Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

Toelichting op formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - Toelichting op formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

De formatie is de laatste 2 jaar stabiel begroot op ruim 6,24 fte per 1.000 inwoners. We hebben voor 2022 een stijging begroot naar 6,36 fte. De feitelijke stijging is daarmee net iets meer dan 0,1 fte per 1.000 inwoners. Dit komt mede door de besluiten voor aanvullende formatie in deze begroting en eerdere P&C-documenten. Wij liggen daarmee nog steeds beneden het landelijke niveau (7,7 fte in 2020) voor Gemeentes met 50.000 tot 100.000 inwoners (Personeelsmonitor 2020, A&O fonds gemeenten).

Toelichting op externe inhuur

Terug naar navigatie - Toelichting op externe inhuur

De werkelijke omvang van inhuur is altijd groter dan in de begroting. Dit komt omdat veel inhuur wordt gedekt uit andere begrotingsposten. Dat kunnen bijvoorbeeld projecten zijn waar de inhuur vanuit de grondexploitatie wordt bekostigd. Ook wordt een deel van de niet-begrote inhuur bekostigd uit bijvoorbeeld de vacatureruimte.

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarstukken 2018 Jaarstukken 2019 Jaarstukken 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja* Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja Ja
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed
*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen

Toelichting op bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - Toelichting op bezwaarschriften belastingen

Door de aanhoudende (zelfs hogere dan afgelopen jaar) waardestijging van de woningen in combinatie met een verminderend aantal bezwaarschriften (lichte daling t.o.v. het afgelopen jaar) is de verwachtingswaarde voor het komende jaar op een gelijkblijvend niveau gehouden.

Toelichting op beroepschriften belastingen

Terug naar navigatie - Toelichting op beroepschriften belastingen

Bij de beroepszaken is met ingang van 2020 een toename ontstaan door de druk van de No Cure No Pay-bureaus (NCNP). Uitgaande van de verwachting dat de druk verder toeneemt, maar dat het totale aantal bezwaarschriften gelijk blijft of licht afneemt verwachten we een gelijkblijvend aantal beroepszaken.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 0.1 Bestuur

 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’;
 • Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan zal nog deze raadsperiode worden verlengd waarbij tot het einde van de raadsperiode een bestendiging van de huidige lijn leidend is. Wel zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend zijn op de bestaande lijn. Medio 2022 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf 2023 gaat lopen.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 -   2022 (BBV 1097944  mei 2019);

Taakveld 0.5 Treasury

 • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 (raad van december 2021).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

 • Verordening hondenbelasting 2022 (raad van december 2021).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

 • Financiële Verordening 2020 (BBV 313253 november 2020);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.


Stedin N.V.

Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Evides N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma Niet van toepassing.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

 

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Maatschappelijke effecten Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal.

 

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Maatschappelijke effecten Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Rechtmatigheidsverantwoording 2022
Vanaf 2022 wordt het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, in plaats van de accountant. Deze verantwoording krijgt een plek in de Jaarrekening 2022 en een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering. In de paragraaf in deze begroting is hierover meer informatie opgenomen.

Raadswisseling
2022 is een verkiezingsjaar, dit houdt in dat er een raadswisseling plaats zal vinden.

0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021

Terug naar navigatie - 0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021

Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 3.118 in 2022, V 2.557 in 2023, V 1.994 in 2024, V 1.626 in 2025 en V 2.815 vanaf 2026
Kasstroom: V 3.118 in 2022, V 2.557 in 2023, V 1.994 in 2024, V 1.626 in 2025 en V 2.815 vanaf 2026

In de Meicirculaire 2021 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 voor wat betreft de jaarschijf 2021. In deze circulaire wordt de nominale compensatie verwerkt, een bedrag voor indexeringen vanaf 2022. Van de resultaten van de circulaire indexeren wij onze budgetten in de Begroting 2022 door middel van een stelpost Cao en prijzen en verwerken wij de geïndexeerde begrotingen van de verbonden partijen. Zie hiervoor de separate voorstellen in deze Begroting.

Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen.

2022 2023 2024 2025 2026
Stand VJN 2021 V124.030 V124.827 V125.591 V127.181 V127.181
Mutaties Meicirculaire 2021 V3.118 V2.557 V1.994 V1.626 V2.815
Uitkomst Meicirculaire 2021 V127.148 V127.384 V127.585 V128.807 V129.996
Algemene mutaties
Accres N505 N1.017 N1.468 N1.601 V2.080
Nominale ontwikkeling V1.877 V1.590 V1.382 V1.171 N733
Ontwikkeling uitkeringsbasis V1.443 V1.522 V1.540 V1.455 V776
Stelpost BCF V303 V303 V303 V303 V303
WOZ-waarden N279 N201 N198 N195 N223
Hoeveelheidsverschillen N663 N571 N493 N459 N202
Taakmutaties
Ketensystemen Jeugd N2 N2
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken V15 V15 V15 V15 V15
Handhaving energielabel C kantoren V6 V6 V6 V6 V1
Handelsregister N3
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening V27 V27 V28 V28 V28
Verrekening Voogdij 18+ N33 N33 N33 N34 N34
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg V24 V24 V25 V25 V25
Kinderopvang toezicht en handhaving V2 V2 V2 V2 V2
Wet Open Overheid (structureel) V67 V84 V101 V119 V134
Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) V79 V79 V80 V81 V81
Geen aanspraak op begeleiding N33
Overgangsrecht levenslang V3
Integratie en decentralisatie uitkeringen
Inburgering (IU) V42 V23 V15 V6 V2
Armoedebestrijding kinderen (DU) V6 V6 V6 V6 V6
Participatie (IU) V153 V141 V124 V139 V25
Voogdij/18+ (IU) V559 V559 V559 V559 V559
Totaal V3.118 V2.557 V1.994 V1.626 V2.815

0.2 Stelpost lonen 2022 (excl. GR IJsselgemeenten)

Terug naar navigatie - 0.2 Stelpost lonen 2022 (excl. GR IJsselgemeenten)

Stelpost lonen 2022 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 353 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 353 vanaf 2022

Bij de actualisatie van de Begroting 2022 is bij de berekening van de salariskosten rekening gehouden met de loonstijging uit de huidige cao die liep tot 1 januari 2021. De loonmutatie voor 2021 en 2022 is nog niet bekend. Conform onze begrotingsuitgangspuntenbrief gaan we voor 2022 voorlopig uit van 1,1%. Voor ons gemeentelijk personeel komt dat neer op een bedrag van N 353 structureel vanaf 2022. Voor een loonmutatie in 2021 resteert nog een (restant) stelpost in de begroting van N 451, zodat na wijziging per saldo N 804 vanaf 2022 in de begroting beschikbaar is.

