Algemene uitkering

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt op basis van verdeelmaatstaven verdeeld over alle gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het aantal inwoners, het aantal leerlingen voortgezet onderwijs en de oppervlakte van het land. In de onderstaande tabellen geven wij inzicht hoe de prognose voor de algemene uitkering van onze gemeente is opgebouwd (in euro's i.p.v. duizendtallen). De tabellen bevatten de gegevens die voor het laatst geactualiseerd zijn bij de Meicirculaire 2021.

Algemene uitkering 2022
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 7.518.000,00 -0,1631 -1.226.268,50
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 7.246.617,00 -0,1315 -952.582,30
1a Waarde woningen eigenaren 67.656.000,00 -0,0838 -5.667.069,53
Subtotaal -7.845.920,32
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 751,80 380,05 285.721,59
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.846,00 2.148,46 3.966.057,16
3a Eén-ouder-huishoudens 3.540,00 817,33 2.893.348,20
2 Inwoners 67.495,00 161,55 10.903.817,25
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 14.340,00 100,80 1.445.472,00
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.151,00 26,45 109.793,95
7 Lage inkomens 10.313,00 30,64 315.990,32
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.103,80 691,14 4.909.720,33
12 Minderheden 10.535,00 323,39 3.406.913,65
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.739,00 86,21 408.549,19
3b Huishoudens 32.596,00 90,61 2.953.523,56
3c Eenpersoonshuishoudens 12.370,00 51,62 638.539,40
8b Loonkostensubsidie 100,00 1.954,21 195.421,00
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.800,00 718,92 9.202.176,00
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.329,60 237,97 554.374,91
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.383,72 -121,30 -2.593.845,24
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -474,61 -2.214.587,21
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 386,79 3.501,72 1.354.438,93
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.490,00 1.239,24 1.846.467,60
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 610,67 638,86 390.130,51
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 603,67 1.692,03 1.021.422,11
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.893,00 1.052,68 3.045.403,24
11c-2 Wajong 873,00 869,25 758.855,25
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.731,94 378,52 4.440.773,25
8e Re-integratie klassiek 4,79 333.993,39 1.599.494,34
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 53.200,00 4,21 223.972,00
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.400,00 0,19 1.596,00
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.620,00 0,19 307,80
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.270,00 16,36 37.137,20
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.635,00 65,34 106.830,90
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 905,00 114,42 103.550,10
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.277,67 128,32 163.951,21
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 635,52 512,89 325.950,29
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 266,74 896,31 239.077,79
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.630,39 117,20 308.281,37
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.400,02 468,86 656.414,88
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 591,80 820,48 485.563,10
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.730,00 46,07 3.074.251,10
14 Klantenpotentieel regionaal 33.850,00 23,68 801.568,00
15e Leerlingen VO 2.065,60 370,50 765.304,80
15d Leerlingen (V)SO 1.718,88 230,78 396.683,13
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250,00 -1.583,16 -395.790,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206,00 -2.484,44 -511.794,64
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 75,28 536.219,44
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841,00 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,00 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1,00 9.075,05 9.075,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1,00 60.291,06 60.291,06
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 385.300,03 5,82 2.242.446,17
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 72.945,12 58,46 4.264.371,48
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324,00 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228,00 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3,00 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225,00 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117,00 38,00 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 32.092,00 57,04 1.830.527,68
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 46.212,48 50,79 2.347.131,86
39 Vast bedrag 1,00 296.565,44 296.565,44
Subtotaal 72.120.361,48
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,704
Subtotaal (B x C (=uf)) 122.893.095,96
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -39.093,00 -39.093,00
Subtotaal -39.093,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
103 Gezond in de stad (DU) 7.380,00 7.380,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) 18.000,00 18.000,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 498.561,00 498.561,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) -- 0,00
383 Inburgering (IU) 317.599,00 317.599,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) n.v.t. 0,00
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) n.v.t. 0,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 9.000,00 9.000,00
