Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Algemene doelstelling

Het stimuleren van beweging en sport.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal bezoekers Aquapelle 23.696 82.000 82.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N5.104 N5.440 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
Baten V36 V80 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N5.068 N5.360 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.1 V121 V79 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 5.1 V5 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V126 V79 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.942 N5.281 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Sport en Sportieve recreatie algemeen Westerdijk N118 N204 N133 N133 N133 N133
Zwenbad De Blinkert Westerdijk N306
BV Sport Westerdijk N4.549 N5.096 N5.080 N5.080 N5.080 N5.080
Schoolzwemmen Westerdijk N34 N43 N43 N43 N43 N43
Directe personeels- en apparaatskosten N97 N96 N97 N97 N97 N97
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 N0 N0 N0 N1 N1
Totaal lasten N5.104 N5.440 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
Baten
BV Sport Westerdijk V35 V80 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V1
Totaal baten V36 V80 N0 N0 N0 N0
Saldo N5.068 N5.360 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In uitvoering van de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV is een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ontvangen in 2021, uitvoering door BV Sport (VJN 2021).
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N5.440 V80 N5.360
In 2021 éénmalig budget vervolgonderzoek sporthal Schenkel (Begr 2021) V73
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021) V80 N80
Actualisatie 2022 subsidies N65
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) N1
Stand begroting 2022 N5.353 N0 N5.353
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N5.353 N0 N5.353
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 N5.353 N0 N5.353
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N5.353 N0 N5.353

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Algemene doelstelling

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van binnen- en buitenaccommodaties voor sportbeoefening.

Activiteiten

 • Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
 • Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
 • Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
 • Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
 • “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.096 N3.827 N3.929 N3.933 N3.957 N3.952
Baten V3.041 V3.456 V3.473 V3.484 V3.484 V3.484
Saldo van baten en lasten N55 N371 N456 N449 N473 N468
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 5.2 V9 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten TV 5.2 N0 N0 N0 N0 V179 V179
Totaal mutaties in reserves V9 N0 N0 N0 V179 V179
Resultaat N46 N371 N456 N449 N294 N289
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen N1.800 N1.846 N1.817 N1.817 N1.805 N1.805
Directe personeels- en apparaatskosten N326 N281 N294 N294 N294 N294
Afschrijvingen en toegerekende rente N970 N1.700 N1.818 N1.822 N1.858 N1.853
Totaal lasten N3.096 N3.827 N3.929 N3.933 N3.957 N3.952
Baten
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen V3.041 V3.456 V3.472 V3.483 V3.483 V3.483
Directe personeels- en apparaatsbaten N0 V1 V1 V1 V1
Totaal baten V3.041 V3.456 V3.473 V3.484 V3.484 V3.484
Saldo N55 N371 N456 N449 N473 N468
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.827 V3.456 N371
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V28 V15
Directe personeels- en apparaatskosten N13 V1
Afschrijvingen en toegerekende rente N118
Afrondingsverschil V1 V1
Stand begroting 2022 N3.929 V3.473 N456
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V11
Afschrijvingen en toegerekende rente N4
Stand begroting 2023 N3.933 V3.484 N449
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties V13
Afschrijvingen en toegerekende rente N35
Afrondingsverschil N2
Stand begroting 2024 N3.957 V3.484 N473
Afschrijvingen en toegerekende rente V4
Afrondingsverschil V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren N3.952 V3.484 N468

Ontwikkelingen

Capelseweg 39 (Sporthal Schenkel)
In 2021 is het toekomstperspectief van sporthal Schenkel, na afloop van exploitatie in het jaar 2026, bekeken. Daarbij is sloop-nieuwbouw gekozen als hoofdvariant. In 2022 zal er vervolg gegeven worden aan dit onderzoek.

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404
In 2022 zal de nieuwe basisschool “Olijfboom” en gymnastieklokaal Duikerlaan in gebruik worden genomen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Algemene doelstelling

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek en toneel.

Activiteiten

 • Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
 • Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

Naar verwachting worden in 2022 het kunstwerk van de Van Cappellenstichting (de paardenbloemen), het muurgedicht op buurtcentrum De Fluiter en het kunstwerk voor de Molukkers geplaatst.

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) 59 59 62
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit 8 8 8
Totaal aantal beeldende kunstwerken 67 67 70
Aantal landmarks 9 9 9