De stelpost lonen voor het personeel van de GR IJsselgemeenten is verwerkt via een separaat wijzigingsvoorstel onder programma 6b. Ons gemeentelijk aandeel in de stelpost lonen bij de GR bedraagt N 94 structureel vanaf 2022.

Wij stellen de begroting aan te ramen met N 353 structureel van 2022.

0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte

Terug naar navigatie - 0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte

Aanpassen rente aan financieringsbehoefte - Onvermijdelijk
Baten / lasten: V 95 in 2022, V 208 in 2023, V 241 in 2024 en V 203 in 2025
Kasstroom: V 95 in 2022, V 208 in 2023, V 241 in 2024 en V 203 in 2025

Deze Begroting 2022 bevat voorstellen die leiden tot een aangepaste financieringsbehoefte, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021. De aangepaste financieringsbehoefte geeft andere uitkomsten voor de te betalen rente. Wanneer wij de rente berekenen met het percentage dat wij geprognosticeerd hebben in de Voorjaarsnota 2021, dan leidt dit tot de volgende aanpassingen: V 95 in 2022, V 208 in 2023, V 241 in 2024 en V 203 in 2025. Voor de meerjarendoorkijk is het effect als volgt: V 107 in 2026, N 33 in 2027, N 167 in 2028 en N 242 in 2029.

Wij stellen voor de lasten met deze bedragen aan te passen. De effecten op de renteomslag worden integraal meegenomen in voorstel 0.4 in deze begroting. 

0.4 Verlagen rentepercentages

Terug naar navigatie - 0.4 Verlagen rentepercentages

Verlagen rentepercentages - Beleidskeuze
Baten / lasten: N 64 in 2023, N 74 / V 60 in 2024 en N 155 / V 178 in 2025
Kasstroom: V 60 in 2024 en V 178 in 2025

In de Voorjaarsnota 2021 hebben wij de meerjarige rente doorgerekend met 1,0% in 2022 en 2023, 1,5% in 2024 en 2025 en 2% vanaf 2026. Deze percentages zijn aan de voorzichtige kant. Andere gemeenten in onze regio calculeren met lagere percentages; wij zitten hiermee aan de “bovenkant” in onze regio. Bovendien blijkt dat de marktrente in 2021 nog steeds erg laag is. Wanneer wij de rentepercentages iets minder voorzichtig prognosticeren, creëren wij ruimte in de begroting. Wij verlagen daarom de percentages naar 1,0% structureel vanaf 2022. Dit voorstel is in lijn met de voorstellen voor de invulling van de taakstelling. Het effect op de rentelasten is V 60 in 2024, V 178 in 2025, V 353 in 2026, V 560 in 2027, V 652 in 2028 en V 741 in 2029. Bij voorstel 0.3 is aangegeven dat de renteomslag integraal verwerkt wordt bij dit voorstel. Het herrekende omslagpercentage voor 2022 en 2023 is 0,2%, 2024 en 2025 0,3%, 2026 0,4%, 2027 en 2028 0,5% en vanaf 2029 0,6%. Onderaan het voorstel is een tabel opgenomen welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma's heeft. 

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige lagere dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. 
De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. 

Wij stellen u voor de rentelasten in de begroting aan te passen met V 60 in 2024, V 178 in 2025, V 353 in 2026, V 560 in 2027, V 652 in 2028 en V 741 in 2029. Het effect op respectievelijk de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden is N 14/N 50 in 2023, N 14/N 60 in 2024, N 29/N 126 in 2025, N 14/N 65 in 2026, N 13/N 64 in 2027, N 25/N 124 in 2028 en N 12/N 60 in 2029.

Programma 2022 2023 2024 2025
Effecten renteomslag
0 V3 N280 N305 N631
1 N0 V3 V3 V6
2 N0 V59 V72 V156
3 N0 V3 V3 V6
4 N0 V73 V78 V152
5A N5 V36 V32 V69
5B N0 V19 V20 V41
6A N0 V6 V6 V11
6C N0 V2 V2 V3
7 N0 V64 V74 V155
8 V2 V15 V15 V31
Subtotaal N0 N0 N0 N0
Effect rente
0 N0 N0 V60 V178
Subtotaal N0 N0 V60 V178
Effecten voorziening
Voorziening afval N0 N14 N14 N29
Voorziening riolering N0 N50 N60 N126
Subtotaal N0 N64 N74 N155
Totaal N0 N64 N14 V23

0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie

Terug naar navigatie - 0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie

Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie - Beleidskeuze
Baten / lasten: N 2.750 in 2024 en 2025, N 3.000 in 2026, N 4.250 in 2027. N 5.000 in 2028 en N 4.750 vanaf 2029
Kasstroom: N 2.750 in 2024 en 2025, N 3.000 in 2026, N 4.250 in 2027. N 5.000 in 2028 en N 4.750 vanaf 2029

Bij de Begroting 2021 hebben we voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in deze begroting.
Door het verwerken van deze voorstellen, weten wij de taakstelling voor de eerste jaren tot en met 2028 in te vullen en is er nog een beperkte taakstelling van 250 in 2029.

