Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
 • Samenwerken met de MRDH;
 • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
 • Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
 • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
 • Samen met de gemeente Rotterdam, de Capelse ondernemersverengingen en ondernemersverenigingen uit Prins-Alexander het uitgeven van het Alexander Business Magazine;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
 • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal werkzame personen 35.040 35.500 35.080
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 53 52,1
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 6,8 11 6,3
Aantal verleende standplaatsvergunningen 45 65 65
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 75 67 70
Aantal stadsklokken 9 9 9
Aantal reclames op rotondes 10 10 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 4 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 170 170 170
Aantal analoge scrollers 5 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N726 N680 N735 N734 N736 N736
Baten V574 V334 V334 V334 V334 V334
Saldo van baten en lasten N153 N345 N400 N399 N401 N402
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 3.1 N99 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.1 V300 N6 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten TV 3.1 N0 N0 N0 N0 V20 V20
Totaal mutaties in reserves V201 N6 N0 N0 V20 V20
Resultaat V48 N351 N400 N399 N381 N382
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bijdrage regiobestuur Burgemeester N179 N183 N186 N186 N186 N186
Commerciële contracten Westerdijk N17 N11 N11 N11 N11 N11
Lokale economie Westerdijk N84 N80 N80 N80 N80 N80
Economische partnerband Jiashan Westerdijk N10 N20 N20 N20 N20 N20
MKB-deal Westerdijk N0 N33 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatskosten N415 N327 N371 N371 N371 N371
Afschrijvingen en toegerekende rente N21 N25 N65 N65 N66 N66
Totaal lasten N726 N680 N735 N734 N736 N736
Baten
Commerciële contracten Westerdijk V569 V330 V330 V330 V330 V330
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen Burgemeester V3 V4 V4 V4 V4 V4
Lokale economie Westerdijk N0 N0 N0 N0 N0 N0
Economische partnerband Jiashan Westerdijk N0 N0 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V2 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V574 V334 V334 V334 V334 V334
Saldo N153 N345 N400 N399 N401 N402
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Mutatie directe personeels- en apparaatskosten
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Geen trendbreuk
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N680 V334 N345
Afschrijvingen en toegerekende rente, aframing in 2020 Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3) N40
MKB-deal (VJN2021 3.3), budget in 2021 V33
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag N4
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten N44
Stand begroting 2022 N735 V334 N400
Actualisatie 2022 Afschrijvingen en toegerekende rente V1
Stand begroting 2023 N734 V334 N399
Afschrijvingen en toegerekende rente N2
Stand begroting 2024 N736 V334 N401
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N736 V334 N402

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2021-2025;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
 • Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N44 N346 N42 N42 N43 N43
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N44 N346 N42 N42 N43 N43
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.2 N259 V310 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N259 V310 N0 N0 N0 N0
Resultaat N304 N36 N42 N42 N43 N43
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Lokale Economie - Hoofdweggebied Westerdijk N39 N264 N0 N0 N0 N0
Leidraad Hoofdweggebied Struijvenberg N1 N40 N0 N0 N0 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N4 N42 N42 N42 N43 N43
Totaal lasten N44 N346 N42 N42 N43 N43
Baten
Herstructurering Struijvenberg N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N44 N346 N42 N42 N43 N43
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2021 via de reserve eenmalige uitgaven.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2022 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N346 N0 N346
Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V264
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V40
Stand begroting 2022 N42 N0 N42
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N42 N0 N42
Afschrijvingen en toegerekende rente N1
Stand begroting 2024 N43 N0 N43
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N43 N0 N43

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N364 N512 N444 N409 N344 N344
Baten V328 V353 V353 V353 V353 V353
Saldo van baten en lasten N37 N159 N92 N57 V8 V8
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.3 V20 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 3.3 V1 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V21 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N16 N159 N92 N57 V8 V8
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Weekmarkten Westerdijk N20 N44 N44 N44 N44 N44
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk N323 N433 N388 N353 N288 N288
Directe personeels- en apparaatskosten N21 N35 N13 N13 N13 N13
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 V0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N364 N512 N444 N409 N344 N344
Baten
Weekmarkten Westerdijk V32 V65 V65 V65 V65 V65
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk V294 V288 V288 V288 V288 V288
Directe personeels- en apparaatsbaten V1 V0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V328 V353 V353 V353 V353 V353
Saldo N37 N159 N92 N57 V8 V8
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Eenmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N512 V353 N159
BIZ Capelle-West quick scans (VJN2021 3.4.4); budget in 2021 V20
Voorber.budget gebiedsinrichting BIZ C-West (VJN2021 3.2) V25
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten V23
Stand begroting 2022 N444 V353 N92
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) V35
Stand begroting 2023 N409 V353 N57
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) V65
Stand begroting 2024 N344 V353 V8
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N344 V353 V8

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
Baten V35 V37 V73 V73 V73 V73
Saldo van baten en lasten V26 V12 V48 V48 V48 V48
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V26 V12 V48 V48 V48 V48
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Communicatie - Citymarketing Burgemeester N9 N25 N25 N25 N25 N25
Totaal lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
Baten
Logiesbelasting Van Veen V35 V37 V73 V73 V73 V73
Totaal baten V35 V37 V73 V73 V73 V73
Saldo V26 V12 V48 V48 V48 V48
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N25 V37 V12
Actualisatie 2022 logiesbelasting V1
Eenmalig aframing logiesbelasting in 2021 ivm corona (NJN 2020 3.2 Logiesbelasting) V35
Stand begroting 2022 N25 V73 V48
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N25 V73 V48
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 N25 V73 V48
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N25 V73 V48