Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Programmabegroting
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Hoe is de programmabegroting opgebouwd?
    3. Blz. 9 De Begroting 2022 in hoofdlijnen
    4. Blz. 10 Wat staat er in het programmaplan en de programma's?
    5. Blz. 11 Financiële begroting
    6. Blz. 12 Wat staat er in de paragrafen?
    7. Blz. 13 Wat staat er in de bijlagen?
    8. Blz. 14 Wat staat er in de taakveldenraming?
   3. Blz. 15 De Begroting 2022 in hoofdlijnen
    1. Blz. 16 Eindstand Begroting 2022
    2. Blz. 17 Structureel en reëel evenwicht
    3. Blz. 18 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 19 Ratio's
    5. Blz. 20 Adviesraadswerkgroep SIR
   4. Blz. 21 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 22 Missie
    2. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 25 BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie
    3. Blz. 26 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 27 Toelichting op formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten
    5. Blz. 28 Toelichting op externe inhuur
    6. Blz. 29 Capelse indicatoren
    7. Blz. 30 Toelichting op bezwaarschriften belastingen
    8. Blz. 31 Toelichting op toegewezen bezwaarschriften belastingen
    9. Blz. 32 Toelichting op beroepschriften belastingen
    10. Blz. 33 Kaderstellende beleidsnota's
    11. Blz. 34 Verbonden partijen
    12. Blz. 35 Ontwikkelingen
    13. Blz. 36 Wijzigingsvoorstellen
    14. Blz. 37 0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021
    15. Blz. 38 0.2 Stelpost lonen 2022 (excl. GR IJsselgemeenten)
    16. Blz. 39 0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte
    17. Blz. 40 0.4 Verlagen rentepercentages
    18. Blz. 41 0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie
    19. Blz. 42 0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen
    20. Blz. 43 0.7 Kapitaallastenreserve
    21. Blz. 44 0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal
    22. Blz. 45 0.9 Stelpost prijzen
    23. Blz. 46 0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen
    24. Blz. 47 0.11 Aanvullende middelen Jeugd
    25. Blz. 48 0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein
    26. Blz. 49 0.13 Digitalisering post
    27. Blz. 50 0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid
    28. Blz. 51 0.15 Investering juridische kwaliteitszorg
    29. Blz. 52 0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak
    30. Blz. 53 0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed
    31. Blz. 54 0.18 Bijdrage IJsselgemeenten
    32. Blz. 55 0.19 Restwaarde activa
    33. Blz. 56 0.20 Aanpassen facilitaire budgetten
    34. Blz. 57 0.21 Efficiënt omgaan met Vastgoed
    35. Blz. 58 0.22 Herijking gemeentefonds
    36. Blz. 59 0.23 Vrijval reserve bedrijfsvoering
    37. Blz. 60 Wat mag het kosten?
    38. Blz. 61 Grafiek lasten en baten
    39. Blz. 62 Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer
    40. Blz. 63 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    41. Blz. 64 Overhead
    42. Blz. 65 Incidentele baten en lasten
    43. Blz. 66 Subsidieplafonds
   5. Blz. 67 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 68 Missie
    2. Blz. 69 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 70 Capelse indicatoren
    4. Blz. 71 Toelichting op delicten
    5. Blz. 72 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 73 Verbonden partijen
    7. Blz. 74 Ontwikkelingen
    8. Blz. 75 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 76 1.1 Bijdrage VRR
    10. Blz. 77 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 78 Grafiek lasten en baten
    12. Blz. 79 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    13. Blz. 80 Incidentele baten en lasten
    14. Blz. 81 Subsidieplafonds
   6. Blz. 82 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 83 Missie
    2. Blz. 84 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 85 TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans
      1. Blz. 86 BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 87 BG22 | Uitbreiden route buurtbus
      3. Blz. 88 BG22 | Meten = Weten
      4. Blz. 89 BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)
     2. Blz. 90 TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad
      1. Blz. 91 BG22 | Aanbrengen I-VRI’s
      2. Blz. 92 BG22 | Opschalen ParkShuttle
      3. Blz. 93 BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus
      4. Blz. 94 BG22 | Uitwerken parkeerbeleid
      5. Blz. 95 BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan
      6. Blz. 96 BG22 | Opstellen programma Buitenruimte
     3. Blz. 97 TV2.1 Duurzaam op weg
      1. Blz. 98 BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit
     4. Blz. 99 TV2.1 Een verkeersveilige stad
      1. Blz. 100 BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak
    3. Blz. 101 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 102 Capelse indicatoren
    5. Blz. 103 Kaderstellende nota's