Wij stellen dan ook voor om de begroting aan te passen met N 2.750 in 2024 en 2025, N 3.000 in 2026, N 4.250 in 2027. N 5.000 in 2028 en N 4.750 vanaf 2029.

0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Terug naar navigatie - 0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Onvermijdelijk
Baten: V 104 vanaf 2023
Kasstroom: V 104 vanaf 2023

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 is besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. De reële verwachting was dat het merendeel van de huidige aandeelhouders zou inschrijven met het eigen percentage. Om die reden hebben we vanuit voorzichtigheid in de Voorjaarsnota 2021 rekening gehouden met een dividendrendement van V 114. Doordat enkele (grotere) aandeelhouders niet hebben ingetekend, hebben wij uiteindelijk 3,63% van de preferente aandelen verworven. Hierdoor zal ons dividendrendement op deze aandelen uiteindelijk V 218 vanaf 2023 worden. De aankoop is deels verwerkt in de Voorjaarsnota 2021 en het meerdere zullen we verwerken bij de Najaarsnota 2021.

Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel de baten te verhogen met V 104.

0.7 Kapitaallastenreserve

Terug naar navigatie - 0.7 Kapitaallastenreserve

Kapitaallastenreserve - Beleidskeuze
Baten: N/V 19.565 in 2022 en V 1.250 vanaf 2024
Kasstroom: Geen

In de raadscommissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor de concretisering van de in de begroting opgenomen taakstelling. Het betreft onder andere de vorming van een kapitaallastenreserve. Een kapitaallastenreserve moet voor de gehele resterende looptijd van de afschrijvingen gevormd worden.
We stellen voor om een periode van 20 jaar te kiezen om aan te sluiten bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van onze reeds gedane investeringen. Hiervoor is een doorrekening gemaakt welke effecten dit heeft in het stelsel van baten en lasten:

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.100

1.055

991

973

861

625

505

439

300

219


Hierbij dient er een dotatie plaats te vinden van 19.565. Omdat er in dit voorstel gekozen is om alleen investeringen mee te nemen in de kapitaallastenreserve die minimaal nog 10 en maximaal nog 20 jaar worden afgeschreven, is de eerste jaren de onttrekking aan de reserve gelijk en daarna loopt deze af, omdat er dan investeringen geheel zijn afgeschreven. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Tot en met 2029 is het effect op de solvabiliteit -/- 1,8% en de schuldquote +/+ 3,5% voor dit voorstel. De kasstroom is verwerkt in voorstel 0.5 in deze begroting.

Wij stellen u voor om in 2022 een kapitaallastenreserve te vormen voor een bedrag van N 19.565 met een dekking vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar (V 19.565) en vanaf 2024 structureel V 1.250 te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten. De verdeling van de onttrekking over de programma’s is als volgt:

Programma 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 619 619 619 619 619 619
3. Economie 20 20 20 20 20 20
4. Onderwijs 235 235 235 235 235 235
5.A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cult) 179 179 179 179 179 179
5.B. Openbaar Groen en (openlucht) recr 123 123 123 123 123 123
6.A. Sociale infrastructuur 6 6 6 6 6 6
8. Stadsontwikkeling 67 67 67 67 67 67
Totaal 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal

Terug naar navigatie - 0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal

Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal - Beleidskeuze
Baten: V 333 in 2023, V 483 in 2024 en V 636 vanaf 2025
Kasstroom: V 333 in 2023, V 483 in 2024 en V 636 vanaf 2025

In de raadscommissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor de concretisering van de in de begroting opgenomen taakstelling. Het betreft onder andere het laten vervallen van de stelpost kosten toename inwonersaantal in de algemene uitkering. In de begroting is bij de algemene uitkering een stelpost kosten toename inwonersaantal opgenomen. Deze stelpost is de tegenhanger van de toename in de Algemeen uitkering door de toename van het aantal inwoners. De gedachte hierachter is dat door de toename van het aantal inwoners, ook evenredig de lasten zullen toenemen. Deze systematiek is pas recent toegepast en is vanuit voorzichtigheid opgenomen in de begroting. De afweging die wij gemaakt hebben in het kader van “Scherper aan de wind zeilen” is om weer terug te gaan naar de oude systematiek, waarbij we lasten niet op voorhand beklemden, maar een voorstel opnamen in de P&C-cyclus wanneer nodig.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V 333 in 2023, V 483 in 2024 en V 636 vanaf 2025.

0.9 Stelpost prijzen

Terug naar navigatie - 0.9 Stelpost prijzen

Stelpost prijzen - Onvermijdelijk
Baten: N 247 in 2022, N 298 in 2023, N 247 in 2024 en N 237 in 2025
Kasstroom: N 247 in 2022, N 298 in 2023, N 247 in 2024 en N 237 in 2025

Conform onze uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2022 gaan we voor de algemene prijsindex van de gemeente, net als in voorgaande jaren, uit van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens de Meicirculaire 2020 komt deze uit op 1,4%. We verwerken deze prijsindex in een stelpost. Met deze stelpost vangen we de indexatie van materiële budgetten op.

In deze Begroting 2022 zitten diverse voorstellen waarvoor de stelpost dekking geeft en waardoor de stelpost weer verlaagd kan worden. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de inzet van de stelpost.

