Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen.

Wat hebben we gedaan?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat hebben we gedaan?

TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers

Door overgang naar nieuwe beheerder website zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet bekend. De vernieuwde website is in januari 2020 gelanceerd. Door de coronacrisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht.
Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer

JS20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook

Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer

JS20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

JS20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

 • Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016).

Verbonden partijen


Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

 

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

 

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

 

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen.

Isala Theater
De jaarrekening 2020 van het Isala Theater is nog niet beschikbaar, de directie van het theater heeft al wel aangegeven het jaar 2020 financieel gezien positief af te sluiten, door onder andere gebruik te maken van de diverse steunregelingen van het rijk, een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds en aanpassingen in het personeelsbestand te maken.

Sportverenigingen
In 2020 hebben wij intensief contact gehad met Sportief Capelle over de financiële situatie bij de sportverenigingen. De impact van corona en coronamaatregelen op sportverenigingen is in 2020 groot geweest. Hierbij valt te denken aan terugloop van inkomsten in de volle breedte van de vereniging / sport- en beweegaanbieder, zoals door sluiting van de kantines, een terugloop van sponsorinkomsten en een terugloop van de inkomsten in de contributie. Sportief Capelle heeft de verenigingen zoveel als mogelijk ondersteund. Onder andere door programmering aan te bieden die gericht is op behoud van leden en de sportverenigingen te informeren over steunmaatregelen voor sport van het rijk.

Overige ontwikkelingen:
Terrasvergunning Isala
Vanaf 4 juni 2020 heeft het Isala Theater een terrasvergunning gekregen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N11.996 N270 N12.266 N12.275 N9
Baten V3.555 V68 V3.623 V3.730 V107
Saldo van baten en lasten N8.441 N202 N8.643 N8.545 V98
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N38 N0 N38 V2 V40
Reserve eenmalige uitgaven V121 N100 V21 V21 N0
Totaal mutaties reserves V84 N100 N16 V24 V40
Resultaat N8.357 N302 N8.659 N8.521 V138

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

JS20 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere verstrekte subsidies door corona V102 V102 V102
2. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie baten) N35 N35 N35
3. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona V46 V46 V46
4. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N42 N42 V42 N0
5. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken N34 N34 N34
6. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen (antikraak) voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert N30 N30 N30
7. Overige verschillen N16 N16 N2 N18
Subtotaal N9 N0 N9 V40 V31
Baten
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie lasten) V35 V35 V35
2. Hogere baten door indexering van de huur V33 V33 V33
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N0 N0
4. Overige verschillen V39 V39 V39
Subtotaal N0 V107 V107 N0 V107
Totaal N9 V107 V98 V40 V138

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2) V175 N0 V175 V175 N0 N0
Aanvullend krediet zwembad (correctie op vrijval kapitaallasten; VJN2018 5.4.1); correctie reserve eenmalige uitgaven N54 N54 N54 N0 N0
Transitiekosten en exploitatiekosten zwembad de Blinkert (VJN2018 4.4.1) N0 N307 N307 N307
Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020) N0 V25 N100 N100 N54
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5) N0 N52 N52 N52
Subsidieregeling Evenementen (NJN2020 5A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N100 N100 N100 N135 V100 N35 N6
Naheffing Btw Isala theater (NJN2020 5A.4) N0 N0 N180 N180 N180
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N38 N38 V2 N0
Totaal V83 N100 N17 V48 N542 N132 N674 N599
Gesaldeerd N459 N232 N691 N551

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat hebben we gedaan?

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Bron: interne registratie

JS20 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

JS20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

JS20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

JS20 - Aantal Stadslandbouwprojecten

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

JS20 - Aantal meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie

JS20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.

Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

Verbonden partijen

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij.

Onwikkelingen

Impact Corona:
Openbaar groen
Door de aard van de (groen)werkzaamheden, waarbij het normaal gesproken in veel gevallen onontkoombaar is om dicht in elkaars nabijheid werkzaamheden uit te voeren, hebben diverse werkzaamheden vertraging opgelopen. Bovendien kunnen veel werkzaamheden, vanwege het seizoensgebonden karakter, slechts in een beperkte periode uitgevoerd worden. Tot slot zien we, door de opgelegde maatregelen en het als gevolg daarvan intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners, een toename van servicegerichte werkzaamheden.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N6.232 N700 N6.932 N6.379 V553
Baten V893 V80 V973 V1.086 V113
Saldo van baten en lasten N5.339 N620 N5.959 N5.293 V666
Mutaties reserves:
Reserve Water N34 N0 N34 N136 N103
Reserve bedrijfsvoering N69 N0 N69 V152 V221
Reserve eenmalige uitgaven N0 V43 V43 N629 N672
Totaal mutaties reserves N103 V43 N60 N614 N554
Resultaat N5.442 N577 N6.019 N5.907 V112

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS20 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Analyse verschil

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten groenvoorziening doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is V487 V487 N487 N0
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N283 N283 V283 N0
3. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos vanwege corona V160 V160 N160 N0
4. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK V103 V103 N103 N0
5. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw V32 V32 V32
6. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet V26 V26 V26
7. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten V25 V25 V25
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie baten) N16 N16 N16
9. Overige verschillen V18 V18 N10 V8
Subtotaal V552 N0 V552 N477 V75
Baten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V62 V62 N62 N0
2. Hogere baten en lasten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie lasten) V39 V39 V39
3. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven N0 N0
4. Overige verschillen V12 V12 N15 N3
Subtotaal N0 V113 V113 N77 V36
Totaal V552 V113 V665 N554 V111
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Lagere lasten groenvoorziening Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven.
Lasten Nr. 2. Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Mutaties reserve Water N34 N0 N34 N137 N0 N0 N0
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven V23 V23 V2 N23 N23 N2
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven V19 V19 V16 N19 N19 N16
Planvorming perceel Schollebos (NJN2019 5.9); overheveling budgdte naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N160 N160 N160 N0
Kwaliteitsipuls entrees (NJN2019 5.13); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N362 N390 N390 N28
Versterken groene hoofdstructuren (NJN2019 5.14); overheveling budget naaar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N125 N125 N125 N0
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N69 N69 V152 N0
Visie Schollebos (VJN2020 5B.2), haalbaarrheidsonderonderzoek N0 N70 N70 N15
Totaal N103 V42 N61 N614 N0 N787 N787 N61
Gesaldeerd N103 N745 N848 N675