    6. Blz. 104 Verbonden partijen
    7. Blz. 105 Ontwikkelingen
    8. Blz. 106 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 107 2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022)
    10. Blz. 108 2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus
    11. Blz. 109 2.3 Baten verharding
    12. Blz. 110 2.4 Ongediertebestrijding
    13. Blz. 111 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 112 Grafiek lasten en baten
    15. Blz. 113 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    16. Blz. 114 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 115 Subsidieplafonds
   7. Blz. 116 Programma 3 Economie
    1. Blz. 117 Missie
    2. Blz. 118 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 119 TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 120 BG22 | KVO Capelle West
      2. Blz. 121 BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West
      3. Blz. 122 BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen
     2. Blz. 123 TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 124 BG22 | Ondernemersprijs
      2. Blz. 125 BG22 | Kennissessie circulaire economie
      3. Blz. 126 BG22 | Green Businessclubs
    3. Blz. 127 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 128 Capelse indicatoren
    5. Blz. 129 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 130 Verbonden partijen
    7. Blz. 131 Ontwikkelingen
    8. Blz. 132 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 133 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 134 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    11. Blz. 135 Grafiek lasten en baten
    12. Blz. 136 Incidentele baten en lasten
    13. Blz. 137 Subsidieplafonds
   8. Blz. 138 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 139 Missie
    2. Blz. 140 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 141 TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 142 BG22 | Onderwijshuisvesting
     2. Blz. 143 TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan
      1. Blz. 144 BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)
     3. Blz. 145 TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 146 BG22 | Onderwijskansenbeleid
     4. Blz. 147 TV4.3 Versterken van basisvaardigheden
      1. Blz. 148 BG22 | Aanpak laaggeletterdheid
    3. Blz. 149 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 150 Toelichting op absoluut en relatief verzuim
    5. Blz. 151 Capelse indicatoren
    6. Blz. 152 Kaderstellende nota's
    7. Blz. 153 Verbonden partijen
    8. Blz. 154 Ontwikkelingen
    9. Blz. 155 Wijzigingsvoorstellen
    10. Blz. 156 4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen
    11. Blz. 157 4.2 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-vervoer
    12. Blz. 158 4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel
    13. Blz. 159 4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt
    14. Blz. 160 Wat mag het kosten?
    15. Blz. 161 Grafiek lasten en baten
    16. Blz. 162 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    17. Blz. 163 Incidentele baten en lasten
    18. Blz. 164 Subsidieplafonds
   9. Blz. 165 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 166 Missie
    2. Blz. 167 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 168 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 169 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 170 TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 171 BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 172 TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 173 BG22 | Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 174 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 175 Capelse indicatoren
     4. Blz. 176 Toelichting op deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten
     5. Blz. 177 Toelichting op een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten
     6. Blz. 178 Kaderstellende beleidsnota's
     7. Blz. 179 Verbonden partijen
     8. Blz. 180 Ontwikkelingen
     9. Blz. 181 Wijzigingsvoorstellen
     10. Blz. 182 Wat mag het kosten?
     11. Blz. 183 Grafiek lasten en baten
     12. Blz. 184 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     13. Blz. 185 Incidentele baten en lasten
     14. Blz. 186 Subsidieplafonds
    4. Blz. 187 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 188 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 189 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 190 BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte
      2. Blz. 191 TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 192 BG22 | Rivier als getijdenpark
     2. Blz. 193 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 194 Capelse indicatoren
     4. Blz. 195 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 196 Verbonden partijen
     6. Blz. 197 Ontwikkelingen
     7. Blz. 198 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 199 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij
     9. Blz. 200 5B.2 Toerekening kosten investeringen (Krediet 250 jaarlijks vanaf 2022)
     10. Blz. 201 Wat mag het kosten?
     11. Blz. 202 Grafiek lasten en baten
     12. Blz. 203 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     13. Blz. 204 Incidentele baten en lasten
     14. Blz. 205 Subsidieplafonds
   10. Blz. 206 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 207 Missie
    2. Blz. 208 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 209 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 212 BG22 | Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 213 TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
       1. Blz. 214 BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde
      3. Blz. 215 TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op
       1. Blz. 216 BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren
       2. Blz. 217 BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag
      4. Blz. 218 TV 6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op
       1. Blz. 219 BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)
       2. Blz. 220 BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl
     2. Blz. 221 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 222 Capelse indicatoren
     4. Blz. 223 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 224 Verbonden partijen
     6. Blz. 225 Ontwikkelingen
     7. Blz. 226 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 227 6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden
     9. Blz. 228 Wat mag het kosten?
     10. Blz. 229 Grafiek lasten en baten
     11. Blz. 230 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     12. Blz. 231 Incidentele baten en lasten
     13. Blz. 232 Subsidieplafonds
    4. Blz. 233 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 234 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 235 TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 236 BG22 | Verstevigen integrale aanpak
      2. Blz. 237 TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 238 BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning
      3. Blz. 239 TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
       1. Blz. 240 BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal
       2. Blz. 241 BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021
     2. Blz. 242 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 243 Capelse indicatoren
     4. Blz. 244 Kaderstellende nota's
     5. Blz. 245 Verbonden partijen
     6. Blz. 246 Ontwikkelingen
     7. Blz. 247 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 248 6B.1 Bijdrage Promen
     9. Blz. 249 6B.2 Budget inburgering
     10. Blz. 250 Wat mag het kosten?
     11. Blz. 251 Grafiek lasten en baten
     12. Blz. 252 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     13. Blz. 253 Incidentele baten en lasten
     14. Blz. 254 Subsidieplafonds
    5. Blz. 255 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 256 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 257 TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat
       1. Blz. 258 BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat
     2. Blz. 259 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 260 Capelse indicatoren
     4. Blz. 261 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 262 Verbonden partijen
     6. Blz. 263 Ontwikkelingen
     7. Blz. 264 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 265 6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten
     9. Blz. 266 Wat mag het kosten?
     10. Blz. 267 Grafiek lasten en baten
     11. Blz. 268 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     12. Blz. 269 Incidentele baten en lasten
     13. Blz. 270 Subsidieplafonds
    6. Blz. 271 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 272 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 273 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers
       1. Blz. 274 BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
     2. Blz. 275 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 276 Capelse indicatoren
     4. Blz. 277 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 278 Verbonden partijen
     6. Blz. 279 Ontwikkelingen
     7. Blz. 280 Wijzigingsvoorstellen
     8. Blz. 281 6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
     9. Blz. 282 6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel
     10. Blz. 283 6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten
     11. Blz. 284 6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd
     12. Blz. 285 Wat mag het kosten?
     13. Blz. 286 Grafiek lasten en baten
     14. Blz. 287 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
     15. Blz. 288 Incidentele baten en lasten
     16. Blz. 289 Subsidieplafonds
   11. Blz. 290 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 291 Missie
    2. Blz. 292 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 293 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 294 BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen
     2. Blz. 295 TV7.4 Inzetten op energiebesparing
      1. Blz. 296 BG22 | Inzetten op energiebesparing
     3. Blz. 297 TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen
      1. Blz. 298 BG22 | Laadpalen
     4. Blz. 299 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 300 BG22 | Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 301 BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     5. Blz. 302 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 303 BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving
      2. Blz. 304 BG22 | Verkenning warmtenet Rivium
     6. Blz. 305 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 306 BG22 | Verminderen restafval
     7. Blz. 307 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 308 BG22 | Actieplan Circulair Capelle
     8. Blz. 309 TV7.4 Programma Duurzaamheid
      1. Blz. 310 BG22 | Programma duurzaamheid
     9. Blz. 311 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 312 BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen
      2. Blz. 313 BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023
    3. Blz. 314 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 315 Toelichting afval
    5. Blz. 316 Capelse indicatoren
    6. Blz. 317 Kaderstellende nota's
    7. Blz. 318 Verbonden partijen
    8. Blz. 319 Ontwikkelingen
    9. Blz. 320 Wijzigingsvoorstellen
    10. Blz. 321 7.1 Duurzaamheid
    11. Blz. 322 7.2 Inzet gezondheidsbeleid
    12. Blz. 323 7.3 Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg
    13. Blz. 324 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 325 Grafiek lasten en baten
    15. Blz. 326 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    16. Blz. 327 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 328 Subsidieplafonds
   12. Blz. 329 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 330 Missie
    2. Blz. 331 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 332 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022