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) n.v.t. 0,00
397 Jeugd aan zet (DU) n.v.t. 0,00
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) n.v.t. 0,00
Subtotaal 1.167.961,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 6.108.329,00 6.108.329,00
261 Voogdij/18+ (IU) 4.175.468,00 4.175.468,00
Subtotaal 10.283.797,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Stelpost BTW-compensatiefonds 792.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal 685.000,00
Totaal uitkering 2022: 127.144.840,64
Algemene uitkering 2023
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 7.518.000,00 -0,1631 -1.226.268,50
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 7.246.617,00 -0,1315 -952.582,30
1a Waarde woningen eigenaren 67.656.000,00 -0,0838 -5.667.069,53
Subtotaal -7.922.982,28
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 751,80 380,05 285.721,59
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.891,67 2.148,46 4.064.170,17
3a Eén-ouder-huishoudens 3.590,00 769,52 2.762.576,80
2 Inwoners 68.481,00 161,64 11.069.268,84
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 14.665,00 100,75 1.477.498,75
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.221,00 26,45 111.645,45
7 Lage inkomens 10.388,00 30,64 318.288,32
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.087,10 690,56 4.894.067,78
12 Minderheden 10.735,00 323,39 3.471.591,65
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.784,67 86,21 412.486,11
3b Huishoudens 33.513,00 90,61 3.036.612,93
3c Eenpersoonshuishoudens 12.520,00 51,54 645.280,80
8b Loonkostensubsidie 115,00 1.954,21 224.734,15
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.735,00 684,38 8.715.579,30
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.317,77 219,20 508.055,18
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.998,11 -111,73 -2.457.848,83
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -437,16 -2.039.841,02
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 384,83 3.225,44 1.241.240,56
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.510,00 1.141,46 1.723.604,60
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 620,00 588,45 364.839,00
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 596,67 1.558,51 929.910,97
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.893,00 984,70 2.848.737,10
11c-2 Wajong 873,00 866,99 756.882,27
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.903,32 377,77 4.496.718,75
8e Re-integratie klassiek 4,79 333.853,88 1.598.826,23
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 53.300,00 4,21 224.393,00
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.400,00 0,19 1.596,00
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.668,00 0,19 316,92
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.310,00 16,35 37.768,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.660,00 65,30 108.398,00
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 920,00 114,35 105.202,00
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.276,40 128,23 163.673,25
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 620,70 512,54 318.135,44
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 259,79 895,70 232.693,44
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.730,58 117,12 319.805,48
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.453,01 468,53 680.780,60
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 614,07 819,90 503.474,93
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.730,00 46,06 3.073.583,80
14 Klantenpotentieel regionaal 33.850,00 23,68 801.568,00
15e Leerlingen VO 2.088,00 370,50 773.604,00
15d Leerlingen (V)SO 1.714,92 230,78 395.769,24
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250,00 -1.458,26 -364.565,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206,00 -2.288,43 -471.416,58
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 75,28 536.219,44
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841,00 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,00 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1,00 9.075,05 9.075,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1,00 60.278,65 60.278,65
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 390.928,68 5,82 2.275.204,92
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 75.029,46 58,49 4.388.472,94
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324,00 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228,00 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3,00 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225,00 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117,00 38,00 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 33.009,00 57,04 1.882.833,36
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 47.532,96 50,79 2.414.199,04
39 Vast bedrag 1,00 301.748,19 301.748,19
Subtotaal 72.146.367,04
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,692
Subtotaal (B x C (=uf)) 122.071.653,03
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -39.093,00 -39.093,00
Subtotaal -39.093,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
103 Gezond in de stad (DU) n.v.t.
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 498.561,00 498.561,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) -- 0,00
383 Inburgering (IU) 326.244,00 326.244,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) n.v.t.
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 9.000,00 9.000,00
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) n.v.t.
397 Jeugd aan zet (DU) n.v.t.
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) n.v.t.
