Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. 

Overzicht saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht saldo van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2020 en de begrote bedragen voor 2021 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2022. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2022 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2022 in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2022 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N 32.878 N 35.012 N 29.732 N 30.091 N 28.015 N 27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.765 N 8.781 N 8.365 N 8.318 N 8.392 N 8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 7.733 N 9.949 N 8.346 N 8.466 N 9.215 N 9.604
3. Economie N 1.143 N 1.563 N 1.221 N 1.188 N 1.126 N 1.129
4. Onderwijs N 7.708 N 11.044 N 8.958 N 9.241 N 9.866 N 9.630
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.275 N 13.593 N 13.067 N 13.106 N 13.132 N 13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.379 N 7.372 N 6.692 N 6.993 N 7.088 N 7.174
6A. Sociale infrastructuur N 11.718 N 13.680 N 12.805 N 12.327 N 12.492 N 12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 60.669 N 56.578 N 55.687 N 55.480 N 55.194 N 55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 16.060 N 16.889 N 17.664 N 18.205 N 18.611 N 18.977
6D. Jeugdhulp N 19.872 N 21.941 N 20.914 N 21.991 N 21.974 N 21.974
7. Volksgezondheid en milieu N 17.900 N 19.228 N 18.438 N 18.858 N 19.205 N 19.731
8. Stadsontwikkeling N 13.993 N 27.864 N 18.579 N 16.120 N 7.243 N 5.472
Totaal Lasten N 216.093 N 243.494 N 220.468 N 220.384 N 211.553 N 210.828
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V218.960 V142.160 V140.016 V141.374 V142.929 V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde V531 V674 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.115 V652 V562 V551 V516 V516
3. Economie V937 V724 V759 V759 V759 V759
4. Onderwijs V2.628 V6.338 V4.118 V4.118 V4.118 V4.118
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.730 V3.728 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.047 V1.279 V1.198 V1.198 V1.198 V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V44.730 V38.498 V35.851 V35.796 V35.734 V35.673
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V468 V598 V609 V620 V631 V646
6D. Jeugdhulp V282 V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V14.021 V15.466 V15.148 V15.634 V16.259 V16.804
8. Stadsontwikkeling V14.540 V22.697 V15.493 V15.274 V3.419 V1.474
Totaal Baten V304.075 V233.933 V219.564 V221.134 V211.373 V211.087
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V186.082 V107.148 V110.284 V111.283 V114.914 V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.234 N8.107 N7.693 N7.646 N7.720 N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N6.618 N9.297 N7.784 N7.915 N8.699 N9.088
3. Economie N206 N839 N462 N429 N367 N370
4. Onderwijs N5.080 N4.706 N4.840 N5.123 N5.748 N5.512
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.545 N9.865 N9.044 N9.083 N9.109 N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.293 N6.475 N5.799 N6.100 N6.195 N6.281
6A. Sociale infrastructuur N10.671 N12.401 N11.607 N11.129 N11.294 N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N15.939 N18.080 N19.836 N19.684 N19.460 N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.592 N16.291 N17.055 N17.585 N17.980 N18.331
6D. Jeugdhulp N19.590 N21.719 N20.692 N21.769 N21.752 N21.752
7. Volksgezondheid en milieu N3.879 N3.762 N3.290 N3.224 N2.946 N2.927
8. Stadsontwikkeling V547 N5.167 N3.086 N846 N3.824 N3.998
Totaal saldo van baten en lasten V87.982 N9.561 N904 V750 N180 V259
Mutaties reserves N1.208 V8.794 V21 V330 V521 V219
Afrondingen V1 V1 V1 N0 V1 V1
Totaal Resultaat V86.775 N766 N882 V1.080 V342 V479
Lasten Wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N 0 N 0 N 1.168 N 1.075 N 3.267 N 3.556
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 0 N 0 N 46 N 51 N 52 N 66
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 0 N 0 N 755 N 24 N 11 V 72
3. Economie N 0 N 0 N 25 N 22 N 22 N 19
4. Onderwijs N 0 N 0 V 337 V 513 V 1.022 V 1.095
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 0 N 0 V 15 V 50 V 50 V 87
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 0 N 0 V 214 V 216 V 207 V 215
6A. Sociale infrastructuur N 0 N 0 N 111 N 99 N 103 N 95
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 0 N 0 N 147 N 221 N 299 V 12
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 0 N 0 N 541 N 539 N 538 N 523
6D. Jeugdhulp N 0 N 0 N 1.527 N 50 V 192 V 550
7. Volksgezondheid en milieu N 0 N 0 N 288 N 250 N 269 N 190
8. Stadsontwikkeling N 0 N 0 N 263 N 235 N 240 N 97
