De Begroting 2022 in hoofdlijnen

Eindstand Begroting 2022

Terug naar navigatie - Eindstand Begroting 2022

Wij laten in deze begroting aan stabiel beeld zien, waarbij de eerder opgenomen taakstelling grotendeels is ingevuld. In de onderstaande tabel laten we de resultaten op hoofdlijnen zien. Verderop in dit hoofdstuk vindt u de individuele wijzigingsvoorstellen. Tevens maken we in de onderstaande tabel inzichtelijk wat de resterende taakstelling is. Wij verwachten met de uitkomsten van de onderzoeksopdrachten ook deze taakstelling op termijn in te kunnen vullen. In de actualisatie van de meerjarenbegroting hebben wij, conform de uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2022, verschillende budgetten geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere over de salarissen, indexaties van verbonden partijen en indexaties van subsidies.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand voorjaarsnota 2021 N882 V1.080 V342 V479 V51 V112 V382 N126
Actualisatie N1.088 N1.030 N1.005 N792 N808 N812 N788 N974
Wijzigingsvoorstellen V6.137 V4.981 V3.038 V2.428 V3.380 V1.769 V892 V1.166
Eindstand Begroting 2022 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N250

Structureel en reëel evenwicht

Terug naar navigatie - Structureel en reëel evenwicht

De provincie geeft een dringend advies om in het raadsvoorstel of de inleiding van de begroting al een staat op te nemen waaruit het structureel evenwicht van de begroting blijkt. In deze begroting nemen we deze staat hieronder op. De provincie benadrukt, zoals eerder, dat er mag geen sprake zijn van een opschuivend sluitend perspectief. Onze meerjarenbegroting voldoet hieraan.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Begroting 2022 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Correctie saldo incidentele baten en lasten V1.721 N1.559 V185 V356
Saldo structurele baten en lasten V5.888 V3.472 V2.560 V2.471 V2.623 V1.069 V486 V66

Wijzigingsvoorstellen

Terug naar navigatie - Wijzigingsvoorstellen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u in de diverse programma’s aan. Per voorstel geven we aan of het een onvermijdelijke wijziging is of dat het wijzigingsvoorstel een beleidskeuze is.

Prog. / nr. Wijzigingsvoorstel Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk Onvermijdelijk / beleidskeuze
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021 V3.118 V2.557 V1.994 V1.626 V2.815 V2.815 V2.815 V2.815 Onvermijdelijk
0.2 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten) N353 N353 N353 N353 N353 N353 N353 N353 Onvermijdelijk
0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte V95 V208 V241 V203 V107 N33 N167 N242 Onvermijdelijk
0.4 Verlagen rentepercentages N0 N64 N14 V23 V274 V483 V503 V669 Beleidskeuze
0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie N0 N0 N2.750 N2.750 N3.000 N4.250 N5.000 N4.750 Beleidskeuze
0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen N0 V104 V104 V104 V104 V104 V104 V104 Onvermijdelijk
0.7 Kapitaallastenreserve N0 N0 V1.250 V1.250 V1.250 V1.250 V1.250 V1.250 Beleidskeuze
0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal N0 V333 V483 V636 V636 V636 V636 V636 Beleidskeuze
0.9 Stelpost prijzen N247 N298 N247 N237 N237 N158 N181 N25 Onvermijdelijk
0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen N78 N23 N78 N78 N78 N23 N0 N211 Onvermijdelijk
0.11 Aanvullende middelen Jeugd V5.857 V3.533 V3.234 V2.877 V1.573 V1.385 V1.385 V1.385 Beleidskeuze
0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 Beleidskeuze
0.13 Digitalisering post N0 V10 V10 V25 V45 V45 V45 V45 Beleidskeuze
0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid N146 N163 N181 N200 N215 N134 N134 N134 Onvermijdelijk
0.15 Investering juridische kwaliteitszorg N107 N107 N107 N107 N107 N107 N107 N107 Beleidskeuze
0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak N35 N35 N35 N35 N35 N35 N35 N35 Onvermijdelijk
0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed N0 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 Beleidskeuze
0.18 Bijdrage GR IJsselgemeenten N96 N96 N96 N88 N88 N88 N88 N88 Onvermijdelijk
0.19 Restwaarde activa V246 V246 V246 V246 V246 V246 V246 V246 Beleidskeuze
0.20 Aanpassen facilitaire budgetten N66 N70 N66 N76 N76 N76 N76 N76 Onvermijdelijk
0.21 Efficiënt omgaan met vastgoed N0 N0 V120 V320 V320 V320 V320 V320 Beleidskeuze
0.22 Herijking gemeentefonds N0 N1.005 N2.010 N3.015 N3.149 N3.149 N3.149 N3.149 Beleidskeuze
0.23 Vrijval reserve Bedrijfsvoering N0 N0 V220 V220 V220 V220 V220 V220 Beleidskeuze
1.1 Bijdrage VRR N29 N29 N29 N47 N47 N47 N47 N47 Onvermijdelijk
2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022) N675 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 Beleidskeuze
2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus N28 N28 N28 N28 N28 N28 N28 N28 Beleidskeuze
2.3 Baten verharding V35 V35 V35 V35 V35 V35 V35 V35 Onvermijdelijk
2.4 Ongediertebestrijding N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Technisch
4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen V30 V140 V140 V140 V140 V140 V140 V140 Beleidskeuze
4.2 Aanbesteding Leerlingen- en Wmo-vervoer N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel N0 N0 V298 V298 V298 N87 N87 N87 Onvermijdelijk
4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt N0 N0 V204 V204 V204 N47 N47 N47 Beleidskeuze
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 Beleidskeuze
5B.2 Toerekening kosten investeringen (krediet 250 jaarlijks vanaf 2022) V250 V238 V225 V213 V200 V187 V175 V162 Beleidskeuze
6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 Onvermijdelijk
6B.1 Bijdrage Promen N78 N74 N70 V246 V246 V246 V246 V246 Onvermijdelijk
6B.2 Budget inburgering V61 V60 V38 V47 V47 V47 V47 V47 Onvermijdelijk
6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210 Onvermijdelijk
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG) N1.380 N425 N482 N482 N482 N482 N482 N482 Onvermijdelijk
6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel N559 N559 N559 N559 N559 N559 N559 N559 Onvermijdelijk
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten N225 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervorming agenda Jeugd V954 V1.250 V1.548 V1.906 V3.213 V3.400 V3.400 V3.400 Beleidskeuze
7.1 Duurzaamheid N0 N0 V155 V155 V155 V155 V155 V155 Beleidskeuze
7.2 Inzet gezondheidsbeleid N112 N112 N112 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
7.3 Meicirculaire - CJG: Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 Onvermijdelijk
8.1 Starterslening N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
Afronding V1 N1 V1 N0 N3 V2 V1 V2
Totaal V6.137 V4.981 V3.038 V2.428 V3.380 V1.769 V892 V1.166

Ratio's

Terug naar navigatie - Ratio's

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat we door middel van financiële ratio's inzicht geven in onze financiële positie. In deze Begroting 2022 ontwikkelen de ratio's zich beter dan bij de Voorjaarsnota 2021 en de laatste jaren grotendeels in lijn met de Voorjaarsnota 2021. De netto schuldquote blijft in de meeste jaren in de “groene” zone (< 90%), maar verschuift in 2027 naar “geel”. De solvabiliteit bevindt zich vanaf 2024 in “geel” en blijft daar naar verwachting in de jaren erna ook.

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en afschrijvingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. De DSCR laat een stabiele trend zien.  

Begroting Doorkijk
Financiële ratio's Rekening 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1a netto schuldquote 12% 39% 51% 59% 71% 80% 89% 93% 96% 98%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 11% 39% 51% 59% 71% 80% 89% 93% 96% 97%
2 solvabiliteit 62% 54% 51% 50% 48% 45% 43% 43% 42% 41%
3 grondexploitatie 2% 1% 1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 structurele exploitatieruimte 4% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
5 belastingcapaciteit 81% 78% 78% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
6 debt service coverage ratio 2,6 -0,1 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
7 afschrijvingsratio 3,0% 2,9% 4,0% 4,6% 5,5% 6,0% 6,2% 7,0% 7,1% 7,4%


Uit bovenstaande overzicht concluderen wij dat er, zowel wat betreft alle ratio's individueel als het geheel van ratio's, sprake is van gezonde en financieel verantwoorde meerjarenbegroting.

De volgende signaleringswaarden zijn afgesproken:

Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 solvabiliteit >50% 20-50% <20%
3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

 

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat we hier niet aan voldoen, behalve in het laatste jaar. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

Begroting Doorkijk
EMU Saldo Rekening Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2020 2021
Berekend EMU-saldo -16.788 -57.171 -25.256 -16.015 -18.701 -19.411 -18.564 -8.771 -8.417 -2.601

Adviesraadswerkgroep SIR

Terug naar navigatie - Adviesraadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Daarbij is telkens ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR, waarbij we aantekenen dat we op onderdelen niet (geheel) voldoen aan dit advies door de keuzes die wij voorstellen voor het invullen van de taakstelling. Wij zijn nog steeds van mening dat we een evenwichtige en financieel solide begroting voorleggen.

Nummer Advies werkgroep Stand van zaken Begroting 2022
1 Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten. Hier is aan voldaan.
2 Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%). Hier is aan voldaan. Voor beide onderdelen zitten we in 2029 in "Categorie B neutraal".
3 Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027. Hier is nog niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 16.362. Referentiewaarde is -/- 8.411. EMU-saldo is in 2027 -/- 8.771, in 2028 -/- 8.417 en in 2029 -/- 2.601. Wij verwachten dat de opbrengsten uit de onderzoeksopdrachten een positief effect zullen hebben op het EMU-saldo.
4 Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel. Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco. Daarnaast is in deze begroting een voorstel opgenomen voor een bestemmingsreserve Kapitaallasten.
5 Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is. Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Bij deze Begroting 2022 is een voorstel opgenomen om, in lijn met de collegebrief 2021/076, de rente structureel op 1,0% te zetten. Algemene uitkering: In lijn met de Voorjaarsnota 2021 ramen wij de Algemene Uitkering reëel. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2022.
6 Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden. In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. Hierover is in september 2021 met uw raad gesproken om te komen tot een proces voor de komende maanden tot de nieuwe raad is geïnstalleerd.
7 Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0. Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan.
8 Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen. In de raadsvergadering van 31 mei heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmindsreserve "Bestedingen Eneco-gelden".
9 Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders. De verschillende ratio's voldoen aan de gestelde kaders, met uitzondering van het EMU-saldo.