Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Terug naar navigatie - TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Terug naar navigatie - TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.

Terug naar navigatie - TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.

Terug naar navigatie - TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
 • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
 • Regionaal Crisiplan 2019-2022  (VRR, BBV 566950): 
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017);

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Diverse maatregelen veiligheidsbeleid beperkt uitgevoerd, uitgesteld of afgelast
De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat diverse maatregelen uit ons veiligheidsbeleid beperkt zijn uitgevoerd of zijn uitgesteld of afgelast. Dat geldt voor bijvoorbeeld voor onze opleidingen, trainingen en oefeningen die we jaarlijks organiseren voor onze crisisorganisatie. Maar ook voor bijeenkomsten van Politiekids, de inzet van onze Buurtpreventieteams, uitvoering van maatregelen uit de wijkveiligheidsplannen, onze voorlichtingslessen op scholen door bureau Halt, de trainingen om de weerbaarheid van Capellenaren te vergroten tegen ondermijning.

Vele overuren handhavers
Een crisis die de gemeentegrenzen overschrijdt en het uitvoeren van de bijbehorende noodverordening en tijdelijke wet COVID-19, heeft geleid tot veel overuren van onze handhavers. Niet alleen door het vele afval dat gedumpt werd, maar ook bijvoorbeeld de vele vragen van ondernemers, het sluiten van de horeca, de scholen, de winkels en soms hele gebieden alsmede de invoering van de avondklok, leidde tot extra werk.

Overige ontwikkelingen:
Komst regionaal adviseur voor regionale portefeuille Mensenhandel
Onze burgemeester is namens het Regionaal Veiligheidsoverleg van de eenheid Rotterdam portefeuillehouder van het thema Mensenhandel. Sinds september levert de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) hem ambtelijke ondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N7.809 N519 N8.328 N7.765 V563
Baten V665 N0 V665 V531 N134
Saldo van baten en lasten N7.144 N519 N7.663 N7.234 V429
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V34 N0 V34 N213 N247
Reserve eenmalige uitgaven N0 V86 V86 V86 N0
Totaal mutaties reserves V34 V86 V120 N127 N247
Resultaat N7.110 N433 N7.543 N7.361 V182

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V262 V262 N262 N0
2. Schadeverhaal (zie baten) V110 V110 V110
3. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona V92 V92 V92
4. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona V30 V30 V30
5. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona V30 V30 V30
6. Overige verschillen V39 V39 V39
Subtotaal V563 N0 V563 N262 V301
Baten
1. Schadeverhaal (zie lasten) N117 N117 N117
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N15 N15 V15 N0
3. Overige verschillen N2 N2 N2
Subtotaal N0 N134 N134 V15 N119
Totaal V563 N134 V429 N247 V182

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven N0 V35 V35 V35 N35 N35 N39
Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2) N0 N0 N0 N0 N64 N64 N70
Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven N0 V101 V101 V101 N101 N101 N98
Weerbaarheid bestuur (Jaarek.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven N0 V120 V120 V120 N0 N120 N120 N0
Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN2020 1.1), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N110 N110 N110 V110 V110 N0
Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN2020 1.2), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N60 N60 N60 V60 V60 N0
Inzet team Handhaving (NJN2020 1.4) a.g.v. Corona N0 N50 N50 N64
Bijdr.veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VJN 2020 1.1) N306 N306 N306
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V34 V34 N213
Totaal V34 V86 V120 N127 N0 N506 N506 N577
Gesaldeerd V34 N420 N386 N704