Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1);
  • Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de ambulancezorg;
  • Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
  • Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
 • Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
 • Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
 • Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
 • Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse n.n.b. 80% 80%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan) 92% 95% 95%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam) 0 2 2
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties) 1 10 10
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure) 3 * *
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N4.848 N5.116 N4.977 N4.926 N5.000 N4.948
Baten V323 V337 V340 V352 V352 V352
Saldo van baten en lasten N4.525 N4.779 N4.636 N4.574 N4.648 N4.596
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.1 N75 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.1 V6 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N69 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.594 N4.779 N4.636 N4.574 N4.648 N4.596
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Brandweer en Hulpverlening (bijdrage VRR) Burgemeester N4.405 N4.690 N4.546 N4.488 N4.561 N4.509
Gemeentelijke Rampenbestrijding Burgemeester N2 N30 N30 N30 N30 N30
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen N273 N262 N260 N260 N260 N260
Afschrijvingen en toegerekende rente N65 N66 N69 N77 N78 N77
Directe personeels- en apparaatskosten N103 N68 N71 N71 N71 N71
Totaal lasten N4.848 N5.116 N4.977 N4.926 N5.000 N4.948
Baten
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen V323 V337 V340 V352 V352 V352
Directe personeels- en apparaatsbaten N0 V0 V0 V0 V0
Totaal baten V323 V337 V340 V352 V352 V352
Saldo N4.525 N4.779 N4.636 N4.574 N4.648 N4.596
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepasing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N5.116 V337 N4.779
Act.21 1.2 Bijdrage VRR V96
Act.22 indexering bijdrage VRR V77
Act.22 1.1 Bijdrage VRR - FLO N29
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) V2
Afschrijvingen en toegerekende rente N3
Directe personeels- en apparaatskosten N3
Overige verschillen N1
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) V3
Stand begroting 2022 N4.977 V340 N4.636
Act.21 1.2 Bijdrage VRR V58
Afschrijvingen en toegerekende rente N8
Directe personeels- en apparaatskosten
Afschrijvingen en toegerekende rente V12
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2023 N4.926 V352 N4.574
Act.21 1.2 Bijdrage VRR N73
Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Stand begroting 2024 N5.000 V352 N4.648
Act.21 1.2 Bijdrage VRR V52
Stand begroting 2025 en volgende jaren N4.948 V352 N4.596

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022:
  • Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
  • Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
  • Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
  • Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
  • Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
 • Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
 • Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
 • Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
 • Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
 • Het controleren op de naleving daarvan;
 • Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
 • Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
 • Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
 • Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
 • Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5). 

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet 7,1% - 7,2%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast 120 - 120
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld nb - nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's 4/38 - 4/38
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw 3 - 3
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast) 0 - 0
Aantal meldingen graffiti 181 250 250
Aantal verwijderde graffiti 170 245 245
Aantal afgegeven vergunningen 161 265 265

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N2.917 N3.665 N3.434 N3.443 N3.444 N3.444
Baten V208 V337 V339 V339 V339 V339
Saldo van baten en lasten N2.710 N3.328 N3.095 N3.104 N3.105 N3.104
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.2 V161 V170 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.2 N219 N4 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N58 V166 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.768 N3.162 N3.095 N3.104 N3.105 N3.104
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Integraal Veiligheidsbeleid - projecten IVB Hartnagel N306 N438 N378 N378 N378 N378
Schade en vandalisme Van Veen N188 N299 N299 N299 N299 N299
Bijzondere Wetten Burgemeester N0 N24 N24 N24 N24 N24
Handhaving Hartnagel N124 N81 N81 N81 N81 N81
Integratiebeleid - Antidiscriminatievoorzieningen Wilson N26 N39 N40 N40 N40 N40
Destructiewet Wilson N0 N2 N2 N2 N2 N2
Opvang zwerfdieren Hartnagel N16 N16 N16 N16 N16 N16
Weerbaar bestuur N0 N110 N0 N0 N0 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N45 N23 N13 N22 N23 N23
Directe personeels- en apparaatskosten N2.212 N2.633 N2.582 N2.582 N2.582 N2.582
Totaal lasten N2.917 N3.665 N3.434 N3.443 N3.444 N3.444
Baten
Integraal Veiligheidsbeleid Hartnagel
Aanvalsplan overvallen en straatroven Hartnagel
Schade en vandalisme Van Veen V108 V225 V225 V225 V225 V225
Bijzondere Wetten Burgemeester V7 V8 V12 V12 V12 V12
Handhaving Hartnagel V48 V42 V42 V42 V42 V42
Directe personeels- en apparaatsbaten V45 V62 V60 V60 V60 V60
Totaal baten V208 V337 V339 V339 V339 V339
Saldo N2.710 N3.328 N3.095 N3.104 N3.105 N3.104
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.665 V337 N3.328
Afrondingsverschil N1
Afschrijvingen en toegerekende rente V10
Directe personeels- en apparaatskosten V52
Wijkveiligheidsplannen V60
Weerbaarheidsgelden (JR2018) V110
Bijzondere wetten, baten V4
Personeels-en apparaatsbaten N2
Stand begroting 2022 N3.434 V339 N3.095
Afschrijvingen en toegerekende rente N9
Stand begroting 2023 N3.443 V339 N3.104
Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Afrondingsverschil N1
Stand begroting 2024 N3.444 V339 N3.105
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N3.444 V339 N3.104

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Openbare orde en veiligheid
Een specifieke ontwikkeling op het gebied van de openbare orde is de opkomst van de drillrap, gepaard gaande met intimidatie en messengeweld door jongeren. De politie eenheid Rotterdam heeft in 2021 veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen, in het najaar 2021 wordt door de politie, gemeente en justitie een integraal inzetplan ontwikkeld. Uitvoering van dit plan zal naar verwachting eind 2021 starten.