Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

  • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
  • 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen


Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Consequenties openbaar vervoer
Er werd in het begin van de coronacrisis minder aan het verkeer deelgenomen. Met name voor openbaar vervoer heeft dit consequenties gehad, waardoor de inkomsten voor o.a. de RET lager zijn. In 2020 heeft dit nog niet direct invloed gehad, maar we verwachten dat de dienstverlening in de komende jaren zal afnemen.

Overige ontwikkelingen:
Algeracorridor
De in 2020 uitgevoerde projecten hebben een gunstige uitwerking op het verkeer. Daarnaast is de gemeente betrokken bij de verbetering van de Algeracorridor in het zogenaamde MIRT project, waarbij wordt gewerkt aan projecten voor de korte termijn (Korte Termijn Aanpak – KTA). Voor maatregelen voor de middellange termijn worden momenteel studies verricht.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal Rekening 2020 Verschil 2020
Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten N8.187 N1.375 N9.562 N7.733 V1.829
Baten V449 V273 V722 V1.115 V393
Saldo van baten en lasten N7.738 N1.102 N8.840 N6.618 V2.222
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N152 N0 N152 V102 V254
Reserve eenmalige uitgaven N0 N19 N19 N1.467 N1.447
Totaal mutaties reserves N152 N19 N171 N1.364 N1.193
Resultaat N7.890 N1.121 N9.011 N7.982 V1.029

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten Civieltechnische werken als gevolg van vertraging, deels door weersomstandigheden en deels door corona V1.125 V1.125 N950 V175
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N297 N297 V297 N0
3. Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan V293 V293 N293 N0
4. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021) V318 V318 V318
5. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V86 V86 V86
6. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V74 V74 N74 N0
7. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie V61 V61 V61
8. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V60 V60 N60 N0
9. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven V58 V58 N58 N0
10. Overige verschillen V51 V51 N12 V39
Subtotaal V1.829 N0 V1.829 N1.150 V679
Baten
1. Nutsbedrijven V501 V501 V501
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V43 V43 N43 N0
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021) N151 N151 N151
4. Overige verschillen V1 V1 V1
Subtotaal N0 V394 V394 N43 V351
Totaal V1.829 V394 V2.223 N1.193 V1.030
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega’s onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden.
Lasten Nr. 3. B. van Dijklaan Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden.
Baten Nr. 1. Nutsbedrijven De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2020 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
Vervoersknoop Rivium N0 N65 N65 N65
Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4); budgetoverheveling vanuit 2019 V124 V124 V124 N124 N124 N124
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4) V15 V15 V15 N265 N265 N72
Vervoersknoop Rivium - Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle (NJN2020 2.1) V30 V30 V30 N30 N30 N30
Programma mobiliteit (NJN2018 2.4.7); dekking reserve eenmalige uitgaven V68 V68 V56 N68 N68 N56
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.6); overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V50 V50 V50 N50 N50
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N50 N50 N50 V50 V50
Wijkontsluiting Schollevaar(VJN2019 2.4.6/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V36 V36 V36 N30 N36 N66 N33
Nieuwe mobiliteit (Begroting 2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 2.10); restant via jaarrekening 2020 N96 N96 N156 N156 N156 N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (Begroting 2020/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven V19 V19 V14 N31 N19 N50 N45
Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig N39 N39 N39 V39 V39 V39
Verkeersmaatregelen Dorpsstaat (NJN2019 2.6); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) V30 V30 V30 N30 N30 N30
Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N52 N69 N69 N11
Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve aanmalige uitgaven N0 N74 N92 N92 N18
Eenmalig budget parkeertellingen (BJN2015 2.4.4/Jaarrek.2019/VJN2020 0.4) V13 V13 V13 N13 N13 N12
Buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019, NJN2020 2.2) V35 N22 V13 V13 N110 N110 N110
Civieltechnsische kunstwerken (NJN2019 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N150 N150 N150 N0
Onderhoud civieltechnische werken (VJN2020 2.2); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N580 N580 N580 N0
IBOR verkeer en vervoer (VJN2019 2.4.1) N0 N220 N333 N333 N113
Onderhoud Burgemeester van Dijklaan (VJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven N0 N293 N405 N405 N26
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4), overheveling budget naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven N50 N50 N50 V50 V50 N0
Asfalteren rondom rotondes 's- Gravenland (NJN2020 2.5), overheveling budget naar 2021 N0 N0 N170 V170 N0 N0
Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6), overheveling budget naar 2021 N0 N0 N40 V40 N0 N0
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering N152 N152 V102
Totaal N117 V128 V11 N1.181 N935 N1.582 N2.517 N706
Gesaldeerd N1.052 N1.454 N2.506 N1.887