Programma 8

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Algemene doelstelling

Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.

Activiteiten

 • Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
 • Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeentegrond;
 • Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
 • Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
 • De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto’s;
 • Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
 • Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
 • Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
 • Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
 • Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
 • Het adviseren over ruimtelijke ordening;
 • Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
 • Adviseren over planschadeverzoeken;
 • Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet (gepland 1 juli 2022 ) en opstellen Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingswet 2022-2029.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N2.933 N2.940 N2.126 N2.031 N2.539 N1.561
Baten V1.567 V733 V43 V36 V666 N0
Saldo van baten en lasten N1.366 N2.207 N2.083 N1.995 N1.872 N1.561
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 8.1 V4 V65 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 8.1 V86 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V90 V65 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.275 N2.142 N2.083 N1.995 N1.872 N1.561
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Basiskaart Struijvenberg N255 N145 N105 N105 N105 N105
Faciliterende projecten Struijvenberg N1.302 N1.064 N103 N69 N676 N0
Omgevingswet/Omgevingsvisie Struijvenberg N287 N545 N650 N590 N490 N275
Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkansenkaart Struijvenberg N142 N64 N64 N64 N64 N64
Woningbouw - Kad.registratie Struijvenberg N2 N2 N2 N2 N2 N2
Directe personeels- en apparaatskosten N933 N1.108 N1.189 N1.189 N1.189 N1.115
Afschrijvingen en toegerekende rente N11 N11 N12 N12 N13 N0
Totaal lasten N2.933 N2.940 N2.126 N2.031 N2.539 N1.561
Baten
Basiskaart Struijvenberg V5
Faciliterende projecten Struijvenberg V1.557 V733 V43 V36 V666 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V6
Totaal baten V1.567 V733 V43 V36 V666 N0
Saldo N1.366 N2.207 N2.083 N1.995 N1.872 N1.561
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Faciliterende projecten.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor externe capaciteit Geo, de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten aan de lasten- en batenkant.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N2.940 V733 N2.207
Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) V10
Poortmolen (VJN2021 8.8) V85 N85
Herontwikkeling ING-locatie (VJN2021 8.11) V25
Capelseweg/Bermweg (VJN2021 8.9) V644 N590
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) V197 N15
Omgevingswet (Begr.2021 8.1) N105
Externe capaciteit Geo data (VJN2021 8.6) V40
Afronding N1
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N81
Stand begroting 2022 N2.126 V43 N2.083
Capelseweg/Bermweg (VJN2021 8.9) V19
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) V15 N7
Omgevingswet (Begr.2021 8.1) V60
Afronding V1
Stand begroting 2023 N2.031 V36 N1.995
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) N608 V630
Omgevingswet (Begr.2021 8.1) V100
Afronding N1
Stand begroting 2024 N2.539 V666 N1.872
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) V676 N666
Omgevingswet (Begr.2021 8.1) V215
Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening 2021-2024 (begroting 2021) V74
Afschrijvingen en toegerekende rente V13
Stand begroting 2025 en volgende jaren N1.561 N0 N1.561

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.

Activiteiten

 • Het aankopen van gronden;
 • Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
 • Het verkopen van gronden;
 • Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
 • Het aanleggen van infrastructuur;
 • Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
 • Het opstellen van grondexploitaties;
 • Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
 • Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
 • Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
 • Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en –Beheer.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N7.201 N12.151 N13.091 N11.445 N2.308 N1.464
Baten V10.008 V14.632 V13.709 V13.474 V2.407 V1.114
Saldo van baten en lasten V2.807 V2.480 V618 V2.029 V99 N350
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 8.2 N406 N1 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 8.2 N0 V160 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N406 V159 N0 N0 N0 N0
Resultaat V2.402 V2.639 V618 V2.029 V99 N350
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bouwgrondexploitaties Van Veen N7.228 N11.765 N12.701 N11.049 N1.928 N1.072
Voorbereidingsbudget Struijvenberg N52 N78 N78 N78 N78 N78
Doorbelasting overhead grondexploitaties N674 N722 N722 N722 N722 N722
Directe personeels- en apparaatskosten V753 V427 V407 V407 V407 V407
Afschrijvingen en toegerekende rente V0 N13 V3 N3 V13 V0
Totaal lasten N7.201 N12.151 N13.091 N11.445 N2.308 N1.464
Baten
Bouwgrondexploitaties Van Veen V9.999 V14.631 V13.709 V13.474 V2.407 V1.114
Directe personeels- en apparaatsbaten V10 V0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V10.008 V14.632 V13.709 V13.474 V2.407 V1.114
Saldo V2.807 V2.480 V618 V2.029 V99 N350
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Bouwgrondexploitaties
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Bouwgrondexploitaties
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N12.151 V14.632 V2.480
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) N936
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming V747
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) - winstneming N1.669
Directe personeels- en apparaatskosten N20
Afschrijvingen en toegerekende rente V16
Stand begroting 2022 N13.091 V13.709 V618
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) V1.647
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming N1.651
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming V1.416
Voorz PC Boutenssingel
Stand begroting 2023 N11.445 V13.474 V2.029
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) V9.140
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming N9.122
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming N1.945
Afschrijvingen en toegerekende rente N3
Stand begroting 2024 N2.308 V2.407 V99
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) V842
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming N849
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming N443
Afschrijvingen en toegerekende rente V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren N1.464 V1.114 N350

