Reserves en voorzieningen

Begroting 2022

Terug naar navigatie - Begroting 2022
Nr. Naam reserve Portefeuillehouder Budgethouder Saldo begin 2022 Geprognostiseerd saldo jaarexpl. 2022 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen saldo eind 2022
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Veen Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve *) Van Veen Fin. 129.513 4.167 0 0 19.565 114.115
Subtotaal rubriek A: 139.513 4.167 0 0 19.565 124.115
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Oskam GS 96 0 0 220 175 141
2 Eenmalige uitgaven Van Veen Fin. 366 0 0 0 0 366
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 223 0 0 14 14 223
4 Reserve Rekenkamer Van Veen Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel div. 155 0 0 0 0 155
6 Water Wilson SB 2.428 0 0 12 201 2.239
7 Bestedingen Eneco-gelden **) Van Veen Fin. 20.000 0 0 0 0 20.000
8 Reserve kapitaallasten Van Veen Fin. 0 0 0 19.565 0 19.565
Subtotaal rubriek B: 23.278 0 0 19.811 390 42.699
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 162.791 4.167 0 19.811 19.955 166.814
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021.
**) De gedeeltelijke bestemming van het saldo van het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021 van deze bestemmingsreserve.
Nr. Naam voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Saldo begin 2022 Geprognostiseerd saldo jaarexpl. 2022 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen saldo eind 2022
1 Onderhoud diversen div. 3.627 0 0 1.948 2.080 3.495
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Veen SB 22 0 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Veen SO 4.772 0 0 0 3.758 1.014
4 Dubieuze debiteuren Van Veen Fin. 7.977 0 0 131 175 7.933
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester GS 8.022 0 0 154 308 7.868
6 Rioolheffing middelen derden Van Veen SB 1.626 0 0 281 464 1.443
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Veen SB 1.317 0 0 842 1.070 1.089
8 Omgevingsvergunningen Van Veen SB 1.959 0 0 0 540 1.419
9 Gereed product Van Veen SO 652 0 0 0 0 652
Totaal Voorzieningen 29.974 0 0 3.356 8.395 24.935
Totaal Reserves en Voorzieningen 192.765 4.167 0 23.167 28.350 191.749

Meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting
Nr. Naam Reserve Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 130.279 129.513 114.115 119.146 121.521 123.636
Subtotaal rubriek A: 140.279 139.513 124.115 129.146 131.521 133.636
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 96 141 110 110 110
2 Eenmalige uitgaven 6.159 366 366 302 0 0
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 155 155 155 155 155
6 Water 2.383 2.428 2.239 1.870 1.487 1.104
7 Bestedingen Eneco-gelden **) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
8 Reserve kapitaallasten 0 0 19.565 19.565 18.315 17.065
Subtotaal rubriek B: 32.072 23.278 42.699 42.235 40.300 38.667
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 172.351 162.791 166.814 171.381 171.821 172.303
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021.
**) De gedeeltelijke bestemming van het saldo van het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021 van deze bestemmingsreserve.
Nr. Naam Voorziening Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
V: Voorzieningen
1 Onderhoud 4.134 3.627 3.495 4.050 3.680 3.310
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 22 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 4.772 4.772 1.014 0 0 0
4 Dubieuze debiteuren 8.021 7.977 7.933 7.889 7.845 7.801
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 8.022 7.868 7.714 7.560 7.406
6 Rioolheffing middelen derden 1.816 1.626 1.443 1.411 1.090 923
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.317 1.089 837 524 157
8 Omgevingsvergunningen 0 1.959 1.419 0 0 0
9 Gereed product 797 652 652 652 0 0
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 29.146 29.974 24.935 22.575 20.699 19.597
Totaal Reserves en Voorzieningen 201.497 192.765 191.749 193.956 192.520 191.900

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2022 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2020, inclusief de (verwachte) mutaties in 2021. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de BBV-voorschriften, de (verwachte) mutaties in 2022 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Omvang Stand per 1 januari 2022: 10.000
Er zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.

Algemene reserve (A2)

Terug naar navigatie - Algemene reserve (A2)
A2. Algemene reserve
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Omvang Stand per 1 januari 2022: 129.513
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2021 130.279
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2021 766
766
Stand per 31-12-2021 129.513
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2022 4.167
4.167
Af: - Dotatie aan de reserve kapitaallasten 19.565
19.565
Stand per 31-12-2022 114.115
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2023 5.031
5.031
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2023 119.146
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2024 2.375
2.375
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2024 121.521
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2025 2.115
2.115
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2025 123.636

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgethouder Gemeentesecretaris
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Het college is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 6. Financiële verordening 2020).
Voeding De voeding van de egalisatiereserve, inclusief boven- en ondergrens, is vastgelegd in een tussen het college en de algemeen directeur afgesloten Bedrijfsvoeringconvenant. Met ingang van 2004 is een convenant afgesloten voor onbepaalde tijd.
Omvang Stand per 1 januari 2022: 96
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2021 142
Bij: - Dotaties 1.764
1.764
Af: - Onttrekkingen 1.810
1.810
Stand per 31-12-2021 96
Bij: - Dotaties 220
220
Af: - Onttrekkingen 175
175
Stand per 31-12-2022 141
Bij: - dotaties 220
Af: - onttrekkingen 251
251
Stand per 31-12-2023 en verder 110

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven (B2)
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Omvang Stand per 1 januari 2022: 364
Het geprognosticeerde saldo per 1 januari 2022 wordt nog beïnvloed door mutaties in het lopende jaar.
Mutatie BG22 Omschrijving Besluit votering Einde termijn 2021 2022 2023 2024 2025
Bedrag Nieuw of Doorgeschuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 2021 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datalab NJN 2020 0.18 2022 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2021 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weerbaarheid bestuur Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1 2021 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2021 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 2022 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrek 2020 2022 293 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrek 2020 2022 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. 2022 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsbrug A-S NJN 2019 2.4.8. 2021 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe mobiliteit 1e BW 2020 2022 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma mobiliteit 1e BW 2018 2021 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schoolzones VJN 2019 2.4.3. 2021 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 2 1.681 0 1.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 2021 265 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020 2021 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 3 305 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2021 452 0 86 366 0 0 366 0 64 302 0 302 0 0 0 0
Totaal Programma 4 452 0 86 366 0 0 366 0 64 302 0 302 0 0 0 0
Programma 5A
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2021 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5A 179 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2021 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 2021 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget groen 2020 Jaarrek 2020 2022 487 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Schollebos 2020 Jaarrek 2020 2022 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5B 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
Budget WOP 2020 Jaarrekening 2020 2022 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020 2022 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6A 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 2021 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B,8 2022 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6B 593 0 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 2022 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 2022 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6D 215 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 2021 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 2021 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 2022 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 7 92 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 2021 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 2021 -120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 2021 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 2021 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 2021 833 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florabuurt VJN2018 8.4.7 2021 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Centrumgebied 2020 Jaarrek 2020 2022 507 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 8 1.413 120 1.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.159 120 5.913 366 0 0 366 0