Paragraaf Impact coronacrisis

Corona ontwikkelingen vanuit de programma's

Terug naar navigatie - Corona ontwikkelingen vanuit de programma's

De coronacrisis heeft een grote impact op veel werk van onze gemeente.  Dat zien we terug in de veranderde inhoud van ons werk - bijvoorbeeld in het sociaal domein, bij onze medewerkers van handhaving en onze publieksbalie - en onze manier van samenwerken binnen en buiten de organisatie.  Een impact die in 2022 naar verwachting kleiner zal zijn, maar hoe dan ook zijn sporen zal nalaten. We willen daar op voorbereid zijn: mede op verzoek van de gemeenteraad wordt een herstelagenda opgesteld en in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Hierin is een brede uiteenzetting opgenomen van de inzet gedurende de afgelopen ruim anderhalf jaar, de inzet voor de komende maanden en de maatregelen die (kunnen) worden genomen met het oog op de korte en middellange termijn, om Capelle sterker en veerkrachtig uit de crisis te laten komen. Voor deze begrotingsparagraaf beperken we ons tot een globaal overzicht - per programma - van de ontwikkelingen die we in 2022 in ieder geval kunnen verwachten.  

Programma 0 Bestuur en ondersteuning:
In 2022 zal het hybride werken steeds meer regulier zijn.  De basis werkplek blijf het Gemeentehuis, maar de organisatie faciliteert daarnaast thuis- (of elders) werken. Vooruitlopend op de nieuwe CAO wordt een regeling voorbereid ten behoeve van het LO die voorgaande mogelijk maakt.  De regeling gaat naar verwachting bestaan uit een thuiswerkvergoeding per dag  en een eenmalige vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek die voldoet aan de ARBO vereisten (wettelijke vereiste). Naast de regeling stelt de organisatie gedragsregels op en stelt een minimale norm voor aanwezigheid op het Gemeentehuis.

Omdat er nog steeds veel vanuit huis gewerkt en hierdoor is de behoefte aan goede manieren om digitaal samen te werken groot.  De overgang naar Office365 moet hierin voorzien. Ook gaan we de informatiebehoeften van de organisatie in kaart brengen en het informatiebeleid vernieuwen en hier op aan laten sluiten. Het verlenen van inzage in het bouwarchief en het gewone archief gebeurt nog steeds bijna volledig digitaal en we zien sinds de start van de coronacrisis een grote stijging (+25%) in het aantal aanvragen.  

Corona heeft daarnaast veel gevolgen gehad voor het vergaderen van de raad en de commissies. Voor 2022 is de hoop dat, zeker met het oog op de verkiezingen, het digitaal vergaderen achter ons gelaten kan worden.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde:
Naar verwachting zullen de high impact delicten weer toenemen, nadat in 2020 en het voorjaar van 2021 hiervan een duidelijke afname geweest, tegenover een toename in fraude (cybercriminaliteit) en woonoverlast. Deze tendens is zeer vermoedelijk te relateren aan de coronamaatregelen (lockdown). De aanpak van deze delicten blijft onveranderd van kracht.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat:
De impact van Corona op de verkeersplannen voor 2022 is beperkt, aangezien het verkeer in de loop van 2020 en in 2021 in aantallen weer op het niveau van vóór de coronacrisis zit. Bij de regionale verkeersprojecten wordt de ingeslagen weg voorafgaande aan de pandemie voortgezet, bijvoorbeeld de MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam. Dit geldt zowel voor de korte als lange termijn maatregelen die worden onderzocht en voorbereid. Het verkeer is wel meer afgevlakt over de gehele dag in vergelijking met de periode vóór Corona. De spitsen waren destijds drukker. Daarnaast is er een afname van OV-gebruik. Als gevolg van  Corona vervalt buslijn 37 vanaf 2022, maar de 3e buurtbus vangt het wegvallen van deze lijn op.

Programma 3 Economie:
Voor veel bedrijven in Capelle, met name op het gebied van retail en horeca, geldt dat de coronamaatregelen een forse impact hebben gehad en nog steeds hebben. Voor veel lokale ondernemers is de toekomst nog onzeker: In 2022 moet blijken hoe weerbaar en toekomstbestendig onze retail, horeca en overige sectoren zijn en blijven. De invloedsfeer van de gemeente op economisch gebied is beperkt, maar we spannen ons in om gezamenlijk met deze ondernemers de gevolgen in beeld te brengen en houden. 

Programma 4 Onderwijs:
Door de coronacrisis signaleren de Capelse schoolbesturen meer leerachterstanden bij kinderen, we willen daarom in het belang van de kinderen waar mogelijk snel handelen. In 2022 investeren we via  het onderwijskansenbeleid (OAB) fors ter ondersteuning van goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd.  Met de middelen (circa € 1.1 miljoen) die de gemeente ontvangt uit het Nationaal Programma Onderwijs worden als aanvulling daarop in 2022 herstelmaatregelen ingezet op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp in de school en schoolmaatschappelijk werk, waarbij het zwaartepunt zal liggen op het voortgezet onderwijs en de aansluiting bij de gemeentelijke inzet op jeugd- en jongeren. 

