Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Programmabegroting Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Hoe is de programmabegroting opgebouwd? Blz. 8
De Begroting 2022 in hoofdlijnen Blz. 9
Wat staat er in het programmaplan en de programma's? Blz. 10
Financiële begroting Blz. 11
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 12
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 13
Wat staat er in de taakveldenraming? Blz. 14
De Begroting 2022 in hoofdlijnen Blz. 15
Eindstand Begroting 2022 Blz. 16
Structureel en reëel evenwicht Blz. 17
Wijzigingsvoorstellen Blz. 18
Ratio's Blz. 19
Adviesraadswerkgroep SIR Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Missie Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 24
BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie Blz. 25
Landelijke indicatoren Blz. 26
Toelichting op formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten Blz. 27
Toelichting op externe inhuur Blz. 28
Capelse indicatoren Blz. 29
Toelichting op bezwaarschriften belastingen Blz. 30
Toelichting op toegewezen bezwaarschriften belastingen Blz. 31
Toelichting op beroepschriften belastingen Blz. 32
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 33
Verbonden partijen Blz. 34
Ontwikkelingen Blz. 35
Wijzigingsvoorstellen Blz. 36
0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021 Blz. 37
0.2 Stelpost lonen 2022 (excl. GR IJsselgemeenten) Blz. 38
0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte Blz. 39
0.4 Verlagen rentepercentages Blz. 40
0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie Blz. 41
0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen Blz. 42
0.7 Kapitaallastenreserve Blz. 43
0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal Blz. 44
0.9 Stelpost prijzen Blz. 45
0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen Blz. 46
0.11 Aanvullende middelen Jeugd Blz. 47
0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein Blz. 48
0.13 Digitalisering post Blz. 49
0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid Blz. 50
0.15 Investering juridische kwaliteitszorg Blz. 51
0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak Blz. 52
0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed Blz. 53
0.18 Bijdrage IJsselgemeenten Blz. 54
0.19 Restwaarde activa Blz. 55
0.20 Aanpassen facilitaire budgetten Blz. 56
0.21 Efficiënt omgaan met Vastgoed Blz. 57
0.22 Herijking gemeentefonds Blz. 58
0.23 Vrijval reserve bedrijfsvoering Blz. 59
Wat mag het kosten? Blz. 60
Grafiek lasten en baten Blz. 61
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 62
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 63
Overhead Blz. 64
Incidentele baten en lasten Blz. 65
Subsidieplafonds Blz. 66
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 67
Missie Blz. 68
Landelijke indicatoren Blz. 69
Capelse indicatoren Blz. 70
Toelichting op delicten Blz. 71
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 72
Verbonden partijen Blz. 73
Ontwikkelingen Blz. 74
Wijzigingsvoorstellen Blz. 75
1.1 Bijdrage VRR Blz. 76
Wat mag het kosten? Blz. 77
Grafiek lasten en baten Blz. 78
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 79
Incidentele baten en lasten Blz. 80
Subsidieplafonds Blz. 81
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 82
Missie Blz. 83
Wat willen we bereiken? Blz. 84
TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 85
BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 86
BG22 | Uitbreiden route buurtbus Blz. 87
BG22 | Meten = Weten Blz. 88
BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Blz. 89
TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Blz. 90
BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Blz. 91
BG22 | Opschalen ParkShuttle Blz. 92
BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Blz. 93
BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Blz. 94
BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Blz. 95
BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Blz. 96
TV2.1 Duurzaam op weg Blz. 97
BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Blz. 98
TV2.1 Een verkeersveilige stad Blz. 99
BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Blz. 100
Landelijke indicatoren Blz. 101
Capelse indicatoren Blz. 102
Kaderstellende nota's Blz. 103
Verbonden partijen Blz. 104
Ontwikkelingen Blz. 105
Wijzigingsvoorstellen Blz. 106
2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022) Blz. 107
2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus Blz. 108
2.3 Baten verharding Blz. 109
2.4 Ongediertebestrijding Blz. 110
Wat mag het kosten? Blz. 111
Grafiek lasten en baten Blz. 112
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 113
Incidentele baten en lasten Blz. 114
Subsidieplafonds Blz. 115
Programma 3 Economie Blz. 116
Missie Blz. 117
Wat willen we bereiken? Blz. 118
TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 119