We stellen u voor de lasten in de begroting met N 247 in 2022, N 298 in 2023, N 247 in 2024 en N 237 in 2025 te verhogen.
Voor de doorkijk na 2025 houden we rekening met een stelpost van  N 237 in 2026, N 159 in 2027, N 182 in 2028, N 26 in 2029 en N 104 vanaf 2030, rekening houdend met de doorkijk van de wijzigingsvoorstellen 0.10  Verkiezingen, 4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel en 4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt

2022 2023 2024 2025
Totaal budget Stelpost Prijzen N710 N710 N710 N710
Inzet voor de volgende posten:
Verhogen budget uitvoeren verkiezingen (Progr.0) V78 V23 V78 V78
Aanpassen budgetten voor schoonmaak (Progr.0) V35 V35 V35 V35
Bijdrage GR IJsselgemeenten (Progr.0) V74 V74 V74 V74
Aanpassen facilitaire budgetten (Progr.0) V66 V70 V66 V76
Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten (Progr.6C) V210 V210 V210 V210
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen V463 V412 V463 V473
Resterend saldo Stelpost Prijzen N247 N298 N247 N237

0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen

Terug naar navigatie - 0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen

Verhogen budget uitvoeren verkiezingen - Onvermijdelijk
Lasten: N 78 in 2022, N23 in 2023, N78 in 2024 en 2025
Kasstroom: N 78 in 2022, N23 in 2023, N78 in 2024 en 2025

Het uitvoeringsbudget voor de verkiezingen is jarenlang niet geïndexeerd of marktconform het huidige prijspeil herzien. Naast een indexering zien we de komende jaren een verhoging in de huur van geschikte locaties voor stembureaus. De presentievergoeding voor stembureauleden is in 2021 gewijzigd en aangepast naar bedragen die aansluiten bij presentievergoedingen in de omliggende gemeenten. Verder vereist de organisatie van de verkiezingen de nodige expertise en capaciteit die we niet standaard in huis hebben. Het benodigde budget per verkiezingsdag bedraagt N133. In 2022 tot en met 2027 is er één verkiezingsdag, in 2028 zijn er geen verkiezingen en in 2029 zijn er 2 verkiezingsdagen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting wisselend structureel te verhogen met N78 in 2022, N23 in 2023, N78 in 2024, 2025 en 2026, N23 in 2027, N0 in 2028 en N 266 in 2029. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.11 Aanvullende middelen Jeugd

Terug naar navigatie - 0.11 Aanvullende middelen Jeugd

Aanvullende middelen Jeugd – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 5.857 in 2022, V 3.533 in 2023, V 3.234 in 2024 en V 2.877 in 2025
Kasstroom: V 5.857 in 2022, V 3.533 in 2023, V 3.234 in 2024 en V 2.877 in 2025

Op 18 mei jl. heeft de Arbitragecommissie uitspraak gedaan en advies gegeven over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Naar aanleiding van de uitspraak is het Kabinet in gesprek gegaan met gemeenten waarna besloten is dat het Kabinet in 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg. Dit is bovenop de reeds eerder toegezegde zogenoemde De Jonge gelden. Voor ons betekent dat in 2022 een wijziging van de begroting van V 5.857.
Voor de jaren 2023 e.v. heeft de provinciaal toezichthouder aangegeven dat wij rekening mogen houden met 75% van de bedragen die vermeld zijn Hervormingsagenda Jeugd die op juni 2021 gepubliceerd is. Dit komt in de plaats van de 'oude' stelpost waarbij gemeenten met structureel 300.000 rekening hielden.
Het nieuwe bedrag is een aflopend bedrag waarbij ook rekening gehouden moet worden met de reeds structureel in onze begroting verwerkte De Jonge gelden. Voor onze gemeente was dat een bedrag van 1.326 vanaf 2023.

Wij stellen u voor de baten aan te ramen met V 5.857 in 2022, V 3.533 in 2023, V 3.234 in 2024 en V 2.877 in 2025. Voor de doorkijk na 2025 houden we rekening met V 1.573 in 2026 en V 1.385 vanaf 2027.   

0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein

Terug naar navigatie - 0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein

Groei communicatievraagstukken sociaal domein - Beleidskeuze
Lasten: N 60 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 60 structureel vanaf 2022

Toevoegen communicatieadviseur (0,8 fte, schaal 9), structureel voor unit communicatie, woordvoering en kabinet. Deze functie is noodzakelijk gezien het grote aantal communicatievraagstukken die komen vanuit het sociaal domein, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Met deze extra vacatureruimte kan worden voldaan aan het groeiende aantal verzoeken vanuit het sociaal domein.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 60 vanaf 2022.

0.13 Digitalisering post

Terug naar navigatie - 0.13 Digitalisering post

Digitalisering post – Beleidskeuze
Lasten: structureel V 10 in 2023, V 10 in 2024 en V 25 in 2025 en vanaf 2026 V45
Kasstroom: structureel V 10 in 2023, V 10 in 2024 en V25 in 2025 en vanaf 2026 V45 

In het BBV 511435 d.d. 8 juni 2021 heeft het college besloten de “Memo Invulling taakstelling” vast te stellen en deze ter consultatie aan uw raad aan te bieden. Hierin wordt o.a. voorgesteld om V 45 te bezuinigen op verzendkosten vanaf 2022 (Digitalisering post) en dit te betrekken bij de afwegingen van de Begroting 2022.
Gezien de lopende aanbesteding Post en het feit dat er moet worden uitgezocht welke post wij als organisatie kunnen en wettelijk gezien mogen digitaliseren, is een bezuiniging van V 45 vanaf 2022 niet haalbaar.
Wij denken de voorgenomen bezuiniging geleidelijk in 3 stappen te realiseren vanaf 2023, waarbij elk jaar meer wordt bezuinigd tot aan de genoemde taakstelling van V 45.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting als volgt aan te passen: V 10 in 2023, V 10 in 2024 en V25 in 2025 en V45 vanaf 2026.

0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid

Terug naar navigatie - 0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid

Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid (WOO) - Onvermijdelijk
Lasten: N 67 structureel in 2022, N 84 in 2023, N 101 in 2024, N 119 in 2025 en N 134 vanaf 2026; N 79 incidenteel in 2022 en 2023, N 80 in 2024, N 81 in 2025 en 2026. 
Kasstroom: N 67 structureel in 2022, N 84 in 2023, N 101 in 2024, N 119 in 2025 en N 134 vanaf 2026; N 79 incidenteel in 2022 en 2023, N 80 in 2024,  N 81 in 2025 en 2026.

