Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

BG22 - Diefstal uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG22 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners.

Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG22 - Vernielingen en beschadigingen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. Mogelijk is het lagere aantal vernielingen in onze gemeente gerelateerd aan de relatief rustige jaarwisseling die wij al enige jaren kennen, en gepaard gaat met minder schade en kosten door het nemen van veel preventieve maatregelen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG22 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG22 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren.

De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid.

Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 

BG22 - Rampenoefeningen

In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: aantal oefeningen. 

Bron: interne registratie

BG22 - Delicten

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten. 

Bron: politie regionale eenheid

Toelichting op delicten

Overall is het aantal delicten in 2020 gelijk gebleven. Er was sprake van  een afname in high impact delicten, dit wordt gerelateerd aan de lockdown als gevolg van Corona. In dezelfde periode is de digitale fraude (cybercrime) weer gestegen.

BG22 - Woninginbraken

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal woninginbraken.

Bron: politie regionale eenheid

BG22 - Straatroven

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.

Bron: politie regionale eenheid

BG22 - Overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen. 

Bron: politie regionale eenheid

BG22 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: %.

Bron: bewonersenquête

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
 • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
 • Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Eind 2021 levert een bestuurlijke vertegenwoordiging een eerste financieel voorstel aan het Algemeen Bestuur VRR. Naar verwachting leidt de Ontwikkelagenda tot meerkosten, welke via een begrotingswijziging separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda. De uitkomsten van dit advies kunnen ook leiden tot minder- dan wel meerkosten voor onze gemeente.

Openbare orde en veiligheid
In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag.
Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen.  Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdown-periode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast.

In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

1.1 Bijdrage VRR

Verbonden partijen VRR - Bijdrage FLO  - Onvermijdelijk
Lasten: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025
Kasstroom: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025

De FLO kosten worden gefinancierd via een jaarlijks voorschot, welke na vijf jaar wordt verrekend (eerst volgende afrekening in 2023). In december 2017 is bij de CAO-onderhandelingen een akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten. Als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Deze laatste afspraak heeft geleid tot nieuwe prognoses. In de Voorjaarsnota 2020 en de Begroting 2021 is hiervoor al extra budget gevoteerd van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023. In de laatste prognose (2021) is aangegeven dat de verrekenfactuur over de jaren 2019-2023, na aftrek van het jaarlijkse vaste voorschot van N 131, naar verwachting 643 bedraagt. Na aftrek van de extra voorschotten van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023 resteert op dit moment een te verwachten eenmalige last van N 87. Het jaarlijkse voorschotbedrag FLO wordt in 2024 door de VRR herzien op basis van de prognoses alsdan, in de laatste prognose van 2021 is sprake van N 47 vanaf 2025.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N7.765 N8.781 N8.411 N8.369 N8.444 N8.392
Baten V531 V674 V679 V692 V692 V692
Saldo van baten en lasten N7.234 N8.107 N7.732 N7.677 N7.752 N7.700
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N213 V30 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V86 V170 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N127 V200 N0 N0 N0 N0
Resultaat N7.361 N7.907 N7.732 N7.677 N7.752 N7.700

Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

BG22 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Weerbaarheidsgelden (JR2018), eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V110 V110 N110 N0
Bijdrage VRR (Act.21 1.2 en Act.22) V173 V173 V173
Bijdrage VRR - FLO (Begr.2022 1.1) N29 N29 N29
Wijkveiligheidsplannen, eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V60 V60 N60 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente V7 V7 V7
Directe personeels- en apparaatskosten V49 V49 N30 V19
Overige verschillen N0 N0 N0
V370 N0 V370 N200 V170
Baten
Overige verschillen V5 V5 V5
N0 V5 V5 N0 V5
Totaal V370 V5 V375 N200 V175

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1.2 Openbare orde en veiligheid Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven V60 N60
1.2 Openbare orde en veiligheid Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven V110 N110
Totaal V170 N0 N0 N0 N0 N170 N0 N0 N0 N0

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.