BG22 | KVO Capelle West Blz. 120
BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Blz. 121
BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Blz. 122
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 123
BG22 | Ondernemersprijs Blz. 124
BG22 | Kennissessie circulaire economie Blz. 125
BG22 | Green Businessclubs Blz. 126
Landelijke indicatoren Blz. 127
Capelse indicatoren Blz. 128
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 129
Verbonden partijen Blz. 130
Ontwikkelingen Blz. 131
Wijzigingsvoorstellen Blz. 132
Wat mag het kosten? Blz. 133
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 134
Grafiek lasten en baten Blz. 135
Incidentele baten en lasten Blz. 136
Subsidieplafonds Blz. 137
Programma 4 Onderwijs Blz. 138
Missie Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 141
BG22 | Onderwijshuisvesting Blz. 142
TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Blz. 143
BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Blz. 144
TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 145
BG22 | Onderwijskansenbeleid Blz. 146
TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Blz. 147
BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Blz. 148
Landelijke indicatoren Blz. 149
Toelichting op absoluut en relatief verzuim Blz. 150
Capelse indicatoren Blz. 151
Kaderstellende nota's Blz. 152
Verbonden partijen Blz. 153
Ontwikkelingen Blz. 154
Wijzigingsvoorstellen Blz. 155
4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen Blz. 156
4.2 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-vervoer Blz. 157
4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel Blz. 158
4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Grafiek lasten en baten Blz. 161
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 162
Incidentele baten en lasten Blz. 163
Subsidieplafonds Blz. 164
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 165
Missie Blz. 166
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 167
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 168
Wat willen we bereiken? Blz. 169
TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 170
BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord Blz. 171
TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 172
BG22 | Waardering sociale woningbouw Blz. 173
Landelijke indicatoren Blz. 174
Capelse indicatoren Blz. 175
Toelichting op deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Blz. 176
Toelichting op een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Blz. 177
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 178
Verbonden partijen Blz. 179
Ontwikkelingen Blz. 180
Wijzigingsvoorstellen Blz. 181
Wat mag het kosten? Blz. 182
Grafiek lasten en baten Blz. 183
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 184
Incidentele baten en lasten Blz. 185
Subsidieplafonds Blz. 186
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 187
Wat willen we bereiken? Blz. 188
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 189
BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 190
TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 191
BG22 | Rivier als getijdenpark Blz. 192
Landelijke indicatoren Blz. 193
Capelse indicatoren Blz. 194
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 195
Verbonden partijen Blz. 196
Ontwikkelingen Blz. 197
Wijzigingsvoorstellen Blz. 198
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Blz. 199
5B.2 Toerekening kosten investeringen (Krediet 250 jaarlijks vanaf 2022) Blz. 200
Wat mag het kosten? Blz. 201
Grafiek lasten en baten Blz. 202
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 203
Incidentele baten en lasten Blz. 204
Subsidieplafonds Blz. 205
Programma 6 Sociaal domein Blz. 206
Missie Blz. 207
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 208
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 211
BG22 | Sociale basisinfrastructuur Blz. 212
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Blz. 213
BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Blz. 214
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 215
BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Blz. 216
BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Blz. 217
TV 6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Blz. 218
BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Blz. 219
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Blz. 220
Landelijke indicatoren Blz. 221
Capelse indicatoren Blz. 222
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 223
Verbonden partijen Blz. 224
Ontwikkelingen Blz. 225
Wijzigingsvoorstellen Blz. 226
6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden Blz. 227
Wat mag het kosten? Blz. 228
Grafiek lasten en baten Blz. 229
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 230
Incidentele baten en lasten Blz. 231
Subsidieplafonds Blz. 232
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 233
