Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting afval

Terug naar navigatie - Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186
2020 187

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021).

 Taakveld 7.2 Riolering

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Verordening Rioolheffing 2022 (raad december 2021);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

 • Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2022 (raad december 2021).

Taakveld 7.4 Duurzaamheid

 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

 

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

 

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Jeugdgezondheidszorg
Per 1 januari 2022 moeten gemeenten afspraken hebben gemaakt met hun organisatie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) over ‘informed consent’. ‘Informed consent’ is bij vaccinaties de juridische term voor de tweetrapsraket voor toestemming tot vaccineren. De eerste stap is informatie en toestemming voor de vaccinatie zelf. Dit betreft de geïnformeerde instemming met de medische handeling tot vaccineren. Deze eerste stap van ‘informed consent’ is sinds jaar en dag ingebouwd in de procedures en systemen. De tweede stap van ‘informed consent’ gaat over de geïnformeerde toestemming tot uitwisseling van de gegevens van de vaccinatie met derden, in dit geval met het RIVM, o.a. ten behoeve van het bijhouden van de vaccinatiegraad. Deze ontwikkeling gaat om de implementatie van die tweede stap, te weten het inbouwen van de toestemmingsverklaring. Hiermee wordt ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) om toestemming gevraagd om vaccinatiegegevens van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma), die vastliggen bij de JGZ-organisatie die de betreffende vaccinatie gezet heeft, te delen met het RIVM. De JGZ wordt in onze gemeente uitgevoerd door het CJG Capelle. Derhalve worden met het CJG Capelle afspraken gemaakt over deze implementatie.

7.1 Duurzaamheid

Terug naar navigatie - 7.1 Duurzaamheid

Duurzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: structureel V 155 vanaf 2024
Kasstroom: structureel V 155 vanaf 2024

In de raadsbrede commissie van 7 september 2021 is de notitie ‘’Invulling taakstelling’’ besproken met daarin voor het Programma Duurzaamheid drie onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Het gaat in eerste instantie om de gemeentelijke subsidie groene daken, gevels en erfafscheidingen (jaarlijks N50). Met deze subsidie stimuleren wij Capellenaren om meer groen te realiseren. Steeds meer Capellenaren weten de regeling te vinden. In 2022 kijken wij naar een verbreding van de regeling op meer vormen van regenwateropvang te stimuleren. Daarnaast gaat het om de helpdesk voor VvE's (jaarlijks N30) waar VvE’s terecht kunnen voor advies en procesbegeleiding rond verduurzaming van hun gebouw. VvE’s vormen met 10.000 woningen een belangrijke doelgroep in de stad. Tot slot gaat het om een projectleider energietransitie (jaarlijks N75). Deze projectleider richt zich vooral op het stimuleren van duurzame mobiliteit, het opwekken van duurzame elektriciteit en de energiecampagne bedrijven.
Conform de randvoorwaarden van de VNG aan het Klimaatakkoord stellen wij ons op het standpunt dat de Rijksoverheid de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord moet dekken. Wij vertrouwen erop dat de Rijksoverheid dat daadwerkelijk gaat doen. Naar verwachting is hier na de formatie van een kabinet duidelijkheid over. 

Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2024 met V155 te verhogen.

7.2 Inzet gezondheidsbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Inzet gezondheidsbeleid

Inzet gezondheidsbeleid – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 112 in 2022, N 112 in 2023, N 112 in 2024
Kasstroom: N 112 in 2022,  N 112 in 2023, N 112 in 2024

Op 27 september 2021 heeft u het Beleidskader maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024 vastgesteld. In dit beleidskader willen we op het gebied van gezondheidsbeleid focussen op het voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen. Leefstijl speelt daar een belangrijke rol bij. Tevens willen we inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen door te werken aan gezondheidswinst van Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie.

Wij dit doen door:

 • Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;
 • Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;
 • Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;
 • Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;
 • Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);
 • Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Voor deze inzet is jaarlijks een bedrag van N 70 nodig. De uitvoering vindt plaats in samenhang met de herstelagenda corona. Voor 2021 is dekking mogelijk vanuit de coronacompensatiemiddelen van het Rijk voor onder andere een gezonde leefstijl, gericht op (preventieve) leefstijl-interventies en impuls voor bewegen (VJN 2021, voorstel 7.1). Voor de jaren 2022-2024 (looptijd beleidskader) is geen dekking aanwezig in onze meerjarenbegroting. Tevens is voor de periode 2022-2024 voor de uitvoering van gezondheidsbeleid met de veranderende rol van de GGD binnen het landelijke en lokale gezondheidsbeleid, ook extra formatie nodig van 0,5 fte per jaar ter hoogte van N 42.

Wij stellen u voor om N 112 in 2022, N 112 2023 en N 112 in 2024 aan te ramen.

7.3 Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg

Terug naar navigatie - 7.3 Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg

Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: structureel N 25 vanaf 2022
Kasstroom: structureel N 25 vanaf 2022

Naar verwachting treedt  op 1 januari 2022 de wet Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met deze wet krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.  In Capelle is dat de Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) . Via de Meicirculaire 2021 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de wet  PHB JGZ. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 5,3 miljoen landelijk. Voor de gemeente Capelle gaat het om jaarlijks 25. 

Wij stellen u voor om met ingang van 2022 structureel N 25 aan te ramen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N17.900 N19.228 N18.726 N19.108 N19.474 N19.921
Baten V14.021 V15.466 V15.163 V15.612 V16.413 V16.974
Saldo van baten en lasten N3.879 N3.762 N3.563 N3.496 N3.061 N2.947
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N1 N49 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V150 V92 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V149 V43 N0 N0 N0 N0
Resultaat N3.730 N3.719 N3.563 N3.496 N3.061 N2.947

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Regeling reductie energiegebruik woningen (VJN2021 7.8) V600 V600 V600
Dividend Irado; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 0.7) V257 V257 V257
Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.3, Raadsvoorstel 570182) N112 N112 N112
Prijsindexatie; dotatie voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) N102 N102 N102
Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - incidenteel 2021 (VJN 2021: 7.1) V70 V70 V70
Gezond in de Stad, geen budget in 2022 (NJN 2017: 7.4.10 V68 V68 V68
Aanslagen afval; lagere dotatie aan voorziening afvalastoffenheffing tov 2021 (VJN2021 7.6) V65 V65 V65
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2021 (B 2021: 7.7) V50 V50 V50
Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V40 V40 N40 N0
Bestrijding ongedierte (VJN2021 7.7) N40 N40 N40
Transitievisie (Amendement VJN2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V36 V36 N36 N0
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2) N30 N30 N30
CJG Prenataaal huisbezoek (B 2022: 7.4) N25 N25 N25
Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3), budget in 2021 V25 V25 V25
Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V22 V22 V22
Res. eenmalig uitvoering subsidie AED - overheveling zie NJN 2018 7.4.4./ JR2020 (VJN 2021: 0.14) V16 V16 N16 N0
RVP meningokokken mei circ.21 (actualisatie, B 2022) N15 N15 N15
Budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) V13 V13 V13
Indexatie bijdrage Gemeenschappelijke Regeling DCMR N10 N10 N10
Actualisatie indexering subsidies 2022 (B 2022) N8 N8 N8
Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 (Actualisatie B 2021) V3 V3 V3
Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022 N1 N1 N1
Afschrijvingslasten; dotatievoorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) N46 N46 N46
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N47 N47 V49 V2
Afschrijvingen en toegerekende rente N338 N338 N338
Overige verschillen V11 V11 V11
V502 N0 V502 N43 V459
Baten
Regeling reductie energiegebruik woningen (VJN2021 7.8) N600 N600 N600
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019) V335 V335 V335
Stijging baten afvalstoffenheffing door prijsindexatie (Actualisatie 2022) V110 V110 V110
Lagere ontrekking door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022) N69 N69 N69
Eenmalig positief resultaat in 2021 (VJN21 7.6 Aanslagen afval) N65 N65 N65
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing (Actualisatie 2022) N28 N28 N28
Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022) V21 V21 V21
Concessie laadpalen V17 V17 V17
Onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22) V19 V19 V19
Overige verschillen N43 N43 N43
N0 N303 N303 N0 N303
Totaal V502 N303 V199 N43 V156

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
7.1 Volksgezondheid Eenmalig budget Gezond in de stad N79 N7 N19
7.1 Volksgezondheid Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N50 N30
7.1 Volksgezondheid Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1) N70
7.1 Volksgezondheid Inzet gezondheidsbeleid (begroting 2022 7.3) N112 N112 N112
7.4 Milieubeheer Geluidssanering verkeerslawaai (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W V46 V47 N46 N47
7.4 Milieubeheer Transitievisie (VJN 2020) via reserve eenmalig V36 N36
7.4 Milieubeheer Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3) N25
7.4 Milieubeheer Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via resere eenmalig V40 N40
7.4 Milieubeheer Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7) N25 N25
7.4 Milieubeheer Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8) V600 N600
Totaal V722 V47 N0 N0 N0 N971 N221 N131 N112 N0