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie:
Met de sport- en beweegprogrammering van Sportief Capelle en het Capels lokaal sportakkoord wordt momenteel en in 2022 aandacht gegeven aan het wegnemen van drempels, zodat zoveel mogelijk Capellenaren (weer) in beweging kunnen komen. We stimuleren Capellenaren actief om weer te gaan sporten, en zetten in op goede toegankelijkheid tot sporten en bewegen in de buitenruimte.  Voor de culturele sector geldt dat het belangrijk is dat deze overeind blijft en Capellenaren die werkzaam zijn in deze branche hun kennis en kunde kunnen blijven inzetten of weer terug kunnen keren in hun oude vak.

Programma 6 Sociaal domein:
Ook de tijdens de crisis verminderde mentale en fysieke gezondheid  van Capellenaren heeft onze speciale aandacht. In dit kader zijn voor kinderen en jongeren het programma Join Us en het Project Storm  gestart.  Ook het project maatschappelijke diensttijd Walhallab  willen wij voortzetten, zodat jongeren blijvend geactiveerd worden en perspectief geboden wordt voor de toekomst. Als het gaat om de financiële situatie van jongeren en hun (toekomstig) perspectief op de arbeidsmarkt kijken wij hoe in de stad de aansluiting stage- ervaring-baan beter kunnen inrichten.

Financiele bestaanszekerheid
Op basis van de huidige verwachtingen zal, na het afbouwen van steunmaatregelen, het aantal Capellenaren in de bijstand in 2022 groeien. Daarnaast zal het aantal Capellenaren met problematische schulden toenemen.  Het doel is om iedereen die dat nodig heeft, de ondersteuning te bieden die zij/hij nodig heeft. Wij doen dit door het intensiveren van de aandacht voor de klant en de voorlichting over inkomensondersteunende regelingen, preventiegerichte voorzieningen als budgettrainingen en wijkwinkels en hulp bij schulden.

Wmo-loket
Het ministerie van VWS en de VNG hebben op 25 maart 2020 afspraken gemaakt over continuïteit van de financiering in het sociaal domein in verband met coronamaatregelen. Dit heeft geleid tot een omzetgarantie voor de Wmo- aanbieders, en het vergoeden van meerkosten aan gecontracteerde Wmo- aanbieders. De VNG heeft ook voor 2022 geadviseerd de meerkosten aan gecontracteerde zorgaanbieders te compenseren. Besluitvorming zal hiervoor worden voorgelegd.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu:
Door de coronacrisis is het duidelijk geworden dat investeren in en het bereiken van doelgroepen met een kwetsbare gezondheid noodzakelijk is, ook als voorbereiding op toekomstige epidemieën. We zetten daarom extra acties in op gezondheid, leefstijl en bewegen (vooral in de buitenruimte) .  Ook hebben we extra aandacht voor Capellenaren  die last hebben van eenzaamheid: onder andere door ouderencoaching en maatschappelijk kunstprojecten voor kwetsbaren.

Programma 8 Stadsontwikkeling:
De verwachtingen met betrekking tot nieuwbouw en transformatie van bestaande panden zijn positief: Op het gebied van ruimtelijke en woningbouwontwikkelingen heeft de coronacrisis geringe invloed gehad. De vraag naar woningen is nog altijd groot is in Capelle. In de Capelle Bouwt aan de Stad Monitor 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van de ontwikkelingen en de resultaten in coronatijd. Zorgen zijn er wel ten aanzien van de betaalbaarheid van de woningen door de stijgende huizenprijzen en dan met name voor jongeren en starters op de woningmarkt. Daarnaast is de verwachting dat het thuiswerken zodanig is ingeburgerd dat het gevolgen zal hebben voor het aantal benodigde vierkante meter kantoren en dat er bij nieuwbouw van woningen meer rekening moeten worden gehouden met goede thuiswerkfaciliteiten zoals werkruimten en digitale infrastructuur.

Impact coronacrisis op budgetten

Terug naar navigatie - Impact coronacrisis op budgetten

De financiële effecten van de coronacrisis voor de Begroting 2022 zijn zeer beperkt. In deze begroting zijn geen wijzigingsvoorstellen opgenomen die ingegeven zijn door de coronacrisis. De onderstaande tabellen voor de jaren 2022 t/m 2025 komen dan ook overeen met de Voorjaarsnota 2021.

2022
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V22 N0 V22 Nee V22
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V1 N0 V1 Reserve Water V1 N0
5 6A 6.1. Wilson Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona N106 N0 N106 Nee N106
6 6B 6.3. Westerdijk Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek N48 N0 N48 pm N48
7 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V2 N0 V2 Voorziening rioolheffing middelen derden N2 N0
Totaal N151 N0 N151 N1 N153
2023
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N2 N0 N2 Nee N2
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Reserve Water V2 N5
5 6A 6.1. Wilson Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona N106 N0 N106 Nee N106
6 6B 6.3. Westerdijk Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek N69 N0 N69 pm N69
7 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N1 N0 N1 Voorziening rioolheffing middelen derden V1 N0
Totaal N205 N0 N205 V2 N203
2024
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Nee N7
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N6 N0 N6 Reserve Water V2 N4
5 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N4 N0 N4 Voorziening rioolheffing middelen derden V4 N0
Totaal N38 N0 N38 V6 N33
2025
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Nee N7
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N6 N0 N6 Reserve Water V2 N4
5 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N4 N0 N4 Voorziening rioolheffing middelen derden V4 N0
Totaal N38 N0 N38 V6 N33