Subtotaal 1.151.226,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 5.937.119,00 5.937.119,00
261 Voogdij/18+ (IU) 4.175.468,00 4.175.468,00
Subtotaal 10.112.587,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Stelpost BTW-compensatiefonds 792.000,00
Structurele middelen Jeugdhulp 1.326.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal 2.011.000,00
Totaal uitkering 2023: 127.384.390,75
Algemene uitkering 2024
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 7.518.000,00 -0,1631 -1.226.268,50
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 7.246.617,00 -0,1315 -952.582,30
1a Waarde woningen eigenaren 68.952.000,00 -0,0838 -5.775.626,38
Subtotaal -7.954.477,17
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 751,80 380,05 285.721,59
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.920,67 2.148,46 4.126.475,51
3a Eén-ouder-huishoudens 3.640,00 769,58 2.801.271,20
2 Inwoners 68.693,00 161,69 11.106.971,17
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 15.000,00 100,68 1.510.200,00
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.291,00 26,45 113.496,95
7 Lage inkomens 10.463,00 30,64 320.586,32
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.142,40 689,79 4.926.756,10
12 Minderheden 10.935,00 323,39 3.536.269,65
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.813,67 86,21 414.986,20
3b Huishoudens 33.710,00 90,61 3.054.463,10
3c Eenpersoonshuishoudens 12.670,00 51,44 651.744,80
8b Loonkostensubsidie 130,00 1.954,21 254.047,30
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.715,00 684,43 8.702.527,45
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.314,13 219,22 507.303,58
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 22.130,10 -111,74 -2.472.817,37
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -437,20 -2.040.027,66
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 384,22 3.225,76 1.239.414,17
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.530,00 1.141,57 1.746.602,10
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 636,67 588,51 374.684,70
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 611,67 1.558,67 953.386,48
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.893,00 984,26 2.847.464,18
11c-2 Wajong 873,00 864,06 754.324,38
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.940,17 376,92 4.500.490,32
8e Re-integratie klassiek 4,79 333.709,96 1.598.137,00
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 53.400,00 4,21 224.814,00
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.450,00 0,19 1.605,50
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.693,00 0,19 321,67
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.350,00 16,35 38.422,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.685,00 65,30 110.030,50
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 935,00 114,35 106.917,25
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.317,02 128,23 168.881,28
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 626,14 512,54 320.920,58
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 261,34 895,70 234.081,16
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.834,33 117,12 331.957,26
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.508,23 468,53 706.651,52
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 637,67 819,90 522.825,31
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.730,00 46,04 3.072.249,20
14 Klantenpotentieel regionaal 33.850,00 23,68 801.568,00
15e Leerlingen VO 2.152,00 370,50 797.316,00
15d Leerlingen (V)SO 1.712,94 230,78 395.312,29
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250,00 -1.458,41 -364.602,50
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206,00 -2.288,66 -471.463,96
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 75,28 536.219,44
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841,00 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,00 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1,00 9.075,05 9.075,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1,00 60.262,60 60.262,60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 392.138,90 5,82 2.282.248,38
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 75.477,24 58,52 4.416.927,97
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324,00 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228,00 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3,00 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225,00 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117,00 38,00 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 33.206,00 57,04 1.894.070,24
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 47.816,64 50,79 2.428.607,15
39 Vast bedrag 1,00 306.880,59 306.880,59
Subtotaal 72.659.485,17
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,686
Subtotaal (B x C (=uf)) 122.503.891,99
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -39.093,00 -39.093,00
Subtotaal -39.093,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
103 Gezond in de stad (DU) n.v.t.
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 498.561,00 498.561,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) -- 0,00
383 Inburgering (IU) 318.274,00 318.274,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) n.v.t.
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 9.000,00 9.000,00
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) n.v.t.
397 Jeugd aan zet (DU) n.v.t.
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) n.v.t.