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Algemene doelstelling

 • Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
 • Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

Activiteiten

Volkshuisvesting

 • Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
 • Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
 • Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
 • Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
 • Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
 • Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
 • Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.

Ruimtelijke kwaliteit

 • Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
 • Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
 • Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
 • Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
 • Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden 619,01 619,01 633,25
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens 663,41 663,40 678,66
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor 49% 49 % 52%/48%
Per Wabo-activiteit
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” 313 300 300
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) 26 0 0
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest 162 150 150
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ 5 10 10
Aantal meldingen ‘brandveilig gebruik’ * 35 35
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ 1 2 2
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) 73 45 45
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) 2 5 5
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) 3 4 4
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ 3 7 7
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw * 160 160
*) Door de overstap naar een ander registratiesysteem kunnen wij geen accurate cijfers aanleveren.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.859 N12.772 N3.626 N2.879 N2.636 N2.543
Baten V2.965 V7.333 V1.817 V1.862 V443 V347
Saldo van baten en lasten N893 N5.439 N1.809 N1.017 N2.194 N2.196
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 8.3 N57 N2 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 8.3 N838 V1.349 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten TV 8.3 N0 N0 N0 N0 V67 V67
Totaal mutaties in reserves N896 V1.347 N0 N0 V67 V67
Resultaat N1.789 N4.092 N1.809 N1.017 N2.127 N2.129
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid Van Veen N110 N113 N114 N114 N114 N114
Bouw- en Woningtoezicht Burgemeester N130 N240 N110 N60 N60 N60
Capelle Centraal Struijvenberg N392 N1.867 N706 N0 N0 N0
De Hoven Fase 2 Struijvenberg N76 N1.973 N161 N110 N110 N205
Florabuurt (Bongerd/Wingerd) Struijvenberg N250 N201 N0 N0 N0 N0
Gebiedsaanpak Capelseweg Struijvenberg N0 N138 N0 N0 N0 N0
Gebiedsaanpak Schollevaar Struijvenberg N12
Gebiedsvisies Doe Mee Struijvenberg N4 N16 N0 N0 N0 N0
Gebiedsvisies promoten coord activ. Struijvenberg N2 N11 N0 N0 N0 N0
Gemeentelijke accommodaties Van Veen N7 N12 N3 N3 N3 N3
Het nieuwe Rivium Struijvenberg N1.239 N2.444 N144 N0 N0 N0
Kwetsbare woningvoorraad Struijvenberg N9 N287 N287 N287 N287 N287
Landelijk Capelle Struijvenberg N107 N165 N279 N394 N110 N20
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij Struijvenberg N18
Transformaties Struijvenberg N129 N150 N0 N0 N0 N0
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders Struijvenberg N24 N43 N43 N43 N43 N43
Volkshuisvesting algemeen Struijvenberg N71 N48 N48 N48 N48 N48
Voorziening omgevingsvergunningen Struijvenberg N0 N2.766 N0 N0 N0 N0
Welstandszorg Struijvenberg N20 N20 N20 N20 N20 N20
Directe personeels- en apparaatskosten N1.112 N1.927 N1.428 N1.278 N1.228 N1.112
Afschrijvingen en toegerekende rente N147 N351 N284 N523 N614 N632
Totaal lasten N3.859 N12.772 N3.626 N2.879 N2.636 N2.543
Baten
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid van Veen V29 V4 V3 V3 V3 V3
Capelle Centraal Struijvenberg N0 V135 N0 N0 N0 N0
De Hoven Fase 2 Struijvenberg N0 V51 V51 V96 V96 N0
Florabuurt (Bongerd/Wingerd) Struijvenberg V15
Gemeentelijke accommodaties van Veen V69 V69 N0 N0 N0 N0
Het nieuwe Rivium Struijvenberg V1.280 V2.300 N0 N0 N0 N0
Omgevingsvergunningen / Bouwleges Struijvenberg V1.405 V3.722 V1.223 V344 V344 V344
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij Struijvenberg N0 V120 N0 N0 N0 N0