      1. Blz. 333 BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)
      2. Blz. 334 BG22 | Omgevingswetproof
      3. Blz. 335 BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029
      4. Blz. 336 BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle
      5. Blz. 337 BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle
     2. Blz. 338 TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie
      1. Blz. 339 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones
      2. Blz. 340 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw
      3. Blz. 341 BG22 | Opstellen toolboxen
     3. Blz. 342 TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen
      1. Blz. 343 BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit
     4. Blz. 344 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad
      1. Blz. 345 BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
      2. Blz. 346 BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
    3. Blz. 347 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 348 Capelse indicatoren
    5. Blz. 349 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 350 Verbonden partijen
    7. Blz. 351 Ontwikkelingen
    8. Blz. 352 Wijzigingsvoorstellen
    9. Blz. 353 8.1 Starterslening
    10. Blz. 354 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 355 Grafiek lasten en baten
    12. Blz. 356 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
    13. Blz. 357 Incidentele baten en lasten
    14. Blz. 358 Subsidieplafonds
   13. Blz. 359 Financiële begroting
    1. Blz. 360 Inleiding
    2. Blz. 361 Overzicht saldo van baten en lasten
    3. Blz. 362 Begrotingsresultaat
    4. Blz. 363 Overzicht taakvelden per programma
    5. Blz. 364 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 365 Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 366 Algemene dekkingsmiddelen
    8. Blz. 367 Financiële positie
    9. Blz. 368 Post Onvoorzien
    10. Blz. 369 Geprognosticeerde balans
    11. Blz. 370 EMU-saldo
    12. Blz. 371 Kasstroomoverzicht
    13. Blz. 372 Reserves en voorzieningen
    14. Blz. 373 Financiering (treasury)
    15. Blz. 374 Vennootschapsbelasting
    16. Blz. 375 Risico's en belangrijke ontwikkelingen
    17. Blz. 376 Stelposten en taakstellingen
   14. Blz. 377 Raadsbesluit
    1. Blz. 378 Raadsbesluit
   15. Blz. 379 Amendementen en moties
    1. Blz. 380 Amendementen
    2. Blz. 381 Moties
  3. Blz. 382 Paragrafen
   1. Blz. 383 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 384 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 385 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 386 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 387 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 388 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     5. Blz. 389 Financiële ratio's
    2. Blz. 390 Algemene risico's
     1. Blz. 391 Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 392 Fiscaliteiten
     3. Blz. 393 Dividenden
     4. Blz. 394 Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 395 Oplopende rentelasten
     6. Blz. 396 Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 397 Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 398 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 399 Participatiewet
     2. Blz. 400 Jeugdhulp
     3. Blz. 401 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 402 Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
     5. Blz. 403 Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget
    4. Blz. 404 Overige risico's
     1. Blz. 405 Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 406 Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 407 Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 408 Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 409 Grondexploitaties
     6. Blz. 410 Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
     7. Blz. 411 Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen
     8. Blz. 412 Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten
   2. Blz. 413 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 414 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 415 Inleiding
    2. Blz. 416 Openbare ruimte
     1. Blz. 417 Openbare ruimte
     2. Blz. 418 Wegen
     3. Blz. 419 Riolering en grondwater
     4. Blz. 420 Water
     5. Blz. 421 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 422 Openbare verlichting
     7. Blz. 423 Kunstwerken
     8. Blz. 424 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 425 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 426 Reiniging
    3. Blz. 427 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 428 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 429 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 430 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 431 Waarde vastgoed
     5. Blz. 432 Lasten vastgoed
     6. Blz. 433 Ontwikkelingen
    4. Blz. 434 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 435 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 436 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 437 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 438 Beleid van financiering
    3. Blz. 439 Bepaling financieringsbehoefte
    4. Blz. 440 Leningenportefeuille
    5. Blz. 441 (Verwachte) renteontwikkeling in het jaar 2021 en 2022
    6. Blz. 442 Risicobeheer
    7. Blz. 443 Berekening renterisiconorm
    8. Blz. 444 Kasgeldlimiet
    9. Blz. 445 Schatkistbankieren
    10. Blz. 446 Schema rentetoerekening
    11. Blz. 447 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
   4. Blz. 448 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 449 Inleiding
    2. Blz. 450 Organisatiestructuur
    3. Blz. 451 Organigram vanaf 1 januari 2022
    4. Blz. 452 Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren
    5. Blz. 453 Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door het college
    6. Blz. 454 Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening
    7. Blz. 455 Ontwikkelingen
    8. Blz. 456 Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid
    9. Blz. 457 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2022
   5. Blz. 458 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 459 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 460 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 461 Financiën
     3. Blz. 462 Gewenste bestuurlijke betrokkenheid
    2. Blz. 463 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 464 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 465 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 466 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 467 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 468 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 469 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 470 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 471 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 472 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 473 Stedin N.V.