Subtotaal 1.143.256,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 5.742.563,00 5.742.563,00
261 Voogdij/18+ (IU) 4.175.468,00 4.175.468,00
Subtotaal 9.918.031,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Stelpost BTW-compensatiefonds 792.000,00
Structurele middelen Jeugdhulp 1.326.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal 2.011.000,00
Totaal uitkering 2024: 127.582.608,82
Algemene uitkering 2025
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 7.518.000,00 -0,1631 -1.226.268,50
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 7.246.617,00 -0,1315 -952.582,30
1a Waarde woningen eigenaren 69.312.000,00 -0,0838 -5.805.781,06
Subtotaal -7.984.631,85
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 751,80 380,05 285.721,59
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.946,33 2.148,46 4.181.619,31
3a Eén-ouder-huishoudens 3.690,00 769,58 2.839.750,20
2 Inwoners 68.902,00 161,74 11.144.209,48
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 15.350,00 100,62 1.544.517,00
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.361,00 26,45 115.348,45
7 Lage inkomens 10.538,00 30,64 322.884,32
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.197,90 689,17 4.960.576,74
12 Minderheden 11.135,00 323,39 3.600.947,65
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.839,33 86,21 417.198,93
3b Huishoudens 33.905,00 90,61 3.072.132,05
3c Eenpersoonshuishoudens 12.820,00 51,36 658.435,20
8b Loonkostensubsidie 140,00 1.954,21 273.589,40
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.725,00 684,43 8.709.371,75
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.315,95 219,22 507.702,56
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 22.260,75 -111,74 -2.487.416,21
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -437,20 -2.040.027,66
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 384,53 3.225,76 1.240.388,94
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.550,00 1.141,57 1.769.433,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 648,33 588,51 381.550,65
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 626,67 1.558,67 976.766,53
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.893,00 983,82 2.846.191,26
11c-2 Wajong 873,00 861,73 752.290,29
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.976,50 376,23 4.505.919,37
8e Re-integratie klassiek 4,79 333.709,96 1.598.137,00
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 53.475,00 4,21 225.129,75
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.550,00 0,19 1.624,50
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.718,00 0,19 326,42
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.390,00 16,35 39.076,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.710,00 65,30 111.663,00
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 950,00 114,35 108.632,50
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.319,50 128,23 169.199,95
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 631,63 512,54 323.735,20
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 262,91 895,70 235.487,98
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.834,33 117,12 331.957,26
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.508,23 468,53 706.651,52
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 637,67 819,90 522.825,31
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.730,00 46,02 3.070.914,60
14 Klantenpotentieel regionaal 33.850,00 23,68 801.568,00
15e Leerlingen VO 2.191,20 370,50 811.839,60
15d Leerlingen (V)SO 1.716,90 230,78 396.226,18
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250,00 -1.458,41 -364.602,50
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206,00 -2.288,66 -471.463,96
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 75,28 536.219,44
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841,00 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,00 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1,00 9.075,05 9.075,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1,00 60.249,80 60.249,80
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 393.331,99 5,82 2.289.192,17
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 75.920,47 58,55 4.445.143,69
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324,00 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228,00 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3,00 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225,00 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117,00 38,00 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 33.401,00 57,04 1.905.193,04
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 48.097,44 50,79 2.442.868,98
39 Vast bedrag 1,00 311.918,62 311.918,62
Subtotaal 73.110.797,90
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,694
Subtotaal (B x C (=uf)) 123.849.691,64
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -39.093,00 -39.093,00
Subtotaal -39.093,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
103 Gezond in de stad (DU) n.v.t.
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 498.561,00 498.561,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) -- 0,00
383 Inburgering (IU) 309.398,00 309.398,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) n.v.t.
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) n.v.t.
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) n.v.t.
397 Jeugd aan zet (DU) n.v.t.
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) n.v.t.
Subtotaal 1.125.380,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 5.668.022,00 5.668.022,00
261 Voogdij/18+ (IU) 4.175.468,00 4.175.468,00
Subtotaal 9.843.490,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Stelpost BTW-compensatiefonds 792.000,00
Structurele middelen Jeugdhulp 1.326.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal 2.011.000,00
Totaal uitkering 2025: 128.805.836,79