingen Blz. 788  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 789  
Algemene doelstelling Blz. 790  
Activiteiten Blz. 791  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 792  
Analyse taakveld Blz. 793  
Ontwikkelingen Blz. 794  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 795  
Algemene doelstelling Blz. 796  
Activiteiten Blz. 797  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 798  
Analyse taakveld Blz. 799  
Ontwikkelingen Blz. 800  
Programma 6C Blz. 801  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 802  
Algemene doelstelling Blz. 803  
Activiteiten Blz. 804  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 805  
Analyse taakveld Blz. 806  
Ontwikkelingen Blz. 807  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 808  
Algemene doelstelling Blz. 809  
Activiteiten Blz. 810  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 811  
Analyse taakveld Blz. 812  
Ontwikkelingen Blz. 813  
Programma 6D Blz. 814  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 815  
Algemene doelstelling Blz. 816  
Activiteiten Blz. 817  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 818  
Analyse taakveld Blz. 819  
Ontwikkelingen Blz. 820  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 821  
Algemene doelstelling Blz. 822  
Activiteiten Blz. 823  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 824  
Analyse taakveld Blz. 825  
Ontwikkelingen Blz. 826  
Programma 7 Blz. 827  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 828  
Algemene doelstelling Blz. 829  
Activiteiten Blz. 830  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 831  
Analyse taakveld Blz. 832  
Ontwikkelingen Blz. 833  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 834  
Algemene doelstelling Blz. 835  
Activiteiten Blz. 836  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 837  
Analyse taakveld Blz. 838  
Ontwikkelingen Blz. 839  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 840  
Algemene doelstelling Blz. 841  
Activiteiten Blz. 842  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 843  
Analyse taakveld Blz. 844  
Ontwikkelingen Blz. 845  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 846  
Algemene doelstelling Blz. 847  
Activiteiten Blz. 848  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 849  
Analyse taakveld Blz. 850  
Ontwikkelingen Blz. 851  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 852  
Algemene doelstelling Blz. 853  
Activiteiten Blz. 854  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 855  
Analyse taakveld Blz. 856  
Ontwikkelingen Blz. 857  
Programma 8 Blz. 858  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 859  
Algemene doelstelling Blz. 860  
Activiteiten Blz. 861  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862  
Analyse taakveld Blz. 863  
Ontwikkelingen Blz. 864  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 865  
Algemene doelstelling Blz. 866  
Activiteiten Blz. 867  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 868  
Analyse taakveld Blz. 869  
Ontwikkelingen Blz. 870  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 871  
Algemene doelstelling Blz. 872  
Activiteiten Blz. 873  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 874  
Analyse taakveld Blz. 875  
Ontwikkelingen Blz. 876  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 877  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 878  
Publicatiedatum: 11-06-2021

Inhoud