     2. Blz. 474 Evides N.V.
     3. Blz. 475 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 476 Dataland B.V.
     5. Blz. 477 Irado N.V.
     6. Blz. 478 Isala Theater B.V.
     7. Blz. 479 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     8. Blz. 480 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 481 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 482 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     2. Blz. 483 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 484 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 485 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 486 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 487 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 488 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 489 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 490 Stichting Havensteder
     7. Blz. 491 Stichting Vestia
     8. Blz. 492 Stichting Woonzorg Nederland
     9. Blz. 493 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     10. Blz. 494 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     11. Blz. 495 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
   6. Blz. 496 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 497 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 498 Beleid
    3. Blz. 499 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 500 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 501 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 502 Winstprognose
    7. Blz. 503 Verliesprognose
    8. Blz. 504 Het beleid inzake tussentijdse winstneming
    9. Blz. 505 Het beleid inzake verliesgevende projecten
    10. Blz. 506 Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken
   7. Blz. 507 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 508 Inleiding
    2. Blz. 509 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 510 Berekening overhead
    4. Blz. 511 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 512 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    6. Blz. 513 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    7. Blz. 514 Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62)
    8. Blz. 515 Tarieven OZB
    9. Blz. 516 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 )
    10. Blz. 517 Marktgeld (taakveld 3.3 )
    11. Blz. 518 Logiesbelasting (taakveld 3.4 )
    12. Blz. 519 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 )
    13. Blz. 520 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    14. Blz. 521 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    15. Blz. 522 Leges
   8. Blz. 523 Paragraaf Interbestuurlijk toezicht
    1. Blz. 524 Vernieuwing Interbestuurlijk toezicht
   9. Blz. 525 Paragraaf Impact coronacrisis
    1. Blz. 526 Corona ontwikkelingen vanuit de programma's
    2. Blz. 527 Impact coronacrisis op budgetten
  4. Blz. 528 Bijlagen
   1. Blz. 529 Personele sterkte en personeelslasten
    1. Blz. 530 Personele sterkte en personeelslasten 2022-2025
   2. Blz. 531 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 532 Begroting 2022
    2. Blz. 533 Meerjarenbegroting
    3. Blz. 534 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    4. Blz. 535 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    5. Blz. 536 Algemene reserve (A2)
    6. Blz. 537 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    7. Blz. 538 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    8. Blz. 539 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    9. Blz. 540 Reserve Rekenkamer (B4)
    10. Blz. 541 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    11. Blz. 542 Reserve Water (B6)
    12. Blz. 543 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
    13. Blz. 544 Reserve Kapitaallasten (B8)
    14. Blz. 545 Voorziening Onderhoud (V1)
    15. Blz. 546 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    16. Blz. 547 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    17. Blz. 548 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    18. Blz. 549 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    19. Blz. 550 Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
    20. Blz. 551 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    21. Blz. 552 Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
    22. Blz. 553 Voorziening Gereed Product (V9)
   3. Blz. 554 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 555 Investeringskredieten
   4. Blz. 556 Algemene uitkering
