Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
 • Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober 5.350 5.357 5.320
Aantal scholen basisonderwijs 17 17 17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 3.016 3.023 3.035
Aantal scholen voortgezet onderwijs 3 3 3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober 51 51 50
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1 1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober 344 338 350
Aantal scholen speciaal basisonderwijs 3 3 3

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N4.042 N3.230 N3.391 N3.617 N3.779 N3.470
Baten V512 V506 V512 V522 V522 V522
Saldo van baten en lasten N3.531 N2.724 N2.879 N3.096 N3.258 N2.949
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 4.2 V5 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 4.2 V192 V86 N0 V64 V302 N0
Reserve kapitaallasten TV 4.2 N0 N0 N0 N0 V235 V235
Totaal mutaties in reserves V197 V86 N0 V64 V537 V235
Resultaat N3.334 N2.638 N2.879 N3.032 N2.721 N2.714
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Onderwijshuisvesting algemeen Westerdijk N958 N126 N40 N254 N342 N40
Huisvesting openbaar primair onderwijs Westerdijk N191 N227 N222 N222 N222 N222
Huisvesting bijzonder primair onderwijs Westerdijk N296 N256 N257 N257 N257 N257
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs Westerdijk N134 N191 N187 N187 N187 N187
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs Westerdijk N308 N169 N163 N163 N163 N163
Huisvesting Fascinatio Westerdijk N207 N226 N229 N229 N229 N229
MFC Fascinatio - Onderwijs Westerdijk N137 N117 N135 N135 N135 N135
Wisselspoor onderwijs Westerdijk N19 N14 N12 N12 N12 N12
Lijstersingel 22A Westerdijk N84 N77 N74 N74 N74 N74
Directe personeels- en apparaatskosten N97 N95 N97 N97 N97 N97
Afschrijvingen en toegerekende rente N1.613 N1.732 N1.975 N1.987 N2.061 N2.055
Totaal lasten N4.042 N3.230 N3.391 N3.617 N3.779 N3.470
Baten
Huisvesting Fascinatio Westerdijk V204 V206 V206 V206 V206 V206
Fascinatio onderwijs Westerdijk V108 V112 V116 V116 V116 V116
Wisselspoor onderwijs Westerdijk V49 V58 V57 V58 V58 V58
Lijstersingel 22A Westerdijk V149 V131 V133 V133 V133 V133
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 N0 V9 V9 V9
Directe personeels- en apparaatsbaten V1
Totaal baten V512 V506 V512 V522 V522 V522
Saldo N3.531 N2.724 N2.879 N3.096 N3.258 N2.949
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.230 V506 N2.724
Taxatie vastgoed en onderwijspanden, eenmalig (VJN 2021) N18
Energiekosten, verlaging V28
Actualisatie 2022 OZB V9
Actualisatie 2022 huur/leasekosten N2
Actualisatie 2022 aanbesteding schoonmaak N16
Actualisatie 2022 verzekeringspremie N12
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) V86
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) N1
Toegerekende rente N4
Afschrijvingen N239
Overige V8 V6
Stand begroting 2022 N3.391 V512 N2.879
Verhuiskosten Comeniuscollege (NJN 2019) N150
Verhuiskosten SHO (eenmalig) N64
Afschrijvingen en toegerekende rente N12
Actualisatie 2023 huur V10
Stand begroting 2023 N3.617 V522 N3.096
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) N302
Verhuiskosten Comeniuscollege eenmalig 2022 (NJN 2019) V150
Verhuiskosten SHO (eenmalig 2022) V64
Afschrijvingen en toegerekende rente N74
Stand begroting 2024 N3.779 V522 N3.258
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) V302
Afschrijvingen en toegerekende rente V7
Stand begroting 2025 en volgende jaren N3.470 V522 N2.949

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Wiekslag 3, locatie IJsselcollege
Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 het toekomstperspectief onderzoeken.

Educatusstraat 10, MFC Fascinatio
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar afstoten/eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen, het faciliteren van een naschools educatief aanbod voor kinderen in het primair onderwijs en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer. 

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
 • Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
 • Het faciliteren van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
 • Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
 • Het bekostigen van activiteiten voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden;
 • Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
 • Het (doen) toezien op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021;
 • Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten middels het Brede School Netwerk.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod 210 250 208
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier 140 * 50 217
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) 148 150 170
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) 30 60 40
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v. 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.666 N7.813 N5.230 N5.111 N5.065 N5.065
Baten V2.116 V5.831 V3.611 V3.611 V3.611 V3.611
Saldo van baten en lasten N1.550 N1.982 N1.619 N1.500 N1.454 N1.454
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 4.3 V43 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V43 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.507 N1.982 N1.619 N1.500 N1.454 N1.454
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC Westerdijk N700 N886 N886 N886 N886 N886
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt Westerdijk N13 N15 N15 N15 N15 N15
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente Westerdijk N199 N209 N211 N211 N211 N211
GOA - Schakelklassen Westerdijk N380 N637 N637 N637 N637 N637
GOA - VVE-component Westerdijk N604 N4.098 N1.878 N1.878 N1.878 N1.878
Volwasseneneducatie Westerdijk N45 N7 N7 N7 N7 N7
Aanpak laaggeletterdheid Westerdijk N0 N60 N55 N46 N0 N0
Leerlingenvervoer Westerdijk N613 N681 N336 N336 N336 N336
Peuterspeelzaalwerk/-opvang Hartnagel N103 N148 N150 N150 N150 N150
BSN Aandachtscholen / IKC Westerdijk N231 N309 N284 N174 N174 N174
Directe personeels- en apparaatskosten N777 N763 N772 N772 N772 N772
Totaal lasten N3.666 N7.813 N5.230 N5.111 N5.065 N5.065
Baten
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC Westerdijk V774 V820 V820 V820 V820 V820
Leerlingenvervoer Westerdijk V1
Volwasseneneducatie Westerdijk V47
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk Westerdijk V1.286 V5.012 V2.792 V2.792 V2.792 V2.792
Directe personeels- en apparaatsbaten V8
Totaal baten V2.116 V5.831 V3.611 V3.611 V3.611 V3.611
Saldo N1.550 N1.982 N1.619 N1.500 N1.454 N1.454
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Het overschot van de OAB middelen van de jaren 2019 en 2020 is overgeheveld naar 2021.
De lasten van het leerlingenvervoer (LLV) in 2020 zijn lager door de lagere autokosten, veroorzaakt door kortere afstanden en minder leerlingen. Daarnaast is er echter wel een toename van de gebruikers van LLV geweest.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Voor het verstevigen aanpak laaggeletterdheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) is voor drie jaar budget beschikbaar gesteld.
In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en  leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N7.813 V5.831 N1.982
Actualisatie 2022 subsidies N8
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) N9
Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020) V2.220 N2.220
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) V5
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2) V345
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen V30
Stand begroting 2022 N5.230 V3.611 N1.619
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) V9
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen V110
Stand begroting 2023 N5.111 V3.611 N1.500
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) V46
Stand begroting 2024 N5.065 V3.611 N1.454
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N5.065 V3.611 N1.454