Wat willen we bereiken? Blz. 234
TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 235
BG22 | Verstevigen integrale aanpak Blz. 236
TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 237
BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Blz. 238
TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 239
BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Blz. 240
BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 Blz. 241
Landelijke indicatoren Blz. 242
Capelse indicatoren Blz. 243
Kaderstellende nota's Blz. 244
Verbonden partijen Blz. 245
Ontwikkelingen Blz. 246
Wijzigingsvoorstellen Blz. 247
6B.1 Bijdrage Promen Blz. 248
6B.2 Budget inburgering Blz. 249
Wat mag het kosten? Blz. 250
Grafiek lasten en baten Blz. 251
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 252
Incidentele baten en lasten Blz. 253
Subsidieplafonds Blz. 254
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 255
Wat willen we bereiken? Blz. 256
TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat Blz. 257
BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Blz. 258
Landelijke indicatoren Blz. 259
Capelse indicatoren Blz. 260
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 261
Verbonden partijen Blz. 262
Ontwikkelingen Blz. 263
Wijzigingsvoorstellen Blz. 264
6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten Blz. 265
Wat mag het kosten? Blz. 266
Grafiek lasten en baten Blz. 267
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 268
Incidentele baten en lasten Blz. 269
Subsidieplafonds Blz. 270
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 271
Wat willen we bereiken? Blz. 272
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers Blz. 273
BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 274
Landelijke indicatoren Blz. 275
Capelse indicatoren Blz. 276
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 277
Verbonden partijen Blz. 278
Ontwikkelingen Blz. 279
Wijzigingsvoorstellen Blz. 280
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Blz. 281
6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 282
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten Blz. 283
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd Blz. 284
Wat mag het kosten? Blz. 285
Grafiek lasten en baten Blz. 286
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 287
Incidentele baten en lasten Blz. 288
Subsidieplafonds Blz. 289
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 290
Missie Blz. 291
Wat willen we bereiken? Blz. 292
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 293
BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Blz. 294
TV7.4 Inzetten op energiebesparing Blz. 295
BG22 | Inzetten op energiebesparing Blz. 296
TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen Blz. 297
BG22 | Laadpalen Blz. 298
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 299
BG22 | Stimuleren zonnepanelen Blz. 300
BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 301
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 302
BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Blz. 303
BG22 | Verkenning warmtenet Rivium Blz. 304
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 305
BG22 | Verminderen restafval Blz. 306
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 307
BG22 | Actieplan Circulair Capelle Blz. 308
TV7.4 Programma Duurzaamheid Blz. 309
BG22 | Programma duurzaamheid Blz. 310
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 311
BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Blz. 312
BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 313
Landelijke indicatoren Blz. 314
Toelichting afval Blz. 315
Capelse indicatoren Blz. 316
Kaderstellende nota's Blz. 317
Verbonden partijen Blz. 318
Ontwikkelingen Blz. 319
Wijzigingsvoorstellen Blz. 320
7.1 Duurzaamheid Blz. 321
7.2 Inzet gezondheidsbeleid Blz. 322
7.3 Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg Blz. 323
Wat mag het kosten? Blz. 324
Grafiek lasten en baten Blz. 325
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 326
Incidentele baten en lasten Blz. 327
Subsidieplafonds Blz. 328
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 329
Missie Blz. 330
Wat willen we bereiken? Blz. 331
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 332
BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Blz. 333
BG22 | Omgevingswetproof Blz. 334
BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Blz. 335
BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle Blz. 336
BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Blz. 337
TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie Blz. 338
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones Blz. 339
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw Blz. 340
BG22 | Opstellen toolboxen Blz. 341
TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen Blz. 342
BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Blz. 343