    1. Blz. 557 Algemene uitkering
   5. Blz. 558 Bevolkingsprognose en woningbouwplanning
    1. Blz. 559 Bevolkingsprognose en woningbouwplanning
    2. Blz. 560 Bevolking: aantal inwoners
    3. Blz. 561 Woningbouwplanning
   6. Blz. 562 Indicatoren met bron bewonersenquête
    1. Blz. 563 Indicatoren met bron bewonersenquête
   7. Blz. 564 Onderzoeksopdrachten
    1. Blz. 565 Inleiding
    2. Blz. 566 1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot
    3. Blz. 567 2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting
    4. Blz. 568 3. Besparingsmogelijkheden subsidies
    5. Blz. 569 4. Exploitatiescan Deloitte
    6. Blz. 570 5. Heroverweging Projecten/Prioriteren
    7. Blz. 571 6. Jeugdhulp
    8. Blz. 572 7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen
    9. Blz. 573 8. Stofkam
    10. Blz. 574 9. Vastgoed
    11. Blz. 575 10. Wmo
  5. Blz. 576 Taakveldenraming
   1. Blz. 577 Algemene toelichting
    1. Blz. 578 Algemene toelichting
    2. Blz. 579 ABC van de Taakveldenrekening
   2. Blz. 580 Programma 0
    1. Blz. 581 Taakveld 0.1 Bestuur
     1. Blz. 582 Algemene doelstelling
     2. Blz. 583 Activiteiten
     3. Blz. 584 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 585 Analyse taakveld
     5. Blz. 586 Ontwikkelingen
    2. Blz. 587 Taakveld 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 588 Algemene doelstelling
     2. Blz. 589 Activiteiten
     3. Blz. 590 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 591 Analyse taakveld
     5. Blz. 592 Ontwikkelingen
    3. Blz. 593 Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 594 Algemene doelstelling
     2. Blz. 595 Activiteiten
     3. Blz. 596 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 597 Analyse taakveld
     5. Blz. 598 Ontwikkelingen
    4. Blz. 599 Taakveld 0.4 Overhead
     1. Blz. 600 Algemene doelstelling
     2. Blz. 601 Activiteiten
     3. Blz. 602 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 603 Analyse taakveld
     5. Blz. 604 Ontwikkelingen
    5. Blz. 605 Taakveld 0.5 Treasury
     1. Blz. 606 Algemene doelstelling
     2. Blz. 607 Activiteiten
     3. Blz. 608 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 609 Analyse taakveld
     5. Blz. 610 Ontwikkelingen
    6. Blz. 611 Taakveld 0.61 OZB-woningen
     1. Blz. 612 Algemene doelstelling
     2. Blz. 613 Activiteiten
     3. Blz. 614 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 615 Analyse taakveld
     5. Blz. 616 Ontwikkelingen
    7. Blz. 617 Taakveld 0.62 OZB-niet woningen
     1. Blz. 618 Algemene doelstelling
     2. Blz. 619 Activiteiten
     3. Blz. 620 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 621 Analyse taakveld
     5. Blz. 622 Ontwikkelingen
    8. Blz. 623 Taakveld 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 624 Algemene doelstelling
     2. Blz. 625 Activiteiten
     3. Blz. 626 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 627 Analyse taakveld
     5. Blz. 628 Ontwikkelingen
    9. Blz. 629 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
     1. Blz. 630 Algemene doelstelling
     2. Blz. 631 Activiteiten
     3. Blz. 632 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 633 Analyse taakveld
     5. Blz. 634 Ontwikkelingen
    10. Blz. 635 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 636 Algemene doelstelling
     2. Blz. 637 Activiteiten
     3. Blz. 638 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 639 Analyse taakveld
     5. Blz. 640 Ontwikkelingen
    11. Blz. 641 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 642 Algemene doelstelling
     2. Blz. 643 Activiteiten
     3. Blz. 644 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 645 Analyse taakveld
     5. Blz. 646 Ontwikkelingen
    12. Blz. 647 Taakveld 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 648 Algemene doelstelling
     2. Blz. 649 Activiteiten
     3. Blz. 650 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 651 Analyse taakveld
     5. Blz. 652 Ontwikkelingen
    13. Blz. 653 Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten
     1. Blz. 654 Algemene doelstelling
     2. Blz. 655 Activiteiten
     3. Blz. 656 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 657 Analyse taakveld
     5. Blz. 658 Ontwikkelingen
   3. Blz. 659 Programma 1
    1. Blz. 660 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
     1. Blz. 661 Algemene doelstelling
     2. Blz. 662 Activiteiten
     3. Blz. 663 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 664 Analyse taakveld
