Programma 4 Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het bieden van een naschools divers activiteitenaanbod binnen het Brede School Netwerk (BSN) waarbij kinderen hun ontwikkelkansen en talenten vergroten, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren. Daarnaast geven wij Capellenaren, jong en oud, handvatten om hun basisvaardigheden te verbeteren. 

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan

Wat gaan we daarvoor doen?

TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

TV4.3 Versterken van basisvaardigheden

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG22 - Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

BG22 - Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Toelichting op absoluut en relatief verzuim

De verwachtingswaarden van de indicatoren absoluut en relatief verzuim zijn gebaseerd op de werkelijke waarde in het schooljaar 2018/2019.

BG22 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872);
 • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021);
 • Uitvoeringsplan (Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021);
 • Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021); 
 • Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020);
 • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
 •  Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014);
 • Verordening en bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Onderwijskansen
De besteding van de onderwijsachterstandenmiddelen (Rijksmiddelen OAB) wordt ingezet op de reeds bestaande subsidieregeling onderwijskansen en VVE peuteropvang. Vernieuwend is dat in 2022 daarnaast in aanzienlijk korte tijd flink geïnvesteerd wordt in het onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen op de basisschool (al dan niet ten gevolge van corona). Dit doen we door middel van het uitvoeringsprogramma onderwijskansen.
Dit programma bevat interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in het schooljaar 2021-2022 aangescherpt wordt voor de best mogelijke aansluiting bij de meerjarenplannen van de scholen vanwege het Nationaal Programma Onderwijs, zodat in het belang van de leerlingen zo efficiënt als mogelijk omgegaan wordt met de bestaande middelen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 

4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen

Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 30 in 2022, V 140 structureel vanaf 2023
Kasstroom: V 30 in 2022, V 140 structureel vanaf 2023

Op 29 april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma onderwijskansen ‘Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022’ (BBV 409859) vastgesteld. Zoals omschreven in dit programma zien wij een efficiëntiemogelijkheid voor het gedeeltelijk bekostigen van de Brede School Netwerk (BSN) activiteiten met de onderwijskansenmiddelen van het Rijk (OAB).

Het is mede dankzij de stijging van het OAB budget dat Capelle ontvangt mogelijk om slimme combinaties te maken tussen BSN en de subsidieregeling onderwijskansen. Gezien de huidige activiteiten kan het bedrag voor BSN deels bekostigd worden uit OAB gelden. Wij kiezen ervoor om 140 uit het OAB budget in te zetten voor de huidige activiteiten van BSN. Dit levert een financieel voordeel op van V 30 in 2022 en aanvullend V 110 in 2023. In totaal V 140 structureel vanaf 2023. Dit voordeel draagt bij aan de invulling van de financiële taakstelling in de begroting.

De kosten voor BSN bedragen 310 per jaar. In dit voorstel resteert vanaf 2023 en verder nog een BSN budget van 170 per jaar (prijspeil 2021). Dit budget is nodig om de gemeentelijke doelstellingen te waarborgen en een breed educatief aanbod beschikbaar te houden, wat niet kan blijven bestaan met alleen OAB gelden.

Wij stellen u voor het BSN budget in 2022 met V 30 af te ramen en vanaf 2023 structureel met V 140 af te ramen.

4.2 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-vervoer

Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk
Lasten: V 345/ N 345 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 345/ N 345 structureel vanaf 2022

In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er wel een herverdeling van de budgetten tussen “taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken” en “taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+” doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de najaarsnota 2021 wordt de periode 1 augustus – 31 december 2021 meegenomen.

Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 structureel te verlagen met V 345, en in programma 6 structureel te verhogen met N 345 vanaf 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2022 e.v.
4 Onderwijs V345
6C Wet maatschappelijke ondersteuning N345

4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel

Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel - onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 298 in 2024 / V 298 in 2025 (en 2026) / structureel N 87 vanaf 2027
Kasstroom: V 3.000 in 2022, V 3.585 in 2023, N 4.187 in 2024 t/m 2026

Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 11.930 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, realisatie van een KinderLab en een gymzaal. Hiervan is inmiddels 2.855 besteed, met name aan de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Meeuwensingel. Er resteert een bedrag van 9.075 voor de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Bij vaststelling van dit bedrag werd uitgegaan van een marktconform budget, prijspeil 2019. Wij hebben aan u aangegeven aan u voor te stellen dit markconforme budget aan de prijsontwikkeling aan te passen indien dit nodig is.
Opvolgend op de Najaarsnota 2018 hebben wij in januari 2019 voor deze ontwikkeling een beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook rechten ontlenen. Deze ontwikkeling is derhalve onvermijdelijk.
Zoals in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen stellen wij aan u via de voorliggende Begroting 2022 - 2025 voor het budget aan te passen aan de prijsontwikkeling en de meest recente prognoses van de scholen. Hierbij wordt uitgegaan van realisatie van 3.750 m2. Vanwege de prognoses valt dit hoger uit dan oorspronkelijk begroot en dit is het definitieve aantal m2, waarop het gebouw gerealiseerd zal worden. Wij gaan na een onafhankelijke externe raming uit van een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.350 per m2 inclusief BTW aan investeringskosten bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026. Dit bedrag per m2 gaat, in lijn met de landelijke prognoses, uit van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkeling ook in de ‘risicoparagraaf’.
Dit leidt tot een aanvullende investering van 3.488, waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 12.563 (3.488 + 9.075). Hiermee blijven wij, samen met de mogelijke aanvullende investering in de Florabuurt, binnen de bandbreedte zoals eerder door ons is opgenomen in ‘de risicoparagraaf’. Het is aan de bovenkant van deze bandbreedte vanwege de recente prijsstijgingen in de bouw.

