Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Algemene doelstelling

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Activiteiten

Verkeersbeleid

 • Doen van verkeersonderzoek en –planning;
 • Uitwerking van het Programma Mobiliteit 2020-2030;
 • Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
 • Constructief samenwerken met de MRDH en andere (regionale) partners op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

 • Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullenbakken;
 • Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
 • Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
 • Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
 • Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
 • Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
 • Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Te onderhouden m2 asfalt 1.063 1.060 1.051
Te onderhouden m2 klinkers/tegels 1.939 1.944 1.961
Totaal m2 verharding 3.002 3.004 3.012
Aantal lichtmasten 15.252 15.182 15.150
Aantal armaturen 17.647 17.632 17.618
Aantal fonteinen 5 5 5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ 12 12 12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) 0 0 0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) 8 20 20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute 70 70 70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen 215 216 216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein 5 5 5
Aantal verkeersborden 9.400 9.500 9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden 2.940 3.300 3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering 300 330 330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle) 6 6 6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle) 1 1 1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) 29 30 30
Markering: aantal km belijning 546 546 546
Aantal verkeerscamera’s 10 10 10
Aantal bruggen 243 242 243
Aantal visplaatsen 39 40 39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] 17 / 4.244 17 / 4.244 17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1] 110 / 8.118 110 / 8.118 110 / 8.118
Aantal trappen 4 4 4
Aantal tunnels 19 18 20
Aantal viaducten 3 3 3
Aantal portalen 8 8 8
Aantal brandstofverkooppunten 13 13 13
Aantal huurcontracten 5 5 5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N7.600 N9.785 N8.897 N8.286 N9.022 N9.328
Baten V1.102 V592 V549 V551 V551 V551
Saldo van baten en lasten N6.499 N9.193 N8.348 N7.735 N8.471 N8.777
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering TV 2.1 V106 N5 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.1 N1.480 V1.682 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten TV 2.1 N0 N0 N0 N0 V619 V619
Totaal mutaties in reserves N1.374 V1.677 N0 N0 V619 V619
Resultaat N7.872 N7.516 N8.348 N7.735 N7.852 N8.158
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Onderhoud Verhardingen Wilson N2.650 N3.027 N2.504 N2.504 N2.504 N2.504
Openbare Verlichting Wilson N642 N632 N632 N632 N632 N632
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson N8 N18 N18 N18 N18 N18
Gladheidsbestrijding Wilson N59 N146 N146 N146 N146 N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson N423 N430 N430 N430 N430 N430
Verkeersvoorzieningen / Verkeersveiligheid Wilson N131
Mobiliteit Struijvenberg N0 N68 N68 N68 N68 N68
Verkeersveiligheid - educatie Struijvenberg N0 N87 N0 N0 N0 N0
Verkeersbeleid Struijvenberg N70 N0 N0 N0 N0
Verkeersveiligheid Struijvenberg N150 N0 N0 N0 N0
Schoolzones basisscholen Struijvenberg N11 N58 N6 N6 N6 N6
Zuidelijke fietsroute Struijvenberg N35 N0 N0 N0 N0
Fietsbeleid Struijvenberg N40 N0 N0 N0 N0
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg N291 N352 N202 N17 N2 N2
Wijkontsluiting Schollevaar Struijvenberg N33
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Struijvenberg N55 N62 N675 N0 N0 N0
Civieltechnische Werken Wilson N568 N1.412 N402 N402 N402 N402
Brandstofverkooppunten Westerdijk N2 N1 N1 N1 N1 N1
Nieuwe mobiliteit Struijvenberg N0 N156 N0 N0 N0 N0
Capelseplein Struijvenberg N100 N0 N0 N0 N0
Voorbereidingsbudget MIRT Struijvenberg N275 N250 N0 N0 N0
iVRI's Struijvenberg N40 N0 N0 N0 N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan Struijvenberg N6 N44 N0 N0 N0 N0
Fietsroute Algerabrug Capelsebrug Struijvenberg N18 N74 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatskosten N1.801 N1.666 N1.727 N1.727 N1.727 N1.645
Afschrijvingen en toegerekende rente N902 N840 N1.837 N2.336 N3.087 N3.474
Totaal lasten N7.600 N9.785 N8.897 N8.286 N9.022 N9.328
Baten
Onderhoud verhardingen Wilson V736 V335 V370 V370 V370 V370
Openbare Verlichting Wilson V1
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid Struijvenberg V11
Fietsvoorzieningen Struijvenberg
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg V170 V27 V27 V29 V29 V29
Verkeersveiligheid - educatie Struijvenberg V44 N0 N0 N0 N0
Schoolzones Struijvenberg V31 N0 N0 N0 N0
Civieltechnische Werken Wilson N0
Brandstofverkooppunten Westerdijk V141 V152 V152 V152 V152 V152
Directe personeels- en apparaatsbaten V43 V3 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V1.102 V592 V549 V551 V551 V551
Saldo N6.499 N9.193 N8.348 N7.735 N8.471 N8.777
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N9.785 V592 N9.193
Afschrijvingen en toegerekende rente N1.009
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14) V980
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021 N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14) V263
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5) V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V156
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6) V150
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2) V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021 V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) V87 N44
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N77
KTA - fietsoute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V74
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021 V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V62
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V52
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4) V50
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V44
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6) V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022) V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021 V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021 V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021 V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022 V25
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022) V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021 N31
Overig V21 N3
Stand begroting 2022 N8.897 V549 N8.348
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021 V675
Afschrijvingen en toegerekende rente N460
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022 V250
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6) V187
Directe personeels- en apparaatskosten N38
Overig N3 V2
Stand begroting 2023 N8.286 V551 N7.735
Afschrijvingen en toegerekende rente N751
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6) N15
Overige V30
Stand begroting 2024 N9.022 V551 N8.471
Afschrijvingen en toegerekende rente Verhardingen N349
Afschrijvingen en toegerekende rente N36
Uitbreiding formatie verkeer 2021-2024 (Begroting 2021) V82
Overig N3
Stand begroting 2025 en volgende jaren N9.328 V551 N8.777

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen conform vigerend parkeerbeleid.

Activiteiten

 • Uitwerking en vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid;
 • Actualiseren van het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren;
 • Toepassen van het parkeerbeleid in projecten;
 • Uitwerken van de nota deelmobiliteit met aandacht voor parkeren;
 • Optimaliseren parkeren waar mogelijk in IBOR-projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal parkeerontheffingen 114 170 170

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N23 N49 N9 N9 N9 N9
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N23 N49 N9 N9 N9 N9
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.2 V13 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V13 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N10 N49 N9 N9 N9 N9
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Verkeer - Parkeren Struijvenberg N12 N40 N0 N0 N0 N0
Gemeentelijke accommodaties (stallingen) Van Veen N11 N9 N9 N9 N9 N9
Totaal lasten N23 N49 N9 N9 N9 N9
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N23 N49 N9 N9 N9 N9
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Eenmalige budgetten parkeren in 2021
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalige budgetten parkeren in 2021
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N49 N0 N49
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021 V40
Stand begroting 2022 N9 N0 N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N9 N0 N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N9 N0 N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N9 N0 N9

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

 • Bijdragen aan het instandhouden van de weekendmetro;
 • Laten rijden van de 3e buurtbus in 2022.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N110 N117 N195 N195 N195 N195
Baten V13 V60 V98 V85 V50 V50
Saldo van baten en lasten N97 N57 N97 N110 N145 N145
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 2.5 N4 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N4 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N101 N57 N97 N110 N145 N145
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Fascinatio Boulevard Riviumduct Struijvenberg N4 N7 N7 N7 N7 N7
Buurtbus Struijvenberg N110 N110 N188 N188 N188 N188
Directe personeels- en apparaatskosten V4
Totaal lasten N110 N117 N195 N195 N195 N195
Baten
Buurtbus Struijvenberg V13 V60 V98 V85 V50 V50
Totaal baten V13 V60 V98 V85 V50 V50
Saldo N97 N57 N97 N110 N145 N145
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 begroten we een baat van de MRDH en de gemeente Rotterdam. In 2023 begroten we subsidie MRDH voor de buurtbus.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N117 V60 N57
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4) N12
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3) N78 V50
Stand begroting 2022 N195 V98 N97
Buurtbus - bijdrage Rotterdam (NJN2020 2.2) N13
Stand begroting 2023 N195 V85 N110
Buurtbus - geen subsidie MRDH vanaf 2023 (VJN2019 2.4.4) N0 N35
Stand begroting 2024 N195 V50 N145
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N195 V50 N145

Ontwikkelingen

Geen.