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 344
BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 345
BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 346
Landelijke indicatoren Blz. 347
Capelse indicatoren Blz. 348
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 349
Verbonden partijen Blz. 350
Ontwikkelingen Blz. 351
Wijzigingsvoorstellen Blz. 352
8.1 Starterslening Blz. 353
Wat mag het kosten? Blz. 354
Grafiek lasten en baten Blz. 355
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Blz. 356
Incidentele baten en lasten Blz. 357
Subsidieplafonds Blz. 358
Financiële begroting Blz. 359
Inleiding Blz. 360
Overzicht saldo van baten en lasten Blz. 361
Begrotingsresultaat Blz. 362
Overzicht taakvelden per programma Blz. 363
Incidentele baten en lasten Blz. 364
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 365
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 366
Financiële positie Blz. 367
Post Onvoorzien Blz. 368
Geprognosticeerde balans Blz. 369
EMU-saldo Blz. 370
Kasstroomoverzicht Blz. 371
Reserves en voorzieningen Blz. 372
Financiering (treasury) Blz. 373
Vennootschapsbelasting Blz. 374
Risico's en belangrijke ontwikkelingen Blz. 375
Stelposten en taakstellingen Blz. 376
Raadsbesluit Blz. 377
Raadsbesluit Blz. 378
Amendementen en moties Blz. 379
Amendementen Blz. 380
Moties Blz. 381
Paragrafen Blz. 382
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 383
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 384
Definitie weerstandsvermogen Blz. 385
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 386
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 387
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 388
Financiële ratio's Blz. 389
Algemene risico's Blz. 390
Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 391
Fiscaliteiten Blz. 392
Dividenden Blz. 393
Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 394
Oplopende rentelasten Blz. 395
Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 396
Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 397
Risico's sociaal domein Blz. 398
Participatiewet Blz. 399
Jeugdhulp Blz. 400
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 401
Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 402
Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget Blz. 403
Overige risico's Blz. 404
Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 405
Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 406
Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 407
Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 408
Grondexploitaties Blz. 409
Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 410
Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen Blz. 411
Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten Blz. 412
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 413
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 414
Inleiding Blz. 415
Openbare ruimte Blz. 416
Openbare ruimte Blz. 417
Wegen Blz. 418
Riolering en grondwater Blz. 419
Water Blz. 420
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 421
Openbare verlichting Blz. 422
Kunstwerken Blz. 423
Verkeersvoorzieningen Blz. 424
Beeldende kunstwerken Blz. 425
Reiniging Blz. 426
Gemeentelijk vastgoed Blz. 427
Gemeentelijk vastgoed Blz. 428
Vastgoed in cijfers Blz. 429
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 430
Waarde vastgoed Blz. 431
Lasten vastgoed Blz. 432
Ontwikkelingen Blz. 433
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 434
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 435
Paragraaf Financiering Blz. 436
Bestuurlijke duiding Blz. 437
Beleid van financiering Blz. 438
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 439
Leningenportefeuille Blz. 440
(Verwachte) renteontwikkeling in het jaar 2021 en 2022 Blz. 441
Risicobeheer Blz. 442
Berekening renterisiconorm Blz. 443
Kasgeldlimiet Blz. 444
Schatkistbankieren Blz. 445
Schema rentetoerekening Blz. 446
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 447
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 448
Inleiding Blz. 449
Organisatiestructuur Blz. 450
Organigram vanaf 1 januari 2022 Blz. 451
Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren Blz. 452
Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door het college Blz. 453
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening Blz. 454
Ontwikkelingen Blz. 455
Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 456
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2022 Blz. 457
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 458
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 459
Algemene beleidskaders Blz. 460
Financiën Blz. 461
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 462
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 463
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 464
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 465
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 466
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 467
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 468
Recreatieschap Hitland Blz. 469
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 470
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 471
Vennootschappen en coöperaties Blz. 472
Stedin N.V. Blz. 473
Evides N.V. Blz. 474
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 475
Dataland B.V. Blz. 476
Irado N.V. Blz. 477
Isala Theater B.V. Blz. 478
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 479
Sportief Capelle B.V. Blz. 480
Stichtingen en verenigingen Blz. 481
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 482
Stichting Welzijn Capelle Blz. 483
Overige gerelateerde partijen Blz. 484
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 485
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 486
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 487
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 488
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 489
Stichting Havensteder Blz. 490
Stichting Vestia Blz. 491
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 492
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 493
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 494
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 495
Paragraaf Grondbeleid Blz. 496
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 497
Beleid Blz. 498
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 499
Vennootschapsbelasting Blz. 500
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 501
Winstprognose Blz. 502
Verliesprognose Blz. 503
Het beleid inzake tussentijdse winstneming Blz. 504
Het beleid inzake verliesgevende projecten Blz. 505
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 506
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 507
Inleiding Blz. 508
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 509
Berekening overhead Blz. 510
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 511
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 512
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 513
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 514
Tarieven OZB Blz. 515
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 ) Blz. 516
Marktgeld (taakveld 3.3 ) Blz. 517
Logiesbelasting (taakveld 3.4 ) Blz. 518
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 ) Blz. 519
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 520
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 521
Leges Blz. 522
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 523
Vernieuwing Interbestuurlijk toezicht Blz. 524
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 525
Corona ontwikkelingen vanuit de programma's Blz. 526
Impact coronacrisis op budgetten Blz. 527
Bijlagen Blz. 528
Personele sterkte en personeelslasten Blz. 529
Personele sterkte en personeelslasten 2022-2025 Blz. 530
Reserves en voorzieningen Blz. 531
Begroting 2022 Blz. 532
Meerjarenbegroting Blz. 533
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 534
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 535
Algemene reserve (A2) Blz. 536
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 537
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 538
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 539
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 540
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 541
Reserve Water (B6) Blz. 542
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7) Blz. 543
Reserve Kapitaallasten (B8) Blz. 544
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 545
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 546
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 547
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 548
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 549
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 550
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 551
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 552
Voorziening Gereed Product (V9) Blz. 553
Kredietenoverzicht Blz. 554
Investeringskredieten Blz. 555
Algemene uitkering Blz. 556
Algemene uitkering Blz. 557
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 558
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning Blz. 559
Bevolking: aantal inwoners Blz. 560
Woningbouwplanning Blz. 561
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 562
Indicatoren met bron bewonersenquête Blz. 563
Onderzoeksopdrachten Blz. 564
Inleiding Blz. 565
1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot Blz. 566
2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting Blz. 567
3. Besparingsmogelijkheden subsidies Blz. 568
4. Exploitatiescan Deloitte Blz. 569
5. Heroverweging Projecten/Prioriteren Blz. 570
6. Jeugdhulp Blz. 571
7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen Blz. 572
8. Stofkam Blz. 573
9. Vastgoed Blz. 574
10. Wmo Blz. 575
Taakveldenraming Blz. 576
Algemene toelichting Blz. 577
Algemene toelichting Blz. 578
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 579
Programma 0 Blz. 580
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 581
Algemene doelstelling Blz. 582
Activiteiten Blz. 583
Hoeveelheidsgegevens Blz. 584
Analyse taakveld Blz. 585
Ontwikkelingen Blz. 586
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 587
Algemene doelstelling Blz. 588
Activiteiten Blz. 589
Hoeveelheidsgegevens Blz. 590
Analyse taakveld Blz. 591
Ontwikkelingen Blz. 592
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 593
Algemene doelstelling Blz. 594
Activiteiten Blz. 595
Hoeveelheidsgegevens Blz. 596
Analyse taakveld Blz. 597
Ontwikkelingen Blz. 598
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 599
Algemene doelstelling Blz. 600
Activiteiten Blz. 601
Hoeveelheidsgegevens Blz. 602
Analyse taakveld Blz. 603
Ontwikkelingen Blz. 604
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 605
Algemene doelstelling Blz. 606
Activiteiten Blz. 607
Hoeveelheidsgegevens Blz. 608
Analyse taakveld Blz. 609
Ontwikkelingen Blz. 610
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 611
Algemene doelstelling Blz. 612
Activiteiten Blz. 613
Hoeveelheidsgegevens Blz. 614
Analyse taakveld Blz. 615
Ontwikkelingen Blz. 616
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 617
Algemene doelstelling Blz. 618
Activiteiten Blz. 619
Hoeveelheidsgegevens Blz. 620
Analyse taakveld Blz. 621
Ontwikkelingen Blz. 622
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 623
Algemene doelstelling Blz. 624
Activiteiten Blz. 625
Hoeveelheidsgegevens Blz. 626
Analyse taakveld Blz. 627
Ontwikkelingen Blz. 628
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 629
Algemene doelstelling Blz. 630
Activiteiten Blz. 631
Hoeveelheidsgegevens Blz. 632
Analyse taakveld Blz. 633
Ontwikkelingen Blz. 634
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 635
Algemene doelstelling Blz. 636
Activiteiten Blz. 637
Hoeveelheidsgegevens Blz. 638
Analyse taakveld Blz. 639
Ontwikkelingen Blz. 640
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 641
Algemene doelstelling Blz. 642
Activiteiten Blz. 643
Hoeveelheidsgegevens Blz. 644
Analyse taakveld Blz. 645
Ontwikkelingen Blz. 646
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 647
Algemene doelstelling Blz. 648
Activiteiten Blz. 649
Hoeveelheidsgegevens Blz. 650
Analyse taakveld Blz. 651
Ontwikkelingen Blz. 652
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 653
Algemene doelstelling Blz. 654
Activiteiten Blz. 655
Hoeveelheidsgegevens Blz. 656
Analyse taakveld Blz. 657
Ontwikkelingen Blz. 658
Programma 1 Blz. 659
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 660
Algemene doelstelling Blz. 661
Activiteiten Blz. 662
Hoeveelheidsgegevens Blz. 663
Analyse taakveld Blz. 664
Ontwikkelingen Blz. 665
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 666
Algemene doelstelling Blz. 667
Activiteiten Blz. 668
Hoeveelheidsgegevens Blz. 669
Analyse taakveld Blz. 670
Ontwikkelingen Blz. 671
Programma 2 Blz. 672
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 673
Algemene doelstelling Blz. 674
Activiteiten Blz. 675
Hoeveelheidsgegevens Blz. 676
Analyse taakveld Blz. 677
Ontwikkelingen Blz. 678
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 679
Algemene doelstelling Blz. 680
Activiteiten Blz. 681
Hoeveelheidsgegevens Blz. 682
Analyse taakveld Blz. 683
Ontwikkelingen Blz. 684
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 685
Algemene doelstelling Blz. 686
Activiteiten Blz. 687
Hoeveelheidsgegevens Blz. 688
Analyse taakveld Blz. 689
Ontwikkelingen Blz. 690
Programma 3 Blz. 691
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 692
Algemene doelstelling Blz. 693
Activiteiten Blz. 694
Hoeveelheidsgegevens Blz. 695
Analyse taakveld Blz. 696
Ontwikkelingen Blz. 697
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 698
Algemene doelstelling Blz. 699
Activiteiten Blz. 700
Hoeveelheidsgegevens Blz. 701
Analyse taakveld Blz. 702
Ontwikkelingen Blz. 703
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 704
Algemene doelstelling Blz. 705
Activiteiten Blz. 706
Hoeveelheidsgegevens Blz. 707
Analyse taakveld Blz. 708
Ontwikkelingen Blz. 709
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 710
Algemene doelstelling Blz. 711
Activiteiten Blz. 712
Hoeveelheidsgegevens Blz. 713
Analyse taakveld Blz. 714
Ontwikkelingen Blz. 715
Programma 4 Blz. 716
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 717
Algemene doelstelling Blz. 718
Activiteiten Blz. 719
Hoeveelheidsgegevens Blz. 720
Analyse taakveld Blz. 721
Ontwikkelingen Blz. 722
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 723
Algemene doelstelling Blz. 724
Activiteiten Blz. 725
Hoeveelheidsgegevens Blz. 726
