Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Het aantal bezoekers Aquapelle is deels  gebaseerd op de data uit het ict systeem. Voor de verenigingsbezoeken is uitgegaan van de aangeleverde informatie van de vereniging.  Een opmerking hierbij is dat Aquapelle in 2020 niet volledig is open geweest (vanaf 1 september 2020 in gebruik genomen en in november en december twee weken gesloten vanwege de corona maatregelen.)

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal bezoekers Aquapelle N.v.t. N.v.t 23.696

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N4.821 N259 N5.080 N5.104 N24
Baten N0 N0 N0 V36 V36
Saldo N4.821 N259 N5.080 N5.068 V12
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Exploitatie Aquapella (NJN 2019 5.4.2) N229
2. Compensatie kostendekkende verhuur (NJN 2020 4.4) N25
3. Diversen N5
Totaal N259 N0 N259
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle N35 V35
2. Overige verschillen V11 V1
Totaal N24 V36 V12
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N8 V5
2. Reserve eenmalig V121 V121
Totaal V113 V126 V13
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N5.080 N5.068 V12
Mutaties reserves V113 V126 V13
Resultaat N4.967 N4.942 V25

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
 • Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
 • Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
 • Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
 • “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N3.273 V257 N3.016 N3.096 N80
Baten V2.989 V20 V3.009 V3.041 V32
Saldo N284 V277 N7 N55 N48
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Investeringen Sport (NJN 2019 5.4.1) V47
2. Exploitatie zwembad-sporthalcomplex (NJN 2019 5.4.2) V18 V59
3. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 5.4.5) V11
4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) N2
5. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) V265
6. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11) N19
7. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N49
8. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) N19 V28
9. Mutatie vastgoed van taakveld 5.2 naar taakveld 8.3 V11 N68
10. Overig N6 V1
Totaal V257 V20 V277
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert N30
2. Minder uitgaven door lagere aanslag ozb V25
3. Meer uitgaven frictiekosten door uitstel bouw als gevolg van vertraging nieuwbouw Aquapelle N24
4. Nadeel door niet doorbelaste kosten energie Aquapelle 2e hlfjr 20 in de periode v.a oplevering bouw tot aan overdracht aan huurder Sportief Capelle N22
5. Hogere onderhoudskosten gymzaal Educatusstraat 10 N12
6. Hogere baten door indexering van de huur V33
7. Overige kleine verschillen N17 N1
Totaal N80 V32 N48
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N17 V9
Totaal N17 V9 V26
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N7 N55 N48
Mutaties reserves N17 V9 V26
Resultaat N24 N46 N22

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Sportcomplex Aquapelle
In juni 2020 is de nieuwe sporthal/zwembadcombinatie Aquapelle opgeleverd en door Sportief Capelle in gebruik genomen.

Zwembad “De Blinkert”
De installaties van het oude zwembad “De Blinkert” zijn ontmanteld. In afwachting van gebiedsherontwikkeling is het pand ter voorkoming van inbraak dichtgezet met ijzeren beplating en voorzien van inbraakinstallatie.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
 • Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) 59 59 59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit 8 8 8
Totaal aantal beeldende kunstwerken 67 67 67
Aantal landmarks 9 9 9

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N2.457 N272 N2.728 N2.611 V117
Baten V379 V75 V454 V490 V36
Saldo N2.078 N197 N2.274 N2.121 V153
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2020 0.5) V1
2. Aanpassing budgetten energie (NJN 2020 0.11) N5
3. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N12
4. Isala naheffing en coronacompensatie (NJN 2020 5A 4/5) N355 V75
5. Minder evenemeten subsidieren (NJN 2020 5A 1) V100
6. Afrondingsverschil N1
Totaal N272 V75 N197
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Lagere verstrekte subsidies name door corona V102
2. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona V46
3. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken N34
4. Lagere lasten doordat Koningsdag 2020 niet regulier gevierd kon worden door corona en hogere baten door extra ontvangen subsidies van de provincie ZH en de van Capelle Stichting V14 V25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering N21 V1
6. Overige verschillen V10 V10
Totaal V117 V36 V153
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N9 V11
2. Reserve eenmalig N100 N100
Totaal N109 N89 V20
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N2.274 N2.121 V153
Mutaties reserves N109 N89 V20
Resultaat N2.383 N2.210 V173

Taakveld 5.4 Musea

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het monitoren van het energieverbruik;
 • Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N15 V1 N15 N15 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N15 V1 N15 N15 N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) V1
Totaal V1 N0 V1
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
Totaal N0 N0 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N15 N15 N0
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N15 N15 N0

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

 • Uitvoering van de Erfgoednota 2018;
 • Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
 • Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
 • Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
 • Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 19 Begr. 20 Rek. 20
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle 45 45 45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) 1 1 1
Aantal rijksmonumenten in Capelle 17 17 17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) 2 2 2
Aantal provinciale monumenten 0 0 0

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N302 N0 N302 N284 V18
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N302 N0 N302 N284 V18
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V23
2. Overige verschillen N5
Totaal V18 N0 V18
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N0 N23
Totaal N0 N23 N23
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N302 N284 V18
Mutaties reserves N0 N23 N23
Resultaat N302 N307 N5

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Erfgoedbeleid
Landelijk is beleid rondom de waardering van de periode Post-65 opgesteld. Capelle aan den IJssel is, als voormalige groeikern, benaderd door de Rijksdienst om aan deze periode aandacht te geven in haar erfgoedbeleid en uitvoering. De wijze waarop dit eventueel zal worden gedaan zal nader worden onderzocht. 

Taakveld 5.6 Media

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
 • Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging begroting 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten N1.128 V3 N1.125 N1.165 N40
Baten V187 N27 V160 V163 V3
Saldo N941 N24 N965 N1.002 N37
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) V3
2. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) N3
3. Compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 0.12) N24
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) V27 N27
Totaal V3 N27 N24
B. Toelichting op Verschil 2020: Lasten Baten Saldo
1. Externe ondersteuning onderzoek naar nieuwe systematiek N22
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N4
3. Overige verschillen N14 V3
Totaal N40 V3 N37
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering N4 N0
Totaal N4 N0 V4
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2020 Rekening 2020 Verschil 2020
Saldo van baten en lasten N965 N1.002 N37
Mutaties reserves N4 N0 V4
Resultaat N969 N1.002 N33