Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Uitvoering

 • Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
 • Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
 • Het onderhouden van speelwerktuigen:
  • Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
  • Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
  • Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
  • Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
  • Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
  • Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
 • Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
 • Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
 • Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
 • Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: 151 151 151
Hoofdwatergangen (in ha.) 74 74 74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) 47 47 47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) 13 13 13
Boezems en tochten (in ha.) 17 17 17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) 5,5 5,5 5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) 145,5 145,5 145,5
Aantal duikers 576 576 576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen 204 250 250
Aantal speeltoestellen 878 1.210 1.210
Aantal trapvelden 54 35 35
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder 45 45 45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. 62 62 62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) 292 286 286
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld 216 300 300

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N6.379 N7.373 N6.478 N6.777 N6.881 N6.959
Baten V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.293 N6.476 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.7 N629 V672 N0 N0 N0 N0
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 5.7 N136 N45 V189 V369 V383 V383
Reserve kapitaallasten TV 5.7 N0 N0 N0 N0 V123 V123
Reserve bedrijfsvoering TV 5.7 V152 N8 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N614 V619 V189 V369 V506 V506
Resultaat N5.907 N5.857 N5.396 N5.515 N5.482 N5.560
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Ontwatering Wilson N215 N319 N509 N659 N659 N659
Speelplaatsen Hartnagel N148 N144 N134 N134 N134 N134
Groenvoorziening Wilson N2.226 N3.251 N2.148 N2.124 N2.124 N2.124
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Wilson N2 N21 N0 N0 N0 N0
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Van Veen N213 N162 N162 N162 N162 N162
Milieueducatie (kinderboerderij) Van Veen N0 N3 N3 N3 N3 N3
Milieueducatie Van Veen N397 N388 N419 N419 N419 N419
Natuurbeleid Struijvenberg N4 N30 N30 N30 N30 N30
Recreatieschap Hitland Westerdijk N340 N334 N342 N342 N342 N342
Rivier als getijdenpark Struijvenberg N16 N3 N0 N0 N0 N0
Scouting en VTV Westerdijk N2
Directe personeels- en apparaatskosten N2.524 N2.338 N2.116 N2.116 N2.116 N2.116
Afschrijvingen en toegerekende rente N292 N379 N616 N789 N893 N971
Totaal lasten N6.379 N7.373 N6.478 N6.777 N6.881 N6.959
Baten
Groenvoorziening Wilson V185 V180 V180 V180 V180 V180
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Wilson V799 V680 V680 V680 V680 V680
Volkstuinen Wilson V39 V33 V33 V33 V33 V33
Directe personeels- en apparaatsbaten V62 V4 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
Saldo N5.293 N6.476 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Verlaging lasten in 2022 door toerekening kosten aan investeringen (wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022).
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N7.373 V897 N6.476
Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14) V487
Uitbesteed werk; Wijz.Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5 GROEN (NJN20 2.8) V275
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022) V250
Uitbesteed werk; P2-P5 Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21) V225
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) N190
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14) V160
Afschrijvingen en toegerekende rente groen N163
Afschrijvingen en toegerekende rente speelplaatsen N57
Afschrijvingen en toegerekende rente singelgemalen N54
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1) N26
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) N23
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V21
Onderhoud groen singulier (Act.B19) N20
Actualisatie 2022 subsidies N13
Directe personeels- en apparaatskosten N11
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) V10
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V3
Overig V21 N4
Stand begroting 2022 N6.478 V893 N5.585
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) N150
Afschrijvingen en toegerekende rente N101
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) N23
Overig N25
Stand begroting 2023 N6.777 V893 N5.884
Afschrijvingen en toegerekende rente N104
Stand begroting 2024 N6.881 V893 N5.988
Afschrijvingen en toegerekende rente N78
Stand begroting 2025 en volgende jaren N6.959 V893 N6.066

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

's-Gravenweg 327 (kinderboerderij en woning)
In 2021 heeft een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos plaatsgevonden. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022.