Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
  • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG 9,0 8,3 8,5
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG 9,3 8,6 8,7
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) 90,0 92,8 92,4
% Mate van uitval CJG 9,0 8,5 6,4
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG 1.851 1.851 1.811
% uitnutten financiƫle inleg Capelle door GR Jeugdhulp 107,7% 100% 100%

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N19.193 N20.934 N21.590 N21.189 N20.931 N20.573
Baten V117 V62 V62 V62 V62 V62
Saldo van baten en lasten N19.076 N20.872 N21.528 N21.127 N20.869 N20.511
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 6.72 V13 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.72 V104 V55 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V117 V55 N0 N0 N0 N0
Resultaat N18.959 N20.817 N21.528 N21.127 N20.869 N20.511
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
AWBZ intramuraal en GGZ Hartnagel N3.453 N3.455 N2.501 N2.205 N1.907 N1.549
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond Hartnagel N6.164 N7.254 N8.441 N8.958 N9.014 N9.014
CJG (GOA) Hartnagel N170 N170 N170 N170 N170 N170
Jeugd gezondheidszorg (Home-start) Hartnagel N76 N76 N76 N76 N76 N76
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) Hartnagel N39 N39 N39 N39 N39 N39
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel N8.152 N8.502 N9.321 N8.700 N8.684 N8.684
PGB Jeugdhulp Hartnagel N895 N1.200 N800 N800 N800 N800
Directe personeels- en apparaatskosten N243 N238 N241 N241 N241 N241
Totaal lasten N19.193 N20.934 N21.590 N21.189 N20.931 N20.573
Baten
Jeugdhulp GRJR Hartnagel V49
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) Hartnagel V66 V62 V62 V62 V62 V62
Directe personeels- en apparaatsbaten V2
Totaal baten V117 V62 V62 V62 V62 V62
Saldo N19.076 N20.872 N21.528 N21.127 N20.869 N20.511
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Mede door de gevolgen van COVID-19 is er sprake van een toename van de kosten jeugdzorg. Extra middelen worden ingezet voor het verminderen van de wachtlijsten om de hogere instroom op te kunnen vangen.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In relatie tot de aflopende extra rijksbijdrage (advies van de Arbitragecommissie, 18 mei 2021) zijn m.i.v. 2022 kostenbeheersende maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd opgenomen.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N20.934 V62 N20.872
GRJR, hogere inleg 2022 (B 2022 6D.1) N1.380
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) V954
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) V599
GRJR Voogdij 18+ - structureel (B 2022 6D.2) N559
GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein (VJN 2018, 6.4.20) N495
SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4) V400
Actualisatie indexering personeel/materieel CJG (actualisatie B 2022) N310
CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) N225
CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2021 (B 2021 6D.3) V225
Overh.Transformatie middelen 2020 naar 2021 - incidenteel (NJN 2020 6D.1) V55
CJG: wijziging woonplaatsbeginsel - incidenteel N 91 in 2021(VJN 2021 6D.2) V46
Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) V37
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022) N3
Stand begroting 2022 N21.590 V62 N21.528
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) N1.571
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) V296
Lagere inleg GRJR 2023 (B 2022) V956
Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) V449
Wachtlijsten CJG - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) V225
CJG Wijziging woonplaatsbeginsel - restant incidenteel in 2022 (VJN 2021 6D.2) V46
Stand begroting 2023 N21.189 V62 N21.127
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) V298
Jaarschijf 2023 GRJR, lagere inleg incl. taakstelling (B 2022 6D.1) N57
CJG: Lagere kapitaallasten huisvesting s-Gravenweg (VJN 2021 6D.1) V16
Overige verschillen V2
Stand begroting 2024 N20.931 V62 N20.869
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) V358
Stand begroting 2025 en volgende jaren N20.573 V62 N20.511

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
  • Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
  • Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N679 N1.008 N851 N851 N851 N851
Baten V165 V160 V160 V160 V160 V160
Saldo van baten en lasten N513 N848 N691 N691 N691 N691
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.82 N160 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N160 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N673 N848 N691 N691 N691 N691
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Hartnagel N407 N407 N407 N407 N407 N407
Huiselijk geweld Hartnagel N1 N320 N160 N160 N160 N160
Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen Wilson N270 N280 N284 N284 N284 N284
Totaal lasten N679 N1.008 N851 N851 N851 N851
Baten
Huiselijk geweld Hartnagel V165 V160 V160 V160 V160 V160
Totaal baten V165 V160 V160 V160 V160 V160
Saldo N513 N848 N691 N691 N691 N691
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N1.008 V160 N848
Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld SWC / CJG (NJN 2020: 6D.2) V160
Actualisatie indexering 1,4% subsidiebudget Leger des Heils /AIDA (B 2022) N4
Stand begroting 2022 N851 V160 N691
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N851 V160 N691
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 N851 V160 N691
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N851 V160 N691