De gemeente Capelle aan den IJssel ontvangt jaarlijks ca. 50 verzoeken om openbaarmaking van informatie, gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur. De bestuursorganen raad, college en burgemeester hebben de bevoegdheid om te besluiten op deze z.g. Wob-verzoeken gemandateerd aan de algemeen directeur. De voorbereiding van deze besluitvorming wordt primair gedaan door de betreffende vak afdeling, onder regie vanuit de taakgroep Juridische Zaken.

In de loop van 2022 zal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo stelt voorop dat toegang tot publieke informatie een recht is dat in beginsel aan een ieder in gelijke mate toekomt. Uitgangspunt van de Woo is actieve informatieverstrekking door de overheid, op eigen initiatief.  Uitvoering van deze wet vergt een informatiehuishouding die op orde en goed doorzoekbaar is. Met het oog hierop verplicht de Woo bestuursorganen om een of meerdere Woo-contactpersonen aan te wijzen. Vooruitlopend op de besluitvorming over het wetsvoorstel heeft het kabinet  middelen hiervoor beschikbaar gesteld in de algemene uitkering. De incidentele middelen  voor onze gemeente over de periode 2022 t/m 2026 bedragen 79 in 2022 oplopend tot 81 in 2026. Deze middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen en informatiehuishouding, opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie.  De structurele middelen, 67 in 2022 en oplopend naar 134 structureel vanaf 2026 zijn bedoeld voor actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een of meerdere contactfunctionarissen en het beheer en onderhoud van systemen. Van het onderdeel structurele middelen is een bedrag van N 42 nodig voor een contactfunctionaris (0,5 fte schaal 10) vanaf 2022.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 te verhogen met structureel N 67 in 2022, N 84 in 2023, N 101 in 2024, N 119 in 2025 en N 134 vanaf 2026 en incidenteel met N 79 in 2022 en 2023, N 80 in 2024 en N 81 in 2025 en 2026.

0.15 Investering juridische kwaliteitszorg

Terug naar navigatie - 0.15 Investering juridische kwaliteitszorg

Investering juridische kwaliteitszorg - Beleidskeuze
Lasten:   structureel N 107 vanaf 2022
Kasstroom:  structureel N 107 vanaf 2022

De juridisering van de samenleving blijft toenemen. Evenals de omvang en complexiteit van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de decentralisaties, de participatiesamenleving; inwoners die steeds mondiger en veeleisender worden. Ook concrete kritische onderzoeksrapporten als ‘Ongekend onrecht’, maar ook van onze eigen Rekenkamer en gemeentelijke Ombudsman, vragen extra juridische inzet. Daarnaast digitaliseert de samenleving in rap tempo en hebben sociaal media en smart city toepassingen steeds meer invloed op de samenleving, wat ook nieuwe juridische vraagstukken opwerpt. Daarnaast hebben thema's als privacy, transparante overheid en integriteit steeds meer maatschappelijke aandacht en spelen in Capelle enkele grote (ontwikkel)trajecten als Rivium. 

Bovenstaande ontwikkelingen, projecten en dossiers leiden tot een steeds groter beslag op de beschikbare juridische capaciteit,  vereisen een andere rol van de juridische professionals en vereisen steeds meer aandacht voor juridische kwaliteitszorg en juridisch risicomanagement.

Wij stellen u voor een senior-juridisch adviseur (1 fte Specialist A, schaal 12) toe te voegen aan de unit Juridische Zaken & Inkoop en hiervoor de lasten in onze begroting structureel te verhogen met N 107 vanaf 2022.

0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak

Terug naar navigatie - 0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak

Aanpassen budgetten voor schoonmaak – Onvermijdelijk
Lasten: structureel N 35 vanaf 2022
Kasstroom: structureel N 35 vanaf 2022

Op 23 maart 2021 heeft het college van B&W besloten over te gaan tot een Europese aanbesteding Hygiëne. Het voornemen tot gunning van de opdracht is vastgelegd in BBV 541050 (13 juli 2021).
Door uitbreiding van dienstverlening, inzet op ontwikkelopgaven (passend & vernieuwend, duurzaam en participatie) en in voorgaande jaren geen toegepaste indexatie van de budgetten is een tekort op de huidige budgetten ontstaan van totaal N 35 per jaar.

Wij stellen u voor om in navolging van het genoemde collegebesluit de lasten in de begroting structureel te verhogen  met N 35 vanaf 2022.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

 1. Programma 0, voor Gemeentehuis, Gemeentewerf en Werkplein (TV 0.4) : N 7
 2. Programma 4, voor Educatusstraat (TV 4.2) : N 17
 3. Programma 6, voor MFC Fascinatio en wijkcentrum Schollevaar (TV 6.1) : N 11

Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed

Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed - Beleidskeuze
Lasten/Baten: Krediet N702 in 2022 en structureel N 35/V 41 vanaf 2023
Kasstroom: N 702 eenmalig in 2022 en V 41 vanaf 2023

Op basis van het in 2018 vastgestelde koersdocument Duurzaam Capelle en het in navolging hierop in 2019 vastgestelde programma duurzaamheid 2019-2022 "Slim op weg naar een duurzaam Capelle" (BBV1080702) is besloten om verder aan de slag te gaan en te werken aan een duurzaam Capelle. Hierbij is besloten om ook onze eigen organisatie te verduurzamen en stappen te zetten op terreinen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn.

Na onderzoek is gebleken dat naast de 14 panden waarop al zonnepanelen liggen, er nog 11 panden van het gemeentelijk vastgoed geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Omdat het voordeel in energieverbruik ten gunste komt van de huurders wordt via een addendum op de huurovereenkomsten een percentage van het investeringsbedrag teruggevraagd.

Wij stellen u voor om voor het plaatsen van zonnepanelen in 2022 eenmalig een krediet beschikbaar te stellen van 702.  Verder stellen wij u voor vanaf 2023 in de begroting structureel een kapitaallast aan te ramen van N 35 en structureel een baat van V 41.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Het voorstel raakt de programma’s 0, 1, 4, 5, 6 en 7.