Totaal Lasten N 0 N 0 N 4.305 N 1.787 N 3.330 N 2.515
Baten Wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 V9.267 V5.484 V3.623 V2.503
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 V7 V20 V20 V20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 V85 V85 V85 V85
3. Economie N0 N0 V1 V1 V1 V1
4. Onderwijs N0 N0 V5 V15 V15 V15
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 V15 V26 V26 V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur N0 N0 V11 V19 V19 V19
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 N152 N23 V9 V9
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N97 N97 N97 N97
6D. Jeugdhulp N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 V15 N22 V154 V170
8. Stadsontwikkeling N0 N0 V76 V98 V97 N13
Totaal Baten N0 N0 V9.233 V5.606 V3.952 V2.738
Saldi Wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 V8.099 V4.409 V356 N1.053
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N39 N31 N32 N46
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N670 V61 V74 V157
3. Economie N0 N0 N24 N21 N21 N18
4. Onderwijs N0 N0 V342 V528 V1.037 V1.110
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 V30 V76 V76 V113
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 V214 V216 V207 V215
6A. Sociale infrastructuur N0 N0 N100 N80 N84 N76
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 N299 N244 N290 V21
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N638 N636 N635 N620
6D. Jeugdhulp N0 N0 N1.527 N50 V192 V550
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 N273 N272 N115 N20
8. Stadsontwikkeling N0 N0 N187 N137 N143 N110
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 V4.928 V3.819 V622 V223
Mutaties reserves N0 N0 V122 V135 V1.414 V1.414
Afrondingen N0 N0 N1 N3 N3 N1
Totaal Resultaat N0 N0 V5.049 V3.951 V2.033 V1.636
Lasten Ná wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N 32.878 N 35.012 N 30.900 N 31.166 N 31.282 N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.765 N 8.781 N 8.411 N 8.369 N 8.444 N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 7.733 N 9.949 N 9.101 N 8.490 N 9.226 N 9.532
3. Economie N 1.143 N 1.563 N 1.246 N 1.210 N 1.148 N 1.148
4. Onderwijs N 7.708 N 11.044 N 8.621 N 8.728 N 8.844 N 8.535
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.275 N 13.593 N 13.052 N 13.056 N 13.082 N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.379 N 7.372 N 6.478 N 6.777 N 6.881 N 6.959
6A. Sociale infrastructuur N 11.718 N 13.680 N 12.916 N 12.426 N 12.595 N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 60.669 N 56.578 N 55.834 N 55.701 N 55.493 N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 16.060 N 16.889 N 18.205 N 18.744 N 19.149 N 19.500
6D. Jeugdhulp N 19.872 N 21.941 N 22.441 N 22.041 N 21.782 N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu N 17.900 N 19.228 N 18.726 N 19.108 N 19.474 N 19.921
8. Stadsontwikkeling N 13.993 N 27.864 N 18.842 N 16.355 N 7.483 N 5.569
Totaal Lasten N 216.093 N 243.494 N 224.773 N 222.171 N 214.883 N 213.343
Baten Ná wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V218.960 V142.160 V149.283 V146.858 V146.552 V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde V531 V674 V679 V692 V692 V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.115 V652 V647 V636 V601 V601
3. Economie V937 V724 V760 V760 V760 V760
4. Onderwijs V2.628 V6.338 V4.123 V4.133 V4.133 V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.730 V3.728 V4.038 V4.049 V4.049 V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.047 V1.279 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V44.730 V38.498 V35.699 V35.773 V35.743 V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V468 V598 V512 V523 V534 V549
6D. Jeugdhulp V282 V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V14.021 V15.466 V15.163 V15.612 V16.413 V16.974
8. Stadsontwikkeling V14.540 V22.697 V15.569 V15.372 V3.516 V1.461
Totaal Baten V304.075 V233.933 V228.797 V226.740 V215.325 V213.825
Saldi Ná wijziging
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V186.082 V107.148 V118.383 V115.692 V115.270 V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.234 N8.107 N7.732 N7.677 N7.752 N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N6.618 N9.297 N8.454 N7.854 N8.625 N8.931
3. Economie N206 N839 N486 N450 N388 N388
4. Onderwijs N5.080 N4.706 N4.498 N4.595 N4.711 N4.402
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.545 N9.865 N9.014 N9.007 N9.033 N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.293 N6.475 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