Transformaties Struijvenberg V139 V125 N0 N0 N0 N0
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders Struijvenberg V6
Voorziening omgevingsvergunningen Struijvenberg N0 V807 V540 V1.419 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V22 V1 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V2.965 V7.333 V1.817 V1.862 V443 V347
Saldo N893 N5.439 N1.809 N1.017 N2.194 N2.196
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Fasering van de projecten, zoals De Hoven 2, Centraal Capelle en Landelijk Capelle. Daarnaast de voorziening omgevingsvergunningen.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Fasering van de projecten, zoals De Hoven 2, Centraal Capelle en Landelijk Capelle. Daarnaast de voorziening omgevingsvergunningen.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N12.772 V7.333 N5.439
Leges omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) V2.766
Bouwgrond in exploitatie - correctie uren SO (VJN18 8.4.6) V442
Reserve eenmalig budget Centrumring (VJN21 0.14) V507
Centraal Capelle (VJN 2019 8.4.8) V212
Afschrijvingen en toegerekende rente V71
Lagere lasten technische adviezen Vergunningverlening en handhaving (NJN20 NJN 8.4) V80
Lagere lasten technische afviezen Vergunningverlening en handhaving (VJN20 8.8) V50
Directe personeels- en apparaatskosten V624
Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12/VJN2021 8.5) V1.812
Doe Mee programma, budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2021 0.14) V16
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2021 0.14) V11
Landelijk Capelle (VJN2021 8.10), fasering project N114
Florabuurt (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V201
Baat 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 8.6) N120
Budget Nieuwe Rivium in 2021 (VJN2021 8.2) V2.300 N2.300
Afschrijvingen en toegerekende rente N4
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), budget in 2021 V138
Transormaties (VJN2021 8.5), budget in 2021 (25 niet verhaalbaar) V150 N125
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN2019 8.4.5) V969
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2022 (NJN20 8.3) N3.259
Uitwerkingsvisie Capelseweg (VJN18 8.4.9) N209
Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) V493
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN2019 8.4.5) N762
Lagere bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumgebied tov 2021 (VJN20 8.1) N135
Directe personeels- en apparaatsbaten N119
Act.Begroting 2022 huur Meeuwensingel 107 N68
Overig V3
Stand begroting 2022 N3.626 V1.817 N1.809
Landelijk Capelle (VJN2021 8.10), fasering project N120
Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12/VJN2021 8.5) V51 V45
Rente Centraal Capelle N2
Afschrijvingen en toegerekende rente N40
Q-team Rivium (NJN2020 8.4 Vergunningverlening en handhaving, budget in 2021 en 2022 V144
Centraal Capelle (VJN19 8.4.8) V706
Afschrijvingen en toegerekende rente N201
Directe personeels- en apparaatsbaten V150
Lagere lasten technische afviezen Vergunningverlening en handhaving (VJN20 8.8) V50
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN2019 8.4.5) N1.207
Toename leges omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) V328
Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN19 8.4.5) V1.209
Lagere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) N327
Overig V9 N3
Stand begroting 2023 N2.879 V1.862 N1.017
Landelijk Capelle (VJN2021 8.10), fasering project V280
Afschrijvingen en toegerekende rente N63
Directe personeels- en apparaatskosten V51
Afschrijvingen en toegerekende rente N19
Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN19 8.4.5) N1.295
Lagere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) N167
Hogere baten leges omgevingsvergunningen tov 2023 (Act.B21) V43
Overge verschillen N6
Stand begroting 2024 N2.636 V443 N2.194
Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12/VJN2021 8.5) N205 V14
Actualisatie Hoven fase 2 (lasten en baten) V110 N110
Afschrijvingen en toegerekende rente N33
Landelijk Capelle (VJN2021 8.10), fasering project V90
Uitbreiding formatie Stedenbouw 2021-2024 (Begr.2021) V66
Directe personeels- en apparaatskosten V50
Afschrijvingen en toegerekende rente V10
Overge verschillen V5
Stand begroting 2025 en volgende jaren N2.543 V347 N2.196

Ontwikkelingen

Geen.