     5. Blz. 665 Ontwikkelingen
    2. Blz. 666 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
     1. Blz. 667 Algemene doelstelling
     2. Blz. 668 Activiteiten
     3. Blz. 669 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 670 Analyse taakveld
     5. Blz. 671 Ontwikkelingen
   4. Blz. 672 Programma 2
    1. Blz. 673 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 674 Algemene doelstelling
     2. Blz. 675 Activiteiten
     3. Blz. 676 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 677 Analyse taakveld
     5. Blz. 678 Ontwikkelingen
    2. Blz. 679 Taakveld 2.2 Parkeren
     1. Blz. 680 Algemene doelstelling
     2. Blz. 681 Activiteiten
     3. Blz. 682 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 683 Analyse taakveld
     5. Blz. 684 Ontwikkelingen
    3. Blz. 685 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 686 Algemene doelstelling
     2. Blz. 687 Activiteiten
     3. Blz. 688 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 689 Analyse taakveld
     5. Blz. 690 Ontwikkelingen
   5. Blz. 691 Programma 3
    1. Blz. 692 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 693 Algemene doelstelling
     2. Blz. 694 Activiteiten
     3. Blz. 695 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 696 Analyse taakveld
     5. Blz. 697 Ontwikkelingen
    2. Blz. 698 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 699 Algemene doelstelling
     2. Blz. 700 Activiteiten
     3. Blz. 701 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 702 Analyse taakveld
     5. Blz. 703 Ontwikkelingen
    3. Blz. 704 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
     1. Blz. 705 Algemene doelstelling
     2. Blz. 706 Activiteiten
     3. Blz. 707 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 708 Analyse taakveld
     5. Blz. 709 Ontwikkelingen
    4. Blz. 710 Taakveld 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 711 Algemene doelstelling
     2. Blz. 712 Activiteiten
     3. Blz. 713 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 714 Analyse taakveld
     5. Blz. 715 Ontwikkelingen
   6. Blz. 716 Programma 4
    1. Blz. 717 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 718 Algemene doelstelling
     2. Blz. 719 Activiteiten
     3. Blz. 720 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 721 Analyse taakveld
     5. Blz. 722 Ontwikkelingen
    2. Blz. 723 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
     1. Blz. 724 Algemene doelstelling
     2. Blz. 725 Activiteiten
     3. Blz. 726 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 727 Analyse taakveld
     5. Blz. 728 Ontwikkelingen
   7. Blz. 729 Programma 5A
    1. Blz. 730 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 731 Algemene doelstelling
     2. Blz. 732 Activiteiten
     3. Blz. 733 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 734 Analyse taakveld
     5. Blz. 735 Ontwikkelingen
    2. Blz. 736 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 737 Algemene doelstelling
     2. Blz. 738 Activiteiten
     3. Blz. 739 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 740 Analyse taakveld
     5. Blz. 741 Ontwikkelingen
    3. Blz. 742 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 743 Algemene doelstelling
     2. Blz. 744 Activiteiten
     3. Blz. 745 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 746 Analyse taakveld
     5. Blz. 747 Ontwikkelingen
    4. Blz. 748 Taakveld 5.4 Musea
     1. Blz. 749 Algemene doelstelling
     2. Blz. 750 Activiteiten
     3. Blz. 751 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 752 Analyse taakveld
     5. Blz. 753 Ontwikkelingen
    5. Blz. 754 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 755 Algemene doelstelling
     2. Blz. 756 Activiteiten
     3. Blz. 757 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 758 Analyse taakveld
     5. Blz. 759 Ontwikkelingen
    6. Blz. 760 Taakveld 5.6 Media
     1. Blz. 761 Algemene doelstelling
     2. Blz. 762 Activiteiten
     3. Blz. 763 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 764 Analyse taakveld
     5. Blz. 765 Ontwikkelingen
   8. Blz. 766 Programma 5B
    1. Blz. 767 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 768 Algemene doelstelling
     2. Blz. 769 Activiteiten
     3. Blz. 770 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 771 Analyse taakveld
     5. Blz. 772 Ontwikkelingen
   9. Blz. 773 Programma 6A
    1. Blz. 774 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 775 Algemene doelstelling
