Programma 3 Economie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

  • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
  • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 946055 november 2017);
  • Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

  • Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020);
  • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
  • Verordening marktgelden 2022 (raad van december 2021).

Taakveld 3.4 Economische promotie

  • Verordening logiesbelasting 2022 (raad van december 2021).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.


Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Circulaire economie
Eind 2021 wordt het beleidsmatig kader vastgesteld middels het 'actieplan circulair Capelle'. Het actieplan is mede gevoed met de resultaten uit het marktonderzoek circulair Capelle, waaruit diverse acties zullen voortvloeien.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N1.143 N1.563 N1.246 N1.210 N1.148 N1.148
Baten V937 V724 V760 V760 V760 V760
Saldo van baten en lasten N206 N839 N486 N450 N388 N388
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N98 N59 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V20 V20
Reserve eenmalige uitgaven V61 V305 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N38 V246 N0 N0 V20 V20
Resultaat N244 N593 N486 N450 N368 N368

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V264 V264 N264 N0
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V40 V40 N40 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente, aframing in 2020 Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3) N40 N40 N40
MKB-deal (VJN2021 3.3), budget in 2021 V33 V33 V33
Voorber.budget gebiedsinrichting BIZ C-West (VJN2021 3.2) V25 V25 V25
BIZ Capelle-West quick scans (VJN2021 3.4.4); budget in 2021 V20 V20 V20
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N21 N21 V58 V37
Overige verschillen N4 N4 N4
V317 N0 V317 N246 V71
Baten
Eenmalig aframing logiesbelasting in 2021 ivm corona (NJN 2020 3.2 Logiesbelasting) V35 V35 V35
Overige verschillen V1 V1 V1
N0 V36 V36 N0 V36
Totaal V317 V36 V353 N246 V107

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
3.1 Economische ontwikkeling MKB-deal (VJN 2021 3.3) N33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Hoofdweggebied vak A VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig V265 N265
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14) via reserve eenmalige uitgaven V40 N40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) N100 N100 N65
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Voorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2) N25
3.4 Economische promotie Eenmalig lagere opbrengst Logiesbelasting (NJN 2020 3.2) N35
Totaal V270 N0 N0 N0 N0 N463 N100 N65 N0 N0