6A. Sociale infrastructuur N10.671 N12.401 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N15.939 N18.080 N20.135 N19.928 N19.750 N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.592 N16.291 N17.693 N18.221 N18.615 N18.951
6D. Jeugdhulp N19.590 N21.719 N22.219 N21.819 N21.560 N21.202
7. Volksgezondheid en milieu N3.879 N3.762 N3.563 N3.496 N3.061 N2.947
8. Stadsontwikkeling V547 N5.167 N3.273 N983 N3.967 N4.108
Totaal saldo van baten en lasten V87.982 N9.561 V4.024 V4.569 V442 V482
Mutaties reserves N1.208 V8.794 V143 V465 V1.935 V1.633
Afrondingen V1 V1 N0 N3 N2 N0
Totaal Resultaat V86.775 N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115

Begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Totaal saldo van baten en lasten V87.982 N9.561 V4.024 V4.569 V442 V482
Mutaties in reserves
0 Algemene reserve N0 N0 V19.565 N0 N0 N0
0 Reserve bedrijfsvoering V388 V508 N45 V32 N0 N0
0 Reserve kapitaallasten N0 N0 N19.565 N0 N0 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N46 V78 N0 N0 N0 N0
0 Reserve Doe Mee Fonds V1.173 V3.000 N0 N0 N0 N0
0 Reserve rekenkamer V27 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve bedrijfsvoering N213 V30 N0 N0 N0 N0
1 Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V86 V170 N0 N0 N0 N0
2 Reserve bedrijfsvoering V102 N158 N0 N0 N0 N0
2 Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V619 V619
2 Reserve eenmalige uitgaven N1.467 V1.681 N0 N0 N0 N0
3 Reserve bedrijfsvoering N98 N59 N0 N0 N0 N0
3 Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V20 V20
3 Reserve eenmalige uitgaven V61 V305 N0 N0 N0 N0
4 Reserve bedrijfsvoering V48 N37 N0 N0 N0 N0
4 Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V235 V235
4 Reserve eenmalige uitgaven V192 V86 N0 V64 V302 N0
5A Reserve bedrijfsvoering V2 N38 N0 N0 N0 N0
5A Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V179 V179
5A Reserve eenmalige uitgaven V21 V178 N0 N0 N0 N0
5B Reserve bedrijfsvoering V152 N77 N0 N0 N0 N0
5B Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V123 V123
5B Reserve eenmalige uitgaven N629 V672 N0 N0 N0 N0
5B Reserve water N136 N44 V189 V369 V383 V383
6A Reserve bedrijfsvoering V65 N94 N0 N0 N0 N0
6A Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V6 V6
6A Reserve eenmalige uitgaven N157 V309 N0 N0 N0 N0
6B Reserve bedrijfsvoering V225 V185 N0 N0 N0 N0
6B Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve eenmalige uitgaven N25 V593 N0 N0 N0 N0
6C Reserve bedrijfsvoering V108 N92 N0 N0 N0 N0
6C Reserve schuldhulpverlening N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D Reserve bedrijfsvoering V32 N19 N0 N0 N0 N0
6D Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven N56 V215 N0 N0 N0 N0
7 Reserve bedrijfsvoering N1 N49 N0 N0 N0 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven V150 V92 N0 N0 N0 N0
8 Reserve bedrijfsvoering N377 N54 N0 N0 N0 N0
8 Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V67 V67
8 Reserve eenmalige uitgaven N834 V1.413 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N1.208 V8.794 V143 V465 V1.935 V1.633
Afrondingen V1 V1 N0 N3 N2 N0
Totaal resultaat V86.775 N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0.1 Bestuur Lasten N3.441 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
0.1 Bestuur Baten V19 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N3.422 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
0.10 Mutaties reserves Lasten N8.755 N1.965 N19.911 N173 N239 N239
0.10 Mutaties reserves Baten V7.547 V10.760 V20.055 V638 V2.174 V1.872
0.10 Mutaties reserves Saldo N1.208 V8.795 V143 V465 V1.935 V1.633
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten N86.775 V766 N4.167 N5.033 N2.379 N2.116
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 V1 V0 V1 V4 V0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo N86.775 V767 N4.167 N5.031 N2.375 N2.115
0.2 Burgerzaken Lasten N2.011 N2.355 N2.138 N2.106 N2.503 N2.534
0.2 Burgerzaken Baten V764 V710 V727 V654 V1.225 V1.265
0.2 Burgerzaken Saldo N1.247 N1.645 N1.412 N1.452 N1.277 N1.268
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N54 N42 N37 N37 N37 N37
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V129 V73 V123 V123 V123 V123
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo V75 V30 V86 V86 V86 V86
0.4 Overhead Lasten N23.938 N24.589 N24.286 N24.355 N24.017 N23.830
0.4 Overhead Baten V2.466 V2.606 V2.364 V2.364 V2.364 V2.364
0.4 Overhead Saldo N21.472 N21.983 N21.921 N21.991 N21.653 N21.466
0.5 Treasury Lasten N25 V22 V10 N131 V44 N156
0.5 Treasury Baten V80.530 V1.020 V773 V1.433 V1.451 V1.589
0.5 Treasury Saldo V80.505 V1.042 V783 V1.302 V1.495 V1.433
0.61 OZB woningen Lasten N692 N376 N500 N500 N500 N500
0.61 OZB woningen Baten V7.143 V7.249 V7.347 V7.428 V7.636 V7.636
