Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG22 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2019 zijn vragen opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 

BG22 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

Toelichting op deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

In 2021 is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen we blijven stimuleren.

BG22 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Toelichting op een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn, baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

 • Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

 • Een epiloog de nadere uitwerking van  "Het volgende hoofdstuk''  (BBV 211554 oktober 2020);
 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

 

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

 

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

 

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Cultuur
Eind 2021 wordt de cultuurnota geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats.

Sport
In 2022 vervolgen wij de Toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2021.
Daarnaast starten wij eind 2021 de Evaluatie visie op Sport en bewegen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats.

Wijzigingsvoorstellen

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen opgenomen in programma 5A.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N12.275 N13.593 N13.052 N13.056 N13.082 N13.077
Baten V3.730 V3.728 V4.038 V4.049 V4.049 V4.049
Saldo van baten en lasten N8.545 N9.865 N9.014 N9.007 N9.033 N9.028
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V2 N38 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V179 V179
Reserve eenmalige uitgaven V21 V178 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V24 V140 N0 N0 V179 V179
Resultaat N8.521 N9.725 N9.014 N9.007 N8.854 N8.849

Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

BG22 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Aankoop aandelen van Dorpsstraat 164 in 2021 (VJN21 5A.3) V340 V340 V340
Actualisatie 2022 subsidies N109 N109 N109
Overheveling budget subsidieregeling evenementen (NJN 2020) V100 V100 N100 N0
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021) V80 V80 N78 V2
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (Begr 2021), eenmalig budget in 2021 V73 V73 V73
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V28 V28 V28
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021) V30 V30 V30
Afschrijvingen en toegerekende rente N85 N85 N85
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten V96 V96 V38 V134
Overige verschillen N12 N12 N12
V541 N0 V541 N140 V401
Baten
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021) V375 V375 V375
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021) N80 N80 N80
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V15 V15 V15
N0 V310 V310 N0 V310
Totaal V541 V310 V851 N140 V711

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
5.1 Sportbeleid en activering Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig V79 N79
5.1 Sportbeleid en activering e.a. Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N73
5.1 Sportbeleid en activering e.a. Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4) V80 N80
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductieen cultuurparticipatie Incidenteel extra budget evenementen (NJN 2020 5A.1), dekking reserve eenmalig V100 N100
5.5 Cultureel erfgoed Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3) N341
Totaal V259 N0 N0 N0 N0 N673 N0 N0 N0 N0

Subsidieplafonds

TV Subsidieregeling Plafond
5.1 Sport en sportieve recreatie 94
5.1 Prestatiesport 18
5.1 Jeugdsportstimulering 20
5.3 Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig Cultuur: - 477 - 1.145 - 995 - 261
5.3 Evenementen 140
5.3 Nieuwe culturele initiatieven 27

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG22 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Bron: interne registratie

BG22 - Bomen

Eenheid: aantal bomen.

Omdat we het precieze aantal bomen vermelden, en geen afronding, lijken er minder bomen te zijn. De meting midden in het plantseizoen geeft echter een vertekend beeld. 

Bron: interne registratie

BG22 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplannen

BG22 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten. 

Bron: interne registratie

BG22 - Stadslandbouwprojecten

Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.

Bron: interne registratie

BG22 - Meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

Bron: interne registratie

BG22 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag. 

Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

 

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij.

Ontwikkelingen

Onderzoek mogelijkheden vrijkomende maaisel opwaarderen tot grondstof
Op basis van het beleid hebben wij de ambitie om de biodiversiteit te vergroten. Naast het aanbrengen van bloeiende heesters en bloembollen draagt het aanpassen van het beheer van bermen in grote mate bij aan het bevorderen van biodiversiteit. Deze aanpassing bestaat uit het afvoeren van het maaisel waardoor voedingsstoffen worden afgevoerd en de bodem beter geschikt wordt voor bloeiende kruiden. In de aankomende periode zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om het vrijkomende maaisel, dat nu als afval afgevoerd zou moeten worden, op te waarderen tot grondstof. Onderzocht zal worden of de financiële meerkosten voor het afruimen en afvoeren, met als resultaat een bloemrijkere berm (beleving, bevorderen biodiversiteit), al dan niet gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden met de opbrengst van het maaisel als grondstof. Dit onderzoek past ook in het gemeentelijk streven om bij te dragen aan een meer circulaire economie. In het jaar 2022 zullen we de uitkomsten van het onderzoek met u delen.

Ontwikkelingen Recreatieschap Hitland
In 2022 wordt vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland een nieuwe toekomstvisie Hitland opgesteld. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken en de kaders van de visie worden door beide raden vastgesteld. 

Ontwikkelingen Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
In 2021 is naar aanleiding van de Visie op het Schollebos onderzoek gedaan naar een mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij van de huidige locatie naar het Schollebos. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022.

Interactieve platform beheerobjecten
We zijn aan het bekijken op welke manier we feitelijke cijfers over de beheerobjecten in de Capelse buitenruimte, zoals bomen, beter inzichtelijk en toegankelijk kunnen maken voor Capelle aan den IJssel. Voorbeelden hiervan zijn de boomsoort, (beschermde) status en onderhoudscyclus. We denken hierbij aan de mogelijkheid van een interactief platform.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven. 