Programma Investering Afschrijving Huurbaten
0 167 N8
1 152 N8 V12
4 121 N6 V10
5 139 N8 V11
6 115 N5 V8
7 8
Totaal N702 N35 V41

0.18 Bijdrage IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - 0.18 Bijdrage IJsselgemeenten

Bijdrage IJsselgemeenten - Onvermijdelijk 
Lasten: N 88  structureel vanaf 2022/N 8 incidenteel van 2022 t/m 2024
Kasstroom: N 88 structureel vanaf 2022/N 8 incidenteel van 2022 t/m 2024

Algemene kosten Sociale Zaken:
De afgelopen jaren is er een overschrijding zichtbaar op de algemene kosten bij de afdeling Sociale Zaken. Dit komt doordat de algemene kosten niet zijn verhoogd met de jaarlijkse stijging. Deze kosten betreffen leasekosten, kosten van abonnementen, verzekeringen, benchmark Divosa, bankkosten etc.  De begrote bedragen wijken inmiddels significant af van de reëele kosten. Deze structurele kosten zijn nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GR IJsselgemeenten. Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 74 vanaf 2022.  Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

Accountantskosten Sociale Zaken:
Uit de aanbesteding van de accountant is gebleken dat de accountantskosten meer stijgen dan de vastgestelde index. Hierdoor is het begrote bedrag niet meer toereikend. Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 11 vanaf 2022.

Accountantskosten ICT-bedrijfsvoering:
Uit de aanbesteding van de accountant is gebleken dat de accountantskosten meer stijgen dan opgenomen in de primaire begroting. Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 3 vanaf 2022. 

Bewustwordingscampagne informatieveiligheid:
De afhankelijkheid van een goed functionerende en veilige ICT omgeving is groot. De afgelopen jaren zijn de nodige acties ondernomen om het bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging binnen de organisatie te verhogen. Toch worden de meeste beveiligings-en data lek incidenten nog steeds veroorzaakt door menselijk handelen. De applicatie Security Awareness Training van leverancier Knowbe4 is een gestructureerde aanpak van het verhogen van het informatiebeveiligingsbewustzijn. Deze bewustwordingscampagne zal dit jaar en de komende twee jaar worden ingezet voor alle medewerkers. Dit geeft een incidentele last van N 8 over de jaren 2022 t/m 2024 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N88 vanaf 2022 en incidenteel te verhogen met N 8 in 2022 t/m 2024.  Hiervoor is er deels dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.19 Restwaarde activa

Terug naar navigatie - 0.19 Restwaarde activa

Restwaarde activa - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V265 / N19 vanaf 2022
Kasstroom: N.v.t.

In lijn met de voorschriften uit het BBV en onze eigen waarderingsgrondslagen, mag er voor activa die een (concrete) waarde vertegenwoordigen in het economisch verkeer een restwaarde gehanteerd worden voor de afschrijvingen. Hierdoor wordt er jaarlijks een lager bedrag afgeschreven, omdat er niet naar € 0 wordt afgeschreven, maar tot de hoogte van de restwaarde in dezelfde periode. Bij de Najaarsnota 2010 heeft u eerder een besluit genomen om voor het gemeentehuis een restwaarde te hanteren. Daarnaast is bij de gemeentewerf sprake van grondbezit, waar niet op wordt afgeschreven.
Voor 3 courante objecten, te weten het gemeentehuis, de gemeentewerf en de bibliotheek, is er een taxatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat deze 3 objecten een restwaarde vertegenwoordigen die groter is dan de restwaarde die nu gehanteerd wordt. Dit is opgenomen in de onderstaande tabel.

Wij stellen u voor vanaf 2022 rekening te houden met een restwaarde voor deze objecten in lijn met de uitgevoerde taxaties. Daarnaast stellen wij u voor om voor het gemeentehuis een resterende afschrijvingstermijn te hanteren van 21 jaar in plaats van 11 jaar. Dit ligt in lijn met de periode waar rekening mee wordt gehouden in de voorziening onderhoud. De jaarlijkse afschrijving wordt dan voor het gemeentehuis 24, de gemeentewerf 55 en de bibliotheek 32. Voor het bedrag aan lastenverlaging  V19 wat het taakveld 7.2 riolering raakt, vindt een evenredige verlaging van de onttrekking N19 plaats uit de voorziening rioolheffing middelen derden. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Tot en met 2029 is het effect op de solvabiliteit -/- 0,5% en voor schuldquote +/+ 1,0% voor dit voorstel. De kasstromen zijn verwerkt in voorstel 0.5 bij deze begroting.

Wij stellen u voor om de lasten met ingang van 2022 te verlagen met V265 en de onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden te verlagen met N19.

Object Restwaarde per ultimo Restwaarde volgens taxatie grond Restwaarde volgens taxatie gebouw Restwaarde volgens taxatie totaal Huidige jaarlijkse afschrijving Resterende afschrijvingstermijn na 2021 Nieuwe jaarlijkse afschrijving
Gemeentehuis N5.780 2.253 5.047 7.300 184 11 24
Gemeentewerf N420 1.885 805 2.690 128 31 55
Bibliotheek N0 609 596 1.205 64 37 32

0.20 Aanpassen facilitaire budgetten

Terug naar navigatie - 0.20 Aanpassen facilitaire budgetten

Aanpassen facilitaire budgetten – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 66 in 2022, N 70 in 2023, N 66 in 2024 en N 76 vanaf 2025
Kasstroom: N 66 in 2022, N 70 in 2023, N 66 in 2024 en N 76 vanaf 2025

De afgelopen jaren is een aantal facilitaire budgetten niet of niet voldoende aangepast aan de (contractuele) indexaties en de hoeveelheid en soort producten en diensten die wij inkopen.
Extra budget is nodig vanwege: meer m2 fysieke archiefopslag (wettelijke plicht), indexatie van de prijzen voor de diensten van Promen in het bedrijfsrestaurant, kosten voor huur rolcontainers voor afvoer afval en deelname aan benchmarks en kennisplatforms op het gebied van facilitair management en vastgoed.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 66 in 2022, N 70 in 2023, N 66 in 2024 en N 76 vanaf 2025. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