0.61 OZB woningen Saldo V6.451 V6.873 V6.847 V6.928 V7.136 V7.136
0.62 OZB niet-woningen Lasten N272 N285 N301 N301 N301 N301
0.62 OZB niet-woningen Baten V5.134 V4.878 V4.946 V4.946 V4.946 V4.946
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.862 V4.592 V4.645 V4.645 V4.645 V4.645
0.64 Belastingen overig Lasten N51 N37 N2 N2 N2 N2
0.64 Belastingen overig Baten V307 V311 V6 V6 V6 V6
0.64 Belastingen overig Saldo V256 V273 V4 V4 V4 V4
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
0.8 Overige baten en lasten Lasten N1.533 N4.063 N280 N331 N622 N767
0.8 Overige baten en lasten Baten V138 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N1.395 N4.063 N280 N331 N622 N767
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N861 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N861 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V98.099 V116.711 V114.360 V111.125 V114.830 V114.660
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.848 N5.116 N4.977 N4.926 N5.000 N4.948
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V323 V337 V340 V352 V352 V352
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.525 N4.779 N4.636 N4.574 N4.648 N4.596
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N2.917 N3.665 N3.434 N3.443 N3.444 N3.444
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V208 V337 V339 V339 V339 V339
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N2.709 N3.328 N3.095 N3.104 N3.105 N3.104
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N7.234 N8.107 N7.731 N7.678 N7.752 N7.700
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N7.600 N9.785 N8.897 N8.286 N9.022 N9.328
2.1 Verkeer en vervoer Baten V1.102 V592 V549 V551 V551 V551
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.498 N9.193 N8.348 N7.735 N8.471 N8.777
2.2 Parkeren Lasten N23 N49 N9 N9 N9 N9
2.2 Parkeren Saldo N23 N49 N9 N9 N9 N9
2.5 Openbaar vervoer Lasten N110 N117 N195 N195 N195 N195
2.5 Openbaar vervoer Baten V13 V60 V98 V85 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N97 N57 N97 N110 N145 N145
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N6.618 N9.299 N8.455 N7.854 N8.625 N8.931
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N726 N680 N735 N734 N736 N736
3.1 Economische ontwikkeling Baten V574 V334 V334 V334 V334 V334
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N152 N345 N400 N400 N402 N402
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N44 N346 N42 N42 N43 N43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N44 N346 N42 N42 N43 N43
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Lasten N364 N512 N444 N409 N344 N344
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten V328 V353 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Saldo N36 N159 N92 N57 V8 V8
3.4 Economische promotie Lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
3.4 Economische promotie Baten V35 V37 V73 V73 V73 V73
3.4 Economische promotie Saldo V26 V12 V48 V48 V48 V48
Progr. 3 Economie Saldo N206 N839 N486 N451 N389 N388
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N4.042 N3.230 N3.391 N3.617 N3.779 N3.470
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V512 V506 V512 V522 V522 V522
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.530 N2.724 N2.879 N3.096 N3.258 N2.949
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N3.666 N7.813 N5.230 N5.111 N5.065 N5.065
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V2.116 V5.831 V3.611 V3.611 V3.611 V3.611
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.550 N1.982 N1.619 N1.500 N1.454 N1.454
Progr. 4 Onderwijs Saldo N5.080 N4.705 N4.498 N4.595 N4.711 N4.402
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.104 N5.440 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
5.1 Sportbeleid en activering Baten V36 V80 N0 N0 N0 N0
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.068 N5.360 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.096 N3.827 N3.929 N3.933 N3.957 N3.952
5.2 Sportaccommodaties Baten V3.041 V3.456 V3.473 V3.484 V3.484 V3.484
5.2 Sportaccommodaties Saldo N55 N371 N456 N449 N473 N468
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten N2.611 N2.546 N2.451 N2.451 N2.451 N2.451
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten V490 V14 V393 V393 V393 V393
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Saldo N2.121 N2.532 N2.057 N2.057 N2.057 N2.057
5.4 Musea Lasten N15 N3 N10 N10 N10 N10
5.4 Musea Baten N0 N0 V0 V0 V0 V0
5.4 Musea Saldo N15 N3 N10 N10 N10 N10
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N284 N633 N182 N182 N182 N182
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N284 N633 N182 N182 N182 N182
5.6 Media Lasten