Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Terug naar navigatie - TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

  • Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
  • Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

Taakveld 2.2 Parkeren

  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.


Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022)

Terug naar navigatie - 2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022)

Uitvoeringsagenda Mobiliteit - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 675 eenmalig in 2022, kapitaallasten N 1 vanaf 2023
Kasstroom: N 715 in 2022

Op 6 juli 2021 is de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 vastgesteld, welke is gekoppeld aan het Programma Mobiliteit 2020-2030. In de Uitvoeringsagenda is vermeld welke middelen benodigd zijn voor de jaren 2021 (beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2021) en 2022. Daarnaast is een doorkijk gegeven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Er is afgesproken de benodigde middelen jaarlijks via de begroting aan te vragen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 als hieronder vermeld te verhogen:

Uitvoeringsagenda Mobiliteit Budget Krediet Afschrijvingen
2022 2022 2023 2024 2025
Monitoringsplan N50
KTA Algeracorridor N100
VAT-kosten projecten N200
Monitoring, jaarlijks N70
Wegcategorisering weg en fiets N70
Fietsbeleid, evaluatie en actualisatie N45
Verkeersveiligheidsplan Capelle N20
Permanente verkeerseducatie N20
Deelmobiliteitsplan N50
Werkgevers- en bewonersaanpak N50
Aanpak schoolomgeving 40 N1 N1 N1
Totale lasten N675 40 N1 N1 N1

2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus

Terug naar navigatie - 2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus

Uitbreiden OV met derde buurtbus - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 78 / V 50 vanaf 2022
Kasstroom: N 28 vanaf 2022

Vanaf 2022 zal een derde buurtbus gaan rijden, die zal worden uitgebreid naar het IJsselland ziekenhuis en een grotere route gaat rijden in Rotterdam (waarvoor we een bijdrage ontvangen). Naast de reeds bestaande route in Kralingse Veer, zal de buurtbus ook een deel van de lijnbus 37 gaan overnemen, welke wordt opgeheven. 
Met deze uitbreiding zullen de exploitatiekosten toenemen van 110 naar 180 per jaar (3 bussen a 45, kosten vrijwilligers 30 en professionele ondersteuning inroosteren 15).
Aan de andere kant stijgen de inkomsten: naast een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam van 15 heeft de MRDH op 19 mei 2021 besloten subsidie van maatwerkvoorzieningen, zoals de buurtbus, in ieder geval tot en met 2030 te verhogen tot een percentage van 50% op basis van cofinanciering. Tenslotte willen we de jaarlijkse bijdrage voor de weekendmetro (8) binnen dit taakveld toevoegen. Voor het opheffen van lijnbus 37 ontvangen we overigens een korting vanuit de RET van V25, hiervoor verwijzen wij u naar het voorstel Gratis OV voor AOW-gerechtigden in programma 6.

Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verhogen als hieronder in de tabel vermeld:

Huidige begroting Nieuwe begroting Verschil
Buurtbus N110 N180 N70
Weekendmetro N0 N8 N8
Totale lasten N110 N188 N78
Bijdrage Rotterdam V13 V15 V2
Subsidie MRDH V35 V83 V48
Totale baten V48 V98 V50
Per saldo N62 N90 N28

2.3 Baten verharding

Terug naar navigatie - 2.3 Baten verharding

Baten Verharding - Onvermijdelijk
Baten: V 35 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 35 vanaf 2022

Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. In Voorjaarsnota 2021 hebben we de opbrengsten met 100K verhoogd, echter hoort daar ook een verhoging van de leges bij.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V 35 te verhogen.

2.4 Ongediertebestrijding

Terug naar navigatie - 2.4 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding – Technisch
Lasten/ Baten: V 40 / N 40 structureel vanaf 2022
Kasstroom: n.v.t.

Mollen kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Daarom worden ze gezien als ongedierte. Het budget voor bestrijding valt nu onder programma 2, maar past beter onder programma 7 bij het budget voor ongediertebestrijding. 

Wij stellen u voor het jaarlijks budget van 40 over te hevelen van programma 2 ( V 40) naar programma 7  (N 40). De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N7.733 N9.949 N9.101 N8.490 N9.226 N9.532
Baten V1.115 V652 V647 V636 V601 V601
Saldo van baten en lasten N6.618 N9.297 N8.454 N7.854 N8.625 N8.931
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V102 N158 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V619 V619
Reserve eenmalige uitgaven N1.467 V1.681 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N1.364 V1.523 N0 N0 V619 V619
Resultaat N7.982 N7.774 N8.454 N7.854 N8.006 N8.312

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14) V980 V980 N980 N0
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021 N675 N675 N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14) V263 V263 N263 N0
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5) V170 V170 V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V156 V156 N146 V10
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2) V150 V150 V150
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6) V150 V150 V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021 V100 V100 V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) V87 V87 V87
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3) N78 N78 N78
KTA - fietsoute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V74 V74 N74 N0
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021 V70 V70 V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V62 V62 N72 N10
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V52 V52 N52 N0
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4) V50 V50 N50 N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V44 V44 N44 N0
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021 V40 V40 V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021 V40 V40 V40
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6) V40 V40 V40
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021 V40 V40 V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022) V40 V40 V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021 V35 V35 V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022 V25 V25 V25
Directe personeels- en apparaatskosten N63 N63 V158 V95
Afschrijvingen en toegerekende rente N997 N997 N997
Overige verschillen N7 N7 N7
V848 N0 V848 N1.523 N675
Baten
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3) V50 V50 V50
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) N44 N44 N44
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022) V35 V35 V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021 N31 N31 N31
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4) N12 N12 N12
Overige verschillen N3 N3 N3
N0 N5 N5 N0 N5
Totaal V848 N5 V843 N1.523 N680

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7),dekking reserve eenmalig V52 N52
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 V50 N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven V28 V28 V29 V29 N200 N200
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven V168 N168
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5) N170
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6) N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven V113 N113
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven V50 N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3) V215 N215
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14) V293 N293
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14) V950 N950
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Fietsbeleid (VJN 2021 2.4) N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) Meten is weten (VJN 2021 2.4) N70
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8) N275 N250
2.2 Parkeren Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9) N40
2.5 Openbaar vervoer Vervallen subsidie buurtbus V35 V35
Totaal V1.954 V63 V29 V29 N0 N2.726 N450 N0 N0 N0