Facilitaire budgetten 2022 2023 2024 2025 e.v.
Archief en documentbeheer N5 N9 N5 N15
Bedrijfsrestaurant N14 N14 N14 N14
Rolcontainers N26 N26 N26 N26
Overig: benchmarks, kennisplatforms N21 N21 N21 N21
Totaal programma 0 N66 N70 N66 N76

0.21 Efficiënt omgaan met Vastgoed

Terug naar navigatie - 0.21 Efficiënt omgaan met Vastgoed

Efficiënt omgaan met Vastgoed – Onvermijdelijk
Lasten: V 120  in 2024 en V 320 vanaf 2025  
Kasstroom:  V 120  in 2024 en V 320  vanaf 2025

In de vastgestelde  “Memo invulling taakstelling” zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen toegelicht. Een van de genoemde maatregelen is het bezuinigen op het gemeentelijke vastgoed. Een mogelijk onderdeel hiervan is het verhuizen van de werknemers van de GR IJsselgemeenten van het Werkplein naar het gemeentehuis, een andere is het inrichten van het Maria Daneelserf als zaal-en verhuurcentrum, maar ook andere opties worden nog uitgewerkt. Hiervoor zal een onderzoek worden gestart.  Het hieruit verwachte mogelijke voordeel  zal als taakstelling  worden verwerkt in de begroting 2022.  

Wij stellen u voor het te verwachte voordeel in te boeken en de lasten te verlagen met V 120 in 2024 en V 320 vanaf 2025 en deze te verwerken in de begroting van 2022. 

0.22 Herijking gemeentefonds

Terug naar navigatie - 0.22 Herijking gemeentefonds

Herijking gemeentefonds – Beleidskeuze
Baten: N 1.005 in 2023, N 2.010 in 2024, N 3.015 in 2025 en N 3.149 vanaf 2026
Kasstroom: N 1.005 in 2023, N 2.010 in 2024, N 3.015 in 2025 en N 3.149 vanaf 2026

In de risicoparagraaf en door middel van verschillende collegebrieven in 2021 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de herijking van de Algemene Uitkering. Op basis van de laatste inzichten moeten wij rekening houden met een lagere algemene uitkering van € 47 per inwoner. Dit betreft een bedrag van N 3.149, waarbij sprake is van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat wanneer de voorlopige uitkomst negatief uitvalt, dit in de meerjarenbegroting verwerkt mag worden. De herijking van het gemeentefonds bevindt zich al in een vergevorderd stadium. Derhalve is de reële verwachting dat deze voorlopige uitkomst ook in de buurt zal komen van de definitieve uitkomst. Wij stellen voor deze lagere Algemene Uitkering te verwerken in de meerjarenbegroting.

Wij stellen voor om de baten te verlagen met N 1.005 in 2023, N 2.010 in 2024, N 3.015 in 2025 en N 3.149 vanaf 2026.

0.23 Vrijval reserve bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 0.23 Vrijval reserve bedrijfsvoering

Vrijval reserve bedrijfsvoering - Beleidskeuze
Baten: V 220 vanaf 2024
Kasstroom: Geen

Wij vinden het belangrijk om uw raad meer openheid en transparantie te geven over de (mutaties in de) bedrijfsvoering. Dit mede gelet op het in 2020 gewijzigde artikel 11 lid 6 van de Financiële Verordening, waarbij door uw raad is besloten dat wij als college gemandateerd zijn tot het nemen van een besluit over dotaties en onttrekkingen aan de reserve egalisatie bedrijfsvoering. De  gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft nadrukkelijk aangegeven deze lijn te onderschrijven.

In november 2021 zullen de burgemeester (portefeuillehouder Personeel en Organisatie) en de gemeentesecretaris/algemeen directeur uw raad in een themabijeenkomst nader informeren over de organisatieontwikkeling en het HR beleid. Daarbij kan eveneens verkend worden of het bedrijfsvoeringconvenant gehandhaafd moet blijven en/of de Reserve bedrijfsvoering beëindigd kan worden. Dit zal vervolgens nader uitgewerkt worden in een herziene financiële verordening die naar verwachting in januari 2022 aan uw raad ter besluitvorming zal worden aangeboden.

In deze lijn stellen wij, mede op advies van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, voor om de vanaf 2024 voorziene structurele dotatie aan de Reserve bedrijfsvoering ad 220 af te ramen.
Dit voorstel levert een bijdrage aan het realiseren van onze taakstelling.

Wij stellen u voor om dotatie aan de reserve Bedrijfsvoering vanaf 2024 te verlagen met V 220.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N32.878 N35.012 N30.900 N31.166 N31.282 N31.448
Baten V218.960 V142.160 V149.283 V146.858 V146.552 V146.592
Saldo van baten en lasten V186.082 V107.148 V118.383 V115.692 V115.270 V115.144
Mutaties reserves:
Algemene reserve N0 N0 V19.565 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering V388 V508 N45 V32 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N19.565 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N46 V78 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V1.173 V3.000 N0 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer V27 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.542 V3.586 N46 V32 N0 N0
Resultaat V187.624 V110.734 V118.337 V115.724 V115.270 V115.144
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening/begroting.

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Terug naar navigatie - Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen hetzelfde taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd.

