Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1);
  • Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de ambulancezorg;
  • Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
  • Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
 • Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
 • Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
 • Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
 • Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse 71% 80% n.n.b.
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan) 93% 95% 92%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam) 1 2 0
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties) 11 10 1
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure) 1 * 3
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N4.458 N417 N4.875 N4.848 V27
Baten V330 N0 V330 V323 N7
Saldo N4.128 N417 N4.545 N4.525 V20
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Reserve eenmalig Exploitatie Slotlaan 121 (VJN 2020 0.4) N35
2. Energie (VJN 2020 0.5) N4
3. Bijdrage veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VJN 2020 1.1) N306
4. Wijkbrandweerfunctionaris (VJN 2020 1.2) N64
5. Rente (NJN 2020 0.5) V10
6. Energie (NJN 2020 0.11) N5
7. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N12
Totaal N417 N0 N417
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten doordat nagenoeg het hele plan opleiden, trainen en oefenen is opgeschort door corona V51
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N6
3. Overige verschillen N18 N7
Totaal V27 N7 V20
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve eenmalig N75 N75
2. Reserve Bedrijfsvoering N0 V6
Totaal N75 N69 V6
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N4.545 N4.525 V20
Mutaties reserves N75 N69 V6
Resultaat N4.620 N4.594 V26

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR gestart
In 2020 is de VRR een project Ontwikkelagenda VRR gestart. Dit project beoogd ambities te formuleren voor de ontwikkeling van de VRR, gevolgd door het inschatten van de financiële consequenties. Vanwege de corona-maatregelen heeft dit project een periode on-hold gestaan, 3 maart 2021 is een bestuurlijke conferentie over het vervolg.  Concreter voorstellen worden via een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.  

Voorbereidingen maatregelen verduurzaming brandweerkazerne
Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor de brandweerkazerne (Slotlaan 121) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019). Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2021 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
  • Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
  • Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
  • Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
  • Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
  • Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
 • Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
 • Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
 • Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
 • Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
 • Het controleren op de naleving daarvan;
 • Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
 • Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
 • Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
 • Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
 • Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5). 

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet 7,2% - 7,1%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast 89 - 120
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld nb - nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's 1/36 - 4/38
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw 1 - 3
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast) 2 - 0
Aantal meldingen graffiti 38 250 181
Aantal verwijderde graffiti 38 240 170
% Tijdige verwijdering racistische graffiti 100% 96% 100%
% Tijdige verwijdering overige graffiti 88% 90% 85%
Aantal afgegeven vergunningen 384 265 161

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.351 N102 N3.453 N2.917 V536
Baten V335 N0 V335 V208 N127
Saldo N3.016 N102 N3.118 N2.709 V409
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Investering IBOR Verkeer en vervoer (NJN 2019 1.4.2) N11
2. Reserve eenmalig weerbaarheid bestuur (VJN 2020 0.4) N120
3. Reserve eenmalig aanvalsplan straatroven (VJN 2020 0.4) N101
4. Rente (NJN 2020 0.5) V15
5. Energie (NJN 2020 0.11) N1
6. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14) N4
7. Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN 2020 1.1) V110
8. Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN 2020 1.2) V60
9. Inzet team handhaving (NJN 2020 1.4) N50
Totaal N102 N0 N102
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Schadeverhaal / - vergoeding V110 N117
2. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona V92
3. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona V30
4. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona V30
5. Hogere lasten door extra inzet handhaving voor corona afzettingen N14
6. Lagere lasten door niet besteedt budget waarheidsgelden BZK als gevolg van corona V10
7. Nacalculatie bedrijfsvoering V269 N15
8. Overige verschillen V9 V5
Totaal V536 N127 V409
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering V34 N219
2. Reserve eenmalig V161 V161
Totaal V195 N58 N253
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N3.118 N2.709 V409
Mutaties reserves V195 N58 N253
Resultaat N2.923 N2.767 V156