Wij stellen aan u voor om een aanvullend krediet van 3.488 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel, inclusief gymzaal en KinderLab. Dit leidt tot een structureel nadeel (exclusief rente) van 87 in 2027 en verder. Deze extra lasten worden ten laste van de stelpost prijzen gebracht. Vanwege een herfasering leidt dit tot een voordeel in de periode 2022 – 2026, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

Kapitaallasten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Begroting 2021-2024 N0 N0 N298 N298 N298 N298 N298 N298
Begroting 2022-2025 N0 N0 N0 N0 N0 N385 N385 N385
Totaal N0 N0 V298 V298 V298 N87 N87 N87

4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt

Nieuwbouw onderwijs Florabuurt - beleidskeuze 
Lasten / Baten:  V 204 in 2024 t/m 2026, structureel N 47 vanaf 2027
Kasstroom: V 4.000 in 2022, V 3.560 in 2023, N 3.350 in 2024 t/m 2026

Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 8.170 voor nieuwbouw in De Florabuurt. Bij vaststelling van dit bedrag werd uitgegaan van een marktconform budget, prijspeil 2019. Wij hebben aan u aangegeven aan u voor te stellen dit markconforme budget aan de prijsontwikkeling aan te passen indien dit nodig is. Voor deze ontwikkeling is geen beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Deze ontwikkeling is derhalve een beleidskeuze. Wij hebben aangegeven de keuze hiervoor in samenhang te maken met de gebiedsontwikkeling Florabuurt.
Zoals in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen stellen wij aan u wel via de voorliggende Begroting 2022 - 2025 voor het budget aan te passen aan de prijsontwikkeling en de meest recente prognoses van de scholen. Hierbij wordt, in lijn met het concept gebiedspaspoort, uitgegaan van nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op, locatie Bongerd een gymzaal en een Kinderab. Wij gaan hierbij uit van realisatie van 3.000 m2 tegen een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.350 inclusief BTW per m2 bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026. Dit bedrag per m2 gaat, in lijn met de landelijke prognoses, uit van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkeling ook in de ‘risicoparagraaf’.
Dit leidt tot een aanvullende investering van 1.880, waarmee voor de ontwikkeling van de Florabuurt een totaal bedrag beschikbaar is van 10.050 (8.170 +1.880) voor de ontwikkeling van de scholen, een gymzaal en een KinderLab.  Met dit voorstel blijven wij, samen met de mogelijke aanvullende investering in de Meeuwensingel, binnen de bandbreedte zoals eerder door ons aangedragen in de risicoparagraaf. 

Wij stellen aan u voor om een aanvullend krediet van 1.880 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van twee scholen in de Florabuurt, inclusief gymzaal en een KinderLab. Dit leidt tot een structureel nadeel (exclusief rente) van 47 in 2027 en verder. Deze extra lasten worden ten laste van de stelpost prijzen gebracht. Vanwege een herfasering leidt dit tot een voordeel in de periode 2022 – 2026, zoals in onderstaande tabel weergegeven. 

Kapitaallasten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Begroting 2021-2024 N0 N0 N204 N204 N204 N204 N204 N204
Begroting 2022-2025 N0 N0 N0 N0 N0 N251 N251 N251
Totaal N0 N0 V204 V204 V204 N47 N47 N47

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N7.708 N11.044 N8.621 N8.728 N8.844 N8.535
Baten V2.628 V6.338 V4.123 V4.133 V4.133 V4.133
Saldo van baten en lasten N5.080 N4.706 N4.498 N4.595 N4.711 N4.402
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V48 N37 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V235 V235
Reserve eenmalige uitgaven V192 V86 N0 V64 V302 N0
Totaal mutaties reserves V240 V49 N0 V64 V537 V235
Resultaat N4.840 N4.657 N4.498 N4.531 N4.174 N4.167

Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 4 Onderwijs

BG22 - Baten Onderwijs

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020), zie baten V2.220 V2.220 V2.220
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer V345 V345 V345
Verhuiskosten SHO (VJN 2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V86 V86 N86 N0
Efficiƫntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen V30 V30 V30
Taxatie vastgoed en onderwijspanden, eenmalig (VJN 2021) N18 N18 N18
Afschrijvingen en toegerekende rente N243 N243 N243
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N11 N11 V37 V26
Overige verschillen V14 V14 V14
V2.423 N0 V2.423 N49 V2.374
Baten
Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020), zie lasten N2.220 N2.220 N2.220
Overige verschillen V5 V5 V5
N0 N2.215 N2.215 N0 N2.215
Totaal V2.423 N2.215 V208 N49 V159

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
4.2 Onderwijshuisvesting Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V86 V64 V302 N86 N64 N302
4.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten N150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) N60 N55 N46
Totaal V86 N0 V64 V302 N0 N146 N55 N260 N302 N0

Subsidieplafonds

TV Subsidieregeling Plafond
4.3 Onderwijsachterstanden 1.100
4.3 Peuteropvang 2.000
4.3 Brede Schoolnetwerken 229