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur) Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
Raad en Raadscommissies N974 N1.108 N1.147 N1.122 N1.122 N1.122
Griffie N532 N556 N516 N516 N516 N516
Rekenkamer N127 N104 N105 N105 N105 N105
Totaal lasten N1.633 N1.768 N1.768 N1.743 N1.743 N1.743
Baten
Raad en Raadscommissies V19
Totaal baten V19 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N1.614 N1.768 N1.768 N1.743 N1.743 N1.743
Mutatie in reserves:
Reserve Rekenkamer V27
Reserve Eenmalige uitgaven V20
Totaal mutaties in reserves V27 V20 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.587 N1.748 N1.768 N1.743 N1.743 N1.743

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Budget Denk en Doe Mee Fonds (Amendement Begr.2021), budget in 2021 V3.000 V3.000 N3.000 N0
Onvoorziene lasten eenmalig verhoogd met extra middelen corona (VJN21 0.19 Corona-middelen) V1.000 V1.000 V1.000
Stelpost lonen (VJN2021 0.15) mutatie reserve bedrijfsvoering, aframing in 2021 N803 N803 N803
Act.22 Stelpost lonen V365 V365 V365
Stelpost lonen (Begr.2022 0.2) N353 N353 N353
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) Nieuwe Rivium, zie baten V328 V328 V328
Stelpost prijzen (Begr.2022 0.9) N247 N247 N247
Extra verkiezingsbudget in 2021 door opgelegde corona maatregelen (VJN21 0.3/Begr.22 0.10) V227 V227 V227
Eenmalig budget uitzendkrachten in 2021 (VJN21 0.15) V91 V91 V91
Budgetten Griffie (VJN2021 0.2), eenmalig budgetten in 2021 V70 V70 V70
Actualisatie salarissen Raad inclusief Raadsbesluit aanpassing rechtspositieregeling N59 N59 N59
Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18), via reserve eenmalige uitgaven V58 V58 N58 N0
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) N54 N54 N54
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20) V35 V35 V35
Eenmalig budget in 2021 Stadsvisie (VJN21 0.12) V30 V30 V30
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 N25 N25 N25
Actualisatie salarissen (voormalig) college B&W N24 N24 N24
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V20 V20 N20 N0
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21/Act.22) N12 N12 N12
Actualisatie salarissen Griffie N6 N6 N6
Actualisatie afdracht rijksleges N6 N6 N6
Indexering budget Rekenkamer N1 N1 N1
Afschrijvingen en toegerekende rente V161 V161 V161
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten V313 V313 N553 N240
Overige verschillen V4 V4 N1 V3
V4.112 N0 V4.112 N3.632 V480
Baten
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen V5.857 V5.857 V5.857
Act.22 0.1 Meicirculaire V3.118 V3.118 V3.118
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020) N2.618 N2.618 N2.618
Doortrekken middelen Jeugdhulp V1.326 V1.326 V1.326
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) Nieuwe Rivium N328 N328 N328
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20) N305 N305 N305
Eenmalig voordeel Dividend Irado in 2021, vanaf 2022 naar normaal niveau terug (VJN21 0.7) N174 N174 N174
Actualisatie 2022 OZB V166 V166 V166
Dividend Evides (VJN20 0.1 - NJN20 0.0.23) N72 N72 N72
Hogere baten gemeentelijke accommodaties V50 V50 V50
Actualisatie rijksleges V20 V20 V20
Directe personeels- en apparaatsbaten V86 V86 V86
Overige verschillen N3 N3 N3
N0 V7.123 V7.123 N0 V7.123
Totaal V4.112 V7.123 V11.235 N3.632 V7.603
Exclusief taakveld 0.10 mutaties reserves en taakveld 0.11 Resultaat rekening

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Bij de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is vastgelegd dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Volgens deze voorschriften worden de lasten en baten overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, als indirecte lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Financiën;
 • HR;
 • Inkoop;
 • Interne en externe communicatie;
 • Juridische medewerkers;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • ICT-activiteiten die zijn ondergebracht bij de GR IJsselgemeenten;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV (documentaire informatievoorziening).

De overhead in de Begroting 2022 is als volgt opgebouwd:

Lasten Begroting 2022
Personeelskosten excl. Inhuur N13.669
Personeel van derden N441
Overige goederen en diensten N4.630
Reserveringen / Dotatie voorzieningen N439
Kapitaallasten N272
Overige inkomensoverdrachten N5.520
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties V722
Communicatie N36
Totaal lasten N24.285
Baten Begroting 2022
Overige goederen en diensten V2.364
Totaal baten V2.364
Saldo Overhead N21.921

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
0.1 Bestuur Incidenteel aanvullend budget Griffie (VJN 2021 0.2) N70
0.1 Bestuur Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 N25
0.2 Burgerzaken Verkiezingen impact corona (NJN 2020 0.2/VJN 2021 0.3) N305
0.3 Beheer ov.gebouwen en gronden Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van coronacrisis (VJN 2021 0.4) N540 N40
Diverse Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden (VJN 2021 0.5) V3 N44
0.4 Overhead Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar V328 N328
0.4 Overhead Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18),dekking reserve eenmalige uitgaven V58 N58
0.4 Overhead Extra middelen communicatie Corona (NJN 2021 0.17) N200
0.5 Treasury Dividend aandelenbezit Stedin aframing budget in 2021 en 2022 N890 N890
0.5 Treasury Lager dividend Irado (NJN 2020 0.4) N83
0.5 Treasury Lager dividend Irado dekking voorz.afvalstofheffing (NJN 2020 0.4) V83
0.5 Treasury Hoger dividend Irado tgv voorz.afvalstofheffing (VJN 2021 0.7) V257 N257
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds Compensatie corona Gemeentefonds (NJN 2020 0.9/VJN 2021 0.10) V2.724
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds TONK (VJN 2021 6B.4) lasten via tkv 6.3 V238
0.8 Overige baten en lasten Budget Stadsvisie (VJN2021 0.11) N30
0.8 Overige baten en lasten Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds (amendement B2021) V3.000 N3.000
0.8 Overige baten en lasten Coronamiddelen (VNJ 2021 0.19) N1.000
0.10 Mutaties reserves Vorming kapitaallastenreserve (begroting 2022 0.7) V19.565 N19.565
Totaal V5.178 V18.675 N0 N0 N0 N5.332 N19.590 N0 N0 N0