     2. Blz. 776 Activiteiten
     3. Blz. 777 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 778 Analyse taakveld
     5. Blz. 779 Ontwikkelingen
    2. Blz. 780 Taakveld 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 781 Algemene doelstelling
     2. Blz. 782 Activiteiten
     3. Blz. 783 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 784 Analyse taakveld
     5. Blz. 785 Ontwikkelingen
   10. Blz. 786 Programma 6B
    1. Blz. 787 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 788 Algemene doelstelling
     2. Blz. 789 Activiteiten
     3. Blz. 790 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 791 Analyse taakveld
     5. Blz. 792 Ontwikkelingen
    2. Blz. 793 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 794 Algemene doelstelling
     2. Blz. 795 Activiteiten
     3. Blz. 796 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 797 Analyse taakveld
     5. Blz. 798 Ontwikkelingen
    3. Blz. 799 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 800 Algemene doelstelling
     2. Blz. 801 Activiteiten
     3. Blz. 802 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 803 Analyse taakveld
     5. Blz. 804 Ontwikkelingen
   11. Blz. 805 Programma 6C
    1. Blz. 806 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
     1. Blz. 807 Algemene doelstelling
     2. Blz. 808 Activiteiten
     3. Blz. 809 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 810 Analyse taakveld
     5. Blz. 811 Ontwikkelingen
    2. Blz. 812 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 813 Algemene doelstelling
     2. Blz. 814 Activiteiten
     3. Blz. 815 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 816 Analyse taakveld
     5. Blz. 817 Ontwikkelingen
   12. Blz. 818 Programma 6D
    1. Blz. 819 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 820 Algemene doelstelling
     2. Blz. 821 Activiteiten
     3. Blz. 822 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 823 Analyse taakveld
     5. Blz. 824 Ontwikkelingen
    2. Blz. 825 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 826 Algemene doelstelling
     2. Blz. 827 Activiteiten
     3. Blz. 828 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 829 Analyse taakveld
     5. Blz. 830 Ontwikkelingen
   13. Blz. 831 Programma 7
    1. Blz. 832 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 833 Algemene doelstelling
     2. Blz. 834 Activiteiten
     3. Blz. 835 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 836 Analyse taakveld
     5. Blz. 837 Ontwikkelingen
    2. Blz. 838 Taakveld 7.2 Riolering
     1. Blz. 839 Algemene doelstelling
     2. Blz. 840 Activiteiten
     3. Blz. 841 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 842 Analyse taakveld
     5. Blz. 843 Ontwikkelingen
    3. Blz. 844 Taakveld 7.3 Afval
     1. Blz. 845 Algemene doelstelling
     2. Blz. 846 Activiteiten
     3. Blz. 847 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 848 Analyse taakveld
     5. Blz. 849 Ontwikkelingen
    4. Blz. 850 Taakveld 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 851 Algemene doelstelling
     2. Blz. 852 Activiteiten
     3. Blz. 853 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 854 Analyse taakveld
     5. Blz. 855 Ontwikkelingen
    5. Blz. 856 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 857 Algemene doelstelling
     2. Blz. 858 Activiteiten
     3. Blz. 859 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 860 Analyse taakveld
     5. Blz. 861 Ontwikkelingen
   14. Blz. 862 Programma 8
    1. Blz. 863 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 864 Algemene doelstelling
     2. Blz. 865 Activiteiten
     3. Blz. 866 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 867 Analyse taakveld
     5. Blz. 868 Ontwikkelingen
    2. Blz. 869 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 870 Algemene doelstelling
     2. Blz. 871 Activiteiten
     3. Blz. 872 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 873 Analyse taakveld
     5. Blz. 874 Ontwikkelingen
    3. Blz. 875 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 876 Algemene doelstelling
     2. Blz. 877 Activiteiten
     3. Blz. 878 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 879 Analyse taakveld
     5. Blz. 880 Ontwikkelingen
   15. Blz. 881 Financiële samenvatting per programma per taakveld
    1. Blz. 882 Financiële samenvatting per programma per taakveld
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap