Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten op dit moment. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directie en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken. De Rijkssubsidie voor verkeersveiligheid in de wijk Schollevaar en de subsidie voor een onderzoek naar de uitbreiding van Parkshuttle, met platoonen en veiligheid middels automatische camerabewaking zijn aangevraagd vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad. Mocht het college en/of de raad anders besluiten, dan zal de subsidieaanvraag komen te vervallen.

Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Afdeling organisatie Naam Project Subsidie Status
BCO A en O Fonds, organisatie Meester in je Werk week 2020 V1 Afgerond
BCO Ex gedetineerden 2020 V19 Afrondend
BCO Ex gedetineerden 2021 V16 Ingediend
BCO 75 jaar vrijheid V24 Afgerond
BCO 75 jaar vrijheid deel 2 V25 Afgerond
Facilitaire Diensten Duikerlaan 404/ Gymzaal nieuwe school Eben Heazer- 2021-2036 N0 Beschikt
Facilitaire Diensten Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer 2021-2036 V59 Beschikt
Facilitaire Diensten Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10 V4 Lopend
Facilitaire Diensten SDE2021773 Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 22 "De Bouwsteen" V35 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20 V15 Lopend
Facilitaire Diensten SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) V75 Beschikt
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Alkenlaan 1 N0 Ingetrokken
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Fluiterlaan 400, SDE1647847 N0 Ingediend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal V12 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 31 N0 Ingediend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars V18 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. V73 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 33 V28 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1 V35 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers V26 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 35, 38K N0 Ingetrokken! Op ons initiatief
Facilitaire Diensten SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4. V291 Lopend
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 V4 Lopend
Stadsbeheer Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan V549 Aanmelding
Stadsbeheer 2020 Veiligheid Schollevaar- fietsoversteken Kapellekensbaan N0 Ingetrokken
Stadsbeheer Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan V221 Aanmelding
Stadsbeheer Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 V746 Beschikt
Stadsbeheer Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 N0 Beschikt
Stadsbeheer 2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel V125 Lopend
Stadsbeheer Icoonsoorten V42 Lopend
Stadsbeheer Interreg Star2C's V246 Lopend
Stadsbeheer 2020 Veiligheid Schollevaar- fietspad Burgemeester Schalijlaan N0 Ingetrokken
Stadsbeheer / Rivium MRDH- Groot aanvullend onderhoud baan, meerkosten. V40 Afgewezen
Stadsbeheer / Stadsontwikkeling Vervangen I-VRI's (niet Rivium) V120 Aanmelding
Samenleving Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas V149 Lopend
Samenleving Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT V600 Lopend
Samenleving / GR Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren V48 Beschikt en lopend
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag, uitbreiding expertise. Voor project 6380140481 (actieonderzoek Capelle aan den IJssel). V20 Afgerond
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering- V210 Afrondend
Samenleving Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 2e tranche V56 Afgewezen
Samenleving Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche V75 Goedgekeurd
Samenleving ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten V744 Afrondend
Stadsontwikkeling Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel V12 Aanmelding voor 2021
Stadsontwikkeling Upgrade Parkshuttle V4.250 Lopend
Stadsontwikkeling MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied. V122 Afgerond
Stadsontwikkeling Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug V1.850 Aanmelding via programma KTA Move
Stadsontwikkeling Herindeling Capelseplein autodeel V1.022 Aanmelding via programma KTA Move
Stadsontwikkeling Herindeling Capelseplein fietsdeel V381 Aanmelding via programma KTA Move
Stadsontwikkeling Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route) V664 Aanmelding via programma KTA Move(Groot deel Rotterdam)
Stadsontwikkeling Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH? V44 Lopend
Stadsontwikkeling Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai V185 Lopend
Stadsontwikkeling Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte V1.100 MRDH, programma OV infra, positief ambtelijk advies. Aanmelding
Stadsontwikkeling MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020 V47 Afrondend
Stadsontwikkeling MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021 V135 Ingediend
Stadsontwikkeling Voorbereiding geluidsanering wegverkeer V116 Afgerond
Stadsontwikkeling Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde V179 Lopend
Stadsontwikkeling 2020- RRE- regeling reductie energiegebruik V180 Goedgekeurd 13 december 2019
Stadsontwikkeling 2021- RREH- regeling reductie energiegebruik V600 Goedgekeurd
Stadsontwikkeling EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 V21 Juni 2020 ingediend en akkoord bevonden
Stadsontwikkeling Optimaliseren gebruik Waterbushalte voor toerisme. Bijv. Toerisme Kinderdijk, dijk aantrekkelijkere vormgeving. V80 Afgewezen
Stadsontwikkeling 2021 Kruispunt Wisselspoor N0 Afgewezen
Stadsontwikkeling 2021- Fietsoversteek Vlinderrbaan- Operalaan N0 Afgewezen
Stadsontwikkeling Snelfietsroute F20- Rotterdam - Gouda (via's Gravenweg) N0 Concept
Stadsontwikkeling / Stadsbeheer / Rivium MRDH- Groot onderhoud Parkshuttle, reeds afgerond V233 Eindbeschikking
Stadsontwikkeling / Verkeer MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 V165 Beschikt en lopend
Stadsontwikkeling / Stadsbeheer Parkshuttle IVRI's 2021 V17 MRDH Kleine projecten
Totaal V16.150