5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 26 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 26 structureel vanaf 2022

De stichting Kinderboerderij ontvangt voor het beheer en exploitatie van de kinderboerderij en het aanbieden van natuur- en milieueducatie een jaarlijkse subsidie (2021: 388). De stichting heeft al enkele jaren te maken met een negatief jaarrekeningresultaat door stijgende kosten. Deze stijging is het gevolg van stijgende personeelskosten (salarissen en pensioenkosten). Hierop heeft de stichting geen invloed. Over 2021 verwacht de stichting een tekort van 36.
De negatieve resultaten zijn aanleiding geweest om aan de stichting te vragen een plan van aanpak op te stellen om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen.
De stichting heeft in dit plan aangegeven het tekort terug te kunnen dringen met 10 door besparingen op de uitgaven (verzekering, dierenarts) en door meer inkomsten te genereren (winkelverkopen en donateurs). De stichting ziet geen mogelijkheden om het overige deel van het tekort (26) te dekken en verzoekt de gemeente daarom om een verhoging van de subsidie met ingang van het jaar 2021. In onze meerjarenbegroting is hiervoor geen dekking aanwezig.

Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij met ingang van 2022 structureel te verhogen met N 26. De verhoging voor het kalenderjaar 2021 verwerken wij via de Najaarsnota 2021.

5B.2 Toerekening kosten investeringen (Krediet 250 jaarlijks vanaf 2022)

Toerekening kosten investeringen – Beleidskeuze 
Lasten: V250 in 2022, V238 in 2023, V225 in 2024 en V213 in 2025
Kasstroom: geen

De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

 • de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
 • de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is gestart met het, in afstemming met de externe accountant, onderzoeken van de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021. Vanuit een eerste analyse blijkt dat het in de memo van 8 juni 2021 opgenomen bedrag van 250 het minimale bedrag is aan direct toerekenbare salariskosten, dat we aan de investeringen moeten toerekenen. Aangezien dit de “moet” bepaling van de commissie BBV betreft, worden deze direct toerekenbare salariskosten met ingang van 2022 al toegerekend aan de investeringen. Het voorstel levert een structureel voordeel op met ingang van 2022 van V250 en eveneens jaarlijks toenemend nadeel van N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Wij verwachten in de komende weken het onderzoek te kunnen afronden, waarbij we de verwachting hebben dat de nadere uitwerking een aanvullend bedrag aan toe te rekenen kosten aan investeringen zal opleveren. We zullen daarbij eveneens de opslag voor overhead (ordegrootte 60 à 65% op de salariskosten) verwerken. In de Najaarsnota 2021 zullen we hiertoe een voorstel opnemen en eveneens in dat voorstel de financiële effecten voor het jaar 2021 meenemen. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Tot en met 2029 is het effect op de solvabiliteit -/- 0,4% en de schuldquote +/+ 0,9% voor dit voorstel. De kasstromen zijn verwerkt in voorstel 0.5 van deze begroting.

Wij stellen u voor om de jaarlijkse lasten in de begroting structureel met V250 te verlagen én daar tegenover jaarlijks een krediet ter beschikking te stellen van 250 vanaf 2022 en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Voor de meerjarige doorkijk bedraagt het voordeel V200 in 2026, V187 in 2027, V175 in 2028 en V162 in 2029.

2022 2023 2024 2025
Verlaging exploitatiekosten (salaris) V250 V250 V250 V250
Afschrijvingslasten N0 N13 N25 N38
Totaal V250 V237 V225 V212

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N6.379 N7.372 N6.478 N6.777 N6.881 N6.959
Baten V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.293 N6.475 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V152 N77 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V123 V123
Reserve eenmalige uitgaven N629 V672 N0 N0 N0 N0
Reserve water N136 N44 V189 V369 V383 V383
Totaal mutaties reserves N614 V551 V189 V369 V507 V507
Resultaat N5.907 N5.924 N5.396 N5.515 N5.481 N5.559

Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BG22 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14) V487 V487 N487 N0
Overheveling budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5b (NJN20 2.8) V275 V275 V275
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022) V250 V250 V250
Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21) V225 V225 V225
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) N190 N190 V233 V43
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14) V160 V160 N160 N0
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1) N26 N26 N26
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) N23 N23 N23
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V21 V21 N21 N0
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V3 V3 N3 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N237 N237 N237
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N28 N28 V77 V49
Overige verschillen N23 N23 N1 N24
V894 N0 V894 N362 V532
Baten
Overige verschillen N4 N4 N4
N0 N4 N4 N0 N4
Totaal V894 N4 V890 N362 V528

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water V201 V383 V388 V388 N201 N383 N388 N388
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Budget groen/schollebos (VJN 2021 0.14), dekking via reserve eenmalig V647 N647
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N225
Totaal V647 V201 V383 V388 V388 N872 N201 N383 N388 N388

Subsidieplafonds

TV Subsidieregeling Plafond
5.7 Milieueducatie 419