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N2.611 N2.546 N2.451 N2.451 N2.451 N2.451
Baten V490 V14 V393 V393 V393 V393
Saldo van baten en lasten N2.121 N2.532 N2.057 N2.057 N2.057 N2.057
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 5.3 V11 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.3 N100 V100 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N89 V100 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.210 N2.432 N2.057 N2.057 N2.057 N2.057
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Communicatie (evenementen) Burgemeester N6 N24 N24 N24 N24 N24
Beeldbepalende kunstwerken Wilson N34 N0 N0 N0 N0 N0
Stadsplein 5 - Isala Theater Westerdijk N254 N295 N266 N266 N266 N266
Isala Theater Westerdijk N1.461 N1.129 N1.145 N1.145 N1.145 N1.145
Muziekonderwijs Westerdijk N456 N470 N477 N477 N477 N477
Overige kunst en cultuur Westerdijk N168 N467 N373 N373 N373 N373
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester N54
Directe personeels- en apparaatskosten N178 N164 N168 N168 N168 N168
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 V2 V2 V2 V2 V2
Totaal lasten N2.611 N2.546 N2.451 N2.451 N2.451 N2.451
Baten
Verhuur Stadsplein 5 Westerdijk V389 V14 V393 V393 V393 V393
Subsidie theater Westerdijk V75
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester V25
Directe personeels- en apparaatsbaten V1 N0 V0 V0 V0 V0
Totaal baten V490 V14 V393 V393 V393 V393
Saldo N2.121 N2.532 N2.057 N2.057 N2.057 N2.057
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
I.v.m. het coronavirus was het in 2020 grotendeels niet toegestaan om evenementen te organiseren. Om 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren is budget overgeheveld.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N2.546 V14 N2.532
Overheveling budget subsidieregeling evenementen (NJN 2020) V100
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021) V30 V375
Actualisatie 2022 subsidies N29
Actualisatie 2022 verzekeringen N10
Actualisatie 2022 huren V4
Actualisatie 2022 contributies/lidmaatschappen V8
Directe personeels- en apparaatskosten SLE (actualisatie 2022) N1
Directe personeels- en apparaatskosten FD (actualisatie 2022) N3
Stand begroting 2022 N2.451 V393 N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N2.451 V393 N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N2.451 V393 N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N2.451 V393 N2.057

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 5.4 Musea

Algemene doelstelling

Het behouden en presenteren van kunst en cultuur.

Activiteiten

 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het monitoren van het energieverbruik;
 • Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N15 N3 N10 N10 N10 N10
Baten N0 N0 V0 V0 V0 V0
Saldo van baten en lasten N15 N3 N10 N10 N10 N10
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N15 N3 N10 N10 N10 N10
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje) Van Veen N15 N3 N10 N10 N10 N10
Totaal lasten N15 N3 N10 N10 N10 N10
Baten
Niet van toepassing N0 N0 V0 V0 V0 V0
Totaal baten N0 N0 V0 V0 V0 V0
Saldo N15 N3 N10 N10 N10 N10
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3 N0 N3
Overige verschillen N7
Stand begroting 2022 N10 N0 N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N10 N0 N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N10 N0 N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N10 N0 N10

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Algemene doelstelling

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

 • Uitvoering van de Erfgoed 2018;
 • Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
 • Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
 • Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
 • Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle 45 45 45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) 1 1 1
Aantal rijksmonumenten in Capelle 17 17 17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) 2 2 2
Aantal provinciale monumenten 0 0 0

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N284 N633 N182 N182 N182 N182
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N284 N633 N182 N182 N182 N182
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 5.5 N23 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N23 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N307 N633 N182 N182 N182 N182
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (’s-Gravenweg 325) Van Veen N3 N3 N2 N2 N2 N2
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmomument Dorpsstraat 164) Van Veen N87 N428 N88 N88 N88 N88
Monumentenzorg / Erfgoed Struijvenberg N66 N63 N63 N63 N63 N63
Directe personeels- en apparaatskosten N127 N139 N28 N28 N28 N28
Afschrijvingen en toegerekende rente N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N284 N633 N182 N182 N182 N182
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N284 N633 N182 N182 N182 N182
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N633 N0 N633
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten V111
In 2021 zijn aandelen van Dorpsstraat 164 aangekocht (VJN21 5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat) V340
Stand begroting 2022 N182 N0 N182
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N182 N0 N182
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 N182 N0 N182
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N182 N0 N182

Ontwikkelingen

Monumenten
Ten aanzien van de instandhouding van de monumenten is een gemeentebreed onderzoek  in opzet ten aanzien van mogelijke funnderingsproblematiek. Er zijn aanwijzingen dat voor een aantal monumenten ingrijpende bouwkundige voorzieningen nodig zijn om de instandhouding in de toekomst te blijven garanderen. De rol van de gemeente hierin moet nog worden onderzocht.  Het streven is dit bij de voorjaarsnota inzichtelijk te hebben. 

Taakveld 5.6 Media

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.

Activiteiten

 • Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
 • Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N1.165 N1.145 N1.127 N1.127 N1.129 N1.129
Baten V163 V178 V172 V172 V172 V172
Saldo van baten en lasten N1.001 N967 N955 N955 N957 N957
Reserve bedrijfsvoering TV 5.6 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.001 N967 N955 N955 N957 N957
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk N1.011 N981 N995 N995 N995 N995
Lokale Omroep Westerdijk N53 N55 N56 N56 N56 N56
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen N34 N39 N38 N38 N38 N38
Afschrijjvingen en toegerekende rente N67 N70 N38 N38 N40 N40
Directe personeels- en apparaatskosten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N1.165 N1.145 N1.127 N1.127 N1.129 N1.129
Baten
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk N0 N0 N0 N0 N0 N0
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen V163 V178 V172 V172 V172 V172
Directe personeels- en apparaatsbaten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V163 V178 V172 V172 V172 V172
Saldo N1.001 N967 N955 N955 N957 N957
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N1.145 V178 N967
Actualisatie 2022 subsidies N15
Actualisatie kapitaallasten V32
Overige V1 N6
Stand begroting 2022 N1.127 V172 N955
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N1.127 V172 N955
Actualisatie kapitaallasten N2
Stand begroting 2024 N1.129 V172 N957
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N1.129 V172 N957

Ontwikkelingen

Geen.