Analyse taakveld Blz. 727
Ontwikkelingen Blz. 728
Programma 5A Blz. 729
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 730
Algemene doelstelling Blz. 731
Activiteiten Blz. 732
Hoeveelheidsgegevens Blz. 733
Analyse taakveld Blz. 734
Ontwikkelingen Blz. 735
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 736
Algemene doelstelling Blz. 737
Activiteiten Blz. 738
Hoeveelheidsgegevens Blz. 739
Analyse taakveld Blz. 740
Ontwikkelingen Blz. 741
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 742
Algemene doelstelling Blz. 743
Activiteiten Blz. 744
Hoeveelheidsgegevens Blz. 745
Analyse taakveld Blz. 746
Ontwikkelingen Blz. 747
Taakveld 5.4 Musea Blz. 748
Algemene doelstelling Blz. 749
Activiteiten Blz. 750
Hoeveelheidsgegevens Blz. 751
Analyse taakveld Blz. 752
Ontwikkelingen Blz. 753
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 754
Algemene doelstelling Blz. 755
Activiteiten Blz. 756
Hoeveelheidsgegevens Blz. 757
Analyse taakveld Blz. 758
Ontwikkelingen Blz. 759
Taakveld 5.6 Media Blz. 760
Algemene doelstelling Blz. 761
Activiteiten Blz. 762
Hoeveelheidsgegevens Blz. 763
Analyse taakveld Blz. 764
Ontwikkelingen Blz. 765
Programma 5B Blz. 766
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 767
Algemene doelstelling Blz. 768
Activiteiten Blz. 769
Hoeveelheidsgegevens Blz. 770
Analyse taakveld Blz. 771
Ontwikkelingen Blz. 772
Programma 6A Blz. 773
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 774
Algemene doelstelling Blz. 775
Activiteiten Blz. 776
Hoeveelheidsgegevens Blz. 777
Analyse taakveld Blz. 778
Ontwikkelingen Blz. 779
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 780
Algemene doelstelling Blz. 781
Activiteiten Blz. 782
Hoeveelheidsgegevens Blz. 783
Analyse taakveld Blz. 784
Ontwikkelingen Blz. 785
Programma 6B Blz. 786
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 787
Algemene doelstelling Blz. 788
Activiteiten Blz. 789
Hoeveelheidsgegevens Blz. 790
Analyse taakveld Blz. 791
Ontwikkelingen Blz. 792
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 793
Algemene doelstelling Blz. 794
Activiteiten Blz. 795
Hoeveelheidsgegevens Blz. 796
Analyse taakveld Blz. 797
Ontwikkelingen Blz. 798
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 799
Algemene doelstelling Blz. 800
Activiteiten Blz. 801
Hoeveelheidsgegevens Blz. 802
Analyse taakveld Blz. 803
Ontwikkelingen Blz. 804
Programma 6C Blz. 805
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 806
Algemene doelstelling Blz. 807
Activiteiten Blz. 808
Hoeveelheidsgegevens Blz. 809
Analyse taakveld Blz. 810
Ontwikkelingen Blz. 811
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 812
Algemene doelstelling Blz. 813
Activiteiten Blz. 814
Hoeveelheidsgegevens Blz. 815
Analyse taakveld Blz. 816
Ontwikkelingen Blz. 817
Programma 6D Blz. 818
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 819
Algemene doelstelling Blz. 820
Activiteiten Blz. 821
Hoeveelheidsgegevens Blz. 822
Analyse taakveld Blz. 823
Ontwikkelingen Blz. 824
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 825
Algemene doelstelling Blz. 826
Activiteiten Blz. 827
Hoeveelheidsgegevens Blz. 828
Analyse taakveld Blz. 829
Ontwikkelingen Blz. 830
Programma 7 Blz. 831
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 832
Algemene doelstelling Blz. 833
Activiteiten Blz. 834
Hoeveelheidsgegevens Blz. 835
Analyse taakveld Blz. 836
Ontwikkelingen Blz. 837
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 838
Algemene doelstelling Blz. 839
Activiteiten Blz. 840
Hoeveelheidsgegevens Blz. 841
Analyse taakveld Blz. 842
Ontwikkelingen Blz. 843
Taakveld 7.3 Afval Blz. 844
Algemene doelstelling Blz. 845
Activiteiten Blz. 846
Hoeveelheidsgegevens Blz. 847
Analyse taakveld Blz. 848
Ontwikkelingen Blz. 849
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 850
Algemene doelstelling Blz. 851
Activiteiten Blz. 852
Hoeveelheidsgegevens Blz. 853
Analyse taakveld Blz. 854
Ontwikkelingen Blz. 855
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 856
Algemene doelstelling Blz. 857
Activiteiten Blz. 858
Hoeveelheidsgegevens Blz. 859
Analyse taakveld Blz. 860
Ontwikkelingen Blz. 861
Programma 8 Blz. 862
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 863
Algemene doelstelling Blz. 864
Activiteiten Blz. 865
Hoeveelheidsgegevens Blz. 866
Analyse taakveld Blz. 867
Ontwikkelingen Blz. 868
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 869
Algemene doelstelling Blz. 870
Activiteiten Blz. 871
Hoeveelheidsgegevens Blz. 872
Analyse taakveld Blz. 873
Ontwikkelingen Blz. 874
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 875
Algemene doelstelling Blz. 876
Activiteiten Blz. 877
Hoeveelheidsgegevens Blz. 878
Analyse taakveld Blz. 879
Ontwikkelingen Blz. 880
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 881
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 882
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap